VT U I Z B N Collection de Tableaux 1ÜISDE HOFSTEDE, Huis met Hof te huren BURGERLIJKE STAND. MARKTPRIJZEN. HOPHANDEL. TE PACHTEN De aloude Hanzesteden schonken aan Ant-I werpen het Huis der Oosterlingendat een half miljoen waard was. Onze eerste Koning had dus iedereen doen belangstellen in onze Schelde en hut is dank aan dezes bemoeiingen, met zul ken goeden uit slag bekroond, dat onze Scheldestad thans de eerste zeehaven van het vaste land en de groot ste en bloeiendste stad van Belgie is. Antwerpen. Kwaaddoeners zijn dijnsdag nacht bij middel van braak, in de woning ge drongen vat. den heer Jan Van Dieren, Rubens lei 30, een der uitgevers van het Handelsblad. De' schurken hadden reeds eene hoeveelheid juweelen en zilverwerk, ter waarde van 1500 frank, gestolen. De twee daders, jongelingen van 19 en 25 jaar, werden op heeterdaad be trapt door een policieagent. den nachtwaker Verhoeven, en den genaamdeu Plecy, soldaat bij het 14® linieregiment, die de dieven in eene kas der kelderkeuken verscholen vondon. Zij werden in bezit gevonden van verschei dene juweelen, terwijl men eene groote hoeveel heid zilverwerk beneden aan den trap t.rug vond, dat gereed lag om mede te nemen. Zij waren insgelijks in bezit van een breekijzer en een beitel. De dieven zijn in de celgevangenis opgesloten en ter beschikking van den heer Procureur des Konings gesteld. Een kolossale, misschien ivel de aller grootste bloem der plantenwereld. In de 7" aflevering der Gartenlaube lazen wij eene me- dedeeliug, die vele lezers zeker belang inboe zemt. Zij betreft eene, nog niet lang ontdekte eu onderzochte rcuzenbloem, tot het geslacht der Rafflesias bekoorende, en naar haren ont dekker Rafflesia Schadenbergiana genoemd. In het jaar 1832 bezocht dr. Alexander Schul denberg, hof-apotheker in Glogau, met zijuen neef Otto Koek de Pnilippijnscke eilanden. Bijzonder doorvorschten zij met een botanisch en ethnografisch doel het zuidoostelijk gelegene en nog weinig bekende eiland Mindanao. Aan hun onvermoeiden ijver gelukte het zelfs, wat tot dusver vruchteloos beproefd was, om den 3300 meter koogen vuiirspuwenden berg Apo te beklimmen. Op den vóór dien vulkaan gelegen berg Parag, ter hoogte van 800 meters, vond Scha- denberg nu die kolossale bloem, door ons ver meld. Hij durfde zijne oogen nauwelijks vertrouwen, toen hij daar midden in het woud geheele rijen van reusachtige, bruine bloei- knoppeo, zoo groot als koolkoppen zag. Weldra ontdekte hij wat verderop ook bloeiende exem plaren, die meer dan 80 centimers doorsnede nadden, dus ongeveer de grootte van een wagenrad. Zij wortelden geenszins in een die pen en vetten bodem, maar op en in de stammen van kruipenden wijnstoksoorten, en werden door de inboorlingen Boo genoemd. Het ge wicht van zulk een enkele bloem met hare vijf, handdikke, gespikkelde, vleeschahtige blsern- bladen, bedroeg ruim 11 kilogram. Daar het Schadenberg bleek, dat zij spoedig tot verrotting overgingen, zoo was hij er met Koch op bedacht, om de bloemen te photogra- feeren, en een aantal spoedig aan een vuur te drogen. Beide zijn aan den koninklijken kortis batanicus te Breslau ten geschenke gegeven en voor liefhebbers ter bezichttiging gesteld. Of het gelukken zal, die reuzen bloem naar ons werelddeel over te brengen, en in bro ;i- kassente kweeken, moet de toekomst leeren. Om den aangenamen geur behoeft men dat