GELD. BERICHT- 1000 FRANKEN UTRECHT DE DOOD Spaar en Verzekeringsmaatschappij 150,000 fr. AU BON GÉNIE i DRUKKERIJ 40, Korte Zoutstraat 40, Aalst. a o a a "Aim TE HUREN BERICHT. GEBROEDERS FRANCKX, Gasgesticht van Aalst. SCHOONEN BOUWGROND, PHOTOGRAPHIE. Groote vermindering van prijs J .a. w it: l .a. e s OCCASIE. Brand -- öe Scheide._ Twaalf-Maandenstraat, num. 13, Antwerpen. Koninklijke okayer Wijn b w A 1 s TE HUREN Jolï Quartier Garni Bericht. EAU D'ANVERS DE LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ Domien Roggeman-Bayens, BERICHT. Men belast er zich met alle soorten van drukwerken Aflichcn, Doodbrieven, Omzendbrieven, Facturen, V'isietkaar- ten, Menus, Trouwbrieven, Adreskaarten, Doodbeelkens, enz. POST. Eene Behuisde Hofstede te Aalst, omtrent het Schaliënhuis, groot 1 hectaar 40 aren, be woond geweest'door sieur Constant De Waege- neer. Een Huis te Aalst, aan de Pontstraatpoort, nevenst de gewezene herberg Den Snoekheb bende stallen^ schueren en kelders. Zich te bevragen ten kantoore van den Nota ris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke plaats, 26. Schoon en gerieflijk HUIS, in de Esplanade- straat, laatst bewoond geweest door d'heer Geurickx. Zich te bevragen ten kantoore van den Nota ris DE PAUW,te Aalst, Keizerlijke plaats, 26. Te bekomen bij Severin De Boe, Ostend- sche Oesters alsook Zeelaudsche, door de ge_ ringe prijzen verhoopt hij de gunst van een eder. W isselkantoor. 22 Groote Markt 22, te Aalst. Verkoop op erediet van obligatiën op AntwerpenBrusselenz., betaalbaar met 12 of 24 maandelijksehe ach tereenvolgende stortingen. De kooper neemt, na de eerste betaling, deel aan al dc trekkingen en heeft recht op de intrestkoepons. Aankoop en verkoop van publieke fondsen aan 1 fr. per 1000 Commissei. Kostelooze inlichtingen over alle waarden. Uitbetaling van intrest koepons. Inschjving op openbare leenings uitgaven. Leening op publieke fondsen. Houille kolen. (Galjetten.) 17 franken de 1000 kilos ten huize besteld. 1,80 id. de 100 kilos idem. BANK EN WISSELKANTOOR. VAN SANTEN, DE RUDDEREEN C 27, Albert-Liénartstraat, 27, AALST, (bij de Statie.) Aankoop cn verkoop van publieke fondsen aan 1 fr. per 1000 commissie.. Uitbetaling van interestkoepous. Wissels, enz. Kostelooze inlichtingen over alle weerden. Leening op publieke fondsen. Uitwisseling van Belgische en vreemde mun ten. Kantoor van den Notaris DE WINDT, te Aalst, Keizerlijke plaats N° 49. uit der hand te koop bij gedeelten of in 't geheel te Oordegem, Dorp, Het goed gekend Huis B. JACOBS en Ce, van Gent, laat het publiek van Aalst weten als dat hij Zondag toekomende bij de gezus ters Van Maldeben, Klapstaat, St. Lucas, 12 Portretten zal maken, ter gelegenheid bieden wij eenieder die een dozijn visietkaarten kat maken aan 8 fr. een schoon groot portret aan voor gedenkenis. Hopende dat 't geëerd publiek van Aalst ons met hunne tegenwoordigheid zal willen vereeren, bieden wij onze groetenissen met alle hoogachting aan B. JACOBS, en Cie. Wijnen, Likeuren, fijne Olie, machien Olie aan alle prijzen. Bij jöoliaogjel,gewezen bestuurder der Apotheek Aran l3eteg-liem Korte Zoutstraat, II, Aalst. IJZER MAGAZIJN 