EEN HuIS, Huisken en Erve, EIGENDOM, WOONHUIZEN TB KOOP, Annuaire Rosez GROOT FESTIVAL Zaailanden Maaimeersch EN ZAAILANDEN. Voordeelig te koop. GHANT DE PINS0NS, PRIJS VLUCHTEN Jan De Raeve-Woulers TE BEKOMEN i Verschillig nieuws. Les amateurs de Bons ChocolatDerbaix. BURGERLIJKE STAND. MARKTPRIJZEN. HOPHANDEL. 8000 sclioooe Hopstaken, Zaailanden en Meerseh VENDITIE Zaailanden en Meersschen, G. Do K on kol; l OFC, Brusgelsche- Eerste kwaliteit van Hooi, GROENE KRUIS Gewijde vergelding. Verleden week had de verhuizing plaats van een der bevoor- deeligste ambtenaars der stad maar ook hij verdient dat wel 't is een der fanatiekste bokken en hem eu zijn gezin heeft den bijzon deren zegen van Mgr Lambrecbts. Daarom vond hij niet beter dan na het afge daan werk, aan elk der verhuizers, cene ge wijde leers tot vergelding te geven. Was dat misschien een keersken voor den duivel Werkmanskring Vooruitgang door 't Werk. Maandelijksche verplichtende vergaderingop Zondag 12 Mei 1889 om 7 ure s' avonds. Vastelling des dags der reis. PROGRAMME DU CONCERT donné par la societé royale d'Harmonie 'dAlost le 5 Mai 1889 all 1/2 heures du matin, sous la direction de Monsieur F. L. V.D, Bogatrde. 1. Spotvogel, Marche militaire, G. Steffem. 2. OberoD, Ouverture, Weber. 3. Auf gliickes wogen, Valse Waldteufel. 4. Fantaisie sur Zampa, V. Bender. 5. Polka de Strauss, par F. L. V. D. Bogaerde Pour annonces et abonnements s'adresser au bureau du journal. Dokter Landi'standenwater neemt de kwalen van den mond weg, zooals het los staan der tanden, de tandzweer, enz. Veisterkt het tandvleesch en belet het tandbederf ver- frischt den mond en zuivert den adem. Te ver krijgen bij den aphothek r De Pratere, Oosten de. De halve flesch fr. 1,25. De flesch 2 fran ken. Tegen het uitvallen van het haar gebruikt men dokter Labiant versterkende waschmiddel Alleenlijk te verkrijgen bij den apotheker De Pratere, Oostende, Per halve üesch 3fr. en per flesch 5 fr. Te Gent bij Demoor, Baetslé Gaeremynck apoth. Morlanwelz'26 juli 1888.— Sedeit 7 jaren was ik van ontsteking der darmen aan gedaan ik had ook piju in de vechter zijde. Ik had reeds alle middelen aangewend, zonder ge volg, toen ik gebruik maakte van twee doozen Zwitsersche Pillen Hertzog van Parijs, aan 1 fr. 50 de doos om de maand was ik volop aan het genezen. Handteeken gewett.) Ghislain Alexis. Aan M. Pelerin, apotheker, 12Schildknaap- straat, Brussel. Pej>er en Zout. Vau den 27 April tot den 3 Mei 1889. GEBOORTEN Mannelijk 4 j Vrouwelijk 11 HUWELIJKEN. OVERLIJDENS. 3 kinderen onder de 7 jaren. AALST 4 mei. Per 1 heet. 23 lit. 50 cent. Tarwefr. 20-50 a 21-50 Masteiuin18-50 19-50 Geerst00-00 00-00 Roggen 14-50 14-50 Haver. per 100 kil. 16-00 17-50 Spelt00-00 00-00 Koolzaad per 100 kil. 00-00 00-00 Lijnzaad u 00-00 00-00 Koolzaadolie. 00-00 00-00 Lijnzaadolie 00-00 00-00 Koolzaadkoeken 00-00 00-00 Lijnkoeken. 00-00 00-00 Aardap. (roode de 100 kil. u 9-00 10-00 Aardap. (geele) nieuwe. 0-00 00-00 Boter,de 3 kilogram. 