"berichtT GELD. TE KOOP. Te huren. 1000 FRANKEN DE DOOD TB HUREN. Avis, M. STIBBE, ECHT ipaar en Verzekeringsmaatschappij 150,000 fr. 10, i boruilfjangstraal 10, Aalst. École de fVlusique d'Alost. Aanbelangend Bericht. Brand -- De Schelde. <4 Groote vermindering van prijs Botermarkt, Ni 3, te Aalst. waaiH^aancteistraai, num. 13, Antwerpen. 'V 13-s GEBROEDERS FRANCKX. ANTWERPSCH VUUR 3-ü s g> -s -1 WIJNEN en LIKEUREN x H 0 q 0 s JoJi Quartier Garni A an (fa landbouwers. EAU D'ANVERS Doniien Ro^c.'Dan-Bavens, Geene diefstallen meer m< Lecons de Piano et de Solfège Gediplomeerd Heel- en- Tandmeester, Tanclen en Kunstgebitten DE LEV ENS VEHZEKEH ÏNG-MA AïSCH APPIJ BERICHT. Men belas! er zich met alle soorten van drukwerken Afficlien, DoodbricvenOmzendbrieven, Facturen, Visiclkaar- len, Menus, Trouwbrieven, Adreskaarten, Doodbeelkens, enz. POST. |«a |s. Cours de chant (privé), par Mcllc BOLRÉ, élève cle FAUIIE, Mercredi et Samedi de 3 1/2 a 5 heures. 1SÏ francs par moiss. Pour les inscriptions s'adresser en personne le 29 Septembre a l'Ecole de musique, ou par lettre a Mrtl8 BounÉ, 61, rue de Stassart, a Bruxelles. W isselkautoor. 22 Groote Markt 22, te Aalst. "V erkoop op oretliet van obligatiën op Antwerpen, Brussel, enz., betaalbaar met 12 of 24 maandetijksehe ach tereenvolgende stortingen. De kooper neemt, na de eerste betaling, deel aan cd dc trekkingen en heeft recht op de intrestkoepons. Aankoop en verkoop van publioke fondsen aan 1 Ir. per 1000 Commissei. Kostelooze inlichtingen over alle waarden. Uitbetaling van intrest koepons. Inschjvingop openbareleenings uitgaven. Leening op publieke fondsen. A LOUER PRIX TRÉS MODEIIÉ. Longue rue du Sel, N° 23. Fran? Fabus-Hosmans, Kerkstraat, Nü 8, te Aalst, heeft de eer het achtbaar publiek bekend te maken dat hij bij verandering van woonst zich aldaar komt te vestigen als meester sch zeilmaker en zijn magazijn steeds zal voor zien zijn van eenen schoonen keus van Mans- Vrouw-en Kinderschoenen en Bottinnen i gelast zich ook met alle slach van reparation. Hij waarborgt goede koopwaren, gematigde prijzen en ter tfouw vervaardigd en beveelt zicli in de gunst van eenieder. Louis BUEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst, is gelast met het uitzetten van Kapitalen, ten minstovan000 franken, aan gematigden ntrost, mits onderpand. Opening op Vrijdag 7 September, van het Huis In tie viols:, Molenstraat, N° 8, voortijds in dc Goudc Schaar, van Lakens, NieuwighedenEngelsche Cheviotten,Merinos, enz. Zelfde huis tot Antwerpen, Groote Markt, 58. IJZERMAG AZIJN .GA IV IiLAES 23, St. Jorisstraat 23, Aalst. Basrulen, Balanccn en Gewichten. IJzere Marmitten Koperwerk en Keuken- gerief. Jachtartikels, zooals Douilles, Bourres, Car- touchen, Buskruid eu Lood. Aan prijzen zonder Mededinging1. voor Paarden en Vee. Prijs 5 fr. de flesch. Fr. 2-50 de halve flesc. 3 fr. de flesch. 14 fr dc 2 fi'esschen. Depot hij M. Meirschaut, apotheker, Korte Zoutstraat, Aalst. Een schoon hoogstnmmig CANADABOOM, zes voet dik in de boomkweekerij van Miche! HELLINCKX, Ledeweg. Gemakkelijk voor den vervoer. Huis met Magazijn en Poort. Korte Ridder- Straat. Zich te bevragen hij den heer D' De Windt. Cl) CL) '3 3 ïxO o "CL) p_" CD rcJ O -j O en s.