Te huren UTRECHT Spaar en Verzekeringsmaatschappij 1000 FRANKEN DE DOOD m H m m Q ELD. '™- 150,000 fr. DKUKKERIJ AU BON GÉNIE 40, Korte Zoutstraat40, a a -al OCCASIE. Brand -■ Be Schelde. Twaalf-IWaandenstraat, num. 13, Antwerpen. Oasgesticht van Aalst. Groote vermindering van prijs Koninklijke I okay er Wijn TE HUREN, BERICHT. GEBROEDERS FRANCKX. SCHGONEN BOUWGROND PHOTOGRAPHIE. 1 TE HEKEN (luis te huren terstond. Bericht. D7 LFVENSVERZSK R1NG-MAATSCHAPPIJ EAU D'ANVERS Joli Quartier Garni BERICHT. POST Verkoop op krediet voor eenieder. Doinien Roggeman-Ba yens, Men belast er zicli met alle soorten van drukwerken Affichcn, Doodbrieven, Omzendbrieven, Facturen, Visietkaar- ten, Menus, Trouwbrieven, Adreskaarten, Doodbeelkens, enz. 1 ■c as cq o-ï g Eene Behuisde Hotstede te Aalst, omtrent het Schaliënhuis, groot 1 hectaar 40 aren, be- wooiid geweest dóór sieur (constant 1 c «xe.., Dt Een Huis,te Aalst, aan de Pontstraatpoort, nevenst de gcwezene herberg Den Snoek, neu- bende stallen, scbueren en kelders. Zich te bevragen ten kantoore van den Nota ris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke plaats, -0. Het vermaard en wel gokalandeord Huis De Gaaide Schaar, gevestig in de Molenstraat, nabij de Groote Markt. ZiVh te bevragen bij Hip. Verhofstadt, Vrijheidstraat, 7. Schoon en gerieflijk 1IUIS, in de Esplanade straat, laatst bewoond geweest door d heer Geuriekx. Zich te bevragen ten kantoore van den Nota ris DE PAUW,te Aalst, Keizerlijke plaats, 2b. Bij Jufvrouw De Dwingclo uit der hand te koop IJzeren Bedden a Ressort met wollen Matrassen, Peluwen en Kussens, aan 75 Ir. Lange Tafels, schoone Lessenaars a twee plaatsen eu twee Pianos. Een Huis te Aalst, in de Bisschopstraat. Zich te bevragen bij M. P. Kelders-A an den Bulcke, zelfde slraat. Te bekomen bij Saverin De Boe, Ostend- sche Oesters alsook Zeelandsche, door de ge. ringe prijzen verhoopt hij de gunst van een eder. W isselkaiitooi', 22 Groote Marki 22, te Aalst. V"ei-ltoop op crediet van obligatiën op Antwerpen, Brussel, enz.., betaalbaar met 12 of 24 maandeiijksehe ach tereenvolgende stortingen. De kooper neemt, na de eerste betaling, deel aan al de trekkingen en heeft recht op de intrestkoepons. Aankoop eu verkoop van publieke ioudsen aan 1 lr. per 1000 Commissei. Kostelooze inlichtingen over alle waarden. Uitbetaling van intrest koepons. Insclijving op openbare loenin s uitgaven. Leeiuug op publieke fondsen. Wijnen, Genever, Likeuren en Specerijen te bekomen bij P. Morraye-De Schryver, Hoofd-Agent der Verzekerings-Maatschappij La Belgique, Zoutstraatpoort, N° 20, te Aalst. Goede kwaliteiten, aan zeer voordeelige prij zen. DE ANTWERJPSCHE Beurs van Brussel. HOOFD-KANTOOll VOOR BELGIE 1 Rue de Braband, (Brabantstraat), nr 1G2, Brussel. BUREELEN St-Salvatorstraat, nr 91, Gent. I Fonteinstraat, nr 19, Hasselt. Agent voor Aalst Leopold Mortier, LeopoldstraatAalst. ALGEMEENE NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Kapitaal 2,000,000 franken kunnende gebracht worden op 10,000-000 tr. 5, boulevard du Jardin Botanique, te Brussel. President van den mad: M. V. De Tiège, ingenieur, eigenaar te BrusJ,el- Administrateurs: HE. V. Vankeerberghen, broker te br^B. Bogaert, Houilla kolen. (Caljetten.) 