Annuaire Rosez Verschillig nieuws. woners der aarde Waarom dan dit verschil van houding? Omdat de geestelijkheid buigt en kruipt voor macht en rijkdom. Maar zij isjhoogmoedig en hardvochtig voor den armen man die geen ander goed bezit dan zijne gewetensvrijheid. Onzedige ljedjes. Land van Aelst en Denderbode klagen voortdurend over de zedelooze gezangen die, op zekere dagen, in de straten onzer stad weerklinken. Dit kwaad be staat ook in Antwerpen en zie hier wat wij, in eene briefwisseling uit die stad aan Den Dixmudenaar gezonden aantref fen «De vooruitstrevende demokratische'Arin- gen houden zich veel bezig met pogingen aan te wenden om het zingen van onzedelijke lie deren te beletten, dat tegenwoordig op sommige tijden zoo hevig woedt. Men is tegenwoordig niet meer viij sommige volkrijke straten te doorwandelen zonder de meest wulpsche liede ren te hooren. Dat kwaad is o\erigens eigen aan alle groote steden, maar dat is geene reden om dat slecht gezang niet tegen te werken. Er is reeds een verzoekschrift naar den gemeente raad gezonden, waarin gevraagd wordt of er geene mogelijkheid bestaat, de openbare ouze- digheid te beletten. Zulks bewijst dat de liberalen, die door kle ikale predikers en bladen als aanmoedigers dei zedeloosheid gedurig aangeklaagd worden, in Antwerpen de openbare zedelijkheid dodelijk verdedi gen terwijl onze aalstersche klerikalen het bij eenige jeremiaden laten. Een waar woord aan de Liberalen. Een artikel van Den Dixmudenaar overnemende, voegt De Nieuportenaar er de volgende kurieuze bemerkingen bij Ja vriend Dixmudenaarmeer dan waar het zij, is de broodrooverij hier aan den gang. Streng verbod is hier gegeven aan de klerikalen iets of wat bij een liberaal te koopen libera le huisgezinnen te bezoeken in liberale her bergen te gaan. Men herinnere zich hoe onze bazen de Roeselaarsche muziekanten verboden de heibergen te bezoeken welke op bun lijstje niet stonden. En onlangs nog I De tooneelafdeelmg der Ftanciseussen van Dixmudekwam in onzen tap eene vertooning ge ven. Eenigen der spelers verstoutten zich in ee ne liberale herberg der markt een glas bier te verteeren. Ja maar onze meesters uit bet Ber- narduskot lagen op den loer eu bij hunne aan komst in deu'tap werden de tjeven vriendelijk vermaant in de liberale herberg met groote poort niet meer te gaan. Dit stond de Francis- cussen weinig aan en in het duister van den avond kwamen zij er terug om bet verbod van de heilige professors kenbaar temaken. Ja, de apen dwingen en broedrooven... en wat doen e liberalen Vleesch, viscb, winkelgoed, brood, bier, wijn en al wat zij noodighebben, bij klerikalen koopen. Vergetende dat de liberale neeringdoe- ners vervolgd en dagelijks door de klerikalen benadeeligd worden. De oogen open, liberalen oog voor oog,tand voor tand De klerikalen dwingen ons hun slecht gedrag van broodrooverij aan te bevelen. Met dezelve wapenen vinden wij ons gedwongen onze vijanden te bestrijden. Uit die opmerkingen van onzen Nieu- poortschen Confrater zoudt gij ook wel een lesje kunnen putten, dunkt het u niet, aalstersche liberalen De Koning bedreigd. Zoo ooit bewezen is, dat de clericalen tot alles in staat zijn, zelfs tot de^mis- daad als 't er op aan komt hunne partij belangen te verdedigen en het staatsroer te behouden, is het wel verleden zondag op de zitting der Clericale associatie van Brussel geweest. Men heeft er tot zelfs den konings moord durven voorspellen. n Men zegt stil in het land, riep een der redenaars uit, dat de koning zijne kroon op 't spel zet met den persoon- n lijken dienstplicht in te voeren. En hij voegde er bij Indien uwe KUIPERIJEN