< Geen beter genr voer sakdoek in den zomer en voor bale ia de winter. DE ANTWERPSCH E M.E. VAN DER ST A1PE N-SMEEST ERS drogist, Kappellestraat,Aalst. Jiij M. J. LOCUS, coiffeur, Lange Zoutstraat ,tan dezen die opnieuw zal tandpijn hebben na tandver&terkende Keizerlijke water van Goldmann gebruikt te hebben. S. GOLDMANN, eu Ce DRESDEN, enige ware, tegen l,00fr. de tleschhij M. V. Metbschaut, apotheker, Korte-Zoutscraat, te Aalst s reeds dikwijls door het snijden derEkster- oogen veroorzaakt geworden. Ieder Eksteroog en Homvlies wordt binnen korten tijd enkel door het bestrijken met Goldman's beroemd Eksteroogenmiddel geheel zonder pijn verwij derd. Dooz n met flesch en penseel aan fr. 1.00 te te. verkrijgen bij V. MEIRSSCAUT, Apotheker. ie? Lange Zoutstraat, Aalst. Te bekomen alle soorten van Bokals voor Pendules, Kandelabers, enz. Groote afslag voor de Spiegels. Aarde-Gleier-en Glaswi rk. allen eerste kwaliteit LOUIS BUEKENS, Zaakwaarnemer en Vorzekerings-Agent tegen Brandgevaar 12, Korte Zoutstraat, Aalst. Er wordt eene groote vermindering van prijs toegestaan aan de Slijters. Verzekeringslot onopenbaar met loopers of valsche sleutels het eenigste dat langs buiten op poorten en deuren mag geplaatst worden. Signaalgever, mekanische Belling, Timber- bel voor Voorzaal zonder koper, marmer, cachets enz. Erven LIEBAUT, blikslager69, Brussel- schestraat (Pontstraat), te Aalst. Wijnen, Likeuren, fijne Olie, machien Olie aan alle prijzen. Bij Beltaeg-el,gewezen bestuurder der Apotheek Tan JPetog-lsem, Korte Zoutstraat, 11, Aalst. Eexi persoon, dezer stad, die reeds vijf jaren als reiziger werkzaam geweest en wel bekend is met de stad en het omliggende, vraagt plaats als rei ziger. Hij bezit de beste getuigschriften. Adres ten Bureele dezer. Een schoon HUIS met HOF, beplant met fijne Fruitboomen te Moorsel dorp, gebruikt door M. den Notaris Vander Smissen tot 15 April 1889. Zich te bevragen bij den eigenaar M. den Notaris DE WINDT, te Aalst. Bon Comptable Francais et Flamand, con- naissant la tenue des livres, demande emploi pour toute ou partie de la journée. Pretentions modestes." S'adresser au Bureau du journal. Choix de nuisiques et ouvrages de mains Mademoiselle E. B0GETT0, rue Longue des Chevaliers, 38, Alost. heeft de eer te berichten, dat hij op de gedurende, twee dagen per week 'ss Maandags en 's tei-tliigx. te spreken is voor de behandeling van alle Mond-of-Tandziekten, vervaardigd volgens^ de nieuwste systemen, en gelijk aan natuurlijke tanden. JVL. ?^tiL>l»o zal zich op aanvraag ten huize begeven. nrmi^iTT,.. ^ue Braband, (Brabantstraat), nr 162, Brussel. BUITELLEN St-Salvatorstraat, nr 91, Gent. Fonteinstraat, nr 19, Hasselt. Agent voor Aalst Leopold Mortier, LeopoldstraatAalst. SBsaKammskm^sssL ^ij^EasaBaesseageoeBaEeei ALGEMEENS Kapitaal 2,000,000 franken kunnende gebracht: worden op 10,000,000 fr. 5, boulevard du Jardiu Botanique, te Brussel. 