BERICHT. GELD. 1000 FRANKEN DE DOOD M. STIBJBE, Spaar en Verzekeringsmaatschappij croot,™. ^o^ooo fr. DRU K.KERIJ 10, Vooruitgang straat 10, Aalst. UTRECHT École de Musique d'Alost. GEBROEDERS FRANCKX, Terstond te huren. ANTWERPSCH VUUR Aanbelangend Bericht. Brand -- Öe Schelde. 8 08 WIJNEN en LIKEUREN HENRY BERTHIER Over te nemen: Botermarkt, Nr 3, te Aalst. Twaalf-liaandenstraat, num. 13, Antwerpen. Joli Quartier Garni Aan de landbouwers. <tj I ■ncS g s EAU D'ANVERS Geene diefstallen meer mogelijk. Groote vermindering van prijs Domien Roggeman-Bayens, UERICHT. van Gediplomeerd ïleei- en- Tandmeester, Mond-of-Tandziekten, Tanden en Kunstgebitten, DE LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ POST. Men belast er zich met alle soorten van drukwerken Affichen, DoodbrievenOmzendbrieven, Facturen, Visietkaar- ten, Menus, Trouw brieven, Adreskaarten, Doodbeelkens, enz. -"ï i mm Cours de chant (privé), par M"1* BOURÉ, élève de FAURE, Mercredi et Samedi de 3 1/2 k 5 keures. 12 francs par mois. Pour les inscriptions s'adresser en personne lè 29 Septembre a l'École de musique, ou par lettre a Melu Boubé, 61, rue de Stassart, a Bruxelles. "W isselkantoor. 22 Groote Markt 22, te Aalst. erkoop op crediet ran obligatiën op AntwerpenBrussel, enz., betaalbaar met 12 of 24 maandelijksehe ach tereenvolgende stortingen. De kooper neemt, na de eerste betaling, deel aan al de trekkingen en heeft recht op de intrestkoepons. Aankoop en verkoop van publioke fondsen aan 1 Ir. per 1000 Commissei. Kostelooze inlichtingen over alle waarden. Uitbetaling van intrest koepons. Inschjvingop openbare leenings uitgaven. Leening op publieke fondsen. A LOUER PRIX TRÉS MODERÉ. Longue rue du Sel, N* 23. Fran? Fabus-Bosmans, Kerkstraat, N* 8, te Aalst, heeft de eer het achtbaar publiek bekend te maken dat hij bij verandering van woonst zich aldaar komt te vestigen als meester sok lenmaker en zijn magazijn steeds zal voor- Man zijn van eenen schoon en keus van Mans- Vrouw-en Kinderschoenen en Bottinnen. it gelast zich ook met alle slach van réparatiën. Hij waarborgt goede koopwaren, gematigde prijzen en ter tlouw vervaardigd en beveelt zich in de gunst van eenieder. Louis RTJEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst, is gelast met het uitzetten van Kapitalen, ten mins-'O; .;n 000 franken, aan gematigden ntrest, mits onderpand. IJZER MAGAZIJN J A IV liLAES, 23, St. Jorisstraat 23, Aalst. Basculen, Balancen en Gewichten. IJzere Marmitten Koperwerk en Keuken- gerief. Jaehtartikels. zooals Douilles, Bourres, Car- touohen, Buskruid en Lood. Aan prijzen zonder Mededinging:. om ingang te nemen met eersten Januari aan staande Het van oudsgekend welgelegen Kommercieuuis, dienstig voer alleD handel en bedrijven, staande te Aalst, Lange Zoutstraat, N° 5, hebbende twee groote kelders, ruimen grooten wii.kel met loketten, toogea en spiegels, salon, keuken, vijf groote kamers, twee zolders en mansarden, regen- en pompwater, vitrienen met groote spiegelruiten. Voor de voorwaarden wende men zich bij d'heer Fortune Callaert, 14 Hoogstraat Aalst. voor Paarden en Vee. Prijs 5 fr. de flesch. Fr. 2-50 de halve flesc. Prijs Fr. 3,50. 3 fr. de flesch. 