niette wenschen, want zij heefteen walgelijken reuk, nagenoeg als van lijklucht. Boom. Mil Gendarm van Boom zoo meldt de Koophandel van Antwerpen steekt in niet zuivere lakens. In de zitting van maandag, van den gemeen- tenraad te Boom, zijn dingen aan het licht gebracht geworden, die wel eens tot gevolg zouden hebben, dat Mil-Gendarm tusschen twee van zijne kameraden met haren mutsen voor de rechtbank zou moeten verschijnen. Er zijn in de registers van den burgerlijken stand uitschiabbingen en andere knoeierijen ontdekt, die op zekere ooguublikken de grootste stoornissen en verwarringen in huisgezinnen en families zouden kunnen na zich slepeu. Al deze feiten dagteekenen van ouder het bestuur van den zoo heldaftigen als kleritcalen Mil-Cendarm die zich verbergt als hii zich moet laten zien en maar voor den dag komt, begeleid en omringd van gendarmen. Deze gendarmen dienen hem niet tot eere- wacht, o neen Zij dienen om hem te bescher men tegen de al te groote genegenheid, die zijne eigene bevolking hem toedraagt. Van mijn lijf met al die g negenheid zegt Mil-gendarm de helft ervan is mij niet genoeg, maar te veel 't Is echter te hopen, voor hem dat du gen darmen nooit geroepen worden om hem verplicht naar Antwerpen te brengen. Nog getuigen Cordes, 25 januari 1888. Sedert eenigen tijd leed ik hevig aan hoofd en maagzeer sinds ik eene doos Zwitsersche Pillen aan 1 fr. 50 genomen heb, ben ik gansch hersteld. Ik laat u toe mijn bewijsschrift open baar te maken. (Handteeken gewettigd.) A. Desvassimes. Overvloed. Te Parijs zijn op het stad huis 11 plaatsen open eu... vijf duizend aanvragers. In België zijn open 19 plaatsen van trein-wachters, en... 1500 kandidaten. Ineen blad lezen wij de volgende aankondiging Advocaat geeft geschreven consultaties tegen opzending van 2 frank. Adres enz. Gevolgen van den laster. Een jonge ling van Laken, de heer II., was op het punt in den echt te treden met een jong meisje dier gemeente. Donderdag maakte men hem feiten op rekening zijner toekomende bekend, die zoo erg waren dat hij het noodig vond met haar af te breken. Hij was door dien ouverwackten slag zoodanig getroffen, dat hij zich nog den zelfden avond ging verdrinken in de vaart, te Neder-over-Huuibeek. liet jonge meisje was valschelijk beschuldigd, uit wraak. Toen zij de dood van haren toekomenden vernam, werd zij zoo terneergeslagen, dat men sterk voor hare verstandverin igens vreest. Chatelet, 13 Aug. Tusschen dit stadje en Presles ii een poeiermagazijn ontploft. Ei zijn geene do -den of gekwetsten, maar de schaê is tamelijk groot. Vele gebouwen zijn erg be schadigd. Maldoghem. Andermaal is de rijks- en de gemeentepolitie in Zeeuwsch-V la anderen van overheidswege heiast geworden, de wet tot weeren van de buitenlandsehe munt, en tot beperken der uitgave van de Belgische centiem- stukken (nickel en koper), met grootere streng heid, dan tot hiertoe is geschied, uitte voeren. Werden vroegertijds de oogen op het over treden van die wet geloken, voortaan zal zulks niet meer het geval wezen. Te rekenen van heden af is alle uitgaaf van Fransche koperen munt geheel verboden, terwijl de Belgische niet anders dan teg n jden bij die wet vastgestelden koers van acht, vier, twee en een half cent Nederlandsch voor de stukken van twintig, tien, vijf en twee centiemen en tot geen hooger bedrag dan twintig cent in betaling zal