6-81 8-81 Eijersde25 1-45 1-63 Vlas per 3 kilos 3-27 4-09 Viggenen per stuk, 1'soort 27-50 2° 22-50 Beurs van Brussel, 2 Mei 1889 Aalst. Leverbare hop fr. 20 tot 28 Gewas van 1889 50 tot 52 Poperinghe. Stad. Leverbare hop fr. 25 tot 40 Gewas van 1889 57 tot 60 Dorp. Leverbare hop 22 tot 45 Gewas van 1889 50 tot 53 Gemeente Nieuwerkerken bij Aalst. te geven door d5 Gemeente-Fanfaren - Maatschappij Liejde en Eendracht ter gelegenheid van den 50en Verjaardag barer stichting, op ZONDAG 19 MEI 1889, om 2 ure namiddag,' sp de Dorpplaats. De volgende gemeenten zullen aan het Festi val deel nemen 1. Nieuwerkerken, a Liefde en Eendracht Fanfaren. 2. Oordegem, 11 Harmonie. 3. Merchtem' St. Cecilia Harmonie. 4. Esschene-bij-Assche, Beware Belgen fanfaren. 5. Lebbeke, Orphée fanfaren. 6. St. Gilles-Boomwijk-bij Dendermonde. fan faren- 7. Hekelgem, Ste Cecilia Harmonie. 8. Herzele, Ste Cecilia Harmonie. 9. Erembcdegem, Ste Cecilia Fanfaren. 10. Aspelaere, fanfaren. 11. Teralphene, Ste Cecilia fanfaren. Studie van den Notaris VERBRUGGHEN, te St. Lievens-Hautem. OPENBARE VERKOOPING van goede te St. Lievens-Hautem, Letterhautem, Vlierzele en Baeiegem. De Notaris A. L. A ERBRUGGHEN, zal, op de hierna bepaalde zitdagen, openbaarlijk verkoopen St. Lievens-Hautem. Koop I. 38 aren 90 cn Zaailand, gelogen wijk Eiland, sectie B, nummer 88. Koop II.— 18 aren 50 c" Zaailand, op de Weehaag, sectie B, nummer 5G&. Koop III.20 aren 45c" Zaailand, op den Meerestichel sectie A, deel van nummer 210a. Koop IV. 20. aren 45 c" Zaailand, gelegen als voorgaande sectie A, deel van Nr 210a. Letterhautem. Koop V 27 aren 30 c" Maairaeersoh, aan de Windgatstraat, sectie B, nummer 148a. Vüerzeie. Koop VI. 33 aren 30 cn Land op het Grootveld, sectie A, nummer 80. Baeiegem. Koop VII. 34 aren 40 c. Land op d' Iley- de, sectie A, nummer 997. In 't gebruik met 24 December aanstaande. 1/2 p °:a msielpe suing te winnen. ZITDAGEN Instel, Miandag 6 Mei VerblijfMaandag 13 Mei Telkens om 3 ure namiddag, ter herberg van den heer Constant De Clercqaan 't dorp te Sint-Lievens-Hautem. VENDITIE VAN EN 4000 BOONSTAKEN, te AalstVaart kaai, op Maandag 6 Mei 1889, om twee uren namiddag. Door het ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. Bij licitatie. OPENBARE VERKOOPING van te Meldert. Eerste hoop Tweede hoop Vierde hoop Boomprijs fr. 120. V ijfden en laatste hoop ZITDAGEN Instel Zaturdag 27 April 1ooq Verblijf Zaturdag 11 Mei OPENBARE VERKOOPING 1889. vau een te Oordegem, Klinkaert. Studie van den Notaris DE WINDT, te Aalst. te Aalst, aan de Zoutstraatpoort, den Woensdag 1-5 Mei 1889om 9 uren 's morgens van Huismeubels, veel Rood en Geel Koper, Zink N08 9, 10, 11 en 12, onbewerkt Blik, Eemers, Korven, Koffijpotten, Mooren, Mar- mitten Carcelsbollon Quinquets Bol- en Pet rol lantaarns, enz,, het al nieuw, en uitma kende het handelfonds van Franciscus Jans- sens, in leven blikslager en loodgieter aldaar. OPENBARE VERKOOPING van eenen schoonen en grooten wezende eene behuisdeHofste de en landelijke Stokerij met deszeSfs Materieel, te Oordegem, Speurtstraat en zeer goede in zelfde gemeente gelegen. