HET GEHEIM DOOFHEID Abonnementsprijs LIBERAAL WEEKBLAD VOOR DE 5 fr. voor de stad. j 1 5 fr 60 voor den buiten, PRIJS PER NUMMER 10 CENTIMEN. voorop betaalbaar. Men abonneert zich op alle postkantoren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, 10, Vooruitgangstraat 10, Aalst. HET ARRONDISSEMENT AALST. Prijs der Annoncen °e"one' 16 Reklamen, 75 centimen uruKrtgei. Vonnissen op de derde Had zij de, frank. Nee spe nee nietu. Men maakt melding van elk werk waarvan een exemplaar- aan het blad gezonden wordt. Handschriften worden niet terug gezonden. AALST 4 MEI. Buitenlandscli politiële overzicht. Holland. De onverwachte beternis des Konings is zoo merkelijk dat de Staatsraad aan wien de koninglijke macht, voorloopig toever- trouwd was, van zijn ambt gaat ontlast worden en Koning Willem wederom zelf de bestiering van 't land in handen zal nemen. Hopen wij dat deze beternis aanhoudend zal blijven en alzoo onze noordsche broeders het gevaar zullen ontkomen welke uit de voorgaan de toestand zoude kunnen spruiten hebben. Frankrijk. Men heeft overal de hand aan het werk geslagen te Parijs om de laatste be reidingen te voltrekken voor het groote feest van de inhulding der Tentoonstelling op 6 Mei aanstaande. Er zullen bijna geene mogendheden aan deze plechtigheid offieiël deel nemen. Het onderzoek tegen Boulanger wordt onafgebroken voortgezetmen denkt dat het nog verschei dene weken zal duren vooraleer het hooger gerechtshof hare be.-lissing zal uitspreken in de zaak. Generaal Boulanger welke zich thans te Londen heeft gevestigd schijnt uogeublikkelijk stil te blijven. Doch wij mogen overtuigd zijn dat hij in stilte zijne pogingen tegen de fransche Republiek krachtig voort zet. Ruitschland en Engeland.Keizer Wil lem II zal dezen zomer een bezoek afleggen aan zijne grootmoeder, de Koningin van Engeland. Ter dier gelegenheid zal erop 16 Juli te Spi- thead eene groote zeeschouwing plaats hebben Het fabelachtig getal van 100 engelsche zee schepen zullen er deel}aan nemen. Deze reusachtige zeemacht zal ^an Keizer Will em doen zien dat de vriendschap met Engeland niet te verachten is. Ook bemerkt men dat de politieke betrekkingen tussclien Engeland en Duitscbland zeer veranderd zijn sedert eenigen tijd. Duitscbland poogt een bondgenootschap aan te gaan met Engeland Prins Bismarck weet wel waarom Oostenrijk. De oproer en de onlusten welke te Weenenontstaan waren, zijn gestild. Zwitserland. Er blijft in dit landje van niets anders spraak dan van de aanhouding van eenen zekeren Wohlgemuth, welke een dei- talrijke duitsche oproermakers is die Bismarck in alle naburige landen zendt. zijn meester vergezellen. Amerika. De Vereenigde-Staten vieren op de prachtigste wijze de honderdverjaring van het eerste voorzitterschap van Washington; de stichter dezer machtige Republiek. Geneeskundige Bedevaarten. Met liet goede weder dat gaat aankomen, gaan wij even de bedevaarten krijgen het Land van Aalst en Denderbode kondigen er reeds een reeks aan \ertrekuit Charleroi, uit Bergen, enz. De jonge boer, dien men verleden week te Diest van de razernij zien sterven heeft, na zijne bedevaart naar ÏSt. Hubert volbracht te hebben, doet ons aan de veroordeeling denken over eenige weken te Brussel uitgesproken tegen eenen slimmerik die daar van kwakzal verij loeide, en sinds jaren de buitenlieden be droog. Wij vinden deze veroordeeling noodwen- dig, want indien die dompelaars zoo wel als de boer van Schaffen-bij-Diest zich tot de wettige geneeskundige mannen begeven had, zouden zij misschien nog in leven zijn. Maar ik vraag