1resident van den raad M. V. De Tiège, ingenieur, eigenaar, te Brussel. Admimstratcurs HHVVankeerberghen, brouwer te Brussel, E. Bogaert, advookaat te Charleroi E. Girod, eigenaar van het Grand-Hotel, te Brussel, JJJeprez koopman te Brussel, Oscar G-ysbreeht, te BrusselWouters-Dustin te Brussel; J. Batard, wisselagent te BrusselE. Allo-Ganser, bouwmeester té ient A.. Brasseur, eigenaar te Brussel, Masson, industrieël te Brussel. Gedelegeerde admimstraseurM. C. Deprez, eigenaar te Brussel. Commissarissen HH. JSTTremouroux, ridder der Leopoldsorde, industrieel te ji les, A. VAf ayez, ingenieur te Braine-l'Alleud Parmentier, te Brussel. T.n AreiF°°P °P krediet vau belgische obligatiën, tegen den Beurskoers van Brussel, ermeerdert met de administratiekosten, midden-interest van 4 1/2 t. h. 's jaar gedu- teude het verleend kredieten eeu Bankcoinmissie Betaalbaar met 5 franken bij de inschrijving, franken 5 franken volgende maand en het overblij vende in stortingen van mint-ens. per maand. Antwerpen I^oeiiiiig1 Mits toezending van eeu post-maudaat van vijf franken, voor obligatie, zal elke kooper deel nemen aau de trekking van de Groote prijs -ISA AAA der trekking van elke ingechreven van 10 Juli GENEZING oer DOOFHEID ft vod ^ftn prijzen teg-en nile luedediugiug. Beurs van Brussel. Zomer Uitdeeling der brieven STAD. 6.30, 9. 1,30, 4,10, 7, ui'e Winter 7. 9. 1-30, 4.10, 7. BUITEN WIJKEN Zomer 6.30, 1.30, 4.10 are. Winter 7. 1.30, 4,10 NIEUWERKERKEN 8.30 ure. Lichting der bussen. STAD. 4.30, 10.15, 1,15, 4.15. 7. BUITEN WIJKEN Schaarbeke 8. 1.20, 4.45 ure. Mijlbeke 8.30, 2. 4.30 Op Zon-en Feestdagen worden de uitdeelin- geu van 4.10 en 7. iu de stad, en 1.20, 4.10 op de buiten wijken, als ook de lichtingen 1 15 en 4.15 met gedaan. 8 ure. GEERAARDSBERGEN, 29 April, fr. Tarwe, per 100 kiles, Masteluin, Hogge, Haver, Boontjes Aardappelen, Koolzaad Lijnzaad, Boter, per kilo Eieren, de 25, Vlas, ruwe, per kilo 20.00 19.00 15. 14 20 11-00 00 00 2-41 1-45 1-05 -Br worden verkocht 000 hoornbeesten Tarwe 100 uieuwe 11 Rogge, Geerst, Boekweit, Haver, Brouwershaver Meel Tarwe bloem Tarwezemelen Koolzaad, Koolzaadolie, Lijuzaadolie, Aardappeleu, id. roode, Hooi, Strooi, Boter de kilo, Eeren, de 25 LEUVEX k. 2 Mei. i fr. 17-25 00-00 12-50 00-00 16-00 00-00 00-00 00-00 00-00 0-00 14-50 00-00 00-00 00-00 00-00 0-09 0-00 00-0 SOTTEGHEM 30 April. Tarwe per 100 kil., fr. Masteluin Rogge Haver Booneu Boter per kilo Eieren de 25 Vlas, per 3 kilos Linnen, stukken te koop verkochte stukken NINOVE Tarwe de 100 kilgr. Rogge Haver Aardappels, Boter fieri 1/2 kilogr. 30 April. fr. 21.00 15.00 17.00 12.00 1.45 M M H H H S 1 0 AgiCL J.1'3 c a s-a-o - s B as 3-3 2 v b g zr '4-3 a :=?S -a-g hS -• - a- s o 5 2 p a ar=« o« Aalst, druk. L. VAN BRANTEGHEM. 1]I" IL. Ntiamlooze verzekerings Maatschappij Brandgevaar te Antwerpen, goedgekeurd bijkoninglijk besluit van 23 Maart 1821 kapitaal 2,000,000 guldens of Fr. 4,222,804,23 Deze Maatschappij verzekert voor alle Brandschade liet vuur des Hemels, allerhande gebouwen, Pakhuizen abriekeu, Molens, llocvcn, Schuren enz. alsmede alle Koopwnren, Oogsten, Fabrieken, en Landbouw gereedschappen, Meubelen en andere diergelijke voor werpen. De verzekerings-prersiën zijn bepaald en vastgesteld iu evenredigheid van het gevaar. Men gelieve zich te vervoegen bij deti Hoofdagent der Maatschappij M. Paul Miehisls, Korte Zout- sti'aat te Aalst. liet