17 franke.i tie 1000 kilten huize besteld. 1,30 id. do 400 Li'.is idem. BANK EN 'vlSSELK ENT OOR. VAN SANTEN, dIeüDDEBEJSN C% 27, Albert-Linar 1 straat27, AALST, (bij de Statie.) Aankoop en verkoop van. publieke fondsen aan 1 fr. per 1000 commissie. Uitl ctaling van interestkoepons. Vi issels, enz. Kostelooze inlichtingen over alle weerden. Leening op publieke fondsen. Uitwisseling van Belgische en vreemde mun ten. mi Geen beter gear voor sakdoek in den w zomer en voor bals in de winter. M. F. VAN DE It STAPPEN-SMEESTERS, drogis-Kappelles traat,Aalst. Bij M. J. LDCUS, coiffeur, Lange Zouts traat aan dezen die opnieuw zal tandpijn hebben na tand versterken de Keizerlijke water van G-oldmann gebruikt te hebben. S. GOLDMANN, en C* DRESDEN. enige ware, tegen-1,00 fr. de flesclibij M. Meieschatjt, apotheker, Korte-Zoutstraat, te Aalst. Kantoor van den Notaris DE Vv INDT, te Aalst, Keizerlijke plaats N° 49. uit dar hand te koop l)ij gedeelten of in 't gelieel te Oordegem, Dorp, Het goed gekend Huis li. JACOBS en Ce, van Gent, laat het publiek van Aalst weten als dat hij Zondag toekomende hij da gezus ters Van Maldeben, Klapstaat, S£. Lucas12 Portretten zal maken, ter gelegenheid bieden wij eenieder die een dozijn visietkaarten Rat maken aan S fr. een schoon groot portret aan voor gedenkenis. Hopende dat 't geëerd publiek van Aalst ons met hunne tegenwoordigheid zal willen vereeren, bieden wij onze groetenissen met alle hoogachting aan B. JACOBS, en Cle. s reeds dikwijls door het snijden der Lkster- oogen veroorzaakt geworden. Ieder Eksteroog en Homvlies wordt binnen korten tijd enkel door het bestrijken met Goldman's beroemd l'.j,st er oogenmiddel geheel zonder pijn verwij derd. Drozen met flesch en penseelaan fr. 1.00 te te verkrijgen bij V. MEIRSSCAL 1Apotheker. Wijnen, Likeuren, fijne Olie, machien Olie aan alle prijzen. Bij Behaegel,gewezen bestuurder der Apotheek "Vftis Petegheiw, Korte Zoutstraat, 11, Aalst. IJZER MAGAZIJ N •F -A- IN K Ij A E !*i 23, St. Jorisst'.aat 23, Aalst. Basrulen, Balancen en Gewichten. IJ zere Marniitten, Koperwerk en Keuken- gerief. Jachtartikels, zooals Douilles, Bourres, Car- touchen, Buskruid eu Lood." Aanprijzen zonder Mededinging. A LOUER PRIX TRÉS MODERÉ. Longue rue du Sel, N" 23. 7:^ Louis BUEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst, is gelast met het uitzetten van Kapitalen, ten minsto van 2000 franken, aan gematigden intrest, mits onderpand. advookaat te Charleroi E. Girod, eigenaar van --- nn=fin J Deprez, koopman te Brussel; Oscar Gysbrecht, te BrusselWouters-Dustm te Brussel: J. Batard, wisselagent te BrusselE. Allo-Ganser, bouwmeester te Gent A Brasssur, eigenaar te Brussel, Masson, industrieel te Brussel. Gedelegeerde