Verschillij nieuws. A. Zij Jean alleen den dood verhaasten. De vrouw, hevig ontsteld, weet niet wat uitbrengen. Onze heilige man neemt de gelegenhei l te baat om seffens eenige onverstaanbare woorden over den aard der ziekte te reppen en raadt ten slotte de vrouw aan doktoor X... te halen, een klerikaal van het zuiverste bloed, die volgens onzen gekruinde, met dit soort van ziekte van nabij is bekend en er eene bijzondere studie heeft over ge maakt. Wat doen Voor wie met het karakter eener vrouw bekend is, lijdt zulks geen twij fel. De knecht werd gezonden om den liberalen geneesheer te betalen en te be danken, en doctor X... werd ontboden. En 't gevolg De man is toch gestor ven De vrouw die mij de geschiedenis vertelde, beklaagt nu, maar te laat, hare handelwijze en ziet eerst thans klaar in de schurkenstreek van den gezalfde des Heeren Wij kennen tal van dergelijke histo rietjes, voorgevallen in buitengemeen ten. Wij zullen er later op weerkeeren. Intusschen waarschuwen wij alle me deburgers zich niet te laten beet nemen aan de bedriegelijke handelwijze eener geestelijkheid, die alleen zoo handelt uit zucht naar vervolging en wraak jegens andersdenkenden Onze Middelbare Scholen. W ekelijks worden zij door 't Land op de hevigste wijze aangevallen. De schit terende uitslagen welke zij gedurig bekomen beletten den jezuiet der Ach terstraat te slapen. Allen, hier en in het omliggende, die in het Onderwijs, het Leger, de Besturen van IJzeren-Wegen- Dost- en Telegraaf, in Handelshuizen of Nij verheidsgestichten een deftig bestaan hebben gevonden, allen, op eenige zeer zeldzame uitzonderingen na, hebben het te danken aan het onderwijs dat zij in de Staatsmiddelbare Scholen genoten. Geene enkele klerikale school, van gelij ken rang, kan op dergelijke uitslagen wijzen. Die onmacht verwekt bij de klerikalen de hevigste, woede tegen die gestichten welke zij niet kunnen even aren en welke zij, daarom, zouden willen vernietigen. Nogthans zijn er vele onder de schitterendste leerlingen welke de jezuïeten hebben voortgebracht, onder andere Albert Liénart, die in de School der Graanmarkt het voorbereidend Mid delbaar Onderwijs genoten. Als onderwijsgesticht kunnen de kle rikalen dus in niets onze Middelbare Scholen afbreken, daarom vallen zij ze aan als opvoedingsgestichten. Die scho len zijn liberaal, zegt 't Land, de mees ters zijn er zonder geloof. Dat is schan delijk gelogen en de katholieke ouders, zoo talrijk reeds, die hunne kinderen naar eene der Middelbare Scholen zenden weten genoegzaam dat in die scholen het geloof hunner kinderen niet het minste gevaar loopt. Geen der opstellers van het blad van achter de Werf kapel heeft ooit een dag in eene Staatsmiddel bare School overgebracht, dus spreken die gasten over dingen waar zij niets van weten. Overigens, in elke onzer Middel bare Scholen is er een leeraar van Gods dienst, een onderpastoor der Martini kerk. Ofwel weet die Geestelijke dat zijne lessen vruchten afwerpen en dat het geene ongodsdienstige lucht is die in die'scholen ingeademd wordt, en dan is liet een klinkend bewijs dat 't Land liegtofwel is die geestelijke overtuigd dat zijne lessen tot niets dienen, geen nut, geene be teekenis hebben, en dan bedriegt hij het volk, dan strijkt hij jaarlijks eene schoone somme gelds op die nutteloos wordt verkwist. Dat 't Land een vaii de twee lcieze en maar voortga in zijnen dommen strijd tegen het middelbaar onderwijs van den Staat niemand, die eenig gezond ver stand heeft, zal zicli nog verder over het gekef van dit schoothondje der jesuieten bekommeren. J. J. Een en ander. Staatsmarine. Het wordt in officiëele kringen bevestigd dat ons klerikaal Staats bestuur op het punt is eeuen W9nsch te verwe zenlijken onzer krijgskundigennamentlijk het stichten eener krijgsvloot en het samenstellen eener zeemacht. Men zal zich herinneren