ANTWERPSCH A UUR is een onfeilbaar ge neesmiddel tegen verstuikingen, kniegezwel, spat, manken, verzeering van den boulet, droes, ontsteking der loospijpen, pleuris, rhumatismus, enz., enz., in een woord, tegen alle gezwellen of ontstekingen welke in vroeger tijden met liet gloeiend ijzer behan deld werden. Het ANTWERPSCH VUUR heeft het bijzonder voordeel dat het het haar ongeschonden laat. Geen eigenaar, geen pachter mag zonder het ANT WERPSCH VUUR blijven. Menigvuldige bewijzen. REMEDIE TEGEN DE KOLIEKEN DER PAARDEN. De kolieken der paarden, die men in alle tijden kan tegenkomen, zijn omniddelijkbestreden en overwonnen met het Anierikaansehe Anti-Colique, het preparaat wordt enkelijk gemengd met een liter koude melk, en op min dan een half uur is alles verdwenen. Prijs Fr. 3,50. REMEDIE TEGEN HET DIKSTAAN DER KOEIEN. Bij middel van een oud recept dat bij mij is toever, trouwd geworden door den heer baron do Caters, oud-voorzitter van de Koninklijke maatschappij van Akkerbouw eü Nijverheid, heb ik een bereidsel ver vaardigd dat ONMIDDELIJK de lijdende Koeien ontlast. Eene flesch, opgegeven met 2 liters warme melk verwijdert alle gevaar. REMEDIE TEGEN DE KALFZ1EKTE (Fièvre vitellaire). Geen eigenaar, geen pachter zouden mogen zijn zonder deze remedie altijd in bezit te hebben. Hon- roiidom uitm ui- der Ie genezingen bekomen iu de dorpen Antwerpen, bevesti eu op stellige wijs, tl. tendhrid van dees prepare <f. Voor het kalveren, zoonel als naliet kalveren, zal zij met zekerheid mogen g. han't worde.i oni'uilu koortsen of zwarigheid teg ,i i 1 vvi rken. Deze remedies zijn speciaal gereed gemaakt met de meest" nauw' e irigneid na20juren ïndervinding door M. C. ANNEESSENS, Apotheker-Chimist, Ant werpen co O iO O O O O O CM D- CM »Q IQ IQ IQ LQ 7ö O rH <M 0© -g cd w rH LD O m a- o §-B cj I, R o dd ""p *7 3 C Ot A4 Cl,' co 1 r-0) rH (b CD C q C O 73 Ct tL Qj 'r- fl fl rH Co o cd cd - H_J rSoO ÈL C P O 3 19 ©5 O vH o cd O) 1—4 co q cd to a OJ 3 én PQ cd f> X Q W Ph Ph CD CK 'r i9 o q rq 3^5 cd r-t Q O P 77 OOG rTj P v o <u 13 O) 7d P 7. rri O K tH H O o O co Qj r—I ri-» ?- W O H Cd 31; S P O CD -ti a 2 dl O O P-I Ph «3 "oo O Fh -i O O -q fl cd -4-J O Ph vcu P I uitgev. door Aug. De Marbalx Antiecrpen Het GEZONDSTE,het VER- FRISSCHEN DST1 aller reuk waren, dat iedereen behaagd. Is door alle DOCTOREN aan' bevolen, tegen Hoofdpijn, maar voo ral geschikt voor ZIE K E K A- M ERS te verfrisschen. PHJ. Imli. ij», DaMwta, i,M, Kwalitijd, 1,50. Halr» flabos, halre prijs. reukende toilet zeepen van Ang. DE MARBAIX zijn de zachtste, de zuiverste van alle de zeepen die er in EUROPA bestaan Men kan di« erkennen aan de woor-1 den Savon d'Anvere, of Ant- werpsche aeepaie- derij van Aue. DE MARBAIX die in ieder I stuk gedrukt zijn. Deze! alle en worden gewaarborgd I beste zeepeii. S y 3? 