II U I ZEN, GrooteRomeinsche Eierkoers Zaailand en Bouwgrond, LANDen MEERSCH Eene partij Land, BEHUISDE HOFSTEDE, BURGERLIJKE STAND. MARKTPRIJZEN. HOPHANDEL. TE PACHTEN SCHOONE MEUBELS, Van Ree tb, bevonden zicb in den namiddag bestendig in het Vredegerecht. Op de muren der gemeente is een pla kkaert geplakt, ondeteekend door de twee liberale schepenen en den katholieken burgemeester, de bevolking de kalmte aanradende. Al de voornaamste huizen der gemeente zfjn bevlagd. Rond half diij beginnen de manifes- teerders van Antwerpen ontvangen door maat schappijen van Aoom en uit den omtrek. Met vlaggen en muziek aan het hoofd begat de stoet zich naar het lokaal de Schipvaart. De' muziek speelde het Geuzenlied en het lied der Vrije BektvaamheidskiezersDit medeslegende lied werd begeleid door den zang van een honderd tal kinderen die den liberalen stoet voorafgin gen. De stoet trok op de kalmste wijze voorhij het lokaal van den Katholieken Kring, op de Groote Markt, waai men de zes ruiten nog niet heeft laten inzetten, die tijdens de laatste wan- ordens verbrijzeld werden. Al de vensterluiken van dit lokaal zijn gesloten. In de ruime zaal van de Schipvaart was de de aanblik treffend. Op de estrade werden al de vlaggen banieren en kartels der verschiilige maatschappijen geplaatst. Er waren een groot getal viaggen van liberale kringen van Antwer pen en wel zooveel dat wij er de opsomming niet kunnen van maken. Daartusschen bevon den zich afgevaardigden Liberale Associatie, van den Geuzenbond, de Jonge Wacht, de Bond der Bekwaamheids kiezers en van de verschillende Strijdersbonden van Antwerpen. Zoodra de stilte genoeg hersteld was werd het woord genomen door M. Verbeeck, voor zitter der Liberale Associatie en oud burge meester van Boom. Meermalen werd de redenaar luidruchtig toegejuicht, vooral toen hij de liberale druk pers bedankte voor hare ondersteuning der libe rale van Boom. Sommige onder het publiek riepen hierbij Weg met de moordenaars Het herinneren aan het verbreken der kie zingen van Boom doet een ontzaggelijk gerucht van af keurin oetstaan. Daarna zegt de rede naar dat de betoogingmakers weldra zullen latvn zien dat zij niet noodig hebben te worden bewaakt door de gendarmen. Kreten Vooral niet door dronken gen darmen Het slot der redevoering van den oud-burge meester is een welgemeend Leven de libera len Leve de orde Leve de vrijheid waarin allen van harte deelnemen. Nog werd het woord gevoerd door den hr. Van de Walle, lid van den gemeenteraad van Antwerpen, die vooral over het onderwijs han delde. Nu biedt de voorzitter van het 56 comiteit van Mechelen eenen bloemtuil aan M. Verbeeck en deze bedankte de liberalen van Mechelen in 't bijzonder en al de liberalen in 't algemeen voor hunne hartelijke deelneming aan dit gedenkwaardig feest. Nog wordt er gesproken door een der Mar- nixzonen van Mechelen en nadat M. Saunier eene laatste maal de betoogingmakers heeft uitgenoodigd kalm te blijven, verklaart hij het officieele deel van het feest geëindigd. Van dit oogenblik werd de stoet op straat gevormd, of 0111 duidelijk te spreken gingen de verschillende stoeten elk met hunne vaandels en muziekkorpsen de straat op, waar zij bijna geen huis aantroffen hetwelk niet voor de gele genheid gevlagd en versierd was. De Boomenaars vieren kermis en denken op de muziek. In de Antwerpschestraat is de familie Verbeeck op eene halcon. Zij werd