konden luk- n ken, indien de persoonlijke dienstplicht kon triomfeeren, dan mag men zeggen DAT HIJ ZIJN LEVEN OP 'T SPEL ZAL ZETTEN. Die onmogelijke woorden heeft een clericaal, een leider der partij, durven uitspreken in volle vergadering der Clericale Associatie is de Koning met moord bedreigd geworden, als hij het waagt den persoonlijken dienstplicht tot stand te brengen. Wel is waar heeft de vergadering uit al hare krachten tegen deze woorden geprotesteerd, maar de woorden zijn en blijven gesproken, en al heeft de rede naar daarop beproefd dien ongelukkigen afgrijselijken volzin uit te leggen en te verzachten, dat alles is vruchteloos de indruk er in het land door teweeg ge bracht zal even groot blijven en doen zien, wat er in de gemoederen van het eicalism ligt opgesloten. (Koophandel) Clericaal schandaal. De boetstraffelijke rechtbank van Om denaarde heeft zaterdag morgen veroor deeld Den burgemeester van St Maria-Lae- them tot tien jaren gevang. Den gewezen secretaris derzelfde ge- jneente tot achtien jaren gevang. En andere medeplichtigen tot gevan genisstraffen van drij tot tien jaren. Allen onder beschuldiging van verval- sching in geschrift in zake van gemeen fonds gepleegd. Kip Kap. 't Is zoo'n langen tijd geleden dat wij geene bloemkens in 't Land van Aelst meer geplukt hebben.Deze week staan er zoo'n schoone in,dat wij den lust niet kunnen wederstaan er een ruikertje van bij een te zamelen. De gasten die, na de afkondiging der Schoolwet van 1879, hunnen eed en plicht ver getende, uit hunne school ontvluchtten om naar het katholiek onderwijs over te loopen, noemt bij helden. Aardige belden, bij God De eene liep weg, na dat bij, gedurende eenigen tijd, de vervolging van geestelijkheid en kasteelheereu tegen het officieel onderwijs had bijgewoond, en uit schrik voor al bet lijden en al de beproevingen die zijne ambtgenoten van wege ;le kristelijke dwingelanden te ver duren hadden. De andere liep weg omdat bij de erfenis in bet verschiet zag eener bloedverwante, die ganscb onder den invloed stond der geestelij k- beid. Een derde liep weg op aandringen zijner moeder welke baar biechtvader opgemaakt bad of wel omdat de klerikale eigenaar hem be dreigde zijnen vader van zijne hoeve te zetten indien bij naar bet K. K. onderwijs niet over ging. Een merkelijk getal deserteerde onder den invloed der verlijdende belolten welke hem gedaan wierden niet een op honderd uit over tuiging. En die kerels noemt men HELDEN !?f?!... En aan die kerels beeft men sinds, 1884, al de opengevallen plaatsen van schoolopziener, al andere vette postjes geschonken En aan die kerels stelt Woeste voor hunne recbjen op pensioen terug te schenken. En van die kerels zegt 't Land dat zij recht hadden op eene GROOTE BELOONING. Zulke taal boort men, zulke feiten gebeuren maar in Belgie, onder een klerikaal regiem. Sprekende van de Belgische Kamers, de k'erikale Meerderheid en bet klerikaal Minis terie, zegt bet blad der Achterstraat i Men ligt daar weken lang te suffen op een werkrecbter8wet en 't ministerie komt af met wetten over kraaien en duiven, ja met eene Plaagwet voor de Burgerwacht om daar stil- lekens aan een leger van te maken, onder mili taire overheden 3 uren exercitie 's zondags d'hooge overheden benoemt door den koning de speciale korpsen naar't kamp voor 15 da gen en later g'beel de garde-civik naar 't kamp. Zondagschenderij en nuttelooze Men- 8cbenplagerij Kan men op scherpere wijze de nietswaar digheid van klerikale meerderheid en ministe rie doen uitschijnen KregeD al de belgiscbe kiezers die woorden te lezen, zij zouden toeko mend jaar reeds die meerderheid en ministe rie met klank aan de deur zetten. 