mij af waarom het gerecht twee maten en twee gewichten heeft, en-waar om, indien men eenen armen kwakzalver, in het gevang duwt, men onze geestelijke Charla tans vrij over straat laat loopen Deze doen echter zooveel kwnad als gene, wellicht veel meer. In alle geval, zij hebben meer klanten en hunne middelen rieken zoowel naar de too- verij als de knepen van den veroordeelden brusselschen Dries De Nijpei. Wordt het wa terken van Lourdes niet aanzien als eene mira kelkracht bezittende en dat ver hovende de llevalenta Arabiea uitsteekt Wil de geeste lijkheid zich niet aanmatigen door eenige tee- kens des kruizes, door wijwater en andere mommerijen om van allerhande kwalen te kunnen genezen Zijn er niet duizenden lieden die meenen dat een stukje gewijd brood ons tegen de watervrees kan bevrijden Helpt de hei'ige Louis de klierlijders niet Is Sint-Cor- nelis ds beschermer niet tegen de vallende ziekte zulks leert men ons heden- Italië. Men begint daar stillekens aan zeer te klagen over den bond met Duitsch- land en Oosteurijk. Men ondervindt dat het voor Italië zeer duur kost. Ook de genegenheid van het volk voor Frankrijk vermeerdert. Niet tegenstaande dit al, blijft het bezoek van Koning Humbertus, hij Keizer Willem vastge steld op 20 Mei aanstaande. Minister Crispi zal De kerk, noch min noch meer dan alle ove rige tooveraars, maakt een misbruik der licht- geloovige bevolking en zij verrijkt zich door het dom vertrouwen der menigte. Zooveel te slechter voor de dwazerikken, zult ge mij antwoorden, zij kunnen maar krijgen hetgeen ze verdienen 1 Vriend ecner onbeperkte vrijheid, zou ik u kunnen gelijk geven, gebuur, doch dan mag er geene uitzondering gemaakt worden, en, daar de priesters geene hoegenaamde reken schap te geven hebben over hunnen geneeskun digen handel en wandel tegenover het gerecht, zou het dan ook billijk wezen dat er geene rekenschap gevraagd wordt aan de kwakzalvers en de oude wijven die zich nog aan tooverij "vergeven. Indien de geneeskunde vrij is, dan moet zij het wezen voor alleman. Dit voorrecht, aan de kerk toegestaan, is onrechtvaardig. Reeds heeft zij in zake van onderwijs alle privilegiën hare schoolmeesters hebben geene diploom noodig een aanbevelingsbrief van den bisschop is vol doende, al ware die meester een koewachter. Aan kerk of kapel toebehoorende, is men een geleerd man eene soutaan dragende, is men 27. VAN DEN BANKIER. Hoe huichelachtig wij ook in ons gedrag ten aanzien van de wereld mogen zijn, kunnen wij toch ons zelven niet bedriegen, en Ana; tas ia wist maar al te wel dat de bewondering van sir Harold geheel vrij en ongerraagd was geweest, on dat Violette zelve geheel en al onbewust was van den indruk, dien zij-gemaakt Lad. Er is een geluk bij, riep de fas.iionable nirs Trevor na eenige minuten nadenkons uit. Wij winnen het salaris van eene halve week door deze kibbelpartij maar waar zullen wij voor hetzelfde geld zulk eeue bekwame gouver nante vinden Dat weet de goeda hemel alleen. XIV.liefde op het eerste gezicht. I er wij 1 lolette langzaam terugwandelde naar hare sombere woning in donkere, morsige straat, dicht bij Waterloo-Bridge, hield een prachtig rijtuig voor de fraaie villa van mrs Trevor stil. Sir Harold stapte eruit. Het was het gepaste uur om bezoeken te ontvangen en te brengen. De weduwe en hare dochter waren derhalve keurig net gekleed om elke huwbare man, die zich om haar mocht voordoen, te boeien. Anastasia zat dicht bij h-t vensier en hield zich schijnbaar bezig met ëenig tapijtwerk, maar inderdaad zat zij uit te zien naar het rijtuig, dat