toe gejuicht en een honderdtal jongelingen begon nen door elkander te dansen. In de verte dommelt het kanon en in het policiebureel is de menigte groot. De procureur deskonings, M. Berré, de bnrgemeester van Boom, onder bescherming vau een dertigtal gendarmen maar de blauwe korenbloemkens gaan ditmaal ongehinderd voorbij. In de gemeente werden een groot getal portretten von Van den Bosch op zijn doodsbed verkocht. Alles is in de beste orde afgeloopen Gent, 23 Juli. Zondag heeft de inhul diging plaats gehad van het gedenkteeken der gebroeders Van de Velde, in den Congo over leden. Ten 3 ure vergaderden op den Kouter ver scheidene maatschappijen, vele officiers en de inrichti ngscommissie De stoet zette zich ten 3 1/2 ure in beweging naar de Van de Veldestraat (vroeger Kort Onderbergen), waar de iamilie woont der twee overledene officiers. In den gevel van het huis werd een gedenksteen geplaatst, waarop men het volgende lezen kan, in de beide talen Hier woonden de gebroeders Van de Velde, in don Congo gestorven voor de beschaving, 1888. Vandaar begaf de stoet zich naar het park waar het gedenkteeken onthuld.en redevoerin gen werden uitgesproken door M. Lefèvre, voorzitter van het gentsch comiteit; M. Colson, die het gedenkteeken ontving in naam der stad; M. Van Wilder (in 't Vlaamsch), en M. Lutens. Het gedenkteeken is geplaatst tusschen den grooten vijver en de normaalschool. Het werd ontworpen door den teekenaar Heins en uitge voerd door den gunstig gekenden beeldhouwer Mast. Op eene opeenhooping van rotsblokken, waar de portret-medaillons der heide broeders zijn aangebracht, zit een kleine Congoneger, een inlaudsch speeltuig hanteerende. Aan zijne voeten liggen sagaaien, schilden, landkaarten, boeken, enz. Het opschrift in de beide talen luidt als volgt Jos. Liev. VAN DE VELDE GanguilaLeopoldsville 1882 1888 Gent. Schrikkelijk ongeluk in een beluik op den Boulevard van 't Kasteel. In N° 117 woont een huisgezin Dauwe, doch nog maar sedert eenige dagen. Woensdag tus schen 9 en 10 ure had de moeder aan hare twee kleinen eenen cent gegeven om eenen spek te gaan koopen, in een winkeltje nevens de deur, in N° 115. Voor die woningen ligt een koerken, de kinderen moesten dus het eene poortje uit en het andere in om tot het winkeltje te komen. Aan den ingang van het poortje van N9 115 ligt de beerput, welke alleenlijk gedekt was met eene soort van ijzeren plaat. Toen de kinderen over de plaat gingen is deze omgeslagen en de twee kinderen vielen in den put. Op het geroep der toegeloopen vrouwen, kwamen de politie agenten Vivex en Sarrasjn met zekeren Vital Denoyer en eenen werkman van den staats spoorweg toegesneld en deden alle pogingen om de kinderen te redden. Het oudste, Emma, 3 1/2 jaar oud. werd gered, maar het jongste, Maurits, is dood ojige- haald geworden. Ongelukkiglijk wisten de redders niet dat er nog een kind in den put lag; de omstanders in hunne verwarring vergaten het te zeggen. Het is maar toen men het eerste opgenomen had dat zij hoorden dat er nog een kind in den put lag. Aanstonds ging men weer aan 't werk en haalde ook het tweede hoven. Eilaas, het kind was reeds dood! Het telde pas 18 maanden. De droefheid, de wanhoop der arme moe Ier be schrijven, is onmogelijk zij was als zinneloos en men had misschien nog grootere ongeluk ken moeten betreuren, hadden de buurvrouwen niet alles in het werk gesteld om haar te troos ten. Het