Nieuwe Koopwaren RENTENIERSHUIS SC HA A KII OCT HOFSTEDE, HOFSTEDEN, TE KOOP. Te huren. TE HUREN. i: koop. GOUD Mount Jefferson Plaatsing van 30.000 acties Burgerlijke stand. Canada Hoornen, \vis. EN MEUBELS Jan De Raeve-Wouters KANADAS en ABEELEN ik. Anna Csillag bij MM. MEULE en LaMBEAU, Wisselagenten, MARKTPRIJZEN. HOPHANDEL. 142 koopen Kanada Boomen VENDITIE VAN SNOOI, Zaailanden en Meersschen VENDITIE r Lecons de Piano et de Solfège Pastillen van 'l roode kruis The Mount Jefferson Gold Mining Company (Limited) waarvan er 10,000 gereserveerd zijn voor België aan den nettoprijs van 30 franks. 1 '(^per' en Zout. In een hotel. Raw Jan was met de nieuw- ;iaarmaand op reis, «u moest 's morgens om li ure met den trein vertrekken. Hij aansteekt zijn licht en zet zich in zijn bed met zijne horlogie in de hand. Het is kwart voor G ure, zegt hij, op zijne horlogie ziende, en men komt mij n et roepen, llet is zeker als zij zich niet haasten dat ik den trein zal missen.» Een jonge taartenhakker. Een heer bij wien de jongen taarten moest dragen, vroeg hem maar gij eet zeker veel taarten hij uwen baai. Oh, neen, mijnheer, men zou mij bekij ven 1 Ik lek er soms eens aan. a Kinderlijk oobdeel.Een heer (die aan zijne kinderen zijne toekomende tw de vrouw voorstelt) Geef die dame eene kus, kin- derei, dat is de nieuwe moeder, die ik beloofd heb meê te zullen brengen. Frits (die de tweede m ieder, eene dame van 45 jaren, eens aanziet) Pa, daar hebben ze u meê gefopt, die is in 't geheel niet meer nieuw. Van den 1 tot den 8 Februari 1889. GEBOORTEN Mannelijk 12 Vrouwelijk 10 HUWELIJKEN. C. VanLaethem, daglr met Fr. Carkens, br. Fr. Meersman, metser, met Th. Van Mal- deren. tw. H. Breckpot, tw. met B. Van den Bossche, twij Hater. OVERLIJDENS. .T. Van Droogenbroeek, z. b. 52 j., Zoutstr. V. I'yck, wed" Van Royen, z. b. 38 jMijlb. J. Spittaels, wed. Ballinckx, kleenn. 70 j., St. Janstraat. 7 kinderen onder de 7 jaren. AALST 9 Feb. Per 1 heet. 32 lit. 50 cent. Tarwe Maiteluin Geerit Rogge Haver. per 100 kil. 8pelt Koolzaad per 100 kil. Lijnzaad Koolzaadolie. Lijnzaadolie Koolzaadkoeken Lijnkoeken. Aardap. (roode de 100 kil. Aardap. (geele) nieuwe. Boter,de 3 kilogram. Eijersde25 Vlai por 3 kilos Viggenen per stuk, l'soor 19-50 a 21-50 17-50 19-00 00-00 00-00 13-50 14-00 13-00 14-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 10-00 11-0 0 0-00 0 0-00 7-09 8-18 2-09 2-27 3-27 4-09 27-50 2" 22-50 Er waren 23 zakken hop 1888, verkocb aan l'r. 28 tot 33-00 de 50 kilo. 00 °/e a 00 °/0 00 a 00 °/9 00 °lo a 00 °/o 00 a 00 Aalst beschikbaar Aalst Feb.-Maart Poperinghe stad Poperiugke dorp Be Cascara sagrada, een bestanddeel der echte purgatiepillen van A. Brandt, te St. Gall (ZWITSERSCHE) is het zeker ste en meest doeltreffende geneesmiddel tegen de VERSTOPPING en bare gevolgen. Men eische op iedereu doos de naam van A. Brandt. Alle doozen welke niet vau den naam A. Brandt voorzien zijn, zijn Namaaksels zonder waarde Prijs 1 fr. en 1,50 fr. per doos in allo apothe ken. Algemeen depot te Brussel Apotheek Eugène Nau, Zuidstraat, 35a. te AalstF. Calle- bautBoter Markt. OPENBARE VERKOOPING van te Aalst. Deurwaarder WILLEM VAN MUYLEM, t« Aalst, zal overgaan op Dijnsdag 19 Fe bruari 1889, ten 9 ure stipt 's morgens, ten verzoeke van zijnen machtgever, tot de open bare verkooping der nieuwe Koopvaren hierna beschreven eu der volgende Meubels zich be vindende te Aalst, aan de Nieuwstraatpoort ten huize laatst bewoond geweest bij