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen vèrhoogpenuingen en gelagen openbaarlijk verkoopen, de volgende Goederen allen binnen de Gemeente Oordegem. Eerste koop. Tweede koop. fr. Derde koop. Vierde koop. Vijfde koop. Zesde koop. Zevende koop. Achtste koop. Negensten en laatsten koop. De koopers zullen van hunne gekochte goe deren in gebruik komen te beginnen met 1" September aanstaandeuitgezonderd van den 3" koop van welken zij in 't genot van het reve- nu zullen treden eene maand na de verkoo- piug. De kooper van den eersten koop zal het vermogen hebben in pacht te behouden ver scheidene pet ceelen land thans in gebruik bij de verkoopers. ZITDAGEN Verblijf 28 Mcl lS8iL Telkens eenen DIJNSDAG om 2 uren namid dag, ter Estaminet De Klok, bij den heer Dominicus Biiacquené, te Oordegem, op de Dorplaats. Aanmerking Instel en verhoogpenni.gen te winnen d - instelpenning bedraagt 1/2 op de instelsom en de verhoogpenning 2 franks per hoog van 20 franks na den instel. Voor alle iniientingen vervoege men zich ten kantoore van hove ct noemden Notaris DE WIND. alwa r er ucstadiglijk te bekomen zijn groote en kleine kapitalen aan gematigden intrest mits goed bezet. OPENBARE VERKOOPING van te Aalst, te Aalst-Mijlbeke, Herdersem en Erembodeg'em. De Notaris VANDER SMISSEN, te Moorsel, zal, met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. 1" hoop. Een Huis met Ilof, te Aalst, in de Klapstraat, geteekend N° 14, sectie A num mers 1647 en 1848, groot 1 aar 80 centiaren. Bewoond bij d'heer Auguste De Vylder- Iviekens, aan fr. 300'sjaars. 2° hoop. Een Huis met zijne Erve, te Aalst, in do Hoogstraat, geteekend N° 4 sectie A N° 1663, groot 20 centiaren. Bewoond bij jufv. Kiekens, aan 2 fr. 30 cmeu per week. Aalst-Mijlbeke. 3° hoop. Eene partij Zaailand, te Aalst- Mijlbeke, aan de Langestraat, groot 14 aren 30 centiaren, sectie F N° 593. In gebruik bij Romain Coppens mi s fr. 35 's jaars. Gemeente Herdersem. 4e hoop. Eene partij Zaailand, te Herder sem, op d'Heyde, groot volgons titel 22 a. 22 c. bij kadaster sectie I! Nu 341 voor eene grootte van 21 aren 50centiaren. 5e hoop. De weslhelft vud ecno partij Zaai land, te Herdersem, op den Iloogbosch, groot in 't geheel 95 a. bij kadaster sectie B N° 334 voor eene grootte van 46 a. 60 c. 6ehoop. Eene partij Zaailand, to Herder sem op i'Heyde, groot volgens titel 26 a. 47 c. bij kadaster sectie B N° 338 voor eene grootte 'an 30 a. 60 c. gelijk bij meting. De koopen 4, 5 en C in gebruik van de W" Seraphin Willems aan fr. 150 's jaars. Gemeente Erembcdegem. 7e hoop. Eene partij Zaailand, te Ereinbo degem, aan de IV ppeslraat, groot volgens titel 9 a. 84 o. hij k; dastel' s'ctie B N° 416 voor eene grootte van 12 aren 20 centiaren. In gebruik bij Petrus Van den Steen aan sjaars. ZITDAGEN Instel, Maandag 6 nr 1f.cr, Verblijf, Maandag 20 Mc' J' Telkens om 3 lire namiddag, ter Estaminet Au Comte d'Egmontte Aalst, Groote Markt, bewoond bij den heer Edmond Banne- VILLE. Maatschappij De Boos o, Brussel- Den blooten eigendom der volgende goederen AEen Huis met grooten Achterbouw ook drij woningen uitmakende, gestaan te Aalst, Zonnestraal., gekadastreerd wijk A Nummer 1874 15bi", groot een aar tachtig centiaren. Bewoond door Emmanuel Deneve en andere, verhuurd aan 500 franken 'sjaars. B. De helft ten westen van een perceel Land, te Aalst-"chaarbeke, op den Ajuinkauter, ge kadastreerd wijk B Nr 490a, met eene grootte van 33 aren, palundo aan de eigendommen van d'heer Jean De Bruyn en andere. In gebruik hij sieur Domien Marcel. Gemelde goe leren zijü in vruchtgebruik bezeten door Dame Virginia Verbert in huwelijk met d'heer Gustaaf Vandemaelcn, te Aalst. Voor verdere inlichtingen zich te bevragen hij Louis BUEKENS, Zaakwaarnemer, Korte- Zoutstraat, aldaar. VILLE D'ALOST. Société les Pinsons sans Pareils GRAND CONCOURS DE Dimanche 19 Mai 18S8. 