dat, over nagenoeg twee jaren, daarvan reeds spraak was en dat alsdan eenige leerlingen der militaire school tijdelijk dienst hebben genomen op de Stadtsbooten,'gelast onze schippersvloot in de Noordzee bij te staan en te bewakenthans vernemou wij dat eenige leerlingen dierzelfdo school, onder ander de lieer de Iiorchgrave, zoon of neef van den klerikalen Senator, ver gunning gekregen hebben om tijdelijk dienst te nemen bij de frausche marine. Welke andere reden kan men vinden voor het geven dier ver gunning, dan het ontwerp onzer Meesters Bel gië met eene krijgsvloot te begiftiger. Vrijmaking der Schelde. Met eene ongewonen luister heeft Antwerpen verleden dijnsdag den 25"n verjaardag gevierd van de Vrijmaking, der Schelde, dit heuglijk feit Waaraan de grootsche Scheldestad haren bui tengewonen voorspoed te danken heeft en da^ zijnen weldadigen invloed over gansch België heeft uitgebreid. Die gebeurtenis heeft plaats gehad onder een ministerie Frère-Orban, door het bijzonder toedoen van wijleut M. Itogier. Zoo hebben, sinds 1830, de schoonste en ge wichtigste gebeurtenissen, zooals, om er slechts eene te noemen, de afschaffing der stedelijke octrooien, door en onder liberale ministeis plaats gehad. Slechts |een feit kenmerkt het bestaan van klerikale ministeriën de uitbreiding en de bloei der kloosters. De 367 parochiën van de 15 dekenijen van het Bisdom van Gent, waar in 1859 het werk van St-I'ieterspenning is heringericht, hebben in 1887 voor den St-Pieterspenning de som opgebracht van 125,290 fr. zonder de bij zondere giften te tellen die ze doen klimmen tot omtrent 200,000 fr. En binst dien tijd wierd er armoe geleden en bleven de pachtprijzen onbetaald 't Is in Italië, dat tegenwoordig de beste wetten worden gestemd. Het nieuw, italiaansch strafwetboek, legt straffen op van 500 tot 1000 frank boet en van 3 maand tot een jaar gevangaan alwie op de stemming drukt Her kiezers, door rede- voeringen, gesprekken of predicatiën, uitge- sproken in kerken of plaatsen, die een gods- dienstig karakter hebben. Moest in Belgie dergelijke wet bestaan, vast en zeker 'zoude de gansche geestelijkheid met haar leger paters en... broerkens, aangehouden worden. De geestelijkheid kent hier in België, anders niets dan politiek, haar gansch bestaan berust op politiek Vooral op den buiten gaat er geene w eek om of het politiek gedonder laat zich op alle preêk- stoelen hooren. Wij hebben hier ^eigenlijk geene pastoors meer, maar wel politieke gekruinde kiesagen- ten, die haat en tweedracht zaaien onder het volk. Wetgevende zittijd. De Brusselsche korrespondent der Patrie verzekert dat er stellig geen buitengewone zittijd zal plaats hebben en zelfs dat de Kamers niet zullen bijeengeroepen worden vóór 13 November, dag waarop de gewone zitiijd, volgens de Grondwet, dit jaar moet geopend worden. Waarmeè de minister zich toch bezig houden Sedert eenige dagen werd men in 't ministerie van M. De Volder gewaar dat zekere watercloset gedurig verstopt geraak ten. Het schijnt dat dit... kabinet bijzonder druk door zekere beambten werd bezocht als eenige schuilplaats waar zij nog een uilken konden vangen, daar de afdeelingsoverste dit in de bureelen niet meer wilde dulden. De Courrier de Bruxelles, de Pater Jood en andere godvreezende gazetten waarmee de ministeriëele bureelen tegenwoordig over stroomd worden werden dan, onder voor wendsel van andere behoeften, door de slaap lustige beambten meêgedragen. De feiten kwamen ter oore van den minister bij bevool een onderzoek en onderteekende een dienstbevel, waarbij het voortaan in het minis teriëele watercloset verboden is zich te bedie nen van andere stukken papier, dan die wélke eene grootte hebben van 10 c.m. op 10 c.m.U... Wie durft er dan zeggen dat we geene grrroote ministers hebben Oscar Falleur. Over eenige weken wierd Oscar Falleur, veroordeeld