14 fr. de 2 fiesschen. Depot bij M. Meirschaut, apotheker, Kerte Zoutstraat, Aalst. Opening op Vrijdag 7 September, van het Huis In dLe Kloli, Molenstraat. N" 8, voortijds in de Goude Schaar, van Lakens, Nieuwigheden, Engelsehe Cheviotten,Merinos, enz. Zelfde huis tot Antwerpen, Groote Markt, 58. O Pi 03 O fcxO 03 "*-1 A CL> Q> b O» <3 S3 S3 3^ a as '3 0 p a ëA a 3 DE ANTWERPSGHE I uiten, iomr Aag. Da Harbalx Anhetrpm Het GEZONDSTE,het VER* FRISSCHENDSTE aller reuk waren, dat iedereen behaagd. kdooralle DOCTOREN «n! bevolen, tegen Hoofdpijn,naar voo ral geschikt voor ZI E K E K A* M ERS te verfrisschen. Geen heter geur veer sakdoek in den zomer en voor hale in de winter. M. F. VAN DÏTf! Sf Al'PEN-SMEESTERS, drogist, Kappellestraat,Aalst. Bij M. J. LOCUS, coiffeur, Lange Zoutstraat .tan dezen die opnieuw zal tandpijn hebben na tandver&terkende Keizerlijke water van Goldmann gebruikt te hebben. S. GOLDMANN, en C* DRESDEN, enige ware, tegen 1,00 fr. de fleschbij M. V. Meibschaut, apotheker, Korte-Zoutstraat, te Aalst. s reeds dikwijls door het snijden der Ekster- oogen veroorzaakt geworden. Ieder Eksteroog en Homvlies wordt binnen korten tijd enkel door het bestrijken met Goldman's beroemd Eksteroogenmiddel geheel zonder pijn verwij derd. Doozen met flesch en penseel aan fr. 1.00 te te verkrijgen bij V. MEIRSSCAT T, Apotheker. s s gs° allen eerste kwaliteit LOUIS BUEKENS, Zaakwaarnemer en Verzekering.^-Agent tegen Brandgevaar. 12, Korte Zoutetraat, Aalst. Er wordt eene groote vermindering van prijs toegestaan aan de Slijters. Verzekeringslot onopenbaar met loopers of valsche sleutels het eenigste dat langs buiten op poorten en deuren mag geplaatst worden. Signaalgever, mekaniscbe Belling, Timber- bel voor Voorzaal zonder koper, marmer, clichets enz. Erven LIEBAUT, blikslager 69, Brussel- schestraat (Pontstraat), te Aalst. Wijnen, Likeuren, fijne Olie, machien Olie aan alle prijzen. Bij "Bel laegel, gewezen bestuurder der Apotheek T'aii Petegheïia, Korte Zoutstraat, 11, Aalst. gsdiplomeerd Landbonw-IngsniAHr 20, ZUIDSTRAAT, TE BRUSSEL. Eenige vertegenwoordiger voor Bdg 'tt VAN HET HUIS C. DENAIFFE, van Carignan (Ardennes). Specialiteit van gezuiverde granen voor voeder plan ten en van mengelzaden voor tijdelijke of bestendige weides. Eenig huis dat op de faktuur de zuiverheid de ontkiemingskracht en de teeltwaar le waarborgt. Granen voor Moeskruiden, voor Bloemen en Boomen. Zaaigranen. Vrucht- en Woudboomeu. Specialiteit van Granen voor Beetwortels, met groote opbrengst van gewicht en groote rijkdom aan suiker. VETTEN EN LANDBOUWMACHIENEN. Catalogussen worden vrachtvrij op franco aanvraag afgezonden, Een volledig Herberggerief. Zich t* be vragen ten bureele van dit blad. Lange Zoutstraat, Aalst. Te bekomen alle soorten van Bokals voor Pendules, Kandelabers, enz. Groote afslag voor de Spiegels. Aarde-Gleier-en Glaswerk. Agent voor ALGEMEENS NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Kapitaal 2,000,000 franken kunnende gebracht worden op 10,000,000 fr. 5, boulevard du Jardin Botanique, te Brussel. President van den raad M. V. De Tiége, ingenieur, eigenaar, te Bruseel. Administrateurs Hïï. V. Vankeerbarglienbrouwer te