administraseur M. C. Deprez, eigenaar te Brussel Commissarissen HH. N. Tremouroux, ridder der Leopmdsoide, inuuhüicel te St. Gilles; A. "Wayez, ingenieur te Braiue-1 Alleud Parmeaoier, te Biussei. Verkoop op krediet van belgische obligatiën, tegen den Beurskoers van Brussel, vermeerdert met de administratiekosten, midden-interest van 4 1/21. h. sjaai geciu rende het verleend lu-bdieten een Bankcomniissie. Betaalbaar met 5 frankeu bij de inschrijving, franken 5 franken de volgende maand en het overblij- Rer vende in stortingen van mintens. J maand. Antwerpen Lieciiiiïg Mits toezending van een post-mandaat v.tn vijf franken, voor e,ke ingechreven obligatie, zal elke kooper deel nemen aan de trekking \an de GENEZING der DOOFHEID O van Zomer Winter b ure Zomer Winter 1.30, 1.30, 'maun n TJitdeeling dar brieven bTAD. 6.30, 9. n, 1,30, 4,10, 7, 7. b, 9. 1.30, 4.10, 7. b b BUITEN WIJKEN 4.10 ure. NIEUWERKERKEN 8.30 ure. Lichting der bussen. STAD. 4.30, 10.15, 1,15, 4.15. 7. ure. BUITEN WIJKEN Sehaarbeke 8. 1.20, 4.45 ure. Mijlbeke 8.30, 2. 4.30 Op Zon-en Feestdagen worden de uitdeelin- gen van 4.10 en 7. b in de stad, en 1.20, 4.10 op de buiten wijken, als ook de lichtingen 1.15 en 4.15 niet gedaan. der Hongaarsche Compagnie (Nevenliuis te Antw erpen.) De flesch 3 fr. de halve flesch 1,75 fr. Verkrijgbaar bij J. I>e Bruyii-IIaelemanns, neven den heer BORREMAN-MALLY, Lange Zoutstraat, 17, Aalst. Gent, 7, Ste Elisabethgracht, 7, Gent. Hulpkantoor van abonnement voor Aalst en omstreken Aalst, 47 Molenstraat 47, Aalst. Kleederen voor heeren, damen en kinderen, stoffen voor kledingstukken. Merinos, Cheriots. Wolleustoffen. Linnen. Lijnwaden. Cotonetten. Lakens. Zijden Hemdens. Bedden. Couverturen. Schoenen Regenschermen. Stoven. Kachels. Komiooren, enz. 3Icubclcii i Jul sxlleii aard. Op de volgende konditiën Voor 6 fr. heeft men recht aan 30 frs. Koopwaren. 10 fr. hO Ks. 20 fr. 100 frs. 30 fr. 150 frs. Voor boven de 150 frs. moet men met de administratie overeenkomen. Voor 30 fr. koopwaren betaald men fr. 1.00 per week 2 per 15 dagen 4 per maand. 50 fr. fr. 1-50 3 6 70 fr. -» fr. 2-00 .,4 8 100 fr. n fr. 2.50 5 j'j 150 fr. fr. 4 8 „15 De betalingen geschieden ten bureele Molenstraat, N' 4/ te Aalst, ot teii huize van den klient zoo hij dit verkiest. Alle de abonnenten moeten zich naar den zetel der Maatschappij hegeven, om ei hnnne aaukoopen te doen. Pr zal hen rekening gehouden worden van den helft der reiskosten. Het bestuur heeft voor doel geene andere produkten te verknopen dan van 1" keuze en van onberispelijke kwaliteit. Alle gegronde reklamen zullen recht bekomen. Onmogelijke mededinging. Confectiën op maat IVlen vraagt reizigers voor Aalst en omstreken en een jongeling voor den koophandel te leeren GEERAARDS!, ERG ER Tarwe, per 100 kilos, fr. Masteluin, Rogge, Haver, Boontjes Aardappelen, Koolzaad Lijnzaad, Boter, per kilo Eieren, de 25, Vlas, ruwe, per kilo 16 Juli. 18.00 16.00 13. 