sieur Jau Corthals. Gewone voorwaarden eu gereede betaling. OPENBARE VERKOOPING van een te Aalst, Keizerlijkeplaats, 47. De Notaris LIMPENS te Aalst, zal, ter tus- schenkomst van zijnen ambtgenoot M,or DUFOUR, te Ninove, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen EENIGEN KOOP Een Renteniershuis met Erve, te Aalst; op de Keizerlijkeplaats, geteekendN0 47, sectie A N° 1933a, groot 2 aren 80 centiaren, Be woond door jufvrouwHyacinthe Van Peteghem mits fr. 500.00 's jaars, betaalbaar per 6"r. Zichtbaar alle weken op Dijnsdag en Vrijdag van 2 tot 4 ure 's namiddags. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 19 r ,oon Verblijf, Donderdag 28 ^bruarj l889- Telkens om 3 ure nanoen, ter Estaminet De Drij Koningen, bewoond bij den heer Jan Boelandt, te Aalst, Keizerlijkeplaats VENDITIE VAN en 40 koopen Elzen Schaarhout, te NieuwerkerkenSterrenbosch, op Maandag 11 Februari 1889, om 9 uren voormiddag, door het ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. te Aalst, in d'Osbroeken. Maandag 11 Februari 1889om 2 uren nanoen, binnen Aalst, Osbroekeu, in den bosch van vrouw de aanzoekster 60 koopen schoon Snooihout, zeer wol ge schikt voor Erwtrijs, en verscheide koopen Elzen Smppelhout. VENDITIE VAN Hooi, Toemaat, Elzen Schaarhout,Wijmen en zware te Vlierzéle. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal zoo het behoort, openbaarlijk verkoopen Maandag 18 Februari 1889. 20 koopen zware kanada Boomen GEWONE JAARLIJKSCHE VENDITIE van in het Jachtpark, en Meubelaire voorwerpen, aan de Hoogstraat, te Hofstade. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING eeuer behuisde, bebouwde eu bestalde te Wichelen, Grovestraat. ZITDAGEN, ïnstel, Zaturdag 9 Feb Verblijf, Zaturdag 16 OPENBARE VERKOOPING van twee te BAARDEGEM en OPWYCK. De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal, ten verzoeke van wie het behoort, en met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk te koop bieden Gemeente Baardegem. Een'en koop. Gebracht op fr. 1650.00 Tweeden koop. Gebracht opfr. 1600.00 Gebracht op fr. 1600.00 Derden koop. Gebracht op fr. 2400.00 Vierden koop. Gebracht op fr. 920.00 Vijfden koop. Rij samenvoeging gebracht fr. 4020.00 Zesden koop. Gebracht op fr. 500.00 Zevenden koop. Gebracht op fr. 1700.00 Achtsten koop. Gebracht opfr. 1700,00 Gemeente Opwyck, Negepsteu ea laatsten koop. Gebracht opfr. 1460.00 Om er door de koopers in gebruik van te komen, te tveten Van de koopen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9 inet de betaling der koopsommen en van koopen 7 en 8 den 1 Juni 1889. 3e Zitdag DIJNSDAG 19 FEBRUARI 1880. Telkens om 2 ure namiddag, ter herberg, DsBoer a, bij d'heer Frans Vebhateht, t« Baardegem, aan de Molenstraat. Voor verdere inlichtingen on kennisneming der titels en plans vervoege men zieh ter stadie van bovengenoemden Notari» DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats, 26. alwaar er gesta dig kapitalen te bekomen zijn aan geringen intrest, mits goed bezet. van 200 koopen goed Hooi voortkomende van de vette weiden van d'heer Van Asscbe-Gbee- raerdts en van eene groote hoeveelheid gezaagd droog Eiken, Beuken, Olmen, Notelaren, Esschen en Kanada Hout, van alle dikten en lengten,dienstig voor Schrijnwerkers, Kuipers, Wagenmakers, Meubel-en Stoelmakers, op Maandag 25 Februari 1889, om een uur stipt namiddag, te Aalst, ter afspanning De Drij Koningen bij d'heer Jan Roelandt, Keizer lijke Plaats, onder de direktie van den Zaak