oudste kind, dat nog leeft, verkeert iü zeer bedenkelijken toestand. Hot gedrag der beide redders is boven allen lof verheven; het is te hopen dat zij naar verdienste zullen be loond worden. Een onderzoek is door de politie nopens het ongeluk geopend. Uit het Gedenkboek van Lauwers. Er woonde in de jaren 1830, te Gent, een gewezen •schoolmeester, met name Adam. Die kerel had, op eenen zondag avond, de huisvrouw Wouters op eene wreede manier vermoord. Dien zelfden avond was het Heilig Sakrament uit St- Jacobs- kerk gestolen, en een derde booswicht had zich hij eene overdrevene oude kwezel aangeboden, in Sinte-PLter verkleed, met de gedachte haar zoo niet te vermoorden, dan toch te bestelen. Deze drie kwaaddoeners werden 's anderen daags bij de kraag gevat en opgesloten. Daarover vertelde men seffens in de stad het volgende Weet ge 't nieuws van den dag?... Neen, wat is er?... 'k Zal 't u zeggen, luister Vader Adam heeft eene vrouw vermoord!... Onze Lieve Heer is ge tolen en... Sinte-Pieter zit in 't Rasphuis Brussel. De policie van St. Joost-ten- Noode had alle reden om te gelooven dat Van- derzande en zijne bende wel de daders zouden kunnen wezen van de talrijke kerkdiefstallen inde laatste tijden in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen gepleegd. De photografiepoctretten van Gaspard en van Biard werden door de onderzoekende magistra ten getoond aan personen van Wetteren.die zeer goed in de portretten de verdachte kerels herkenden welke zij in die gemeente hadden zien roudzwerven, eenige dagen voor den dief stal aldaar in de kerk gepleegd. De politie is op het spoor van de medeplich tigen van Vanderzande en alles geeft te veron derstellen dat zij weldra achter het slot zullen zitten. Zooals wij reeds gezegd hadden zal Gaspard Vandezande niet zoo gauw aan de Belgische overheden geleverd worden. Hij zal binnen kort voor het Assisenhof van Douai terechtstaan. Ileel waarschijnlijk zal hij tot deportatie ver oordeelt worden, krachten de nieuwe wet op de hervalling. Men weet dat Vanderzande tusschen die betichten moet gerangschikt worden, daar hij iu Frankrijk tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld werd voor gekwalifieerden dief stal, te Parijs gepleegd in 1880. Prins Boudewijn zal binnen kort benoemd worden tot kapitein bij het regiment der grena diers. Die benoeming zou den 6 of den 7 Augusti afgekondigd worden. De prins zal dan Brussel verlaten om deEuropeesche hoven te bezoeken. Meu begint aan het Belgisch lof reeds ernstig te spreken van het huwelijk van prins Boude wijn. Deze zaak zal waarschijnlijk beslist worden na de reis van den prins. Men speelt niet met de gezondheid Wanneer men gevoelt dat de maag noodig heeft versterkt en het bloed hoeft gezuiverd te wor den, kunnen eenige Zwitsersche Pillen Hertzog met weinig kosten groote diensten bewijzen. Geen ander voortbrengsel is zoo volksgeliefd en heeft zich aldus kunnen houden. Oostende.Een meldensweenlig tooneel had maandag morgend plaats op den dijk, te Oostende. De koning deed er eene wandeling met een zijne ordonancie-officiers. Nabij het staketsel, toen hii zich omkeerde, bemerkte de koning twee gendarmen in uniform, die hem op eerbiedigen afstand volgden. De koning zette zijne wandeling voort, doch toen hij tot drie maal toe bemerkt had dat de gendarmen hem bleven volgen, verborg hij zijne ontevreden heid niet meer. Ten einde van zijn