15 16 8-50 00 00 1-90 1-50 C-90 VEEEr worden verkocht 000 hoornbeesten LEUVEN, 19 Juli. Tarwe 100 nieuwe Rogge, Geerst, Boekweit, Flavor, Brouwershaver Meel Tarwe bloem Tarwezemelen Koolzaad, Koolzaadolie, Lijnzaadolie, Aardappelen, id. roode, Hooi, Strooi, Boter de kilo, Eeren, de 25 i tr. 18-00 00-00 13-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 0-00 18-75 00-00 00-00 0-00 00-00 0-00 0-00 0-00 0-00 18-50 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 15-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 SOTTEGHEM 17 Juli fr. Tarwe per 100 kil., Masteluin Rogge Haver Boonen Loter per kilo Eieren de 25 Vlas, per 3 kilos Linnen, stukken te koop verkochte stukken 21-00 00-00 00-00 16-00 00-00 2-18 1-45 00-00 00-00 00-00 00-00 10-00 00-00 •2-27 1-60 00-00 Lange Zoutstraat, Aalst. Te bekomen alle soorten van Bokals voor Pendules, Kandelabers, enz. Groote afslag voor de Spiegels. Aarde-Gleier-en Glaswerk. NINOVE 17 Juli. Tarwe de 100 kilgr. Rogge O Haver Aardappels» Boter den 1/2 kilogr. 19.00 14.50 15.00 9.00 1.20 rt M JLan prijzen tegen alle mededinging. H Cnf'C 71 s - -O g e S -S 3.9 I'S'0 w b w c I - - r ^■g e a h a7 gQ S s Sg eï S - Ia-Uwo sf S '±H I? H-g Aalst, druk. L. VAN BRANTEGHEM. Naamlooze verseherlngs Maatschappij Brandgevaar te Ar heetyen, goedgekeurd bij koninglijk besluit van 23 Maart 1821 kapitaal 2,000,000 guldens oj Fr. 4,222,804,23 Deze Maatschappij verzekert voor alle Brandeehade het vuur des Hemels, allerhande gebouwen, Pakhuizen abrieken, Molens, Hoeven, Schuren enz. alsmede alle Koopwaren. Dogsten, Fabrieken, en HandbouW- gercedBchappen,'Meubelen en andere diergelijke voor- De vei'zekeringa-premiën zijn bepaald en vastgesteld in evenredigheid van het gevaar. t Men «relieve zich te vervoegen bij den Hootdagent der Maatschappij M. Paul Michiels, lvorte /.out. traat 53, te Aalsl. reukende toilet zeepan van Aug. DE MARBAIX zijn de zachtste, de zuiverste van alle de zeepen die er in •"fJSb, d„ Belgische schuld, waarvan het eertiiikaat gedeposeerd is bn hare bankiers, De Banque d Anvers. oo TTpn Fifipitdam ccle^en t Brussel. Hrabantstraat, n» 10—, S° Voor 'rijftiq dnfzeuÊ frank. (50,000 fr.) obligatiën 3 Anvers-ltotterdam, en an lore waar. ei. ^"^erheUjwr'l^ betaalde zij in BELG1E aan sterfgevallen uit de somme van zeven en dertig duizend en Belgische schuld 312 3 1/2 i) B b 3 2 12 Amiutciteu -1 1/2 n b T n Gemeente krediet vijftig frank (37,050 fr. Loten van Bru i n Geut Klsene Luik 188)0. 1868. lbbO. 1883. 1880. 1853. 1800. 1868. 1874. 1879. 1885. 1886. EUROPA bestaan Men kan die erkennen aan de woor den Savon d'Anvers, of Ant- werpsche zsepzie- derij van Aug. DE MARBAIX die in ieder stuk gedrukt zijn. Deze alleen worden gewaarborgd teste zeepen. uitgev. door Aug. De Marbaix Anttwpe» Het GEZONDSTE,hetVER- FR1SSCHENDSTE aller reuk waren, dat iedereen behaagd, i Is door alle DOCTOREN aan 1 bevolen, tegen Hoofdpijn, maar voo ral geschikt voor ZI E K E K A- M ERS te verfrisschen. Prijs Royal., 2,50, DuWi.lo, 2,00, l.t. Kwalitija, 