't Land zegtdat de Gemeenteraadsleden opko men tegen de Middelbare Schele» onzer stad M. Van Wambeke, zoo voegt bij er bij. is er tegen (n, 1. tegen de eisscben dier beeren die deze scholen zouden willen afgeschaft zien) en valt IN GRAMSCHAP uit, tegen M. Dr Van der Haegen en M. Dr Claus.» Wij begrijpen heel wel de gramschap van M. Van Wambeke in tegenwoordigheid der onbegrijpelijke fanatieke ontwerpen dier tweo vreemdelingen. M. Van Wambeke is Aalstenaar, en boe klerikaal bij ook is, begrijpt bij hoe nuttig onze middelbare scholen steeds voor onze stad geweeBt zijn en het nog zijn zullen, en het is gemakkelij k verstaanbaar dat hij zich kwaad maakt wanneer bij die twee dwaze vreemdelingen bet verdwijnen ziet begeeren van gestichten, wier val eene onherstelbare ramp zou zijn voor talrijke medeburgers. J. J. Kieskronijk. Twee wetgevende kiezingen zijn te Antwerpen aanstaandeveroorzaakt door de benoeming van M. baron Osy, volksvertegenwoordiger, tot het ambt van Gouverneur van de provintie Ant werpen, en door het ontslag van senator Van den Bemden, die zijn ontslag geeft om M. Osy als volksvertegenwoordiger te kunnen opvolgen De vereenigde liberalen hebben beslo- ted zich te onthouden. Dit besluit is zeer te betreurenHet is nog te hopen dat er in Antwerpen een paar liberalen zullen gevonden '.worden die het zich tot eenen plicht en eene eer, znllen rekenen de liberale vlag in de^boogte te steken. In de vergadering van de klerikale afgevaardigden van alle de gemeenten van het arrondissement St. Niklaas, is M. Raemdonck, van Lokeren, klerikale kandidaat uitgeroepen voor de kiezing van eenen volksvertegenwoordiger, in vervanging van M. Janssens-Beeckman, overleden. Hij bekwam 86 stemmen, M. Janssens-De Schryver, broeder van den overledenen, bekwam er slechts 49. Daar er- geen strijd zijn zal mag M. Raemdonck zich reeds als gekozen aan schouwen. Deze heer, zoo als wij het reeds deden uitschijnen, ia nog advo- kaat-stagiaire te Antwerpen, dus nog onbekwaam aanzien om op zijn eigen de belangen van bijzonderen te verdedigen voor de Rechtbank, en de klerikale pijpekoppen van het Land vaü Waas achten dien snotbek bekwaam om in het Parlement de belangen der Natie te ver dedigen 't Is was schoons!.. luandbonw. De eerste algemeene vergaderiug des jaars van de Land en Hovingbouwmaatschappij van Aalst. De Land- en Hovingbonwmaatschappij van Aalst heeft zondag 27 Januari 11. bare eerste zitting gehouden de i vergaderiug was talrijk en verschelde belangrijke punten jjzijn er be handeld na rekening van 1888 en budget voor 1889 onderzocht en vastgesteld te hebben werd er overgegaan tot de kiezing van den Bestuur raad, die heel den namiddag zon vereiscbt hebben, badde men niet op Toorstel van een lid, deze kiezing bij acclamatie gedaan werden. MM. De Pauw, Notaris, als Voorzitter, Ver- bruggben A. en Vander Schuereti A. als onder- Voorzitters, V. De Moor, als algemeene Sekre- taris en J. Rey- iers, als bijgevoegde Sekretaris gekozen waarna 35 commissarissen als leden liet bureel werden aangevoegd. De bijzondere commissie gelast met bet bestuur van bet hoppen-veld en den model-eest, beeft een merkwaardig verslag over derzelver werkzaamheden en waarnemingen opgemaakt, waarvan lezing werd gegeven. Uit dit verslag blijkt bet dat er acht uitheemsche en vier inlandscbe verscheidenheden worden geteeld. Dit jaar dat zoo noodlottig voor den hoppe- kweek geweest is, is er vastgesteld geworden dat de late Beiersche, de Braunztveiger en de Schwerzinger soorten meest van bet zwart geleden hebbeneene ondervarieteit van de Saaz, de vroege beijerschede