2 m m ?5 r^j ft' r O O beriiKte^e1rin^npap^S!PGtel; Lerzokerpg °p het leven en tegen invaliditeit, goedgekeurd bij koninklijke meer dan Lrpe honderd duizend riinkl^QOfiWïiT^Ttr(jrAe&wfi\s volgt iü een waarborg van 1° Bene insehriivino- VftTl llfjOOflo.r»>7 /74I4«/im/7 A.m.. 7. /I AA AAA ft i 1 schuld, waarvan 1" Eene inschrijving van 'honderd'duizend frank G00,00Ó°iri)'m het grootboek der Belgische 'nationale het certihkaat gedoposeerd is bü hare bankiers, Da J' Oo' TH r, j vi.muiuu ö.ucpuöLLu, 2 Een Eigendom gelegen te Brussel, Brabantstraat, n. 102 V oor vijftig duizend frank (50,000 t Hfi 'mniffinliQrvnli rTTDCGU'l' i> Da Banquo d'Anvers. Dat dema»^anrifu^F/uT^?00n °,bli-1)"tiëu'3 Anvers-Rotterdam, en andere waarden, door het dae-eliil s tnenpwiei jf wi 111 Belgte het algemeen vertrouwen geniet, wordt ten duidelijkste bewezen hZcrdeitp(U,m)iXn 6dental het"Clk °P '8S? bedr0e° d™ tn dui"nd Zfl' iD BELGIE aan 8tc'f%evallen mide soumie van teven en dertigduizenden T ST H00FD"KANT00U VOOR BELGIE NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Zoodra de eerste storting geschie-1 is, deelt de kooper in al de trekkingen tot znn uitsluitend voor deel. De ongineele coupons der obligatiën, worden hem bij eiken vervafdag toegekend. h'L9.tSM,ENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN v» IGHQLSON CflnAznn Af vArbelitan iinnik.ui. £ofia betchnjvincen der proeven die onaernomen zijn geworden on ï«n» te I eneten. Het bevet teven# eanbevelinfzbrieTeB van Doctor*. Advokzten, Boeknttgever# en andeTe aanzienlijke perzotven, die door doze TROMMELVLIEZEN zijn.genezen geworden en ze zeer aanbevelen. - Men senrijvo onder opgave van dit blad aan J.-H. NICHOLSON, 4, mo Drouot, U Parijn» DE DENDERGALM, Belgische schuld S12" 3 1/2 i n 3 ii n 2 1/2 ii Aunuteitcn 4 1/2 i» i 4 0 fi Gemeente krediet 4/ 5 1 n 4 I! 8 Loten van Brussel ii Gent 1886. 18G8. 1880. 1883. 1880. 1853. 1860. 1868. 1874. 1879. 1885. 1886. Oostende leening 1877. 1885. 1873. 1880. 1874. 1886. 1873. Klsene Luik Mechelon Namen Schaarbeke ii Doornijk ii ii Verviers Metalieken zilver Turksche loten Nationale bank Bank van België Bank van Brussel Reserve fonds Actiën Antwerpen-Rotterdam Actiën Cockerill Id. Vielle Montague Telephone Bell Saragosse Wissel ep Parijs VALDAG Jan.-Juli. Mei-Novem. Feb-Amgusti Mei-Novem. Jan-Juli. Mei-Novem. 2 Januari 15 Juli 1 April 81 Augusti 1 Mei 1 April 1 Juli 1 November Jan.-Juli Mei-Novem Mei- Zovers 1 Juli Mei-Novem. 102 00 101 10 102 66 9J 40 80 00 115 75 106 53 92 00 109 75 107 00 90 50 94 i 0 103 75 99 25 96 50 86 50 93 00 122 00 97 50 98 25 97 25 87 50 86 25 29 87 108 50 86 50 49 öq 87 Oo 48 5o 101 Oo 102 7g 74 Oo 00 Oo 2870 0 255 00 690 00 1700 660 00 1060 00 333 00 280 00 360 00 100 02 0-00 0-00 0-00 Ti 1 "vd U"UÖ 0-00 17-75 00-00 13-00 00-00 00-00 00-00 (10-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 20-00 00-00 16-00 17-00 2-00 2-60 1-40 00-0 00-00 00-00 00-00 00-00 2-18 3-00 1-60 0-00 H H a q 1 _CJ p N] <D CD q. o Zs flTJ O fi 2 7 cS g H 03-2 H 5 o P Q A v O .72 ur or 'd o a q 1 q Ph o q o co u, O Ph o CD Q. <D co Png S -V 8.2 pZ co w. c cc o iu a> ~r a S ji ei c3 TJ eu T3 aa O ë-2 O d q c -w L- c3 rt cö M 00 d g o c o O o o ^5 o E 73 gCT. N 03 *i-H Ph n W .Som q t L O) 03 00 O -4-D O P-I -<H M u ce c jocs cc r—l 3d H <3 -s3 <t> a 5- L, CD O Ph aS co ._5, v c, fc- jz: vZ q 00 k" <0 a CO Ci M QC O A qa r? o --Ü5 në O Tj 'fj P o V, o o O J? li h O 'o i-i a - 1-1 -,- K! t-^co se OOhW o 1

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1889 | | pagina 4