23, St. Jorisstraat 23, Aalst. Basculen, Balancen en Gewichten. IJzere Marmitten, Koperwerk en Keuken- gerief. Jachtartikels, zooals Douilles, Bourres, Car- touchen, Buskruid en Lood. Aan prijzen zonder Mededinging. A LOUER PRIX TRÉS MODERÉ. Longue rue du Sel, N° 23. Louis BTJEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst, is gelast met het uitzetten van Kapitalen, ten minste van 2000 franken, aan gematigden Intrest, mits onderpand. Frans Fabus-Bosmans, Kerkstraat, N° 8, te Aalst, heeft de eer het achtbaar publiek bekend te maken dat hij bij verandering van woonst zich aldaar komt të vestigen als meester schoenmaker en rijn magazijn steeds zal voor zien zijn van eenen schoonen keus van Mans- Vrouw-en Kinderschoenen en Bottinnen. Hij gelast zich ook met alle slack van reparatiën. Hij waarborgt goede koopwaren, gematigde prijzen en tertïouw vervaardigd en beveelt zich in de gunst van eenieder. Bij Jufvrouw De Dwingelo uit der hand te koop IJzeren Bedden a Ressort met wollen Matrassen, Peluwen en Kussens, aan 75 fr. Lange Tafels, schoone Lessenaars a twee plaatsen en twee Pianos. Wijnen, Genever, Likeuren en Specerijen te bekomen bij P. Morraye-De Schryver, Hoofd-Agent der Verzekerings-Maatschappij La Belgiqtte, Zoutstraatpoort, N° 20, te Aalst. Goede kwaliteiten, aan zeer voordeelige prij zen. DE ANTWERPSCHE I uitgev. door Ahq. Da Marbaix Antwerpen f Het GEZONDSTE,het VER- FRISSCHENDSTE aller reuk waren, dat iedereen behaagd. Isdooralle DOCTOREN aan! bevolen, tegen Hoofdpijn, maar voo ral geschikt voor ZI E K E K A* M ERS te verfrisschen. /Geen hater goor voor sakdoek in den zomer en voor bals in do winter. M. F. VAN DER STAPPEN-SMEESTERS, drogist, Ivappellestraat,Aalst. Bij M. J. LOCUS, coiffeur, Lange Zoutstraat aan dezen die opnieuw zal tandpijn hebben na tandversterkende Keizerlijke water van Goldmann gebruikt te hebben. S. GOLDMANN, en C" DRESDEN, enige ware, tegen 1,00 fr. de fleschbij M. V. Meibschatjt, apotheker, Korte-Zoutstraat, te Aalst. s reeds dikwijls door het snijden derEkster- oogen veroorzaakt geworden. Ic-der Eksteroog en Homvlies wordt binnen korten tijd enkel door het bestrijken met Goldman's beroemd Eksteroogenmiddel geheel zonder pijn verwij derd. Doozen met flesch en penseelaan fr. 1.00 te te verkrijgen bij V. MEIRSSCAUT, Apotheker. Langö Zoutstraat, Aalst. Te beko.nen alle soorten van Bokals voor Pendules, Kandelabers, enz. Groote afslag voor de Spiegels. Aarde-Gleier-en Glaswerk. HOOFD-KANTOOR VOOR BELGIE 1 Rue de Braband, (Brabantstraat), n1' 162, Brussel. BUREELEN J St-Salvatorstraat, nr 91, Gent. Fonteinstraat, nr 19, Hasselt. Agent voor Aalst Leopold Mortier, LeopoldstraatAalst. an Beurs van Brussel. ALGEMEENS NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Kapitaal 2,000,000 franken kunnende gebracht worden op 10,000-000 fr. 5, boulevard du Jardin Botanique, te Brussel. President van den raad M. V. De Tiège, iugeuieur, eigenaar, te Brussel. Administrateurs ÏÏH. V. Vankeerberghen, brouwer te Brussel, E. Bogaert, advookaat te Charleroi E. Girod, eigenaar van het Grand-Hotelte Brussel, J. Deprez, koopman te Brussel, Oscar Gysbrecht, te Brussel ;"Wouters-Dustin, te