twee engelsche soorten en onze groene bel hebben tamelijk wel aan de ziekte wederstaande meest aange taste is de Connaut geweest. De hop gelijk verleden jaar is belleken een geplukt geworden de beste soorten hebben eene gemiddelde op brengst gegevende andere hebben merkelijk minder ;opgebrackt, op 96 staken beeft men er zelfs 46 niet kunnen plukken, uit hoofde van volledige ontbinding. De hoedanigheid onzer groene bel is voortreffelijk vele lupulin en fijne reuk zij mag gerangschikt worden bene vens de vroege beijersche, de Saaz. Deengel- ache Golding bad geen gewicht en bare verspre- ding kan niet aanbevolen worden. De late beijersche, de Scbwetzinger en de Braunsch- weiger betamen voor onze luchtstreek niet of schoon zij eene tallooza menigte vetten, maar van kleine ontwikkeling opleveren: deze soorten zullen in 't proefveld ten groeten getalle door de beste vervangen worden, en de stekken zullen genomeu worden van die planten, welke zich onderscheiden door hunne goede hoeda nigheden twee struiken van ieder verschei denheid zullen b^'aard worden tot verdere waarneming en stadie. De proef met ijzerdraad, maar met een zwaar der nummer zullen voortgezet worden. Er is geen verschil geweest in den wasdom der hop die aan ijzerdraad of aan staken ge groeid was. De aanaarding of aanbarming der hop, 't meest aangewend om eenig profijt uit den ver koop der keesten te trekken, is volgens gedane waarnemingen, welke de Tbeoria ten klaarste uitlegt, is eene verkeerde doenwijze, want zij put de plant uit, en de jongste of eerste scheu ten, alias kecsten, slorpen de reserve voed- sels in do wortels opeengestapeld op, zoo dat zij voor bet bijzonder gewas verloren zijn. De barmen zullen ten deele van in Februari zoo haast bet weder bet toelaat geopend worden en men zal de groeiwijze nauwkeurig vergelij ken met die planten welke volgens de oude teelt zijn behandeld. Men beeft de bop-eest, vroeger breedvorig beschreven, om zijne inrichting te doen kennen, in een klein model doen bouwen. Het beeft in den grooteu prijskamp van Brussel de hoogste onderscheiding, bet diploma eener gouden medaille behaald. Daar de hop nog niet rijp was toen zij door de ziekte werd aangetast, en veel steeltjes der bloempjes door dikwording aangedaan waren, bevatten de bellen veel water, in zooverre dat zij op eenen gewonen eest moeielijk droog genoeg kon worden. Zeer dikwijls beeft zij bet merk der stad niet kannen bekomen. Op den raodel-eest geschieden bet drogen zonder moeite op eenen warmtograad van 35 tot 37°c. De landbouwers plukken de hop in manden en tasten ze daarin of wel in zakken. Soms word zij op hoopen gegoten, en telkens blijft zij in dien toestand totdat geheele eest, gereed is eu deze ontstoken wordt. Hierdoor ontstaat altijd eene zekere gisting en verhitting die de kwali teit vermindert en bet natuurlijk aanblik verslecht. Op den model-eest wordt de hop in mandjes gedreogd van 4 kil. inhoudbet is in deze mandjes dat zij geplukt wordt, en zoodra zij gevuld zijn, worden zij in den eest gedragen, waar altijd eene droge luchttocht plaats beeft. Dus is er geene gisting, noch verhitting moge lijk. Bij de landbouwers wordt de hop dikwijls verhandeld met ze op den eest te gieten, open te spreiden, op te lichten, in te pakken, zoo dat de belle» grooteudeels verkrenkt en ontbladerd zijn en er veel geel of lupulin verloren gaat. In den model-eest blijft zij onaangeroerd tot dat zij na het drogen is afgekoeld, derhalve blijven de bellen geheel, zij hebben een fraai, natunrlijk uitzicht en behouden al^hunne lupulin. Op de gewone eesten gaan de verbrandings- produkten door de hop, betgeen baar