Brussel, Eogaert, advookaat te Charleroi E. Girod, eigenaar van het Grand-Hotel, te Brussel, J. Deprez, koopman te Brussel, Oscar Gysbrecht, te BrusselWouters-Duutin, te Brussel; J. Batard, wisselagent te BrusselE. Allo-Ganser, bouwmeester te Gent A. Brasseur, eigenaar te Brussel, Masson, iudustrieël te Brussel. Gedelegeerde administraseurM. C. Deprez, eigenaar te Brussel. Commissarissen HH. N. Tremouroux, ridder der Leopoldsorde, industrieel te St. Gilles; A. Wayez, ingenieur te Braine-1'AUeud Parmentier, te Brussel. Verkoop op ki-edietvan belgische obligation, tegen den Beurskoers van Brussel, vermeerdert met de administratiekosten, midden-interest van 4 1/2 t. h. 'sjaar gedu rende het verleend krediet en een Bankcommissie. Betaalbaar met 5 franken hij de inschrijving, franken 5 franken de volgende maand en het over blij- w per vende in stortingen van mintens. maand. HlficL Antwei'pen 5^eellillg• Mits toezending van een post-mandaat vun vijf franken, voor obligatie, zal elke kooper deel nemen aan de trekking van de elke ingechrevea dei- trekking 10 Juli GENEZING oer DOOFHEID Beure van Brucsel. am' Doornijk heeft de eer te berichten, dat hij op de gedurende twee dagen per week 's V 1<l;i n<la^>>i en Zaterdags te spreken is voor de behandeling van alle vervaardigd volgens de nieuwste systemen, en gelijk aan natuurlijke tanden. IM. StiFMbe zal zich op aanvraag ten huize begeven. HOOFD-KANTOOR VOOR BELGIE I Rue de Braband, (Brabantstraat), »l' 162, Brussel. BURKELEN j -St-Salvatorstraat, nr 91, Gent. i Fonteinstraat, nr 19, Hasselt. Aalst Leopold Mortier, Leopoldstraat, Aalst. ■rtaw» Aan prijzen tegen alle mededinging-, 1 Jnü Mei-Novem. ur« Uitdeeling d«r bri«v«n STAD Zomer 6.30, 9. 1,30, 4,10, 7, Winter 7. 9. 1.90, 4.10, 7. BUITEN WIJKEN Zomer «.30, 1.10, 4.10 nrt. Winter T. 1.30, 4,10 NIEUWKRKERKEN 8.10 ur«. Lichting dar buuei. STAD. 4.30, 10.16, 1,15, 4.1». 7. ur«. BUITEN WIJKEN Schaarbekt 8. s, 1.30, 4.46 ure. Mijlbekt 8.30, 2. 4.»0 Op Zon-en Feestdagen worden de uitdeehn- gen van 4.10 en 7. ia de stad, en 1.20, 4.1® op de buiten wijken, als o«k de lichtingen 1.15 en 4.15 niet gedaan. GEERAARDSBERGEN, 20 Jan, Tarwe, per 100 kiles, fr. 22.00 Mastelum,19.00 Rogge, s 17., Haver,14 Boontjes18 Aardappelen, 12-00 Koolzaad00 Lijnzaad,00 Boter, perkilo 2-41 «-00 Eieren, de 25, 8-50 0-00 Vlas, raw#, per kilo 1-8» 0-0® VEEEr worden verkocht 000 hoornbeesten LEUVEN, 20 Jan. Tarwe 100 k. i Ir. 20-00 20-50 nieuwe 00-00 00-00 Rogge, Geerst, 13-00 13-5® 00-0® 00-00 Boekweit, 00-00 00-00 Haver, 00-00 00-0® Brouwershaver 00-00 15-00 Meel -• 00-00 00-00 Tarwe bloem 00-00 00-0® Tarwezemelen 0-00 00-00 Koolzaad, 14-60 00-0® Koolzaadolie, 00-00 00-0® Lijnzaadolie, 00-00 00-00 Aardappelen, 12-00 00-00 id. reode, 00-00 00-0® Hooi, 0-00 00-00 Strooi Boter de kilo, 0-00 eo-oo 2-50 00-00 Eeren, de 25 k 2-40 00-0® SOTTEGHEM 19 Jan. Tarwe per 100 kil., fr. 21-00 00-0® Masteluin 00-00 00-00 Rogge 16-00 00-0® Haver 14-00 10-00 Boonen 2-00 2-1$ Boter per kilo 2-18 2-46 Eieren de 25 2-27 2-45 Vlas, per 3 kilos 00-00 00-00 Linnen, stukken te koop verkochte stukken NINOVE 19 Jan. Tarwe de 100 kilgr. fr. 24.00 Rogge 17.00 Ilarer 15.00 Aardappels» y se 1 iter lien 1/2 kilogr. 