Brussel; J. Batard, wisselagent te BrusselE. Allo-Ganser, bouwmeester te Gent A. Brasseur, eigenaar te Brussel, Masson, industrieël te Brussel. Gedelegeerde administraseurM. C. Deprez, eigeuaar te Brussel. Commissarissen HH. N. Tremouroux, ridder der Leopoldsorde, industrieel te St. Gilles; A. Wayez, ingenieur te Braiue-PAlleud Parmentier, te Brussel. Verkoop op krediet vau belgische obligatiëu, tegen den Beurskoers van Brussel, vermeerdert met de administratiekosten, midden-interest van 4 1/21. h. 'sjaar gedu- reude het verleend krediet en een Bankcommissie. Betaalbaar met 5 franken bij de inschrijving, franken 5 franken de volgende maand en het overblij- per vende in stortingen van mintens. maand. Stad Antwerpen I jooiiing 1H87 Mits toezending van eeu post-mandaat van vijf franken, voor elke ingechreven obligatie, zal elke kooper deel nemen aan de trekking van de Groote prijs K f\ der trekking van van 10 Juli GENEZING dir DOOFHEID ^vmnüs^ der Honyaersche Compagnie (Nevenhuis to Antwerpen.) flesch 3 fr. De flesch 3 fr. de lialve flesch 1,75 fr. Verkrijgbaar bij .1 I >o Bruyii-Daelemanii!!(, neven den heer BORREMAN-MALLY, Lange Zoutstraat. 17, Aalst Gent, 7, Ste Elisabethgracht, 7, Gent. Hulpkantoor van abonnement voor Aalst en omstreken Aalst, 47 Molenstraat 47, Aalst. Kleederen voor heeren, damen en kinderen, stoffen voor kleedingstukken, Merinos) Chenots. Wollenstoffen. Linnen. Lijnwaden. Cotonetten. Lakens. Zijden. Ilemdens^ Bedden. Couverturen. Schoenen. Regenschermen. Stoven. Kachels. Komfooren, enz_ Meubelen van allen aard. Op de volgende konditiën Voor 6 fr. heeft men recht aan 30 frs. Koopwaren. 10 fr. 50 frs. 14 fp. 70 frs. ■n 20 fr. 100 frs. 30 fr. r 150 frs. Voor boven de 150 frs. moet men met de administratie overeenkomen. Voor 30 fr. koopwaren betaald men fr. 1.00 per week 2 per 15 dagen 4 per maand. 50 fr. fr. 1.50 3 6 n 70 fr. i) fr. 2-00 4 8 100 fr. fr. 2.50 5 10 n 150fr. fr. 4 n 8 15 De betalingen geschieden ten bureele Molenstraat, Nr 47 te Aalst, of ten huize van den klient zoo hij dit verkiest. Alle de abonnenten moeten zich naar den zetel der Maatschappij begeven, om er hnnne aankoopen te doen. Er zal hen rekening gehouden worden van den helft der reiskosten. Het bestuur heeft voor doel geene andere produkten te verkoopen dan van ln keuze en van onberispelijke kwaliteit. Alle gegronde reklamen zullen recht bekomen. Onmogelijke mededinging. Confeotiën op maat Men vraagt reizigers voor Aalst en omstreken en een jongeling voor den koophandel te leeren van Aan prijzen tegen alle iiiedediiig-ing'. ure Uitdeeling der brieven STAD. Zomer 6.30, 9. 1,30, 4,10, 7, Winter 7. 9. 1.30, 4.10, 7. B BUITEN WIJKEN Zomer 6.30, 1.30, 4.10 ure. Winter 7. 1.30, 4,10 NIEUWERKERKEN 8.30 ure. Lichting der bussen. STAD. 4.30, 10.15, 1,15, 4.15. 7. ure. BUITEN WIJKEN Sehaarbeke 8. x, 1.20, 4.45 ure. Mijlbeke 8.30, 2. x, 4.30 Op Zon-en Feestdagen worden de uitdeelin- gen van 4.10 en 7. in de stad, en 1.20, 4.10 op de buiten wijken, als ook de lichtingen 1.15 en 4.15 niet gedaan. GEERAARDSBERGEK 13 Aug. Tarwe, per 100 kilos, fr. 20.00 Masteluin,17.50 Rogge, x 15. Haver,16 Boontjes18 Aardappelen, 8-00 Koolzaad00 Lijnzaad00 Boter, per kilo 2-05 Eieren, de 25, x 1-59 Vlas, ruwe, per kilo 0-90 VEE: Er worden verkocht 000 hoornbeesten LEUVEN, 16 Augusti. 