den geur van den rook mededeelt. Ook is er de warmte dikwijls te groot en dan vervliegen de nuttige bestanddeelen. Op den model-eest droogt men met warme lucbtop enne bepaalde temperatuur; daaruit volgt dat de hop baren aangenamen geur behoudt en hem zelfs beter doet uitkomen, en, dat er geene kostelijke princiepen inden dampkring verdwijnen. Al deze voordeelen kunnen niet nalaten bet aangenomen en beproefd droogstelsel binnen 't kort algemeen verspreid te ziien worden. (Vervolgt.) Tooneelnieuws. Taal en Vrijheid beeft Zondag laatst haar tooneeljaar gesloten met de opvoering van Het Boosje van Terjoden, De twee vrienden en Jadkslie met zijn fluitje. De laatste maal hebben wij met veel lof over die tooneelafdeeling mogen spreken. Wij kun nen thans betzelfde niet doen. Zekerlijk heeft bet publiek er een genoeglijken avond gesleten, doch men zou nog meer en nog hartelijkerge lachen hebben, en nu be ft men nog bijna ni ;t opgehouden zoo zekere rollen beter waron aangeleerd geworden. Speler of speelster met buitengewone too-_ neelkennis gelukt niet wanneer do woorden of 't muziek niet voldoende gekend zijn om den draad van 't stuk niet af te breken. En wat erger is, men zet er d'ander spelers mede in nesten. Wij weten dat de leden van\Taal en Vrijheid veel en goed kunnen als ze ia aar willen. Zulks hebben wij Zondag nog gezien van spel «ra welke rolvast stonden, doch zij moeten feeren en oefenen zonder studie en oefening kan men onmogelijk deugdelijk werk verrichten. Dat men zulks voor toekom uden keer niet vergete. N. Aalst en Omliggende. Pour annonces et abonnement» s' adresser an bureau du journal. Plaatsgebrek doet ons verschillige ar tikels tot een volgend nummer verschuiven. WERKMANSKRING Vooruitgang door 't Werk. De algemeene verplichtende vergadering welke op Zondag 10 Februari moest plaats hebben is verschoven tot Zondag 17 Februari om 6 uur 's avonds. VertooningVoordrachtOverzicht der Spaarboekjes. Diefstallen. De konijnen-en kiekendief stallen zijn hierweêr aan 't orde van den dag. In den nacht van zaterdag tot zondag werden op de Dendérmondschebaan, Mij lbeke, gesto len 8 konijnen, groot ras, ter waarde van 40 frs bij Michel De Waegeneer; 8 konijnen bij J. B. Beeckman 4 boenders bij Jan Van Poel En in den nacht van dijnsdag tot woensdag 10 boenden bij Jau Van Nuffel, Boklijf, Schaarbeek. De daders dezer diefstallen zijn onbekend. Wij gelooven dat deze diefstallen gepleegd worden door de zelfde bende die te Moorsel, te Meldert, te Hekelgem, enz., sedert eenige weken reeds aan bet werk is. Beiaard. Verleden diinsdag 's avonds, den zelfden dag dat prins Rodolf ten grave gelegd werd en dat ganscb bet land den rouw deelde onzer koninglijke familie, achtte bet onze beiaardspeler wel voege ijk de Gavotte Stefanie op onzen beiaard te klingelen 1 Zonder commentairen I Belgische Reddersmaatsohappij Die maatschappij, meer gekend onder haren franscben naam Les Sativetcurs de Belgique en waarvan over een paar jaren eene afdeeling in onze stad werd opgericht, verdient eene bij zondere melding als maatschappij van ouder lingen bijstand. Terwijl andere maatschappijen van dien aard alleen hare leden ter hulp komt, in geva van ziekte of werkgebrek, verschaft de Belgiscbe Reddermaatschappij boven dien nog onder stand aan werklieden niet-leden, slachtoffers van sen ongeval of een ongeluk. Zoo beeft ze in 1888,aan zulke werklieden eene som uitbe taald van 475 franken. Dit jaar reeds verschai- te zij eene ondersteuning van 50 franken aan Maria de Gols die over eenige dagen bet glachtoffei was van een ongeval in de fabriek Van der Smissen. Zulk eene maatscqappij verdient