85 fr. PRIX GA RAN Ti S fr. 85. Grooten Bond van Aalst Samengesteld uit 22 Maatschappijen. VOOU 1S89. Ziehier de dagen en plaatsen der inbrengst van de Duiv.n. Op Sf-Quentin, 4 Mei, ter MaaUchappij Broe dermin, bij Buys, Zoutstraatpooi t. Op Cempiégne, 11 Mei, ter Maatschappij La Vitesse, bij J. Geladen, Hoogstraat. Op Creil, 18 Mei, ter Maatschappi L,Amitié, bij F. Van den Bergh, Zonnestraat. Op Parijs, 25 Mei, ter Maatschappij I.e pigeon blanc, hij Petrus Vitiek, Binnestraat. Op Cambrai, 1 Juni, tei Maatschppij De Lindeboom, bij L. Luyckx, Nieuwstraat}.oort. Op Compiégne, 9 Juni, ter Maatschappij De Vliegende Jachtbij G. De Clercq, Achter straat. Op Creil, 15 Juni, ter Maatschappij Be Vliegende Telegraaf, bij J. Auiand, Graan markt. Op Parijs. 22 Juni, ter Maatschappij Be Dender vlucht, bij A. Sterclc, Dam. Op Griéans. Vrijdag 28 Juni, ter Maatschap pij EAmitié, bij F. Van den Bergh, Zonne straat. Voor de vlieging op Orleans spelen de ge- meenteuB mede 20 kilometers in den omtrek. öp Valenciennes, 6 Juli, ter Maatschappij L'Epcrvicr, bij Mortier, Leopoldstraat. Op Cambrai, 13 Juli, ter Maatschappij De \Vare Aalstenaars, bij Edm. Wellekens, MoleDstraatpoort. St. Quentin, 20 Juli, ter Boode Duif, bij DeSmet, schensteenweg. Op Noyon, 27 Juli, ter Maatschappij De reizigers zonder haart, bij Hanssens, Nieuw- straatpoort. Op Compiégne, 3 Auguusti, ter Maatschappij De Verecnigde Vrienden, bij De Brauw, Bra- bautstraat. Op Creil, 10 Augusti, ter Maatschappij La main d'or, bij Van der Eist, St. Jobstraat. Op Parijs, 17 Augusti, ter Maatschappij D Nieuwe Hoop, bij Cam. Hoeve!inck, Korte Ridderstraat Op Combrai, 24 Augusti, ter Maatschapij Le Pigeon d'orbij Justin Bayens, St. Jorisstraat. Op Compiégne, 31 Augusti, ter Maatschappij De moedige bannelingen, hij Petrus Lafon, Zoutstraatpoort. Op Creil, 7 September, ter Maatschappij De Hoop, bij D. Goeman, Siroopstraat. Op Chantilly, 14 September, ter Maatschappij Le Lion d'orhij Vauder Stockt, St. Janstraat. Op Quiévrain, 21 September, ter Maatschap pij De Tortelduif, hij Karrekens, Langestraat. Loopsns 25 meters, 5 secouden. 50 me ters, 10 seconden. 75 meiers, 15 seconden, enz. I e Secretaire, Le Trésorier, Le Président, C. VINCENT. A. HANSSENS. L. VINCENT. Lcs Commissaires, J. BALLINKCX. J. MERTENS. straat, 60, Aalst, neemt de vrijheid zich in de gunst aan te bevelen voor alles wat de werk tuigkunde betreft, zoo als 33,000 kilos, Strooi, eerste kwaliteit, a tcieveren minstens 500 a 1000 kilos, dit en- keüjkvcor 't publiek der stad Aalst. Kooplieden hetzelfde bebrijf uitoefenende zullen gew. igert worden Prijs par 1000 kilos 58 fr. ten huize op stads- bascul gewogen, minstens em dag voor de af levering. Zich te wenden bij d'heer J. VAN DER MAELEX-t OVENS, koopman in Strooi, enz. Denderstr.mt, 32, Aalst. Geldig voor eene maand. heeft de eer zijnen vrienden en kennissen aan te kondigen dat hij zich als steendrukker go- plaatst heeft, Geeraardsbergenstraat, hoek der Kerkhofdreef. Hij beveelt zich in eenieders gunst voor het uitvoeren van alle slag van steendrukwerk en autographie. Matige prijzen, spoedige bediening, keurig werh. bij Mn'° We J.