mogen gegeven worden, en dat alleenlijk nog maar in de grensgemeenten. De overtredingen zullen worden gestraft met eene geldboete van 3 tot 75 gulden welke bij herhaling tot 500 gulden kan worden verhoogd. Hoe de muziek den eetlust aanwakkert Thomas, de cafè-concerthouder van Chicago heeft ons aardige inlichtingen daarover. Als het orkest, zegt hij, een concert geeft waar men niets anders speelt dan stukken van Wagner, clan verkoop ik vijf maal zooveel bier dan op andere avonden. Als men Mendelssohn opvoert, dan is er geen middel om een broodje met hesp te verkoopen niemand doet zich de moeite er eentje te vragen. Johan Strauss alleen heeft het talent om mij veel wijn te doen verkoopen. Als men eene zijner walsen speelt dan worden slechts de llesschen champagne gedronken. Hertog van Wellingbon. Weinig is het geweten dot de belgischo staat jaarlijks eene zware som moet betalen, aan de erfgena men van den engelschen generaal Wellington. Ten gevolge van den slag van Wat rloo, was de koning van Holland zop vol geestdrift voor generaal Wellington, die hem verlost had van Napoleon, dat hij hem verhief tot prins van Waterloo daarenboven schonk de Koning den engelschen generaal nog eene rente van twintig duizend Nederlandsclie guldens en een domein van omtrent duizend hectaren te nemen in detf omtrek van het slagveld. Ten gevolge van overeenkomsten, zag gene raal Wellington af van het domein, in ruiling eener eeuwigdurende rente, te betalen aan hem en aan zijne wettige afstammelingen. Deze rente, die beloopt tot 20,598 fr. 14 cent. werd, tijdens de scheiding van 1830, ten laste gelegd van den Belgischen staat. De som, welke jaarlijks betaald wordt, kom t vooronder artikel 2 van het budget'der open bare schuld. Tijdens de discussie van het budget, in 1861 (Kamerzitting van 21 december), vroeg een volksvertegenwoordiger aan den minister of Belgie nog verplicht was de rente in kwestie te betalen, daar de hertog van Wellington sedert lang dood was. De minister antwoordde dat de hertog eenen erfgenaam gelaten had, aangaande wiens ge- slachtsvolging twijfel bestond daar de regis ters van den burgelijken stand tamelijk slecht gehouden worden in Engeland, was zulks zeer moeilijk om met juistheid van te stollen doch daar de erfgenaam in bezit gesteld was van al de goederen door den hertog nagelaten in Enge land, het gouvernement dus wel verplicht was die rente te blijven betalen. Het mag zonderling heeten dat de minste Bel gische burger ten vol'e m regel is met den burgerlijken stand, terwijl er twijfel bestaat over den oorsprong van hertogen en prinsen. Luik, 11 Augusti. In de provincie Luik heeft een vader gepoogd zijnen zoon te ver moorden. Over eenigen tijd had de genaamde Tourneur wonende te Aux-Houx, zich bij zijn vader te Villers-le-Temple begeven, en tischte van dezen eene som van 600 fr., welke hij beweerde hem verschuldigd te zijn. De vader weigerde en een gevecht ontstond, waarin de zoon de bovenhand behield. Hij begaf zich naar don stal, en voerde als pand een paard meê. Sedert dan had hij het paard nog niet teruggegeven. Dijnsdag werkte de zoon aan een hoop hout opeen halven kilometer afstand van het huis van zijn vader. Deze laatste zag hem, nam zijn geweer en loste twee schoten op zijnen zoon, die aan de beenen en aan den buik gekwetst werd. De vader is aangehouden. Diefstalvan 24hoornbeesten en