uit hoofde zijner medeplichtigheid in de onlusten van Maart 1886, voorloopig in vrijheid gesteld. Den 15 dezer heeft hij het land moeten verlatenwei gerde hij zulk3 te doen dan moest hij terug naar het gevang van Leuven. Die maatregel tegenover Falleur genomen is heel zonderling. Volgens de eene wierd de veroordeelde in vrijheid gesteld, omdat zijn gezondheidstoe stand nog al te wenschen liet. Wat recht heeft dan het ministerie om hom te verplichten zijn land te verlaten zijne gezondheid zou zich toch best in het Vaderland verbeterd hebben. Andere beweeren dat hij in vrijheid gesteld werd krachtens de nieuwe wet over de voor waardelijke in vrijheidstelling. Is het zoo, dan had minister Lejeune evenmin recht om hem te verbannen. De verbanriingsstraf is uit ons strafwetboek geschrabt en de minister van Rechtswezen maakt zich aan Grond wetschennis plichtig met op zijn eigen gezag eene straf uit te spreken die slechts door /.'ene wet kan inge voerd worden. Maar wat is't Onder een klerikaal minis terie worden alleen die wetten geëerbiedigd die voor de klerikalen voordeelig kunnen zijn. TV aarheid. Uit een artikel van onzen Confrater De Bupelbode knippen wij het volgende, dat hier zeker ook wel waarheid zal heetten N. B. Vaneen anderen kant is er geene ver gelijking mogelijk tusscheu de kieshewerkingen van de liberalen en die der clericalen. De cleriealen werken het gansche jaar door voor de kiezingen, in alles zien zij politiek, uit alles trekken zij politiek nut. Is er op hunne fabriek een werkman, die maar wat onverschillig is aan hunne politieke denkwijze, hij wordt met klank aan de deur gezet. Hebben zij eenen huurling, die wat naar den liberalen kant zweeft, hij moet verhuizen. En zoo vi-dt men op geene enkele clericale fabriek of in geen enkel huis, aan eenen japneus toehoorende, een liberaal. Zoo is het ook met de kalandizie. De clericalen wachten zich wel in liberale herbergen of winkels te gaan. Den 20 November 1887 schreef de clericale Gazet van Boom geus bij gtm, en katholiek bij katholiek, is niet meer dan recht. En ieder weet hoe onze tegenstrevers van dat recht gebruik maken; ieder weet ook met wat deel de Katholieke Burger gilde werd gesticht. Gaat dat allemaal zoo in het liberale kamp Ongelukkiglijk neen. Op de liberale fabrieken werken vele katholieke strijders; in vele liberale huizen wonen hevige clericalen en er zijn nog liberalen gansch onafhankelijk die bij de katholieken te winkel gaan, terwijl zij hij liberalen dezelfde waren beterkoop en van betere hoedanigheid kunnen bekomen. De clericalen beroemen er zich op dat zij sedert een tiental jaren vooruit zijn gegaan. Dat is niet te ontkennen. Maar wat is daarvan de oorzaak? Waar kan men die anders vinden dan in deu dwang, die onze tegenstrevers onop houdelijk gebruiken en, van dun anderen kant, in de goedheid, de toegevendheid en verdraag zaamheid der liberalen. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn schoone deugden; maar, wanneer men, in zake van politiek, met eenen ongenadigen en eerloozen tegenstrever te doen heeft, die juist van die deugden gebruik maakt om u te bevechten, dan worden die deugden ondeugden, die de mach tigste partij het onderspit doet delven voor de zwakste. Bij alle kiezingen worden wij bevochten door mannen, die uit de handen der liberalen leven, door mannen, wier bestaan heel en al van liberalen afhangtWelnu, de clericalen zouden dat geen oogenblik gedoogen. Liberalen Handen uit de mouwen! Strijdt met gelijke wapens A la guerrecomme a la guerre zegt het spreekwoord. Volgt het voorbeeld na der clericalen, die allen hunne liberale werk lieden doorzenden, die aan hun werkvolk den toegang verbieden van liberale winkels en her bergen, die hunne huurlingen, welke hunne partij niet genegen zijd, aan de deur zetten, in één woord, bevoordeeligt, evenals zij, uwe poli