niet alleen achting maar ook de ondersteuning van alle de ware menscben vrienden. Horaniersdag. Van oudsher gaven de hoveniers, op bunnen patroondag, in een paar lokalen, dansfeesten. Nooit gaven die feesten, welke meest altijd't balvent de week komen, aanleiding tot slemperij of wanordelijkbeden. Die feesten werden bijna uitsluitend bezocht door de boveniersfamilien. Dit jaar krachtens bet nieuw reglement op bet stuk, zijn die dans feesten verboden. Dit is een bewijs hoe licht zinnig en in welken bekrompen geest dit nieuw politiereglement weer opgesteld is. Vlaamsche Comédie. IOp het Stadhuis. (Vooreen talrijk publiek.) Burgemeester. In welke taal, M. de Majoor, wilt gij den wettehjken eed afleggen Majoor (met donderende stem). In bet Vlaaaaamsch II. In het Pöstbueeel, eenige weken later. Majoor (aan 'nen vlaamschen postbediende die zich aan 't winket bevindt.) Monsieur, la levée de quxtre heures est-elle déja faite, s. v. p. Vlaamsche Comedie Onweder. Gisteren avond, na vijf ure, is over onze stad een tamelijk hevig onweder losgebroken. Ganscb den namiddag had bet erg gewaaid en geregend. Eenige minuten na vijf ure viel er eene geweldige vlaag kleinen hagel neder, onmiddelijk gevolgd van bliksem en zwars donderslagen Wij hebben tot bier toe nog niet vernomen dat dit onweder rampen beeft veroorzaakt. Proces verbaal. Een klerikaal drukker onzer stad, die bet het vroeger een onafhanke- lijk6 kandidaat ten kwade nam dat bij, laat in den voormiddag, naar de vleesmarkt trok om erzijne provisie te gaan balen, wilde dezen morgend, voor het openen der markt, de besta brokjes gaan aankoopen. Ilem wierd zulks dooi oenen politieagent, 6en krachtdadig man ver boden. De drukker deed zijnen naam en hoe danigheid kennen, doch vruchteloos de poli tiedienaar bleef onbeweeglijk. En toen <le kle rikale stouterik zich wat al te on beschaamd oonde tegenover den agent, maakte deze tegne hem proces-verbaal op. Bravo agent 1 Verstonden alle uwe eollagaa zoo humneu plicht Un malheur ne vient jamais seul niet waar vriend Bipil Verleden wtefc dat, eu de ze week dees I O' est y entbêt... De avbeid. alleen is de waarborg eener goede gezondheid. Courcelles, 10,n September 1888. Ik ver- klaai dat ik sinds ik do Zwitsereche Pillen Hertzog van Parijs gebruikt heb," zeer wel te pas en zonder zeer terug aan den arbeid ben. (Handteeken gewettigd.) Louis Huchon. Aan M. Pelerin, apotheker, 12, Schildknaap itraat, Brussel, is algemeen depositaris voor België, eu elke doos draagt zijn handteeken op den waaarborgband die de doos omringt. Spoorwegramp te Groenendael. Op de spoorweglij u Brussel-Luxemburg heeft er Zondag laatstleden eene schrikkelijke ramp plea's gehad. De sneltrein, rond half tien uit Brussel (Lmxemburg) vertrekkende is voorbij de statie van Grcenendael ontriggeld en tegen eene brug geloopen die over de spoorwoglijn lag. De eerste wagons van don trein wierden door bet invallen van de brug ganscb verplet terd. Er zijn 19 dooden en 44 gekwetsten, waaronder zeer zwaar gewonden. De ontriggeling is vooral toe te schrijven aan den sleobten toestand der spoorbanen. Daarop komen wij neg terug. Quenast. Eene bloedige botsing heeft dinsdag plaats gehad tusschen de werkstakers der stee ïgroeven van Quenast en de gendar men. Er zijn verscheidene gekwetsten. Dinsdag morgend begaf eens deputatie van vrouwen zich naar de bureelen der maatschap pij, om eene vermeerdering van loon te eischen en te vragen dat de weggezonden werkliaden zouden terug aangenomen worden. Men ant woordde met eene stellige weigering. Een der vrouwen riep toen uit, te midden der toejui chingen van de andere M. Urban