Opaarden. Een dezer laatste nachten werd te Stave, in de provin tie Namen, een stoutmoedige diefstal gepleegd. In eene afgeslotene weide, toehoo- runde aan den senator M. de Labbeville, graas den 24hoornbeesten en 9 paarden, 's Auderclags was de weide ledig. Eene bende dieven had geheel de kudde mee genomen, en ondanks de opzoekiugeu der justicie, heeft men tot nu toe geen dieven lupi nen ontdekken. Het schijnt nochtans dat de koeien verkocht werden op de markt van Fleurus. De dieven bende is langs lammes gekomen er bevonden zich vrouwen bijdie weenden en jammerden, omdat, zegden zij, aan de bewo ïers van het dorp, het gebrek aan voeder hen verplichte hun vee te verkoopen Bescherming der veroordeelden. Te Luik is, onder den titel van Soeiétés de patro nage des condamnés detenus et lïbérés, eene maatschappij tot stand gekomen tot bescherming der opgesloten en vrijgelaten gevangenen, van beide kunne en allen ouderdom, die hunne straf doen of gedaan hebben in de gevangenis te Luik. De maatschappij stelt zich een dubbel doel medewerken tot het verheffen van de gemoeds gesteltenis der gevangenen, door bezoeken in hunne cellen en aan de vrijgelaten gevangenen de eerste middelen te geven om hun in staat te stellen eerlijk te leven, in afwachting dat zij werk kunnen bekomen. De maatschappij zal zich ook bezig houden met de maatregelen te nomen om de misdrijven te voorkomen en die kunnen genomen worden om de misdadigers tot een beter leven te bren gen en inzonderheid met de uitwijking van veroordeelden. De maatschappij zal zich ook kunnen bezig houden den terugkeer te beschermen tot liet gewoon leven van de personen, die in krank zinnigengestichten heb! en verbleven en genezen zij n De maatschappij bestaat uit al de personen die zich verbinden jaarlijks eene bijdrage van ten minste 2 fr. te betalen. De maatschappij heeft tot eere-voorzitter den heer de Lave'eye, en tot voorzitter den lie r Pernand Thirv. beid n professors bij dehoog'- school van Luik. Tengevolge der nieuwe wet op de voorwaar delijke invrijheidstelling der gevangenen of veroordeelden, zal het om zoo te zeggen nood zakelijk zijn dat er iu al de steden van eenig gewicht eene maatschappij als die van Luik tot stand komt. I3uiteiilaiid. Nederland. Voor een hondje. Zondag namiddag, omstreeks Gure, had te Helmond een ontzet tend ongeluk plaats. De heer W. had met zijne echtgeuoote plaats genomen op het balkon van een der wagens van de stoomtram. Op het oogen blik van den afrit sprong het hondje, dat zij bij zich hadden, uit den wagen. Zonder zich te beraden, sprong de echtgenoote van den heer W, eveneens uit den wagen, ten einde het hondje weder op te vangen. Zij struikelde echter vier wagens gingen haar over de borst, en zij gaf oogenblikkelijk den geest. Frankrijk. Wanorders, 'ami,, 13 Augusti. Ten gevolge van de aiiarc istisclie vergaderingen dezer laatste digeo. b^erscht eene zekere op schudding onder .a i i..lieden en men tracht de 1200 werklieden d^r nieuwe haven in de werk staking mede te slepen. Te dien einde hebben de anarchisten zich naar de werven der haven begeven, waar zij het gereedschap wegnamen en in het water wierpen. Zij hebben eene barak afgebroken. Een politiecommissaris, vergezeld van eenen enkele agent, is toegesneld en gebood de anarchisten de plaats te verlaten. Een werkstaker wilde met gehoorzamen. De com missaris greep hem