tieke vrienden en dan hebben wij, in 1890, onze vroegere meerderheid van 150 stemmen terug. Dit is de raad van Een ouden strijder. Sprokkeling-skes. Nachtwakers. De vrouw van eeu der nachtwakers onzer stad had over eenige dagen eenige woordenwisselingmet eene gebuurvrouw en bracht deze beledigingen toe. Daar over natuurlijk proces. De gebuurvrouw, van welke kwestie, is een van de beste klanten van een onzer stadhuisbazen. Deze deed den nachtwaker bij zich komen en zegde aan den onthutsten man datin geval zijne vrouw door de Rechtbank veroordeeld wierd, hij van zijne plaats van nachtwaker zon afgezet wor den. Bemerkingen zijn hier overbodig, niet waar. vriend lezer Bareel van Weldadigheid. Verleden jaar, ter gelegenheid der kiezing, wierd er, in een onzer kiesbladjes, gevraagd of 't waar was dat twee weduwen, met geld op de bank, aan 't hoofd van eenen bloeienden handel en eener welgeklandeerde herberg, eenen onderstand genieten van het Bureel vau Weldadigheid, de eene van 25, de andere 30 franken in de maand. Op die vraag wierd niet. geantwoord.Over eeni ge weken hebben wij die vraag hernieuwd, er bij voegende dat die weduwen zeer nauw ver want zijn met een der bedienden van (het Bu reel van Weldadigheid. Tot hier toe heeft noch Benderbode noch Land van Aalst het feit gelogenstraft, zoo dat wij er uit op maken dat zij echt zij n Ewel dit mag een schandaal genoemd wor den. Huisgezinnen van 6 tot 7 personen, die met eene winst van 10 of 11 franken moeten leven, worden in het slechte jaargetijde, van tijd tot tijd eens, een mandaat van twee fran ken in de handen gestopt, en aan personen die het niet noodig hebben geeft men maandelijks 25 tot 30 franken om er schoone meubels meè te koopeu en hunne kinderen, door de pracht der kleederen, boven die der gebuur te doen uitschitteren.... Armbezoekers. Men verzekert ons ander maal dat er armbezoekers zijn die winkel hou den of een ander bedrijf uitoefenen. De noodlij dende der wijk meenen, te rechte of ten onrechte dat zij bevoordeeligd zuilen worden indien zij aan den wijkmeester hunne klandigie jonnen en menigmaal geeft zulks aanleiding tot schan delijke tooneelen arme menschen, die hunne vraag tot onderstand door den armbezoeker hoorden afwijzen, maken lawaai op de straat en verwijten hem dat hij hen niet geeft omdat zij niet genoeg naar zijnen winkel komen. Onze meening is dat die armbezoekers eerge voel genoeg zouden moeten hebben,in hun eigen belang en in het belang der goede faam van het Weldadigheidsbestuur, om te kiezen tusschen hunne hoedanigheid van winkelier of ban del drijver en die van armbezoeker. Hebben zij dit eergevoel niet, dan is het te gelooven dat de beschuldigingen, door de noodlijdende tegen hen ingebracht, waarheid zijn en dat zij, in derdaad, van hun ambt misbruik maken in het voordeel hunner eigene belangen. Eu dan is het de plicht der bevoegde overheid dergelijke mannen van hun ambt te ontslaan. Overigens, de inkomsten der stedelijke Wel dadigheid, zijn niet te groot opdat men ze, op welke wijze ook, verkwisten moge. Herberg politie. Benderbode kondigt af dat voorta iu de politieverordeningen op het sluiten der herbergen streng zullen toegepast worden. Een woordje te dier gelegenheid. Als dit politiereglement goed is, om welke reden heeft men dangedurende talrijke maan den, nagelaten het uit te voeren Eu indien het nutteloos is, zooals deze maandenlange ondervinding het bewezen heeft, waarom die terging weêr ingevoerd SchramminkélingIn een onzer volks wijken is deze week een meisje teruggekeerd van een liefdereisje dat zij, in gezelschap van 'nen deserteur, naar den vreemde had gedaan. De geburen zouden nu aan de teruggekeerde eene schramminkéling willen geven hebben, doch de politie verbood zulks, omdat zij niet dulden mag dat men de openbare straat gebruike om iemand te bespotten. Die gevoelens der