-B. DE WINDT, te Aalst, Zout straatpoort. Oelioime Ziekten Inspuiting cn dragees van het onfeilbaar middel Volledige genezing om de vijf dagen van druiploop en andere ziekten der piskanalon. Geen bijzon Ier regiem. Zending np e. raag. Alge een depot Apotheek Rergheyi, j I>e Keyserley, 27, (Statie), Antwerpen. Depots Aaist, hij M. Meirschaut. De meid van mijnheer Pastoor had den rosbif laten aanbranden, zoodat de heilige herder slecht gemutst was. Marie, draag eens mijne schoenen naar baas Krispijn, riep hij van boven, en zeg hem dat hij er lappen op zet van vrouwtongen, die verslijten niet. Goed, zei Marie, en ik zal heem ook aanbevelen dat hij er een koppel zolen in lege van pastoorskèlen, daar dringt geen water door Eïn Ki.eebmaker was reeds meer dan één zakdoek in dezelfde straat uit zijn zak geBtolen. I)e misnoegde naaldkuu8tenaar besloot eindeiijk den dief te foppen. Ilij naaide deu zakdoek in zijn zale vast, en liet dien volgens gewoonte, voor eon groot gedeelte daaruit hangen. Ili j gaat des avonds weder de bekende straat door, de dief komt en grijpt den zakdoek. In zijn vuist lachende, keert de kleermaker zich om. Nu geeft hem de spitsboef, misnoegd over de vergeefsclie moeite, die bij had aangewend, een oorveeg met de woorden Ye'rdschurk, wilt gij hier een eerlijk man voor den gek houden. 15 M. llormans, kuiper, met E. Uowies. herb. Fr. Vanlmpe, dagl. met J. Mertens, dagl. Fr. Van der Niepen, polisseur, met A. Duren, dagl. P. Jacobs, tw. met H. De Hacker, tw. D. Koggeman, man llaeyens, wink. 40 jZoutstraat. E. Meert, man Moens, fabrikant, 77 jNieuwstraat. J. Thienpont, vr Van Cauter, z. b. 33 j., Sehaarb. A. Van den Bossche, vr. Lambertin, z. her. 21 j., Schaarbeke. J. Do Bremaeker, man Van Driessche, schoenmaker 65 j., overleden te Rijssel. De Notaris BIIECKPOT te Aalst, daartoe in rechte benoemd zal ten overstaan van den heere Vrederech ter des kantons Aalst, met gewin van palmslagen openbaarlijk verkoopen de volgende Goederen te we ten Een parceel LAND, gelegen te Meldert, ob Goosen- broeck, -gekend bij kadaster sectie K, N" 472b en 473ii met eene grootte van 24 aren 50 centiaren en bij metinc groot bevonden 21 aren 87 centiaren, palende oost en noord Auguste Fieremans en kinderen, zuid Eugeen-J oseph Mollaert, en west het Kerkfabriek van Meldert. Een parceel LAND en BOSCH, gelegen te Meldert, op 't Houweelveld, gekend bij kadaster sectie B, N°3 549b met eene grootte van 7 aren 50 centiaren, palen de oost <len heer Joseph De Kerkhove, zuid Jan Meert en kinderen, west de weduwe Judocus Crabbe en noord Beuoit Van den Bossche en Auguste Fieremans. Derden hoop Een parceel MEERSCII, gelegen te Meldert, op Goosenbroek, gekend bij kadaster sectie B N°' 238a met eene groote van 25 aren 90 centiaren, palende oost de Pc rij straat, zuid koopen 4 en 5 en de wednwe Jacobus "SYeyenberg, west de kinderen Seraphien- Charles Robijns en noord J ulie Jooostens. Een