heeft ee nen ijzeren kop, maar wij hebben duivelskop- pen wij zullen het bsm laten zien. Een vijftiental gendarmen, die ontboden ge weest waren, hadden grootte moeite om da vrouwen uiteen te drijven. Een der vrouwea wist zich meester te maken van de hairen mut3 van een gedarm, die (Vel te verstaan, de hai- renmuts) in 't publiek verbrand werd. Een werkstaker ontrukte aan een andsr gendarm zijn geweer. Wat er toen eigenlijk gebeurde, weet men niet juist. In alle geval, de gendarmen schoten. Een kogel verbrijzelde de rniten van een nabu rig buis en kwam te recht in de muur. Een jongeling werd door een kogel in den buik getroffen, en is kort nadien aan zijne won den overleden. Eene vrouw, genaamd Laurent werd door een kolfslag den pols gebroken. Dit alles gebeurde omtrent 2 ure namiddag. Eenige minuten na 6 ure, kwam het parket uit Nijvel aan. Zekere Joseph Laurent, oud 21 jaar, zoon van de gekwetste vrouw, werd aan gehouden en is naar de gevangenis van Nijvel gebracht. In den namiddag hadden de gendarmen een# vrouw aangshonen, doch deze werd door hare gezellinnen uitkunne handen verlost. Naar bet schijnt is een der gendarmen, naar Quenast gezonden om de orde te helpen band haven, gedeserteerd mot een meisje der ge meente. Overlijden van den Kroonprins van Oostenrijk. Begraving van aartshertog Rodolf. Dijnsdag namiddag beeft te Weenen da begraving van aartshertog Rodolf plaats gehad. Zij was ernstig, kort, indrukwekkend. Dria zetels, met rouwstofo mbangen, stonden voor de katafalk en waren voorbehouden voor den keizer en de koning eu de koningin der Belgen. De koningin der Belgen was m volle rouw- kleeding met lang floerskoning Leopold droeg den uniform van Oostenrijkscb generaal. De keizerin en de prinses Stefanie hebben da droeve plechtigheid niet?bijgewoond. Om drie ure komen de hofdignitarissen en da ambtenaren plaats nemen op de Burgplatz. Om 4 ure stappen de leden der koninglijka familien in rijtuig en begeven zich naar de Capucienkcrk. Alleen de ministers, de gezanten en de amb tenaren mogen in de kerk gaan, [die met zwarte rouwfloersen behangen is, Aan den voet van bet altaar is een zetel voor den keizer voorbehouden. De lichting van het lijk heeft plaats gehad te midden eener diepe stilte. De lijkwagen, in zwart hout, met snij werk versierden waarboven de zwarte arend prijkt, wordt door zes witte paarden getrok ken. Om 4 ure rijdt de lijkwagen voort, voorafge gaan van rouwrijtuigen. Daaracbtér komt df grootmeester van het bof, de prins van Hohen. lobe, officieren, enz. De klokken luiden. De lijkwagen komt na 5 minuten rijdens aan de kerk. De groot meester van het hof verwittigt dal het lijk aangekomen is.De gebeden vangen aan. Na de zegening wordt de kist in de krocht ge laten. Dan beeft de herkenning van het l(jk door de gemeente plaats. De vensters van de buizen lang# waar d# rouwstoet voorbijtrok, waren met zwart behan gen. De prins-aartsbisschop Gangelbauer, aan het hoofd van bet kapittel, wachtte den lijkwagen af,aan den ingang van de kerk en trad met het lijk in de kerk. Op 't oogenblik dat de aartsbisschop de lijkge- beden over de kist las, hield de keizer zijn# oogen op de kist gevestigd. Op bet oogenblik dat de fakkeldragers voor uittreden naar de kist, leest de keizer een laatste gebed. De keizer, aartshertog Karel-Lodewijk, aartshertog Frans-Ferdinand 'd Este, prim Lode wijk van Beieren, en hertog Philip van Coburg hebben de kist tot in den kelder verge zeld. De menigte was ontzag'ijkop den doortocht van den rouwstoet en heeft altijd eenq'bonding! van diepen eerbied gehad.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1889 | | pagina 2