geduld, keerde hij censidaps op zijne stappen weer en ging aan de gendarmen zeggen dat zij gerust mochten huiswaarts keeren. Poperinghe. De hoppe is teenemaal mislukt. De schade is onberekenbaar, sedert een paar weken. Een nieuw, vroeger onbekend venijn heeft zich op de struiken geworpen. Al les droogt letterlijk uit doch het schijnt dat enkele velden door die plaag lijden, de rest komt door het slechte weder. Als de liberalen aan 't hoofd waren, deden de clerikale gazet ten den slechten oogst doorgaan als eene strafte Gods. Waaraan is 't nu gelegen, nu dat de cleri- calen heer en meester zijn Hoe van Feeneen Miry 's Vlaamsche Leeuw geboren werd. In het Gedenkboek van Lauwers lezen wij nog XIII. In de eerste dagen van Augustus 1848, bevond ik mij zoo als 't dikwijls gebeurde ten huize van Van Poene. Onder vriendelij keu kout spraken wij over Marseillaise, Braban- Qonne, God save the Queen, Wien Neêrlandsch bloed, enz., toen eensklaps Paul Van Loo, schoonbroeder van den onsterfelijken Van Peene, uitriep Wat jammer dat wij, Vla mingen, nog geenen nationalen zang heb ben Van Peene luisterde met aandacht, terwijl hij gedurigzoo als 't zijne gewoonte was zijn bokkenbaardje streelde. Drie dagen nadien kwam hij naar't lokaal van Broedermin en Taalijver nam K. On dereet die eene schoone baryton bezat ter zijde en beiden trokken naar hoven in de repe titiekamer. Eenige oogenblikken later hoorden wij bovengenoemde, onder begeleiding van Van Peene, die zijne viool aan krabbelen was, zoo als hij het zeide, een l ed beproeven. Wij luisterden naar den in den beginne on- verstaanbaren zang Van Peene speelde de viool, ja, maar niet zooals Vieuxtemps of Paganini. Door nieuwsgierigheid aangedre ven, (rekken wij met eenige leden naar boven Is er geen belet vroeg de oude P. Erfclinck. Binnen, antwoordde men. Wat is hier gaande sprak vriend Gustaaf Verhaeghe. Hier is gaande, antwoordde K. Oudereet, dat Van Peene eene volkszang gedicht heeft met muziek van zijnen neef Karei Miry, een lied dat binnen eeuwen nog de Vlamingen in geestdrift brengen zal Een uur later deden wij met ongeveer 20 leden, en voor de eerste maal. De Vlaamsche Leeuw met volle stemmen weergalmen. Den 13 derzelfder maand, was het Van Peene 's naamdag St- Ilippoliet. Broedermin en Taalijver ging 's avonds naar de Wijngaard straat haren secretaris-opgever, te dier gele genheid, met eene serenade vereeren. Men zong onder anderen De Vlaamsche Leeuw, die door de toegeloopenb menig ie met eene onbeschrij felijke geestdrift, onder donderend handgeklap, herhaalde malen werd toegejuicht en gebis seerd. Napoleon L. Onlangs heeft men in het Staatsarchief te Parijs bundels papieren onder zocht, afkomstig uit de dagen van Napoleon I, bevattende stukken aangaande zijne hofhou ding. Daaruit is gebleken, dat hij aan zijne kleeding niet wonder veel besteedde. Hij was zelfs zeer zuinig, want herstellingen achtte hij niet beneden zijne waardigheid. In Augusti 1808 zond zijn hoedemaker de volgende rekening in Geleverd ten behoeve vad Z. M. den Keizer en Koning Twee vilten hoedeu a GOfr. fr. 120 Voor het opstrijken van eenen hoed en het inzetten van nieuwe voering 6 Voor het opstrijken van eenen hoed enz. 6 fr. 132 Van den kleermaker Le Jeune trof men onder anderen de volgende nota aan Parijs, mei 1815. Geleverd ten behoeve aan Z. M. den Keizer. Twee jassen jagers-uniform, met de ster en epauletten fr. 660 