politie van Aalst moeten nog al van jonge dagteekeniug zijn, want den 23-" Oktober laatstleden liet zij al de openbare straten en pleinen gebruiken om hoogstacht'iaro medeburgers op de schandelijkste wijze te bespotten en uitte schelden. Aalst en Omliggende. Te Erembodegem is er verleden week een zonderling feit voorgevallen. Op het Briesje is er een geheele oogst gesto len, die des avonds om 8 ure nog stond te groeien, en des anderdaags morgens weg was. Op minder dan 10 uren waren er 18 roeien gepikt, gebonden en weggevoei-d. Des morgens, rond 5 ure, als de man kwam met volk om te pikken, vond hij nog alleen de plaats waar de oogst gestaan had. Kampernoeliën. De kleine gemeente Epinoncourt (Ardennen), is in diepe verslagenheid gedompeld, door eene drievoudige vergiftiging, veroorzaakt door kam pernoeliën. Een genaamde Lambinet had kam pernoeliën in het veld verzameld, hij bereidde ze voor de avondmaaltijd en geheel 't huisgezin at er van. Des anderendaags leed hij geweldige pijnen, alsook zijne vijf-en-dex-tigjarige vi'ouwen zijne oudste dochter van veertien jax-en. Hij deed een geneesheer halen, maar htt was te laat; eenige uren daarna stierven die drie personen in de schrikkelijkste pijnen, niettegenstaande de zorgen van den doktoor. Dit treurig ongeluk heeft, zooals wij hooger zegden, eene diepe ontroering teweeg gebracht in de gemeente en in geheel den omtrek. Wij laten hier eenige kenteekens volgen waaraan men de goede kampernoeliën van de slechte kan onderscheiden Goede Kampernoeliën Slechte Kampernoeliën Niettegenstaande deze zoo tegenovergestelde hoedanigheid gebeurt het menigmaal dat de nieuwsbladeren ons vergiftigingen door kam pernoeliën mededeelen. Verders mag men nooit vernachte noch oude kampernoeliën gebruikenzij moeten versch en jong wezen, want de beste zelf ontbinden zich na 2 a 3 dagen, worden bitter en lederachtig, verliezen hunnen goeden reuk en smaak en kunnen alzoo schadelijk worden. Men houde voor stelligen regel, dat de kampernoeliën goede hoedanigheden moeten bezitten en dat men de twijfelachtige onmeêdoo- gend moet verwerpen. Even noodzakelijk is het de plukking bij droog weder te doen, en dan maar te beginnen als de zon reeds den dauw heeft doen verdwij nen. Men merke nog op, dat het niet slecht is, vooraleer kampernoeliën te gebi'uiken, 'ze ver scheidene uren in water met azijn gemengd, te laten weekendaax-daar lost t de amanitine of vergiftigende stof,welke deze planten bevatten, zich op. Men zij dus voorzichtig en men ga met veel omzichtigheid te werk hij het gebruiken van een voedsel, dat door onkennis den dood kan veroorzaken. De Deeslïring-. Geïllustreerd weekblad geeft boeiende ver halen en fraaie platen. De prijs 6-00 fr. is uiterst gering. Men schrijft in ten bureele van ons blad. Brussel. Vitriooldrama in het ge rechtshof. Het Jnstitiepaleis van Brussel werd zaterdag, rond half een, door eeu vitri- ooldrama in opschudding gebracht. Eene jonge vrouw heeft den inhoud van een potje vitriool naar het hoofd geworpen van haren gewezen minnaar, oud sergeant-majoor bij het regement der grenadiei's. De plichtige werd aangehouden en naar het policiebureel gebracht. Het is zekere Elisa Lyon, oud 26 jaar. Zij verklaarde dat zij over eenige jax-en kennis ge maakt had met zekeren Emmanuel F..., thans 27 jaar oud, van Erasnes-bij-Buissenal, toen in garnizoen bij het regiment grenadiers te Brus sel. Zij werd moeder van dxij kinderen en ver wacht nu een vierde. Den 9 Juli van deesjaa1' had Emmanuel zijnen diensttijd geëindigd. Hij had altijd beloofd met haar te trouwen, zoodi-a hij het leger zou vei laten. Elisa Lyon vergaarde dus hare spaarpenniugen en zij ging met Emmanuel trouwkleeren koopen. Den 13 Juli ging hij uit, zoogezegd oin eene wandeling naar Vilvoorde te doen. Éen half uur later ont ving Ellisa eenen brief, waax'in hij haar meldde dat