1.30 g i 5d O «H t-> co Cfi ia s KOOÏÏHg 03OtdQ^ Jm Aalst, druk. L. VAN BRANTEGHEM. Het ANTWERPSCH VUUR is een onfeilbaar ge neesmiddel tegen verstuikingen, kniegezwel, spat, maaken, verzeering van den boulet, droes, ontsteking der loospijpen, pleuris, rkumatismus, enz., enz., in een woord, tegen alle gezwellen of ontstekingen welke in vroeger tijden met het gloeiend ijzer behan deld werden. Het ANTWERPSCH VUUR heeft het bijzonder voordeel dat het het haar ongeschonden laat. Geen eigenaar, geen pachter mag zonder het ANT WERPSCH VUUR blijven, Menigvuldige bewijzen. REMEDIE TEGEN DE KOLIEKEN DER PAARDEN. De kolieken der paarden, die men m alle tijden kan tegenkomen, zijn onmiddelijhbestreden en overwonnen met het Amerikaansche Anti-Colique, het preparaat wordt rakelijk gemengd met een liter koude melk, en op min dan een half uur is alles verdwenen. REMED.E TEGEN HET DIE STAAN DER KOEIEN. Bij middel vr.n ecu oud recept dat bij mij .s toever, '.rouwd geworden door den heer baron de Caters, oud-voorzitter van de Koninklijke maatschappij van Akkerbouw en Nijverheid, heb ik een bereidsei ver vaardigd dat ONMIDDELIJK de lijdende Koeien ontlast. Eene flesch, opgegeven met 2 liters warme melk verwijdert alle gevaar. REMEDIE TEGEN DE KALFZ1EKTE (Fièvre vitellaire). Geen eigenaar, geen pachter zouden mogen zijn Zonder deze remedie altijd in bezit te hebben. Hon- derde genezingen bekomen in de dorpen rondom Antwerpen, bevestigen op stellige wijs, de uitmun tendheid van dees preparaat. Vóór het kalveren, zoowel als na het kalveren, zal zij met zekerheid mogen gebruikt worden om alle koortsen of zwarigheid tegen te werken. Deze remedies zijn speciaal geroed gemaakt met de meeste nauwkeurigheid na 20 jaren mdervinding door M. C. ANNEESSENS, Apotheker-Chiiuist, Ant werpen. Namüooze verzekerings Maatschappij BrandgevMr te Antwerpen, goedgekeurd bij koning lijk besluit van t3 Maart 1821 kapitaal 2,000,000 guldens of Fr. 4,222,804,23 Deze Maatschappij verzekert voor alle Brandsehade het vuur dee Hemels, allerhande gebouwen, Pakhuizen abrieken, Molens, Hoeven, Schuren enz. alsmede alle Koopwaren, Oogsten, Fabrieken, en Landbouw gereedschappen, Meubelen en andere diergelijke voor werpen. De verzekerings-preraiën zijn bepaald en vastgesteld in evenredigheid van het gevaar. Men gelieve zich te vervoegen bij den Hoofdagent der Maatschappij M. Paul Michiels, Korte Zout straat te Aalst. co cd I0k0«0000000 CM f- C^l 'O O O "O O iO O O r-To O O o° e o o '-a <D <D O CQ Cü -o f-0 UJ - fi rs3 v O J s O O O) l 3? fl a S cd PA gg O 0 +- <33 CO Co D Ti D O O C3 fcD P -- <3D P P a p «3 53 'öj -t-3 a co CU -a s 8,-a.a <u 03 03 'r-k 'e-1 O CD O O ■rt c« <D o o GP O 5^ p CD - bJD co Q D O r5h cr* cj Ph+-> fe P Jo o S ""O PI <D -4-> D o3 PQ CD P 03 550 Pi CD r pi Pi PQ n o3 X! i—i p-*( Q D D JD o O O - Ph Ph P-i pq <D -+J rp o 2 fl cd g rP S-3 a QV Cj PP O pp pp ;^GG p p c3 HPh C/3 O fl <D neukende toilet zeepen Ang. DE M.ARBAIX j zijn de zachtste, zuiverste van alle de zeepen er in EUROPA bestaan Mm kan die erkennen aan de woor den Saven d'An vers, of Ant- werpsehe aeepzie- derij van Auo. DK MARBAIX die in ieder stuk gedrukt zijn Deze alleen worden gewaarborgd beste zeepen. PriJ. .