Een jas, grenadiers uniform, met de ster en epauletten 350 Twee grijze overjassen a 160 fr. 320 fr. 133Ó 't Is van algemeene bekendheid, dat Napo leon geen andere uniform droeg als keizer clan de hier genoemde. De uniform der grenadiers van de garde was van donker blauw laken met witte omslagen die van cle jagers der garde was groen met roode omslagen. De epauletten en de ster van het groot kruis der orde van het legioen van eer. Waarschijn lijk zijn de.uniform jassen, waarvan hier sprake is, de laatste welke ten behoeve van Napoleon zijn afgeleverd. Europa's schuldenlast. Ineen tijd,waarop t.e nagenoeg alle landen geklaagd wordt over den zwaren schuldenlast, die cle bevolking drukt, is een geschrift over de openbare Euro- peesche schuld cloor eenen bekwamen publi cist, den heer Neymark, iu het licht gegeven, zeker alleszins de aandacht waard. De politieke schuld vau Europa had op het eiude van verle denjaar 't fabelachtige cijfer van 117 milliard 112 millioen franks bereikt. De rente van dit kapitaal bedraagt jaarlijks 5 milliard, 343 mil- lioeu. Aan de spits der rijtuigen het meest met schulden beladen trad Frankrijk met 31 mil liard, daarna, Rusland met eene schuld van 18 milliard- De Engelscheschuicl is bijna even hoog: Oostenrijk-Hongarije heeft een passief van 12 milliard Italië van 11 milliard. Geheel Duitschland heeft slechts eenen schuldenlast van 8 milliard 950 millioen, Spanje 6 milliard en Turkije, dat, naar wij geloofden tot over de ooren in de schulden stak, slechts 2 milliard 60 millioen. Van de kleine Staten heeft Zwit serland de minste schuld nl. 36 millioen franks. Deze statistiek, reeds op zich zelf hoogst leer zaam, wordt aangevuld door bijzonderheden van het hoogste belang. In 1866 bedroeg de Europeesclte schuld slechts 66 milliard. In twintig jaren tijd is de schuldenlast dus met 51 milliard toegenomen en sinds 1870 met '0 mil liard, waarvan Frankrijk eene vermeerdering van i2 milliard voor zijne rekening heeft ge kregen. Wanneer wij nu dit overgroot budjet in zijn onderdeden bestudeeren, komen wij tot het besluit, dat de uitgaven van den krijg alleen iu twintig jaren Europa met een schuldenlast van 50 milliard hebben bezwaard. De jaarlijksche dienst der oorlogsbudjett.en in Europa eischt 4 1/2 milliard. In Frankrijk bedraagt het bud jet 856, in Duitschland siechts 549 milJioeu franks, Deze cijfers zijn niet alleen leerzaam, zij jagen ook in niet geringe mate schrik aan. Niet slechts het bankroet van eene natie, ruair dat van geheel Europa.» dreigl, wanneer onze staatslieden niet spoedig een middel uitdenken, om het onheil af te weren en een geneesmiddel vinden voor het kwaad, dat zich op ontzagwek kende wijze uitbreidt. De krijgstoerustingen, die nog immer in om vang toenemen en naarmate de uitvindingen van den modernen tijd zich sneller opvolgen, ook kostbaaider dreigen te worden, zullen Europa zedelijk en materieel doen ten ondei gaan. De koorts van het militarisme knaagt aan het leven, aan het welzijn van Europa. De oorlog metal zijn lasten vormen het gevaar van zijn ondeigang men rust zich uit aloof de oorlog het wezen en niet hindernis, een ramp is onze samenleving is, en do vraag, die zich thans gebiedend opdringt, is hoe kan het kwaad, dat ons met ondergang dreigt, worden bezworen Tot nu toe hebben de staatslieden zich altijd verklaard tegen internationale scheidsgerech ten. Men noemt de vredelievende