vast, maar deze sloeg hem zoo geweldig met- eenen steen in het gelaat, dat het bloed er uitsprong. De werkstaker ge lukte er in te vluchten. In den namiddag hadden er samenscholingen plaats. Het 8e linieregiment heeft de menigte uit een gedreven. Verscheidene aanhoudingen werden gedaan. Het 1" bataillon artillerie der forteres met 200 artilleurs heeft bevel gekregen om de werven te bewakeu. Men zegt zelfs dat de anarchisten versche dene gebouwen hebben aangeduid om in brand te steken. De gendar merie en de politie zijn in permanencie. Patrouillen voetvolk doorloopen de straten. Men meldt de aankomst van een schadron dra gonders van St-Omer. Duitschland. Te Leipzig werd dezer dagen een groot bierhuis (herberg) geopend in de Klostergasse. Boven den ingang van het lokaal liet de patroon de volgende bekende niemand kwaad doende verzen ophangen God vreuzen maakt zalig, Bier drinken maakt vroolig, Vrees dus God en drink veel bier, Zoo wordt gij zalig en vroolijk hier. De geestelijkheid van Leipzig zag in dit op schrift (uithangbord) eene godslastering. Zij nam de poli!ie in den arm en deze gaf bevel onmiddelijk het opschrift te doen ver dwijnen, om pn geene boete te vallen van 100 marke. Zelfmoord. Uit Berlijn wordt gemeld dat de prins von Salm op zijn landgoed te Dijck, bij Reuss, een einde aan zijn leven gesteld heeft. Hij was 78 jaar oud en woonde niettegen staande dien hoogen ouderdom nog al de feesten bij, die dooi- de Duitsche aristocratie werden ingericht. Volgens sommige geruchten heeft de prins zich gezellmoord omdat men hem had aangera den zijn ontslag te geven als grootmaarschalk. De bijzonderheden over dit drama zijn nog onbekend. De prins behoorde tot den stam der Salm-Reifferscheid-Dijcks, die met hem uit sterft, daar de prins de leste was van dien fami lietak en hij ongehuwd was gebleven Engeland. De omvang der hoofdstad van Engeland, doch vooral het ïustelooze aangroeien harer reeds reusachtige bevolking, is een onderwerp dat niet weinigen de toekomst met eenigen angst voet tegemoet gaan. Waar moet het heen? draagt menigeen bekommerd, Reeds heeft Londen eene oppervlakte van 450,000 acres, maar niettemin breidt de stad zich alle jaren naar eiken kant uit. Van primo Januari tot primo Januari worden er nieuwe straten rondom aangelegd, welker lengte 50 engelsche mijlen nab'jkomt. Ten spijt der veel besproken slechte tijden, hebben aaunemers en bouwmeesters het druk, hetgeen men al afleiden mag uit de omstandigheid, dat telken jare 20,000 nieuwe huizen verrijzen, zonder dat men er veel van merkt. Met dezen groei in den omvang, houdt de gestadige aanwas der bevolking gelijken tred. Bij het begin dezer eeuw telde Londen slechts 800 duizend zielen en twintig jaar later was dit cijfer tot maar weinig boven het millioeD ge klommen de groote oorlogen, waarin Engeland gewikkeld was, oorlogen, die eerst met Water loo eindigden, hielden natuurlijk alle ontwik keling legen. Na 1821 echter was de verrassing snel en groot. Tusschen 1821 en 1841 verdub belde de bevolking van Londen nagenoeg. In 1861 beliep zij bijna drie millioen, terwijl zij nu, anno 1888, de vijf millioen reeds achter den rug heeft en met alle krachtdadigheid naar de zes millioen opmarcheert. Statistieken berekenen, dat de toeneming van het Londensche zielental, door geboorten en door vreemdelingen, die zich te Londen komen vestigen, zoo