waarnemer Louis BUEKENS. heeft de eer zijnen vrienden en kennisMn oaa te kondigen dat hij zieh als steendrukker ge plaatst heeft, Geeraardsbergemtraat, hoek der Kerkhofdreef'. Hij beveelt zich in eenieders gunst voor het uitvoeren van alle slag van steendrukwerk en autographie. Matige prijzen, spoedige bediening, keurig werk. Bon Comptable Francais et Flamwud, ooa- naissant la tenue des livres, demande emploi pour toute ou partie de la journée. Pretentions modestes. S'adresser au Bureau du journal. AANZIENELIJKE VERKOOPING van 150 koopen buitengewoon zwar® en zuivere (van 2 a 3 meters en meer omtrek) binnen de gemeeuteu BURST en BORSBEKE. 33,000 kilos, Strooi, eerste kwaliteit, alteleveren minstens 500 a 1000 kilos, dit en- kelijk voor 't publiek der stad Aalst. Kooplieden hetzelfde bebrijf uitoefenende zullen geweigert worden Prijs par 1000 kilos 60 fr. ten huize op stads- bascul gewogen, minstens een dag voor de af levering. Zich te wenden bij d'heer J. VAN DER MAELEN-COVENS, koopman in Strooi, enz. Denderstr.iat, 32, Aaslt. Geldig voor eene maand. Huis met Magazijn en Poort, Korte Pidder- itraat. Zich te bevragen bij den heer D' De Windt. Ken jiersoon, dezer stad, die reeds vijf jaren als reiziger werkzaam geweest en wel bekend is met de stad en bet omliggende, vraagt plaats als rei ziger. Hij bezit de beste getuigschriften. Adres ten Bureele dezer. Choix de musiques et euvragesde mains Mademoiselle E. BOGETTO, rue Longue des Chevaliers, 38, Alost. Een schoon I1UIS met HOF, beplant uet fijne Fruitboomen te Moorsel dorp, gebruikt door M. den Notaris Vauder Smissen tot 15 April 1889. Zich te bevragen bij den eigenaar M. den Notaris DE WINDT, te Aalst. Een schoon hoogstammig CANADABOOM, zes voet dik in de boomkweekerij van Miehel HELLINCKX, Lede weg. Gemakkelijk vo®r den vervoer. GEEN TEER MEER Deze pastillen hebben een aangenainen i smaak, zijn veel beter dan teerberoidin- gen en genezen in woinige dagen al de ziekten der ademhalingsorganen. Prijs 1-50 jr. de doos. Alge een depot Apoth. Bergheys, D® Iveyserley, 17, Antwerpen. Dep >ts te Aalst, bij M.Callebaut. 'k heb mijn reuiacbtig- Loreley-haar van 175 cen tim. iang verkregen door bet gebruik gedurende 14 maanden, van de pom made welke ik zelf uitge vonden heb. Deze pom made welke ik zelf uitgo- vonden heb. Deze pom made is het ecnig® middel om 't baartedoen graaien, om bet uitvallen te vaar- komen en om de haafd- huid te versterken. Zij brengt bij de mannen eene schoone en aterke baard tevoorschijn.Reed* r a een kort gebruik geeft zij aan het haar en aan de baard een natuurlij ka overvloed en glana. Zij belet bet grijsworden tot in de verste ouderdom. Prijs per pot 5 fr. CSILLAG C;a Buda-Pesth. Algemeen depot voor België N0RBERÏ DE KEYN, 57, Wolvengrachtstraat, Brussel. VAN DEN CALIFORNIE Engelsche compagnie met een kapitaal van 120,000 pond st. verdeeld in 120,000 acties van 1 p. st. ieder. Bestuurraad HEWELL. SQUAREY, Esq., 57, Charing Cros London, S. W. ROBERT J, BANNING, Esq., M. D., J.P., The Hall, Buschev, lierts. JOHN BENNETT, Esq., W'addon, Surrey. W. II. RIDLEY, Esq., 85, Gracecburcb Street, London, E. C. J. A. WESTON, Esq., Administrateur der Italinansche Compagnie dor Goudmijnen. (Limited) Ssdikiors THE ALLIANCE BANK, Limited, Bartholomew Lane, London, E. C. Avoué F. ASTWOOD, Esq., Biscbepsgat® Street, Wittin, London, E. Ingénieur consultant Directeur De professor GEO. A. TREADWELL, M. E. Schrijver M. GORDON SAIES. De onderschrijvingen