kwam aanrijden en voor de deur stil hield. Moeder, riep zij uit, daar komt sir Harold. Inderdaad! riep mrs Trevor op zege vie- renden toon, gij ziet toch wel, dat de partij van gisteren avond niet verloren is. De baron moet getroffen zijn, anders zou hij zich niet zoo haasten om ons te komen bezoeken. Ik zal u nog eenmaal als meesteres van die schoone plaats in het noorden zien, reken daar op. Zoo zijt gij altijd, moeder, riep A-iastasia ongeduldig uit. Gij denkt altijd dat alles juist gebeuren zal, zooals gij het verlangt. Ik ben zeker dat sir Harold mij gisteren niet meer opgemerkt heeft, dan of ik holt .'onbeduidendste schepsel was dat ooit eene kostschool van d-n derden rang verlaten heeft, en ik zou er nog wel durven wedden, dat hij lieden morgend komt, in de hoop van miss Westford Ie zien. Wat liep mrs Trevor op schellen toon uit, en kreeg het bijna op de zenuwen. Gij wilt toch niet beweien dat die Harold de onbe schaamdheid zon hebben, opzettelijk hier in huis te komen om ziju beleefdheid aan de gou vernante te bewijzen. Gelijkheid, Anastasia, gij zijt waarlijk al te gek. Er was geen tijd om nog meer te zeggen, want de baronnet werd aangediend, en de beide dames keerden zich om, ten einde hem met hare schoonste glimlachjes to ontvangen. Mijn waarde sir Harold, hoe heel vrien delijk van u, ons te komen bezoeken. Uw feest was zoo aangenaam, mrs Trevor dit ik het wezenlijk niet langer kon uitstellen om u te komen zeggen hoezeer ik mij vermaakt heb, en de hoop uitte drukken dat u', noch uwe dochter aan vermoeidheid moog lijden door vele pogingen, die gij aangewend hebt om ons aangenaam bezig te hou len, antwoordde de jonge man. Hoe prachtig heeft miss Theodosia, een geneesheer uaags J Daar de kerk nipt vervolgd wordt, wanneer integendeel al andere charlatans het zijn, wat m' et toch wel het publiek er over denkeu, zoo niet aan dat de kerkelijke geneeskunst hoven ahe andere verheven is en alle vertrouwen verdient. Weihoe een apotheker mag niet het minste pilletie verkoopen zonder recept van den doctoor, en de priester heeft het recht zijne zieken naar Slooteudries en St-Hubert te zen den Indien ik voir mijnen gebuur eene zalf bereid voor zijne eksteroogen, heeft men het ïecht mij in het gevang te duwen. Ligt daar geen gevaar in voor de openbare gezondheid De boer van Diest zond men naar St. Hubert, en heden ligt hij onder de aarde I W at mij betreft, van twee zaken eene of het goevernement moet aan al de kwakzalvers de volle vrijheid laten hun bedrijf uit te oefe nen, ofwel het moet die vrijheid weigeren aan allen. Eene uitzondering, ten voordeele dei- kerk, is aan het publiek eene keus laten tus- schen haar en de Faculteit. De kerk beroemt zich op hare mirakelen wij hebben er nooit zien gebeuren, en wij denken wel dat zelfs ons cathohek ministerie den beêweg naar St. Hu- bert niet zou durven voorschrijven, zooals vele an< ere gouvernementen thans hare watervree- zenden naar het gesticht van Pasteur teParijs zendeu. Ziethier een voorval hoe de kerk hare mira kels opgeeft. Het historieken is echt Verdeden jaar moest een trein bedevaarders naar Lourdes, in de statie te Orleans eenige uren stilhouden. De aanvoerders der reize namen die gelegenheid te haat om eens de schoonhf den der stad van Johanne d'Arc te gaan bekijken. De manken, kreup len en jicht lijders werden op berries rondgedragen'; het was een vermaak omzien. In het begin, ging alles goed, en de burgers der fransche stad hadden medelijden met onze arme beê-,vegers, die daar op kruknen door de straten strompel den. Doch eensklaps