parceel MEERSCH, gelogen te Meldert op Goosenbroeck, gekend bij kadaster sectie B N"s 228a met eene groatte van 7 aren, palende oost de wednwe Jat obus Weyeuberg, zuid de straat west Constant De Block ed de kinderen Seraphien-Oharles Robyns en noord koop 3. En een HUIS met 2 aren 60 contiaren GROND, ge legen te Meldert, op Goosenbroeck, gekend bij kadas ter sectie B N°' 229o, palende oost en zuid de straat, west,de weduwe Jacobus Weyenberg en noord koop 3 Telkens om 3 uren namiddag, ter Zittingzaal van den heere Vrederechter te Aalst, aan de Groote Markt. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal met gewin vau palmslag en gelag openbaarlijk verkoopen EENIGE KOOP. Een Huisken cn Erve, g. - taan en gelegen te Oorde gem, in de Klinklaert of !lo- "hauw, groot 6 aren 90 centiaren, palende oost Karei Lodewijk Impens, wist, zuid en noord Madame Van Doosselaere. In gebruik a 50 francs bij jare bij Ai.phons Rom- baüt. ZITDAGEN Instel, 7 ~i\Tn 10on Verblijf, 21 Mei 1889 t elkens eenen DIJNSDAG om 3 uren namiddag, ter herberg van d'heer Joseph Verstdyft, te Oordegem, aan den steenweg van Gent op Brussel. Voor alle inlichtingen zich te vervoegen ten kan- toore van voornoemden Notaris DE WINDT. Eene Behuisde Hofstede, hebbende schoon en groot Huis, Paarder-Koei-en Varkenetallen, Schuur, Kemi- siëu, Boomgaard en Lochting, te Oordegem, aan de Speurtstraat, groot in oppervlakte 16 aren 20 centi aren, palende oost koop 4 hierachter, zuid koop 2, west de Speurtstraat en koop 3, en noord koop 3 en de Rotstraat. Bewoond en gebruikt bij de eigenaars. Haag-en boomprijs fr. 70. De gebouwen van Schuur, Remisiën, Stokerij met afbangelijkheden, Bakoven, Boomgaard en Lochting zuidwaarts van vo a-gaan don eersten koop, groot van gr. nde 10 aren 54 centiaren, komende ten voorhoofde oi westwaarts aan de Speurtstraat, noord aan koop 1. oost aan koop 4 en zuid aan Edmond Van Achter. Gebruikt bij de eigenaars. Boom-en haagprijs fr. 40. Een Huis wezende eene herberg DE STOKERIJ met medegaand Stalletje, en verders deel Grond en Schuur, gestaan en gelegen te Oordegem, Speurtstraat. groot volgens meting 1 aar 15 centiaren, uitmakende den noek der Speurt-en Rotstraten en scheidende van den eersten koop oostwaarts op half muur der kamer en magazijn,^ in regte lijn tot aan de Rotstraat. en komende zuidwaarts aau de varkenskoten van den 1" koop, met de muur en heusiedrop eigen bliivende aan dezen 3* koop. Het huis en stalletje is bewoond door sieur Bentit Janssens a 70 fr. bij jare en de schuur met grond ib m gebruik bij de eigenaars. Een deel Meerseh, gelegen aau de Rotstraat, groot 7 aren 76_centiaren, palende oost M. Auguste Waege- mans, zuid ihgl li 11 haag Edmond an Achter, west koopen 1 en 2 en noord de Rotstraat. In gebruik bij de eigenaars. Boomprijs fr. 134. De4voorgaande koopen zullen geheel of gedeeltelijk mogen geaccumuleerd of samengevoegd worden. Eenen Meerseh, gelegen te Oordegem aan de Speurt straat, rechover voorschreven hofstede,groot van gron de 22 aren, palende oost de Speurtstraat, zuid Frans Abraham, west Augustiuus Van Ilerde en noord Isa bella Broeekaert. Boomprijs fr. 50. Westhelft vun eene partij Meerseh, gelegen te Oor degem op bet Rot. grootvoor