- ïmnlt, IJ». Dsbkele, Z.W, ia. KwsllHja, f.58. Hslv. k.lve r r m Zoodra de eerale storting geschied is, deelt do kooper in al de trekkingen tot zijn uitsluitend voor deel. De origineele coupons der obligatiën, worden hem bij eiken vervaldag toegeëigend. --Cv Cf-r-1 V.-. t n'A-.'Ti De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN m NICHOLSON gM«sen of verlichten de doofheid,wurdoor lij bok ontstaan mocht rïn. Dê wmirtontwêtrdlgttt giMzInge* htbim pUtti gehad. Men ----- ten zend# 111/2 cents om franoo een geflJoe- paginal in het Nederland seh.Éhigelech, Fr an seb» Doitach of Italiaanacn te ontvangen dat boek bevat belaag r^ke DU.IICD O4 IKUUBKU VO VUt'IUfm v B vin.rd 4u prerrtn <li. oimr>od« rils m»or4.n d. doolh.ld u mo.tea. Hri b...t Urena iASi«TUiscAri«Ttt iltokiten. Bs.ksitg.Tm en u4m ensuenlilkn ItELVLIEZaK Men aekritrn osi IM,ras aijtsot, Tan Doctors tsrassas. 4l. i*«r iaaa TROMi nworln as ia mi aasb«Trisii. na ril Mtf aas t.-U NICUOLSO*, DE DENDERGALM Sslgktclie tehuld «1/2 s I s s 2 1/2 d Aanutsitsn 4 1/2 s n 4 Gemeente krediet tl s s s Loten Tan Brunei v Gent El «ene Luik Mschelea Namen 1303. 1866. 1800. 1888. 1880. 1888. I860. 1868. 1874. 1879. I860. 1886. Oontendo leem s Schaarbek» 11 Hg 18T7. 186». 1378. 1880. 1374. 1886. 1978. Naamloore vennootschap, ter verzekering op het leven en tegen invaliditeit, goedgekeuid bij koninklijke besluiten en in voegen volgens de netten van het Koningrijk Belgis, bezit op heden in Belgie een waarborg van meer dan ttvce honderd duizendfrank (200,000 fr.) en verdeeld als volgt 1" Eene inschrijving van honderd duizend frank (100,000 fr.) in het grootboek der Belgiaone^naudnalu schuld, waarvan het certitikaat gedeposeerd is bii hare bankiers, De Bancjue d'Anvers. 2° Een Eigendom gelegen te Brussel, Brabantstraat, li. 162. 3" Voor vijftig duizend,franli (50.000 fr.) obligatiën 3 0/o Anvers-Rotterdam, ea andere waarden. Dat de maatschappij UTRECHT in Belgie het algemeen vertrouwen geniet, wordt ten duidelijkst# brwezen door hst dagelijks toenemende ledental hetwelk op i "Januari 1887 reeds bedroeg drie en twintig duizend negen honderd en vijf (23,905) leden. Over het jaar 1886 betaalde zij in BELGIE aan sterfgevallen uitde soinme van zeven en dertig duizend en vijftig frank (37,050 fr.) n Vervier» Metalieken zilver Turkache loten Nationale bank Bank van België Bank van Brussel Reserve fonds Actiën Antwarpen-Retterilam Actiën Cockerill Id. Vielle Montague Telephone Bell Saragosse Wissel ep Parijs YALDAG Jan.-JaU. Mei-Jteve». Feb-A «gueti Mei-Noroxu. Jan-Juli. M«i-Nov«n. 2 Januari lö Juli 1 April 81 Auguati l Mei 1 April 1 Joli 1 November Jan.-Juli Mei-BTnvem. Mei- Neven». II, 161 5» 101 S6 101 94 00 81 50 116 CO 106 26 92 16 108 76 106 60 11 90 98 96 104 12 96 00 91 25 87 16 95 12 116 00 M 00 96 76 98 50 88 00 «7 75 »0 35 109 00 86 50 50 12 «7 «5 49 00 100 50 105 00 67 00 54 00 385" 00 220 00 600 00 1585 485 00 945 00 346 50 31» 00 996 00 100 20 B 9 9 n 9 9 n 9 n 9 1» n 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 K 5 S 2 i -5 'S - •3 wKi» SC V -M tA v-1 W cSpcjyso i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1889 | | pagina 4