stond de stoet stil tegen over een verwoede stier die zijnen leider ont snapt was, en de menigte scheen te willen aanvallen. Hemel I welk een sauve qnipent De priesters schortten hunne soutaan tot bo ven de knieën op, de manken wierpen hunne krukken weg, de kreupelen sprongen van de berriën en liepen als hazewinden.... De stier vond alleen eenige draagstoelen om er zijne horens en zijne woede op bot te vieren, en maakte alles kort en klein. toont men te Orleans al de over blijfsels als een cx-voto. Berries, krukken, knapzakken, wandelstokken, parapluies, alles wordt met zorg bewaard ten aandenken van het mirakel dat daar bij voorbaat in de stad plaats greep eer men zelfs te Lourdes aange komen was, De eeloovigen zullen u daar wijsmaken dat de stier door de ingeving der heilige maagd woedend was geworden, en reeds rekening wilde houden van de goede intentie dier arme diommels, en dat het niet noodig was om de reize in zulke ongelukkige voorwaarden voort te zetten. Allen waren genezen J. B. G. en Tuitingen in het hoofd. Manier om zich ten zijnent te genezen Men zeudt eene brochuur van 132 bladz. tegen 0.J0 Men wende zich tot J. H. Nicholson. 4, Drouetstraat, Parijs. en die andere jonge dame, mist Westford. elk eene bekoor ijke stem heeft zij toch. Anastasia werd rood van ergenis. De baron- net gat zich zelf de moeite niet, zijne bewon dering voor Violette te verbergen. De verontwaardiging van mrs. Trevor was gi ene loos, en toch gelukte het haar, zeer vrien delijk tegen den baroimet te lachen. Nooit wanhopen is de leus van elke moeder die haar best doet om eene goede partij voor hare dochters te vindenmrs Trevor was in geenen deele geneigd bij de e -rste teleurstel ling de beste, hare hoop op te geven. Zelfs al bewonderde sir Harold de arme gouvernante zou een weinig sluwheid en eene onbepaalde mate van vleierij hem van gedachte kunnen doen veranderen, en hem aan de voeten van Anastasia te brengen. Zoo dacht mrs Irevor, en die hoop schonk haar eenen heldhaftigen moed. De baronnet sprak eenigen tijd over onver- schiliige onderwerpen. Hij beoordeelde de op -ra, de museums, en sprak over de feesten in deu botaniken tuin, de onaangenaamheden van een zondag-middag in de diergaarde de wedrennen, de koninklijke familie en dat alles op den mee3t mogelijk fatsoenlijken toon maar nirs I revor kon zien dat hij slechts sprak om iets te zeggen, en over geheel andere dingen uaent. Eindelijk berste hij plotselings los. Welk een bekoorlijk meisje is miss West- toid riëp hij uit, zonder dat die uitroep in cenig verband met het voorgaande gesprek stond. Ik heb nog nnoit iemand gezien die ik zoozeer bewonderd heb. Zij is zoo bevallig zoo zedig, zoo geheel al Onbewust van hare eigene schoonheid. Zij is inderdaad het betooverendste wezen, dat ik ooit ontmoet heb en, O mrs Trevor als gij mij tot uwen neierigsten en dankbaar sten slaaf wilt maken, doe mij dan het genoe gen, ik bid u, en leid mij bij de familie van Bezoek der Noord-Nederlanders, Een trouw verslag van-dit feest geven is onmogelijk. Men kan wel neerschrij ven wat men gezien en gehoord heeft, doch uitdrukken wat het 'hart bij al de bewijzen van warme vriendschap en innige verbroedering gevoeld beeft, daar is onze pen niet toe in staat. Wie kan ooit die gulle ontvangst, dit hartroerend gejubel, dien uitbuudigen geestdrift, die donderende toejuichingen van duizenden burgers afschilderen Niemand dit is eventwel stellig dat iedereen moet bekennen dat Aalst nim mer schooner feest, grootscher betoo ning heeft gezien en dat de uitslag honderdmaal de verwachting