hij onmiddelijk naar Arlon moest vertrek ken. Sedeit dan zag zij hem niet meer wee Zij sch:eefnaar Frasnes, en begaf er zich zelf tweemaal naar toe. Zij vernam er dat Em manuel op het punt was met eene andere vrouw te trouwen en dat de roepen reeds gedaan waren. Zij smeekte hem om terug te komen, doch te vergeefs zij vroeg hare trouwkleeren terug, welke zij betaald had mot haar eigen geld doch hij gaf niets weer. Te Brussel weergekeerd, vernam zij over acht dagen dat hij getrouwd was. Zij deed hem toen voor den vx-ederechter van bet 2" kanton Brussel dagen om bare kleederen terug te eischen. Het is bij het verlaten van het kabinet van den vrederechter, in den gang van het justitiepaleis, dat Elisa haren gewezen vriend, die in zij >e weigex-ing was blijven volharden, den inhoud van eenen bruinen aarden mostaardpot, met vitriool gevuld, in 't aangezicht wierp. Zoo luidt de verklaring door Elisa Lyon aan de politie gedaan. Emmanuel F... is door het brandend vocht niet erg getroffen. Hij heeft zich naar het Sint-Pietei-8gasthuis begeven, waar hem de noodige zorgen toegediend wor den. Elisa Lyon zelf is door de vitriool aan de liukerwang, nabij de oog, gebrand. Zij is naar degevanaenis der Kleine Karmelieten gebracht. Lokeren. Op Donderdag 23 August zal er te Lokeren eene buitengewoone schieting met den handboog plaats hebben. De twee maatschappijen liet Groot Hof van Vlaanderen en de Edele Handboog, waarvan de lokalen slechts 4 minuten van elkander verwijderd zijn, hebben zich verstaan om eene schoone schieting uit te schrijven van 500 franken vooruit, waar van 250 franken verdeeld op 5 hoogvogelen van ieder wip. De inleg zal slechts fr. 12.50per schutter zijn, en de schietiug zal aanvang nemen van 1 ure namiddag om ten 5 1/2 ure te eindigen, zoodat iedere schutter, niettegenstaande het groot getal schutters dat er zal moeten tegenwoordig zijn om de maatschappijen hunne kosten te dekken, ten minste van 24 tot 30 schoten zal mogen schieten. Alle maatregelen zullen genomen worden om deze schieting met de beste orde en regelmatig heid te zien afloopen. Antwerpen. Het gevaar vanpctrool. Een smartelijk ongeluK is maandag namiddag, in de Rolwagenstraat te Antwerpen gebeurd. Maria Levecq, oud 24 jaar, echtgenoote van Petrus Glineur, oppertreinwachter, wonende in gemelde straat, had kwart voor 5 ure, hare kachel aangemaakt en ten einde het vuur wat aan te hitsen, goot zij eene hoeveelheid petrol op het vuur. Eene groote vlam steeg uit de kachel op en deelde zich mede aan de petrolkan die ontplofte. In een oogwenk was de ongelukkige omringd door vlammen. Haar man, die een weinig te bed was gaan rusten, kwam op het gerucht der ontploffing toegesneld, en vond zijne vrouw, die reeds afzichtelijk verbrand was, uitgestrekt in den gang zijner woning liggen. Hij verhaaste zich de vlammen uit te doftven. Ondanks alle hulp is de ongelukkige korts nadien overleden. Zondag namiddag ten 1 ure, werd het volk, dat aan de Werf te Antwerpen wandelde, on verwacht verrast door de aankomst van een oorlogschip. Het was de Fransche stoomkorvet Allier commandaut Lecomble. Het heeft eene bemanning aau boord vau 230 koppen, officie- ren, matrozen en aspirant-officieren. De Allier is een schoolschip met drie masten, metende 1800 ton register. Het heeft een diepgang van 15 voet en is gewapend met 4 kanons. Het vaar tuig is in de Kleine Dok aan de Godfriedkaai, tegenover het Loodswezen vastgemeerd en zal eenige dagen in onze haven blijven. Vrijmaking der Schelde. De volgende geschiedkundige inlichtingen lezen wij inden Bixmudenaar In 1648 werd door het verdrag van Munster de Schelde voor Antwerpen gesloten, ten voor- deele der opkomende hollandsche zeehaven van Amsterdam. Dat was de doodslag van den autwerpschen handel. Onze stad, die in de 16d* eeuw honderd en zestig duizend inwoners telde, verviel zoo zeer