0-00 0-00 0-00 Tarwe 100 k. i Ir. 20-00 20-50 nieuwe x 00-00 00-00 Rogge, Geerst, 14-00 14-00 00-00 00-00 Boekweit, 00-00 00-00 Haver, Brouwershaver 00-00 00-00 00-00 15-00 Meel 00-00 00-00 Tarwe bloem 00-00 00-00 Tarwezemelen 0-00 00-00 Koolzaad, 19-00 00-00 Koolzaadolie, 00-00 00-00 Lijnzaadolie, 00-00 00-00 Aardappelen, 0-00 00-00 id. roode, 00-00 00-00 Hooi, 0-00 00-00 Strooi, 0-00 00-00 Boter de kilo, 0-00 00-00 Eeren, de 25 a 0-00 00-00 SOTTEGHEM 11 Aug. Tarwe per 100 kil., Masteluin Rogge Haver Boonen Boter per kilo Eieren de 25 Vlas, per 3 kilos Linnen, stukken te koop verkochte stukken fr. 21-00 00-00 00-00 16-00 00-00 2-18 1-45 00-00 00-00 00-00 00-00 10-00 00-00 2-27 1-60 00-00 NINOVE 14 Aug. Tarwe de 100 kilgrfr. 19.00 Rogge x 14.50 Haver 15.00 Aardappelsx 9.00 Boterden 1/2 kilogr. 1.20 H b H c e i -a ■öt) g D-a V S J o Tl a ±J I- 2 r* '5 ff 11 ■o e a .9 s ss w s w SS Ph E-3 s c u a '■F%£ a' -Ss S I gg bhS i I ra a - !-• tfOOÏÏWg Aalst, druk. L. VAN BRANTEGHEM, TTHWf groot 7 aren 50 centiaren, palende oost Antoine Bou- sez, zuid den steenweg van Gent op Brussel, west den heer Ilippolyte Galmart en noord den heer Alexander Bogaert. Men vervoege zich bij genoemden Notaris. Naarnloozc verzekering» Maatschappij Brandgevaar te Antwerpen, goedgekeurd bij koninglijk besluit van 23 Maart 132kapitaal 2,000,000 guldens of Fr. 4,222,804,28 Deze Maatschappij verzekert voor alle B, andsehade het vuur des Hemels, allerhande gehouwen, l'akhuizen abrieken, Molens, Hoeven, Schuren enz. alsmede alle Koopwwen, Oogsten, Fabrieken, en Landbouw gereedschappen, Meubelen en andere diergelijke voor werpen. De verzekerings-premiën zijn bepaald en vastgesteld in evenredigheid van het gevaar. Men gelieve zich te vervoegen bij den Hoofdagen der Maatschappij M. Paul Michiels, Korte Zout traat 53, te Aalst. reukende toilet zeepen van Aug. DB MARBAIX zijn de zachtste, de zuiverste van alle de zeepen die er in EUROPA bestaan K Menl kan die I erkennen aandewoor-| den Savon d'Anvers, of Ant-1 werpsche zeepzie derij van Aue. DE MARBAIX die in ieder I stuk gedrukt zijn. Uezel alleen worden gewaarborgd beste zeepen. Pril» Rovtlt, 2,60, DnVtxlx, 2,00, litt Kwalitija, 1,60. Hslr» flskrn, halve prijs. Naamlooze vennootschap, ter verzekering op het leven en tegen invaliditeit, goedgi besluiten en in voegen volgens de wetten van het Koningrijk Belgiè', bezit op heden in Bel] dan twee honderd duizend f rank ('200,000 fr.) en verdeeld als volgt •ekeurd bij koninklijke gie een waarborg van DO no 2 o 2 m go 38 - 3K as m c5 n EE 1° Kene inschrijving van honderd duizend frank (100,000 fr.) in het grootboek der Belgische nationale schuld, waarvan het certitikaat gedeposoerd ia bii hare bankiers, De Banque d'Allvers. 2° Een Bigendem gelegen te Bruasel, BrabantBtraat, u. 162. 