der inrich ters overtreft. Beproeven wij nu er eene korte schets van mede te deel en. Rond den middag werd op de Groote Merkt de stoet gevormd, welke de Nooi d-Nederlanders aan de Statie zou gaan afhalen. Wij vonden er het muziek der Oude Garde, de maatschappij der Oud-Onder officieren van t Leger, de maatschappij der gewezen-en huidige Officieren der Burgerwacht, de Cercle Lyriquealle met standaard of kartel. Bij deze groepen hadden zich nog tal van deelnemers aangesloten, zoo clat het reeds een vrij dichte drom was welke statiewaarts ter ontvangst trok. Aan vele huizen wapperde de hollandsc'he drie kleur nevens de nationale vlag; het blauw, wit en geel sierde menige borst. D trein is daar... de gasten stappen en, liet muziek begroet ze met Het A eerlandsch bloed zij beantwoorden flink met de Brabangonne van Rogier. tZien er allen joviale kerels, prettige lui uit ook is de kennis gauw gemaakt, de vriendschap ras gesloten. En nu, na met een glaasje want ze vinden onzen uitzet en bock toch zoo lekker bet reisstof uit de keel ge spoeld te hebben, een toertje rond de stad gedaan. Ei komt meer beweging in de straten; de drukte wordt levendiger maar ook het opwekkend muziek der Oude Garde bezit de tooverkiaclit jong en oud naar buiten te lokken; daarbij men wil d Hollanders zien en iedereen vindt ze mannelijke soldaten in hunne knappe kleedij. 1 uur. De zaal van Ren Graaf van Egmont staat proppens gevuld om den yolgenden welkomgroet te liooren, die door jonkheer I*Lefebvre werd iiitge- spioken bij het aanbieden van den eerowijn Heeren Onder-Officieren van het Noord- Nederlandsch leger, Aan mij is de zoete en tevens de vereerende taak opgelegd, namens de gewezen en huidige liberale Onderofficieren der Aalstersche Bur gerwacht, I een diep gemeend en hartelijk welkom te wenschen. M ees welkom Mijne Heeren, wees welkom in onze stad M eihom heeft men reeds jubelend uwe aankomst begroet Welkom roepen U luide de drie kleuren, welke overal wapperen en schitteren. Welkom klinkt het door de straten el kom klopt het in alle harten Welkom Broeders van het Noorden, kin deren van dat Nederland waarmede ons België samen zoo veel zuur en zoet heeft gedeeld I A is nienden, als Broeders werden wij in Breda ontvangen, als vrienden, als Broeders vinden wij u hier terug. Welkom dus iu ons midden Welkom hartelijk welkom Ledigen we die glaasjes op de verbroedering van Noord-en Zuid-Nederland Adjudant outers, een puike rede naar, antwoordt dat zij innig geroerd en uiep vereerd zijn over liet prachtig ont haal dat hun te beurt valt. Hij drukt de hoop uit dat dit bezoek nog nauwer de banden van vriendschap zal toehalen welke de beide Zuster- natiën a n elkander strengelen. De twee vaderlandsche liederen worden nog eens aangeheven alvorens op de Merkt en m de omliggende straten te gaan rondkmeren en links of rechts een bcluedammerke, Boonekamp of Porto te pakken. Om 2 Ure banket voorgezeten door Jonkheer Ferd. Lefebvre; meer dan 100 deelnemers waren bij tijds ter plaatse. Eene warme ovatie werd aan den heer Majoor Moorkerke gebracht toen deze aan de eeretafel werd genoodigd. (Dit verklaart zich als volgt de hollandsche Under-Officieren belmoren tot het 6* regiment infanterie en in 1827 maakte Majoor Moorkerke in ditzelfde regiment deel vaneen veldtocht in Java, waarvoor hij de eere-medalie verkreeS). Of het er vroolijk ging, of iedereen in de beste stemming was behoef ik niet te zeggen 't was een echt familiefeest. En of ei eer aan de smakelijke gerech ten en den lekkeren wijn gedaan werd moet ik nog minder bijvoegen. dat