wat 60.000 's jaars beloopt. Zulks in aanmerking nemende, kan men voor- spe'len, dat de zes millioen omtrent 1894zal bereikt worden en dat Londen, buiten onvoor ziene gebeurtenissen de twintigste eeuw intre den zal met het alleszins eerbiedwaardige cijfer van om en bij de zeven millioeninwoners. Wat de oppervlakte der stad dan wezen zal, durft men te nauwernood gissen, veel minder ramen. Terecht wordt dus gevraagd waar moet dit heen? En zal er met eene Parleruents- acte moeten adgesteld worden, om paal en perk te Hellen, zoowel aan den groudaanwas als aan den bevolkingsaanwas der stad? Eq71 vrecselijk schouwspel. Eene jonge vrouw, die te New-Brighton vertooningeu gaf met serpenten en leeuwen, heeft verleden week tweemaal in 't grootste levensgevaar verkeerd. Donderdag werd zij aangerand door eene groote Cobra-slang, die rond haar lichaam ge kronkeld was. Het kruipdier, ongetwijfeld verschrikt door het gebrul der leeuwen, bracht haar verschei dene wonden in den arm toe, terwijl een ander groot serpent naar haar hoofd sprong en haar eene groote wonde aan het voorhoofd toebracht. Alhoewel gansch met bloed overdekt, gelukte zij er toch in, zich los te maken en de slangen in hare kooien te sluiten. Een geneesheer, in de zaal aanwezig, verbond hare wonden. 's Anderandaags avonds ging zij in de kooi der leeuwin. Bij het einde der oefeningen loste zij als naar gewoonte een revolverschot op <'e leeuwin Flora, die haar op hetzelfde oogenblik eenen klauwslag toebracht, die haar de hand verwondde. De wachter, die de bewegingen der leeuwin had gadegeslagen, bracht haar aanstonds een hevigen slag toe eu aldus kon de stoutmoedige vrouw zich nogmaals redden. Die vreeselijke tooneelen hebben voor uit werksel dat eiken avond eene massa personen de vertooningen bijwonen. Italië Neerlaag der Italianen in Afrika. De italiaansche minister van oorlog heeft van den opperbevelhebber der italiaansche troepen in Afrika eene depeche ontvangen, waarin eene nieuwe neerlaag dier troepen gemelcl werdt. Den 31 juli had de bei elhebber vernomen dat op 120 kilometers van Arkika, 300 opstan delingen, met geweren gewapend, zich veree- nigd hadden om strooptochten te ondernemen. Aanstonds zond hij 400 man onder het bevel van eenen kapitein en vier italiaansche luite nants, en eene reserve van 200 inlandscbe soldaten tegen de opstandelingen uit. Onderweg vernam men dat de opstandelingen ten getalle waren van 470 de reserve sloot zich dan bij de voortroepen aan en er wt rd nog 200 man versterking gezonden. Eerst den 8 augusti bereikten de troepen het. dorp, waar de opstandelingen geleverd waren deze hadden allen bereid tot de verdediging. De kapitein deed het dorp omsingelen, en rukte er binnen met eenen luitenant en 100 man. Hij verjoeg de Abyssiniers uit een klein fort, dat aanstonds door de Italianen bezet werd. De inlandsche soldaten, die onderweg reeds verraad gepleegd hadden met de opstandelingen te verwittigen, deserteerden nu gedurende het gevecht, liepen tot den vijand over en vielen de Italianen aan De troepen, die het fort bezet hadden, waren niet in staat om zich te verdedigen, en namen de vlucht. De kapitein en de luitenant werden in het gevecht gewond. De drij andere luitenants hielden het nog eenen tijd lang vol, doch zij werden door het ge!al overmand. Men denkt dat vier der officiers omgekomen zijn. Busl and. Over eenige