werking van zulke rechtbanken een droom, een niet vervul len gedacht. Echtor wordt de nuod steeds groo teren de kwestie dringt hierdoor altijd meer op den voorgrond. Waarom zou thans niet de inrichting kunnen bestaan, die reeds hij de heidensche Grieken dienst deed, Men zou ook niet de legers geheel behoeven af te schaffen, maar ze tot zekere sterkte door alle Staten aan genomen, kunnen handhaven. Aldus zou nog veel bespaard en het dreigend onheil afgekeurd worden. Vermindering van den posttaks. De nieuwe hollandsch-belvische postovereenkomst wordt woensdag door Staatsblad meêgedeeld. liet bevat in hoofdzaak de bepaling der prij zen voor drukwerken als volgt 1° Voor dagbladen en tijdschriften, wegende tot 25 grammen, verschijnende te minste 1 maal per week, 2 centiemen of 1 cent. Van 25 tot 100 grammen 5 centiemen of 2 1/2 cent. Voor elke 100 grammen of deelen van 100 grammen meer, 5 centiemen of 2 1/2 cent. 2° Andere drukwerken, wegende tot 15 grammen 2 centiemen of 1 cent Van 15 tot 50 grammen 5 centiemen of 2 1/2 cent. Voor elke 50 grammen of deelen van 50 grammen 5 cen tiemen of 2 1/2 cent. Het tarief liomt in werking den 1 Augusti. Peper en Zont. Van den 20 tot den 27 Juli 1888. GEBOORTEN Mannelijk 11 1(> Vrouwelijk 5 HUWELIJKEN-. C. Spins, wagenm. met St. De Brueker. z. b. P. Bocque, verwer, met Cl. Ileiremans, twijn ster. II. Van Iseghem,schrijnw. met Jacobs, kleerm. OVERLIJDENS. C. De Nul, vr.De Niels, z. b. 72 Schaerbeke. P. Aerts, wed D'haese, dagl. 50 j., Sclrier- beke. E. Deghels, m. Gyselinck, smid, 66 j Leopoldstraat. A. Borkelmans, vr. Reurms, 46 j., Brabautstraat. M. Arents, z. b. 13 j., Schaarbeke. Fr. De Boeck, m. De Cooman, broodb. 67 j., Schaarbeke. M. Sehollaert, wed. De Maeseneer, z. b. 75 j., Schaerbeke. C. Van der Eist, vr. Van de Steen, herb. 37 j Schaarbeke. D. De Bruyne, wed. Everaert, 65 j., Leopoldstraat.Em. Kelders, m. Die- rickx, herb. 50 j., Mijlbeke. B. Van den Bossche, z. b. 46 j., Begijnhof. L. Sergeant, z. b. 10 j., Nieuwstraat. 4 kinderen onder de 7 jaren. AALST 28 Juli. F er 1 liect. 32 lit. 5 0 cent Tarwefr. Masteluin Geerst Rogge Haver. per 100 kil. Spelt Koolzaad per 100 kil. Lijnzaad Koolzaadolie. Ljnzaadolie Koolzaadkoeken. L/jnkoeLen. Aardap. (roode de 100 kil. Aardap. (geele) nieuwe. Boter,de 3 kilogram. Eijers de 25 Vlas per 3 kilos Viggenen per stuk, 1" soort 20-00 a 17-00 00-00 15-00 15-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 Er waren 0 zakken hop 1887, verkoch aan fr. 00 tot 00 de 50 kilo. Aalst beschikbaar Aalst Feb.-Maart Poperinghe stad Poperiughe dorp 26 a 28 26 °/0 a 28 35 a 37 °l" 25 a 00 Gemeente Erembodegem, Brusselschesteenweg met tweewielige Rijtuigen, gegeven door de maatschappij «De Ware Vlamingen, OP ZONDAG 5 AUGUSTI 1888. Vooruit 60 franks en 11 pond Saucissen Verdeeld als volgt V Prijs 15 fr.; 2' id. 10 fr.; 3» id. 8 fr.; 4* id. 7 fr.; 5" id. 6 fr.; 6° id. 5 fr.; 7" id. 5 f.; 8" id. 4 fr.) 9C id. 6 pond Saucissen en 10e id. 5 pond Saucissen. De inschrijving zal plaats hebben bij August Van der Jeught-De Coster, Gr herberg DE KOOPHANDEL, Brusse'sehesteonweg, van 12 tot 3 ure namiddag. Inleg frank per inschrijving. Door onverwacht overlijden. Eene der schoonde en beste hofsteden van bet kanton Dein ze, Groot 43 hectaren, waaron der 15 be.itaren Weide en Meersch, op do Leie. Om aanstonds in gebruik te komen. Te bevragen Willem Tcllstni >t, n" 22, Gent, aan M. BRUNEEL. VEND I TIE VAN te Aalst, Korte Zoustraat, door de Zaakwaarnemer Louis BUEKENS, aldaar, aan zijne oude woonst, ton verzoeke van wien bet behoort, op Maandag 30 Juli 1SS8, om 2 ure stipt nanoen, door het ambt van Deurwaarder Van Muylem. Dit alles breeder bij plakbrieven beschreven. Om uit de gemeenschap te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van twee goede perceelen te Aalst-Mijlbeke. Eerste koop Tieeede koop ZITDAGEN. 