zullen van 12 tot 16 Februari ontvangen worden te BRUSSEL 2, Nieuwstraat, 2, In de provincie bij alle wisselagonten en bankiers. Van heden af kan men bij brieve onderschrijven^ a V s u a a a a a a u a a a a MEUBELS Stoof met toebehoorten, Kleerkas, Keukenkas, ronde en.vierkaute Tafel, Uurwerk, Lam- nan. 8 Stoelen en etn Zetel? Kr nisbeeld. Spiegel, Goi- (lijnen, Koffijpot, Moor, Molen, Printen, Ladder, Yvinkeltooir, Loketten, Bakken, Petrolkan, Maten, Siroopkan met Maten, Bascule met Gewichten, groo- ten Baioule, vijf Stellingen. Met toelating van Burgemeester en Schepenen. Staat der Koopwaren zich berinde ten Magazijn van Ja» Corthals, handelaar te Aalst, op de Nieuw- alraatpoort, 80 a 40 liter» petrol, 160 liters Genever, - Rijpen, 185 kiloe Souda, 200 kilos Boouen, 188 kilos Meelsuiker, 23 kilos Koffij, 40 ki os Geerst, 38 kilos Solferblom, 17 kilos Semocl, 69 kilos Krenten, 15 kilos Kandijsuiker, 9kilos Vermicel, 65kilos Smkenj 20 doozeu engelsehen Bonbon, l doos Can eel, 1 doos wit Suiker, 3 kassen Blauwsel, 30 kilos 1 otlood, 148 doozen Stekskens, 10 kilos Mostaard blom, 5000 pa pieren zakkon, 160 kilos Papier, '68 kilos Amidon 4 pakken Chocolade, 200 pakken Amidon, 61 pakken £op, 71 pakken Keersen, 32 pakken Bougien, 3 kilcs Peperbollen, 7 kilo. Reglisse.tokkcn, 9 dozijnen I ot- luoden, 56 pakken -Blink, 156 pakken Peeen S kilos Peper, 2 bakken Koffij, 12 pakken Tapioca, 76 pazken ilfel, 2 kjlos Nagelppeder en foelie, 1 flesoh Olijfolie, a dozijn dqosje» Lommade1 bo.aa Bl^wiel bo- d'Anvèr.,5 fles.clien Sectoral, 21-flesscbon Grose, lies fl Heuen Citroen, 9 fle.soheu Ithum, 6 tlessohen Anisette 1 flescb Kriek, 6 flesschen Grenadine, 5 (lessen Elixir Froufrou, 11 flesscheu Breydel en Do Comnok, 3 Heischen Raspail, 3 tlessohen Curago, o flesscken l haatreuse, 2 flessen Olijfolie, 49 flesschen Bitteren, 6 flesschen Noyaux, 11 flessckeil Dayman'BKter 6 flee- .ufeeu hoUand^cheu bitter, 8 flesscke* Vanille, 15 l^sdbb* Cognac, 3 bocalon Rozuuon, 13 booalen Kriek, 10 kannekens Schiedam, 62 flesschen Amor- Doux, 67 flê.ichen Pu.ch, 23 flesschen Vanille, 13 fleescken Brandewijn, 11 flesschen Cassia, 17 flessohen Anijs, 2 flesschen Porto en Madera, 10 flesschen Bone kamp, 9 flesschen Wijnazijn, 5 fleaschcn Citroen, 9 fleaachen Casais, 8 flss»ch»n Menthe, 8 flesschen Cot&qo. OP VATEN 45 liters Bitter, 80 liters Menthe, 100 liter» A»ij», 50 liters Alcool, 55 liters Brandewijn, 50 liters Cassis, 40 liters Kriek, 75 liters Citroen, 30 liters Siroop, 20 liters Azijn. De Notari. DE WINDT, te Aalst, zal ton verzoeke van Mevrouw Cumont-De Craecker, grond eigenaresse te Brussel, openbaarlijk verkoopen Gewone conditiën en tijd van betaling voor de koopen boven de 6 francs De koopen tot 6 frank, en het ongeld eomptant te betalen. Na de venditie te verborgen ter herberg van sieur Nerinokx, te Aalst, iu de Poststraat. Binnen Vlierzele, Strijmeersch, aan het gewezen llof-te-Strijmeersck, alwaar men zal vergaderen en beginnen juist om 12 uren s' middags. Eene groete hoeveelheid Hooi en zeer goeden Toeinaat, verscheidene koopen Elshout, op struik wassende Wij nu n, en gastroopte wijmen en De verkooping gebeurt op gewone conditiën en tijd van betaling mits borg te stelle n voor de koopen boven de 5 franks. Dc koopen tot 5 franks en het ongeld zullen met gereed geld moeten betaald worden. et De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal, ten verzoeke van den heer Petrus-Franciscus Matthys, grondeige naar en