deze helft 32 aren 05 cen tiaren, palende oost de volgende, koop, zuid den kerk- weg, weet Theresia De Corte en noord Joseph De Mul der, hebbende deze westhelft los en uitrede langs de dreve. Boom-en haagprijs fr. 60. De oosthelft van voorschrevooene partij Meerseh, te Oordegem op 't Rot, groot voor deze helft 82 aren 05 centiaren, palende oost de Rotstraat, zuid den kerkweg en noord Joseph De Mulder. Deze oosthelft heeft los langs de straat. Boom-en haagprijs fr. 100. De oosthelft vau cene partij Land, gelegen te Oor degem op 't Rot, groot voor deze helft 26 aren 43 cen tiaren, palende oost Lngelbert an Hecke, zuid de erven l'ieter lie Geyter, west de volgende koop en noord den steenweg. De westhelftvan voorschrcvene partij Land, gelegen te Oordegem op 't Rot, groot voor deze helft van 26 aren 43 centiaren, palende oost voorgaanden achtsten koop, zuid de erven Pietor De Geyt r, west jufvrouw weduwe D'Haeseleeren noord den steenweg. Boomprijs fr. 90. De koopen ondei 5, 6, 7, 8 en 9 in gebruik bij de ver- koopers. IrtStcl jd 1 T, r 10Cf. établie chez M. Augcsib Hanssens, rue de Gand, 64 1' l'rix i 'u bsau régulataire valc-ur 2* Uue moiitre en Argent, id. 3" .n id. id. id. 4° Lu beau réveil id. 5" Eu Espèceê 6" n id. 7° id. 8" Une Surprise réelle id. id. id. 25 fr 20 fr- 15 fr. 10 ft. 6 lr. 4 fr. 2 fr. REGLEMENT Ail. 1. La mise eslfixéc fr. 1-25 i_t ne sera resti- iuéepour noun motif. Art. 2. L'inseription conimeneera a 10 htjeres. Art. 3. On t ra au sort pour le placement de» cages a 10 heures 45 minutes. Art. 4. La mise a la planelie a tra lieu a 11 heuret et les clianis' stront marqués de 12 heures a 1 heurc. Art. 5. Tont pinsou mis a la plariohe devra y ref ter loute la duréa du concours. Art. 6. Tout chant doublé oil répété ne sera eompté que comma simple chant. Art. 7. Tout chant inachevé lie poura être marqué. Art. 8. Aucun piuson ne pourra être a'linienté de cliaiivrc. Art. 9. 11 est défendu de changer de Kuuiéros. Art. 10.11 est défendu de pioter ou d'ammer »on pi son do qiudqii'-B manière que cc soit. Art. 11. La commission annulera saus réappel le piuson. Art. 12. Pes experts serout no mm és par la commis sion tt leurs decisions serout irrevocable*. Lcs anuvt- urs peurent voir la factnre du fouruissear dos moutivs elles sout garanties. Eneas'- mauvais teinps le concours sera mis a una date ultéri ure. LA COMMISSION Maken en vermaken van stoommaehienen van welk sti ,sel ook, en van gazmachienen Weef-en spintuigen toestellen voor Brouwers en uiucor: fabrieken, enz.: Toepasaiug der Electricitelt aan alle Nijverheids takken. Plaatsen van Gaz-, Water- en Stoomtoestelleu, Elcctrieksche bellen, Telephoon, Eleotriek«ch# ver lichting (met eene gebrevetcerde lamp van eigen uit vinding) elcctrieksche vcrwittingstoestelleu t gen intiraak, toepasseliik op Bureelen, Brandkistcn, en*. erwittigende manometers, thermometers en brand schellen Elcctrieksche toestellen voor heelkunde, enz., enz.; Knust meewerk voor Gebouwen, in gothiquo o andere stijl, ijzeren dakken, broeikassen, draai- jende eu vaste griljen, enz. Alle de stukken uit zijne werkhuizen komende, zijn gewaarborgd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1889 | | pagina 3