1888 I stelDijnsdag 31 Julij Verblijf, Dijns lag 7 Augustus GELD. OPENBARE VERKOOPING van eene goede partij gelegen te Aalst-Mijlbeke, tegen den Moorselschen steenweg De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal met gewin var. palmslagen eu gelagen, openbaar lijk verkoopen Eene goede partij Land en Meersch, te Aalst, Mijlbeke op Krekeldriesch tegen de Moorsel- sclïensteenwcg, groot 86 aren 24 centiaren- Verdeel in drij koopen. Boomprijs fr.80.00.* Te zamen gebracht op fr. 5200.00 Derden en laatsien zitdag Vrijdag 3 Augusti ISS8. Om 3 uren namiddag, ter herberg van d'heer Franciscns Van Geit, te Aalst-Mijlbeke, Affligemdreef. Bij Licitafie. OPEN BARE VERKOOPING van twee welgelegene te Aalst, Molenstraat, ïxalvij <le Groote IVIarltt. Eerste koop. Tweede koop. Te zamen gebracht op fr. 10800.00. Derden en laaisten zitdag Zaterdag Augusti 1888. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen te Gijsegemin den Molendijk. Groot 16 aren 10 centiaren, gekend bij ka daster sectie 11. N° 67. In gebruik bij d'heer Joseph Van Boyen. Op te leggen boomprijs fr. 100.00. Instel 23, verblijf 30 Juli 1888. Telkens om 3 uren namiddag ter Estaminet 'Den Uil,bij d'heer Van Belle, te Gijsegem. OPENBARE VERKOOPING van eene schoone genaamd het Hof ter Wilgen, Woonhuizen met Lochting, en Zaailanden, le ErembodegemTerjodeu. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal ter tu8schenkomst van zijnen ambtgenoot den Notaris ROLAND, te Sottegem, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen, de voormelde Goederen, breeder bij plakbrie ven aangeduid. Instel Zaterdag 21 T 1QQQ Verblijf Zaterdag 28 Juli 1888' Telkens om 3 uren namiddag ter estaminet Den Ouden Vlaming bij Verbeek-Van Keer, te Aalst, Zoufstraatpoort. Het beate middel om de vreeselijke gevolgen te voorkomen van brandwonden, veroorzaakt door vi triool en andere bijtende vochten, is naar het oordeel van gekende fransche scheikundigen, zuiver en over vloedig water. Men haalt verscheidene voorbeelden aan van perso nen die zeer erg waren verbrand en na het bezigen van veel water geen ander spoor droegen dan eene roode huid voor eenige dagen. Den vekkeekende weg op. Een onderwijzer neemt een leerling een appel af. Na een poos, terwijl de jongen bezig is een thema te maken, eet de meester lie zich onopgemerkt waant, den appel op. De jongen ziet het en begint vreeselijk te hoesten. Wat scheelt u vraagt de meester. Och, meester, is het antwoord, mijn appel is in het verkeerde keelgat terechtgekomen. Twee zwagers zouden samen een varken slachten, maar zij waren met 't accoord over den slachtdag. Kwaad wordende, zegde een der eigenaars wilt gij uwe h lft nog niet slachten, dat is uwe zaak, maar ik slacht de mijne. Van alle kanten wordt op den builen en in onze stad van overvloedige rupsen geklaagd. Er bestaat nochtans een onfeilbaar verdrifmiddol tegen deze schadelijke diertjes. 