oud-Burgemeester te Hofstade, op MAANDAG 4 MAART 1889, openbaarlijk verkoopen A. Om 9 ure voormiddag, in het Jachtpark van zelfden heer verzoeker Circa 200 koopen Schaarhout, bestaande uit Elzen, Erzelaren, Zijlingen en Esschen Brandhout. S. Eu om 2 ure namiddag, aan de Hoogstraat Eene hoeveelheid Meubelaire Voorwerpen, Brand hout, Hooi, Strooi, Betteraven, Loof en meer andere voorwerpen te lang om te melden. Op de gewone voorwaarden en tijd van betaling mits goede oorgstelling. De Notari. DE PAUW te Aalst, daartoe benoemd zal krachtens bevelschrift verleend door den heer Voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Bendermonde, in dato 5 Januari 1889 en achtervolgens ar:ikel 90 en volgende der wet van den 15 Augusti 1854, openbaarlijk verkoopen Eene behuisde, bebouwde en bestalde Hofstede, ge legen te Wiohelen, in de Grovestraat, groot in gronde, 11 aren Sf> centiaren, palende oost Petrus Baeyens, zuid Josephus De Gkeest, west De Grovestraat en noord Jufvrouw Viotalia Muylaert. Bewoond door de echtgenoten August Persoons en Maria-Coleta Lqvie, Telkens om 3 ure namiddag, ter Eetaminet De Vier Winden bewoond bij den heer Leo Pebrbmxn, aan de Keizerlijke Plaats, te Aalst. Voor nadere inlichtingen en inzage deï .tukken vsrvoego men zich ter studie van voornoemden No- taris DE PAUW, te Aalst, aau de Keizerlijke Plaats, 26. Eene partij LandW B^ardi-guu, op den Hoeven- kauter, genaamd dtu PurxemaH gekadastreerd sectie C, nummer 570, met eene grootte van 36 aren 80 centiaren, groot volgens tn ting S3 aren 77 centi aren, palendeoo t liet - clrimet Opwyck, zuid mijnheer Riemdoiick-4 an i»i,*(?-.-ii, west mijnheer da Meester de Betsenbrotck en noord Guillaum» Van den Bossche. Gebruikt door d'heer Fxans Vp-bhaeveet. Eene partij Land te Baardegem, op den Hosven- kauter genaamd de Lippen, gecadastreerd sectie C, n. 575, met eene grootte van 61 aren 50 centiaren, groot volgens meting 61 aren 78 centiaren, palendeoost den Armen van Wieze, zuid de erven Pkilipkin, west en noord kerkegoed van Baardegem. Gebruikt als voren. Dit perceel zal opgeroepen worden in twee deelen. 1" deel, 30 aren 89 centiaron ten noorden. 2" deel, 30 aren 89 centiaren ten zuiden, belast met losweg lange den westkant voor het eerste deel. Een perceel Land te Baardegem, op den Grooten Molenkauter, genaamd ket Bunder, gecadastreerd sectie C, nummer 451ms, met eene grootte van 42 aren 70 centiaren, groot volgenB meting 43 aren 44 centia ren palende oost Guillaume Van den Bossche, zuid Domieu De Ridder, west de e ven J oosten» en Guil- laume Van den Bossche en noord kerkegoed van Baardagem. Gebruikt al. voren. Een perceel Land, te Baardegem, op den Grooten Molenkauter, genaamd het Lindeken, gekadastreerd set tie C, nummers 270a en 270b, met eene grootte van 22 aren 50 centiaren, groot volg ns meting 24 aren 67 centiaren, palendo oost Judocus Van de» Berghe, zuid de erven Joosteus, west Domien Ds Ridder au noord Judocns Van Biesen. Gebruikt als voren. Een perceel Land, Meersch en Uitweg te Baarde gem, genaamd de Hendriksweide, gecadastreerd sec tie L, nummers 607, 608, 609, 611 en 612, met een» grootte van 1 lioctaar 28 aren 30 centiaren, groot vol gen, meting 1 hectaar 29 aren 12 centiaren, palende: oost Charles Van Langenhove, zuid kerkegoed van Baardegem en da wednwe Judocus Van den Berghe, west dezelve en met den uitweg aan de Molenstraat, en noord de weduwe Heirbaut-Moir»mati, te Si»t- Gillis. Gebruikt als voren. Dit perceel zal opgeroepen worden in 4 deelen t» weten 1" d»el 27 aren S2 centiaren Land en Uitweg, te» westen, komende met den uitweg, tot aan de Molen straat, en belast met losweg ten noorden voer de drij aadera deelen. Boompnjs 140 fr. 2" deel S3 aren 73 centiaren Meersch daaruevenst en naait den eigendom der weduwe Van den Berghe, belast met losweg ten noorde» voor de 3° en 4' dea len. Boomprij. 