dat hare bevolking in 1792 slecht3 negentig duizend en in 1811 nog gewillig zestig duizend bedi-oeg. In 1792 werden door de fransche Republiek pogingen aangewend om de Schelde vrij te maken. Een fransch smaldeel van zoven oorlog schepen werd uit Duinkerke naar Antwerpen gezonden om de Scheldevx-ijheid door de Hol landers te doen eerbiedigen. Tijdeus zijn bezoek in onze zeehaven bepaalde Napoleon 1 ook de Scheldevrijheid, zeggende, dat de schoone stroom aan geen land behoorde en dus voor ieder vrij moest zijn. Erankrijks Keizer deed hier een groot en klein dok maken en wilde Antwerpen tot de grootste zeehaven van de wereld herscheppen. Onze stad moest volgens zijn zeggen «het oog worden, langswaar hij, Napoleon, Engeland zou bewaken en in bedwang houden. Iu 1814 werd de Schelde weder vrij, maar ten voordeele van Holland, onder wiens beheer Belgie dan stond. Na de scheiding wilde Holland meester van de Schelde blij ven en verkreeg door het ver drag van 1839 dat het van de inkomende goe deren 1 gulden 50 per ton mocht eischen, het geen rond 1862 eene jaarlijksche belasting van 2,500,000 frs. uitmaakte, door Belgie aan Holland te betalen. Leopold I, te zamen met Karei Rogier en baron Lambermont, gelukten erin eene over eenkomst tot stand te brpngexi tusschen ons land en de groote zeemogendheden van de wereld om het kapitaal van dezen intrest, zijn- do 36,278,566 frs 89 ct., bijeen te krijgen en aan onze Noorderburen te betalen. Door het verdrag vau den Haag op 12 mei 1863 geteekend kwam dat kopitaal tot stand. Ziehier het aandeel der verschillende belang hebbenden. Oostenrijk betaalde Bremen Brazilië Chili Denemarken Spanje Frankrijk Groot Britanje Hamburg llai over Italië Lube le Noorwegen Oldenburg Peru Portugal Pruisen Rusland Zweden Turkije n Belgie 549,360 irs 190,320 frs 1,680 frs 13,920 frs 1,096,800 frs 431,520 frs 1,542,720 frs 8,782 320 frs 667,680 frs 948,720 fis 487,200 frs 25,680 frs 1,560.720 frs 121,200 frs 4,320 frs 23,280 fis 167,640 frs 42,840 frs 543,600 frs 4,800 frs 17,183,686 frs 1° groeien in open veld, in droge weiden, onder het zonlicht, in gras-en tuinbedden op heiden en op braakland. 2° Hebben eenen aan- genamen en verfrisschen- aen reuk, eenigzins aan versch ineel oi gemus- keerden kervel gelijkende; andere hebben den reuk van amandelkernen, van noteu of van eene roos. 3° Hebben eenen lijnen, aangenamenlekkeren, gomuskeerden en voor- trefielijken smaak, (Sma- kelooze kampernoeliën zijn te mistrouwen). 4° Hebben een vast, dicht, breekbaar, droog en wit vleescb het mag langs buiten licht roos achtig, violetkleurig of wijnrood wezen, terwij 1 de blaadjes van bet hoedje langs onder niet of een zeer weinig rooskleurig moeten zijn. Het vleeson moet mat en mag geklo ven wezen. Veranderen niet van kleur, wanneer men ze pelt of snijdt, maar blijven wit. 1° groeien in natte, over lommerde bossch«n, don kere bak- of Istruikbos- sohenop bedervende planten en voedsels en op rotte hoornen. 2° Hebben eenen ster keu onaangenamen walgachtigen, bedwel menden reuk, eenigzins aan vochtige aarde, aan terpentijn of zwavelzuur gelijkende. Soms is hij al jte kampernoelachtig, dronkenmakend of be schimmelend. 3° Hebben een bitteren, zerpen, brandenden, sa- mentrekkenden), zuren, gepeperden, wrangen of grasachtigen smaak. 4° Hebben een leder achtig, holligslap, dradigzwaarnattig houtachtig |en korrelig vleesch, dat langs boven dikwijls kleverig (en met ploosjes bedekt is. Het vleesch is rozenrood, blinkend, veelkleurig of bont en soms met lood- blauwe randen omzoomd. 6° Veranderen ran kleur bij betjsnijden en krijgen somB eene blauwe, gele, bruine, violet of zwarte kleur. Indien bet water, waarin men ze |weekt, zwart wordt, is het een zeker teeken, dat de kam pernoeliën vergiftigd zijn. - "K"'~ 4 "-f

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1888 | | pagina 2