1,50. Halve flabon, halve prijs. groot 7 aren 50 centiaren, palende oost Antoine Uou- sez, zuid clen steenweg van Gent op Brussel, west den heer Hippolyte Galmart en noord den heer Alexander Bogaert. Men vc-rvoege zich bij genoemden Notaris. oo ■Ai O Ph - i, Mechelen b Namen b b Oostende leenin b b 1877. B B 1885. b b Sehaarbeke 1873. b 1880. b Doornijk 1874. B b 1886. b b Verviers 1873. Metalieken zilver Turksche loten Nationale bank Bank van België Bank van Brussel Reserve fonds Actiën Antwerpen-Botterdam Actiën Cockerili ld. Vielle Montague Telephone Bell Saragosse Wissel op Parijs VALDAG Jan.-Juli. Mei-Novcni. I l'eb-Augusli Mei- Noyvm. Jan-Juli. Mei-Novem 2 Januari 15 Juli 1 April 31 August! 1 Mei 1 April 1 Juli 1 November Jan.-Juli Mci-Novem. Mei- Novern 1 Juli Mei-Novem Zoodra de eerste storting geschied is, deelt de kooper in al de trekkingen tot zpn uitsluitend voor deel De ori"ineele coupons der obligatiën, worden hem bij eiken vervaldag toegeëigend. De GEPATENTEERDE KUN8TTROMMELVLIEZEN via NICHOLSON genezen of verlichten de doofheid, waardoor zij ook ontstaan mocht zijn. - Dopmerkentw*ardlgstt éenezinten hebben plaats £e had. -Men rende 12 1/2 cents om franco een geïllus treerd boek van 80 paginas in hetNederlandsch.Engelsch.Fransch, Duitsch of Italiaanscn te ontvangen dat boek bevat belangrijke beschrijvingen der proeven die ondernomen xiin geworden on de doofheid te genezen. Het bevat tevens aanbevelingsbrieven van Doctors, Advokaten, Boekuitgevers en andere aanzienlijke Rrson.n d.e door d«A TROmIiELVLIBZEM zijn genero. geworden en ze zeer aanbevelen. Men schrijve °nder opg*^* Rn dit blad aan J.-H NICHOLSON, rue Drouot, te Parije. 101 90 102 00 lol 90 93 90 81 50 115 65 lc6 25 1)1 25 108 00 106 50 92 00 93 50 10-1 25 96 27 91 25 87 15 93 25 119 50 97 75 96 75 98 50 88 00 87 75 30 23 109 00 36 50 50 50 87 25 49 00 100 1 0 105 00 67 00 34 00 286° 60 220 00 020 00 158o 435 00 945 00 246 50 215 00 295 00 100 20 6.30, 7. 4,10 Boorde Geneeskundige Overheden ontleed en aanbevolen, is le beste jerBterter en hersteller. Hij is onmisbaar voor genezende, zwakke St hij kinderen. Door zijn aangenomen smaak en weldoende hoedanigheden, J tevens veel als Nagerecht- en Morgendwijn gedronken. c„ Men lette wel naar het haudteekeu in roode letters Alh. Wallach &G, en 't gedeponneerdmerk, om den Wijn goed van anderen te kunnen onder=cheide b 14 fr?B- 70 frs. 0-00 0-00 0-00 too 1UIIV, E DE DENDERGALM, <D O» a> O) 9 N <D t£> - :a> lj i-i n at o p O w -ö 4- w co O O "Tj O r-* (D 0 fis a a? 00 O) 3 O a» CD O Tl Lh S O) Ph <D c -b £a c ei js r£ c3 C7 e P-i ry a. Oj S 'rH °Phh 3 03 Cd cj co Qj - •r1 os rAZ, C c3 O Xj <r; O O O 7 CD Ph g 9, ZZ w S 03 O CÖ ►U - 3 CD O QS O <D <D» r/j OCTJ-n N d *r-l fl ^3 O pi) <D oj .Ï3 77 d, rj— CO '3 S a GO CD O O P cd' a CL <D 3 - ai .S-S-S tx O 4 0 *- ri tc: r£jW o o M Q. 3 ,5 O fcCS-GD O 3Cc^ W S3 ,l—1 Cd A, KCc a OOSH P ""Cd

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1888 | | pagina 4