50 fr. 3* deel 33 aren 73 centiaren Meersch daarneven.t, belast met losweg ten noorden voor het 4* deel. Boomprij s 70 fr. 4" deel 83 aren 74 centiaren Meersch daarneven.t of ten oosten. Boomprij» 140 fr. Een perceei Land te Baardegem, in het Stokt, ge kadastreerd sektie B, nummer 128i, met eene grootte van 17 aren 20 centiaren, groot volgens meting 17 08centiaren, palende oost den Armen van Baarde- gfui en de erven Adolf De Blieck, zuid den ijzeren weg, west mijnheer Jan De Bruyn, te Aalst, en noord Donatus Van den Haute. Gebruikt door Eugekn Bosman. Enne bebouwde Hofstede met Magazijueu, Schuur, Kelders eu Boomgaard te Baardegem, aan den .teen- weg van Aalst op Vilvoorde, gecadastreerd sectie C, nummers 552b, 652c en 553a, met eene grootte van 18 aren 40 centiaren, groot volgens meting 20 aren, pa» lende oost Fraucies Van der Straeten, zuid August De Boeck, west de Molenstraat en noord voormelde steenweg. Gebruikt door d'heer Frans Vebhaevj rt, Boom prijs 120 fr. Eene behuisde beschuurde en bestalde Hofstede, wezende de van ouds gekende afspanning de Boer, zeer voordeelig gestaan on gelegen te Baardegem, aan den steenweg van Aalst op Vilvoorde, gekend op het kadastraal plan sectie C, nummer. 588, 589b en 590», met eene groote van 20 aren 90 centiaren, groot vol gens meting 23 aren 72 centiaren, palende j oost mijn heer Betrus-Joannee Joosteus, zuid voormelden steen weg, west de Molenstraat eu noord mijnheer Raem- donek-Van Biesen. Bewoond door deuzelven. Booniprijs 80 fr. Een perceel Land te Opwyok, wijk Nijversoel, ge- naamd Xiemmerfckveld, gecadastreerd sectie C, num mer 464a, met eene grootte van 72 aren 60 centiaren, groot volgens meiing 71 aren palende oost Louis Vermeir, zuid do weduwe Constant De Geest en Louis Piessens, west mijnheer De Landtsheer, te A6sehe, en noord den steenweg naar Opwyck. Gebruikt door denzelven. Dit perceel zal opgeroepen worden in 2 deelen, te weten 1" deel35 ^ren 60 centiaren ten oosten. 2" deel85 aren 50 centiaren ten westen. Boomprijs 200 fr. Gebracht op fr. 1300.00 De Notaris A. L. VERBRUGGHEN, te Sint-Lic- veiis-Hautem, zal namens de heeren Van Lierde-De Clercq, te Aalst en de kinderen Van der Sohueren, te Appelteire, op Maandag 18 Fbbbuabi 1889, te begin nen om 10 ure stipt's morgens openbaarhjk verkoo pen 120 koopen groote Kanadas. 20 koopen zware en zuivere Abeelen. 1 Populier, 3 m. 20 centim. omtrek). 6 Wilgen. 2 01mken8 en 1 Eschje. De Abeelen en Kanadas ten meerderen deele van 2 a 3 meters omtrek, zijn allervoordeeligst geschikt TOOr Zagers en Stekji sfabrikanten. De te verkoopen Boomen staan aan eigendommen te Burst, gelegen nabij de spoorwegstatie aan de Dorpplaats, aau den Meulenmeerseh, in de BelBweide en Slangenbosch. En te Borsbeke aan Tichelsveld en aan het Sijp. Het vervoer der Boomen is allergemakkelijkst. Te vergaderen ter herberg Het Gemeentehuis, aan de Dorpplaats, te Burst. MET BALSEM VAN Toi.U EN CoDÉlNK. afdoende middel tegen heeschhoid, ver koudheid, luchtpijpontsteking, cathara eu kortborstigheid.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1889 | | pagina 3