'liet is, naar ons uit bevoegde bron wordt bevestigd, :1e gesoblimeerde solferbloem. Men mag de boomen of de planten echter niet le dik met deze solferbloem bestrijken, anders loopt men ge vaar de bladeren te zien afvreten. Eene lichte laag, bij voorbeeld met een blaasbalkje gespoten, is voldoende. Rond den stam een weinig solferbloem gestrooid, is ook aanbevelenswaardig. Op maat slaan. Verleden week verscheen een man voor het tribunaal, beschuldigd zijne vrouw erg geslagen te hebben. Gij waart weduwe als gij met den beschuldigde gehuwu zijt,, zegde de voorzitter, ju uw eerste man sloeg u ook, hadt gij geen afkeer van het huwelijk 't ls waar, mijnheer de voorzitter, maar mijn eirste man was 'ne muzikant, en sloeg mij ten minste op mate. Op roozcnupandel. Eene vrouw, die maar eenige maanden getrouwd was, zegde tot haran man Toen wij nog niet getrouwd waren, hebt gij mij zoo dikwijls gezegd, dat wij op rozen zouden gewan deld hebben, nu dat ik uwe vrouw ben, moet ik te huis zitten en kousen stoppen. Maar, mijn lieven engel, zegde de man, g j kunt toch niet willen dat ik op rozen wandel met... gaten iu mijn kousen 0-00 6-50 6-81 1-63 00-00 22-50 2" 21-00 19-00 00-00 15-50 16-00 (j0-00 00-0) 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 0-00 6-50 7-63 1-81 00-0 17-50 De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal teu verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslagen eu gelagen, oj-enbaariijk verkoopen Een parceel Land gelegen te Aalst Mijbeke, op den Molenkauter, groot 10 aren 50 centiaren gekend bij kadaster sectie E N° 367, palende oost d'erven De Groot, zuid de kinderen van Joannes Podevyn, West de kauterbaaii en noord d'erven van d'heer Petrus- .Toannes De Bruyn. Eu eene partij Land dienstig voor Bouwgrond gelegen te Aalst Mijlbeke, op den Molenkauter, aan de Moorselschebaan groot 15 aren 10 centiaren, ge kend bij kadaster sectie E. N° 394 n, palende oost d'heer Joseph Du Bruyn, zuid dukalscide van Aalst op Moorsel, w st den heer Beuoit Van Breugel en noord d'erven Van Mol. Beide in gebruik hij den medeverkooper d'heer Joseph De Bruyn. Telkens om 3 ure namiddag, te herberg het Oe- meentehuis bewoond door sieur J. B. Temmerman te Aalst-Mijlheke Moorselschebaau. Bij genoemden Notaris BRECKPOT zijn er altijd roote en kleine kapitalen te Bekomen mits goed ezet. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan van den heere Vrederech ter des kantons Aalst, met gewin van palmslagen openbaarlijk verkoopen Een schoon en welgelegen Winkelhuis met zijne erve, gestaan eu gelegen te Aalst, in de Molenstraat,, nabij ae Groote Markt, gekend bij kadaster sectie A nummer 429, komende ten voorhoofde aan voormelde straat, van den eenen kaut aan den volgenden koop, van deii anderen kant aan d'heer Frangois Roelandt en van achter aan denzelven heer Roelandt. Bewooud en gebruikt bij d'heer C'harles Heiremans. Eu een schoon en welgelegen Winkelhuis met zijne erve, gestaan en gelegen te Aalst, nevenst het voor gaande huis, gekend bij kadater seclie A, nummer 430, komende ten voorhoofde aan de Moleusiraat, van den eenen kant aan een huis van deu heer Auguste Van itterbeek, van den anderen kant aan den voorgaau- den koop en v in achter aan d'heer Francois Roelandt. Bewoond bij de medeverkoopster dame weduwe Denis. Telkens om 2 uren namiddag, ter Zittingzaal van dun heere Vrederechter te Aalst, Groote Markt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1888 | | pagina 3