lieve meisje. Ik wensch innig die te leeren kenneu, ten eiudegelegenheid te hebben haar te kunnen zien. Sir Harold, inderdaad, ik weetniet.... O, ik bid u mevrouw, versta mij nietver keerd. Gij zult toch niet denken, dat ik voor dat lieve meisje minder eerbied koester, omdat ik haar in eene onafhankelijke positie aange troffen heb, terwijl zij genoodzaakt was te voet van eene avond partij naar huis te gaan. Neen, mrs irevor ik hen de man niet op wien zoo iets invloed kan uitoefenen dat weet iedereen die mij kent. Mijn vader is door werken tot rijkdom gekomen, en er wordt op Ivry place nog een groot wiel bewaard, dat mijn'groo- vader gedraaid heeft toen hij nog een werkman was en het kanaal van SlopsulI hielp maken. Gij ziet derhalve, dat het mij niet passen zou als ik op mij zelven trotsch was. Ik henrijk, onafhankelijk, en kan elke vrouw trouwen die ik bemin, als ik slechts zoo gelukkig ben 'hare wederliefde te winnen. Onder die omstandigüe- den, mrs Trevor, ben ik zeker, dat gij mij <*e- looyen zult als ik u de verzekering geef van de eerlijkheid mijner bedoelingen ten opzichte van missi VV estford, en ik weet dat gij juist de vrouw zut die er genoegen in zult vinden een gelukkig huwelijk tot staud te kunnen brengen. Gij zult mil bij hare familie iuleiden, niet waar dat zult gij immers Geene woorden zijn in staat de woede en te leurstelling van mrs Trevor te beschrijven terwij l zij deze woord m hoorde. Daar zat nu' de rijke baronnet, dien zij tot echtgenoot voor hare dochter gekozen had, geheel onverschil lig voor de bekoorlijkheden van Anastasia, en gei eed om zich aan de voeten te werpen van de arme verlatene weeze die hij slechts eenmaal in zijn leven ontmoet had. De fashionable weduwe was echter volleerd in al de huichelarijen der beschaafde sameiJe- ving. Zij slaagde er dan ook in hare ergernis te\eibergen, en zag sir Harold aan meteen gelaat, waarop niets anders dan het grootste medelijden te lezen was. Mijn weerde sir Harold, sprak zij met een diepen zucht, ik heb medelijden met u inderdaad ik beklaag u. Niets kan schooner zijn dan de gevoelens, die gij daar zoo even op zulk eene welsprekende wijze geuit hebt. Het doet mij alleen leen, dat die gevoelens aan een onwéerdig voorwerp verspild worden. Onweerdig? Een onweerdig voorwerp, mrs Irevor? nep de baronnet uit. Wat bedoelt gij daaimee Ik heb dezen morgen miss Westford haar ontslag gegeven, uit de betrekking die zij hier vervulde, omdat zij eene ongeschikte gezellin mijner dochters was. Annabe la. 1 revor huiverde even van af schuw terwijl zij zoo sprak. De baronnet zag zeer bleek en zij zag dat haar giftige pijl zijn doel niet gemist had. J J J fl'J ,flebt haar weggezonden liep sir Harold uit. Zij ia eene ongeschikte gezellin? Maar hoe? Waarom? Daarop moet ik u het antvoord schuldig blijven,antwoordde mrs Trevor met de grootste weerdigheid Er zijn van die geheimen die eone iatsoenlijke vrouw niet ontsluieren ma lk wil mijne lippen niet bezoedelen door te verhaten, wat tussclien mij en miss Westford voorgevallen is. Het zij u genoeg, te weten dat zij uit mijnen dienst ontslagen is, en dat wel met eervol. Maar de aard van l aar misdrijf mrs. irevor vroeg de ban im< t p bijna smeeken den toon. Hat, ik herhaal het u, kan ik u niet zeggen, en ik moet u als gentleman verzoeken, niet T e (1'i op de beantwoording dier vraag aan te (Dingen, antwoordde de daine met weerdigheid. Gij trekt toch immers mijne woorden niet iu \u_tel, sir Ilarold (Wordt uoortgezet.) te eri-ans

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1889 | | pagina 1