dagen stond de reizigerstrein tusschen Lilian en Romensk op eens stil de reizigers staken nieuwsgierig het hoofd buiten en waren getuigen van een zonderling toone l. De machinist, zijn helper en de stoker, wa ren op de baan gesprongen om eenen twist, die onderhen was uitgebroken, te beslissen. Zij begonnen onder de oogen der reizigers een gevecht in regel. Zij hadden ongetwijfeld gedacht dat de plaats, waarover zij op den trein b ischikten te klein was en hadden eenvoudig stilgehouden, om hunne zaak te regelen. Toen zij alle drie gekwetst waren, sprongen zij weêr op de loko- motief eil de trein zette zijnen weg voort. Peper en Zout. Van den 10 tot den 17 Augusti 1888. GEBOORTEN Mannelijk 9 Q, Vrouwelijk 12 HUWELIJKEN. J. Vleurinck, veriver, met M. Knapperts- busch, dienstmeid. OVERLIJDENS. &c. V erschueren, m. De Graeve, werkman, 66 jMijlb. M. De Sadeleir, m. De Vos, z. ber. 37 jVischm.C, Van den Spiegel, m. Callebaut, 75 j., Scbaarb. P. Van Breugel. bez. 81 jWerf. C. Verbestel, bed. 31 j., Leopoldstraat. 2 kinder .n on Ier de 7 jaren. AALST 18 Aug. Per 1 heet. 32 lit. 50 cent Tarwefr. 22-00 a 00-00 Masteluin20-00 00-00 Geerst13-00 14-00 Rogge15-00 15-50 Haver. per 100 kil. 16-00 00-00 Speltli 00-00 00-00 Koolzaad per 100 kil. n 00-00 00-00 Lijnzaad 00-00 00-00 Koolzaadolie. 00-00 00-00 Lijnzaadolie 00-00 00-00 Koolzaadkoeken. 00-00 00-00 Lijnkoeken. 00-00 00-00 Aardap. (roode de 100 kil. 6-00 7-00 Aardap. (geele) nieuwe. 10-00 12-00 Boter,de 3 kilogram. 7-36 8-00 Eijersde25 n 1-91 2-09 Vlas per 3 kilos 00-00 00-0 Viggenen per stuk, 1" soort 22-50 2° 15-50 Er waren 0 zakken hop 1887, verkoch aan fr. 00 tot 00 de 50 kilo. Aalst beschikbaar Aalst Feb.-Maart Poperinghe stad Puperiughe dorp 26 °/0 a 28 26 a 28 35 a 37 25 a 00 "1° Om uit de gemeenzaamheid te scheiden. OPNBARE VERKOOPING van twee schoone en van eenen BOUWGROND, te Aalst, Cumontstraat en Fabriekplaais, nabij de Statie. De Notarissen DRECKPOT en L1MPENS, heide te Aalst, zullen met geivin van palmsla gen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eenen schoonen Eigendom, bestaande in twee nieuwe Woon! uizen met Werkhuis en Bouwgrond, verdeeld in 3 koopen en afgeschets op het plain zich bevindende op de bijzondere plakbrieven. Het een Huis thans onbewoond en het andere met Werkhuis en Bouwgrond bewoond bij d'hei r Henri De Saedeleer. ZITDAGEN. Instel, Vrijdag 24 Augustij 1C(qs Verblijf, Vrijdag 14 September Telkensom 4 uren namiddag ter Estaminet Au bon Coin bowoond bij d'heer Van den Bossche, te Aalst, aan het Statieplein. OPENBARE VERKOOPING van eene schoone genaamd het Hof ter Wilgen, Woonhuizen met Lochting, en Zaailanden, te Fremlodegem, Terjodeu. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal ter tusschonkomst van zijner, ambtgenoot den Notaris ROLAND, te Sottegem, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen, de voormelde Goederen, breeder bij plakbrie ven aangeduid. Berden en laatsten zitdag Zaturdag 28 Augusti 1S8S. Te'kens om 3 uren namiddag ter estaminet Den Ouden Vlaming bij Verbeek-Van Keer, te Aalst, Zoutstraaipqort. De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen 1° Twee neveneenstaande Huizen, te Aalst, Gazometerstraat, sectie C, N" 1107z. 1107w en 1 107a, bewoond bij J, De Meersman en F. Cooman. 2° Twee neveneenstaande Huizen, te Aalst, Zonnestraat hoek der Maanstraat, sectie A. Nr' 1874b 12bis (en 1874c 12bis, bewoond bij Cb. Gyssens en Petrus Luyckx. 