8° Voor vijftig duizend frank (50,000 fr.) obligatiën 3 Anvers-Rotterdam, eu andere waarden. Dat de maatschappij UTRECHT in Belgie het algemeen vertrouwen geniet, wordt ten duidelijkste bewezen door het dagelijks toenemende ledental hetwelk op Januari 1887 reeds bedroeg drie en twintig duizend negen honderd en vijf (23,905) leden. Over het jaar 1886 betaalde zij in BELGIE aan sterfgevallen un de somme van zeven en dertig duizend en vijftig frank (87,050 fr.) T f Zoodra de eerste storting geschied is, deelt de kooper in al de trekkingen tot zijn uitsluitend voor deel. De origineele coupons der obligatiën, worden hem bij eiken vervaldag toegeëigend. O. GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZBN NICHOLSON gestaan of verlichten de doofhnld, weerdoor «ij ook ontstaai mocht xiin. 0e opm$rlnn»w»trdlgttt frntzinjiH bibó— plat» gth»é. Mei treerd boek ran 80 pa_r_ Dnitaeh o I Italiaan ach te ontvangen dat boek bevat belangrijke »ek van 80 paginal in h et Nederlandack.Engetock.1 oI Italiaanaeh te ontvangen dat boek bevat bel ringen der troeven die ondernemeo siin geworden oa de dooQtnfd to geneaen. Het bevat tevena aanbevelingeneve* van Doctora, Advokaten, Boeknitgevere en andere aennenh]ke teraonen, die door deze TROMMELVLIEZEN aijn geneaea geworden en ae «eer aanbevelen. Men ach rij va onder opgave ven dit bied een J.-H. NICHOLSON. 4, roe Nrooot, te PnrtjM gabrievea hoorde Geneeskundige Overheden ontleed en aanbevolen, is de beste vertteikei en hersteller. Hij is onmisbaar voor genezende, zwakke en lijdende personen en kinderen. Door zijn aangenamea smaak en weldoende hoedanigheden, wordt inj tevens veel als Nagerecht- en Morgendwijn gedronken. Men lette wel naar hetharidteeken in roode letters Alb. V/allaen C en 'tgedeponneerdmerk, o:n den Wijn goed van anderen te kunnen onderscheiden DE DENDERGALM Belgische schuld n n 312 3 1/2 n n 3 2 1/2 Auuuteiten 4 1/2 n n 4 n li Gemeente krediet Loten van Brussel x Gent x Elsene x Luik x Mechelen x Namen 1886. 1868, 1880. 1883. 1880. 1853. 1860. 1668. 1874. 1879. 1885. 1886. YALDAG Jan.-Juli. Mei-Novem. Eeb-Augusti Mei-Novem. Jan-Juli. Mei-Novem. 2 Januari 16 Juli 1 April 31 Augusti 1 Mei 1 April 1 Juli 1 November Jan.-Juli x x Oostende leening xx x 1877. xx x 1885. x x Sehaarbeke 1873. x x 1880. x x Doornijk 1874. xx x 1886. x x Verviers 1873. Metalieken zilver Turksche loten Nationale bank Bank vau België Bank vau Brussel Reserve fonds Actiën Antwerpen-Rotterdam Actiën Cockerill ld. Vielle Montague Telephone Bell Saragosse Wissel op Parijs Mei-Novem. Mei- No ver* 1 Juli Mei-Novem 101 55 101 80 101 90 94 00 81 60 116 00 106 25 92 15 108 75 106 50 91 90 93 25 104 12 96 00 91 25 87 15 93 12 116 00 98 00 96 75 98 50 88 00 87 76 80 25 109 00 36 50 60 12 87 25 49 00 100 50 105 00 67 00 34 00 2350 00 220 00 620 00 1585 435 00 945 00 246 50 215 00 295 00 100 20 X X X X X X X X X X X X M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X o aj N K u ö-ü w Z3 Q^c i* jj S-i Oi kt Oit <i> nu3 H o, zr ui as O N QJ LX) -ö O ■v OQ .2 O o 2 o ce o g g -Ö ^3 O ï-s M p tD u o3 ct ci J a O O ÜJ O O s ns öt: o *-< (-j 0 rr-J C3 C3 a» g CE <D 00 Ph io co •n •(—4 U CD pa A-J O O !7- rj n> S ^5 c3 O O) ÜP4Q 03 cJ Sj H -< O <D <D O ■r-X - a b J n o o H Q Cr1 n O Q Ui ti O. <0 m n f m g S s^Sö - M ic C_) r-F uïao ca §eh r Lh <15 U)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1888 | | pagina 4