3° Eene Tweewoonst, zijnde de cewezene herberg Den Hazewind, te Aalst-Scbaarbeke, Dendermondscbensteenweg met de Zeven Woonhuisjes er aan hangende, sectie CN" 889u, 889v, 889n tot en met 889t. Bewoond bij J. B. De Pauw en andere mits fr. 10.50 per week. Instel, Zaturdag 2b Augusti 1ooo Verblijf, Zaturdag l September om 3 uren namiddag, ter estaminet In de Vier Winden »,to Aalst, Keizerlijke plaats. De Notaris I)E WINDTte Aalst, zal Dijnsdag 4 September 1388, om 4 ure nanoen, in de Zonnebloem openbaar verkoopen Het Toclitrecht op een Huisken, te Erombo- de.gem, Lokerenveld, palende M. Fr. Moyer- soen, M. l'enninck en de Niuoveschebaan. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal, Maandag 27 Augusti 1888, ten 2 ure namid dag, ter herberg van 77?. Schollaert, te Aalst- Schaarbeke, verkoopen 1° Een Huisken, te Aalst-Scbaarbeke, Pad denhoek, palende M. Van Coetsem en Jacobus De Vukler. 2° E nea Meersch, te Vlierzele, nabij het Dorp, sectie E, N° 405c, groot 12 aren 80 cent. Pour cause de Faillite. VENTE PUBLIQUE d'une remarquable et tl'Qbj el s Anciens elModernes,pariie de Livres Ancienselc. Le Lun 'i 20 A out prochain el jours sui- vantsa9 1/2 heures du matin, en la salie de PAlcazar, a Termonde, Grand' Place, a la requête de M. M. De Brandt et Maffei. avo- cats a Termonde, Curateurs a la faillite De Tacy. Payement au comptnnt. Frais 10°/o. Exposition du 15 ap 19 Aout, de 9 a 12 heu res du matin. Envoi du Catalogue, au prixde 10 centimes en s'adressant a M.M. les Curateurs. Door onverwacht overlijden. Eene der schoonste eu beste hofsteden van bet kanton Deinze, Groot 43 hectaren, waaron der 15 beotaren Weide en Meersch, op da Leie. Om aanstonds in gebruik te komen. Te bevragen Willem Teilstraat, n° 22, Gent aanM. BRÜNEEL. gestaan en gelegen te Aalst, Vaartstraat, 24, laats bewoond geweest door P. J. Van Han- denhove. Zich te bevragen bij de kinderen Liebtput, Brusselschestraat. Waarom zijt ge gister niet nair (Ie school geweest Wel, mijnheer, er wat thuis een groot familiefeest. Zoo, een trouw zeker? Neen,meu had een verken geslacht. Een vader bekeef zijn zoon over eene kleinigheid en zei Schaam jongen, hebt ge mij ooit zoo iets ziön doen, toen ik zoo oud was als gij S Bloemenliefhebbersgij hebt reden om dit jaar eene bijzondere zorg to wijden aau eene meest gezochte en der schoonste planten uit uweiï hof, namelijk aau de Fuchsia. Immers deze lieve bloem viert haar honderd jarig verblijf iu Europa. Echte maandagen. De Vier eerste dagen van juli zijn werkelijk maandagen geweest. Wat niet dik wijls voorkomt, geschiedde toch die dagen. Do maans- verwisaeling -nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en leste kwartier had telkens op ernen maandag plaats. Is het naar dat gij getrouwd zijt, terwijl ik op reis was Ja, drie weken geleden. Dus, zijt gij eindelijk dien leelijken draak van een huishoudster kwijt, hé -Die is tegenwoordig mijne vrouw, Een getuige. Bij een gerechtelijk onderzoek werd aan een der getuigen gevraagd, hoever hij van de plaats, waar de zaak was voorgevallen, had gestaan JuiBt twee meters, drie decimeters en zes centi meters, was het antwoord. En hoe weet ge dat zoo nauwkeurig Ik dacht, mogelijk is er een gek, die mii dat vragen kan.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1888 | | pagina 3