HET GRENSHOF Nummer 4 (268) Zondag 25 Januari 1891 6de Jaar. Abonnementsprijs LIBERAAL WEEKBLAD VOOR 5 fr. voor de stad. 5 fr 50 voor den buiten, PRIJS PER NUMMER: 10 CENTIEMEN voorop betaalbaar. Men abonneert zich op alle postkantoren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, 10, Vooruitgangstraat 10, Aalst. HET ARRONDISSEMENT AALST. o f Gewone, 15 centiemen Prijs der Annoncen ~K Reklamen, 75 centiemen per drukregel. Vonnissen op de lelde bladzijde, 1 frank. Nee spe nee metu. Men maakt melding van elk werk waarvan een exemplaar aan het blad gezonden wordt. Handschriften worden niet terug gezonden. Buitenlandsch politiek overzicht. Frankrijk. In de eerste zitting der Kamer, heeft de II. Bourgeois in eene ondervraging de bekendmaking ge vraagd van al de handelsverdragen zón der uitzondering. Die afgevaardigde heeft slechts 64 aanhangers van zijn voorstel kunnen vinden, terwijl het dagorde van vertrouwen, door het be stuur aangenomen en dezes verklarin gen goedkeurende, door 458 stemmen tegen 11 is gestemd geworden. Die zegepraal voor het gouvernement doet klaarblijkelijk de economische gema tigdheid eener Kamer uitschijnen, die vroeger van eenen wilden .beschermings geest bezield was, alsmede de eendracht aller partijen betrekkelijk de zaken van praktische vaderlandsliefde, zooals b. v. de handelsverdragen, Duitschland. Na vier tamelijk le vendige zittingen van den Duitschen Reichstag, heeft deze het voorstel ver worpen, door de IIH. Richter en Auer (vooruitstrever en socialist) ondertee kend om de afschaffing der invoerrech ten op graan en vleesch vragende te be komen. Engeland de lersche kwestie. Se dert de onderhandelingen tusschen M. O'Brien en M. Rarnell te Boulogne op/zee wordt het nieuws bevestigd dat de ongekroonde koning gereed is af stand te doen, maar op dwaze en onuit voerbare voorwaardenhij wil, zoo niet dat de twee deelen der lersche partij hem als opvolger eenen zijner beschermelingen geven, ten minste dat zij het ultra-radikaal programma van de home rule verdedigen, programma dat hij sedert zijne scheiding met M. Gladstone heeft doen kennen. Het is thans zeker dat, indien de lersche partij VLAAMSCHE ZEDENSCHETS. De erfgename van het Grenskof bezat ge noegzaam rle eigenschap van haren stam om haren kop koel te houden en hem de overhand op de neigingen van haar hart te verzekeren. Zij was niet opgebleven om zich over te geven aan nuttelooze mijmeringen zij was opge bleven om haren eigendom voor de schade te behoeden, die de bedronken knecht zou kunnen veroorzaken. Inden Oosten begon het reeds te grauwen, als Rozalie voorzichtig de deur van heur moe ders slaapkamer opende. Slaapt gij moeder vroeg zij zachr. Neen, kind, ik ben zoo bekommerd om Mich hl dat ik niet slapen kan. Hij is al te huis ik was. buiten om toe te zien. Alles is in orde 1 Hij was zeker weer dronken Gelijk altijd Morgen betaalt gij hem en zendt hom weg. God, wat zal daaruit worden.,. Zoo te midden den hooioogst Er zullen meer knechten komen dan g'J noodig hebt, moeder.. Ik moet altijd aan Jooren denken, Roza lie Indien Jooren hier was, dan waren wij uit den nood... Zijl, gij daar nog Rozalie Waarom antwoordt gij liet? Ja wel, ik ben hier nog, ieder. Hoe denkt gij er over Als Jooren van de soldaten terugkomt, zullen wij hem doen zeg gen dat, hij weer bij ons in die st komen mag. Neen, moeder, dien moeten wij niet meer hebben. AALST, 24 JANUABI. Oproep aan de liberale jongelingen. Wij brengen ter kennis dat de lessen tot bereiding van 't kiesexaam alle Zon dagen om 9 ure s morgens en des Don derdags om 8 ure s avonds, in het lo kaal Concordia zullen gegeven wor den. Wij hopen dat talrijke liberale jonge lingen het zich als eenen plicht zullen aanrekenen, die lessen te volgen om in 't bezit van een diploma te geraken, dat hun toelaat hunne politieke rechten uit te oefenen. Waarom niet? Wat hebt gij tegeu hem? Hij is uit onzen dienst gegaan uit eigen wil, en nu zouden wij hem echoone spreken om terug te komen. Schooue spreken, dat zal niet noodig zijn! zegde de boerin. Maar de dochter was reeds aan de .leur, die zij met eenen stillen goeden nacht achter zich toetrok. II. Op een boerenhof is het vroeg dag. Reeds om drie ure moeten de koeien gemol ken worden om ze vroeg naar de weide te drijven. Een goede boer houdt er aan, dat de dieren dik geëten zijn eer de dag heet wordt. Daarom s toe kt de knecht, die met toezicht van de dieren is belast,gewoonlijk zeer vroeg zijnen kop de staldeur uit om te zien wat weer het is. 'Meest altijd is de oudste dienstbode van de hofsiede die geerne eenig gezag over de andere dienstboden uitoefent, met dat werk belast. Brommend omdat zij niet konden opstaan zonder gewekt te worden, klopte de stalknecht de meiden uit hun bed. In den paardenstal deden de paarden hunne keten rammelen en stampten in het stroo. Eindelijk kwam er leven in do voederkamer. Do handknecht stond aan de staldeur en keek slaperachtig in den dagenden morgend. Na eenig rekken en geeuwen, nam hij den stal- emmer en ging water halen. Met de blanke melkemmers trokken de mei den het hof op, gevolgd door Rozalie. Deze was niet moeten gewekt worden. Alhoewel zij bijna geheel den m cht gewaakt had, was ze vroege; op eiveest dan knechten en meiden. Haar morgendkleed was nagenoeg van de zelfde snoe en kleur als die van de meiden, enkel een weinig fijner. Barrevoets was zij niet gelijk de anderen. Haar schoon gevormde voet, nog aarzelt, niet alleen M. Parnell, maar ook zijne revolutionnaire staatkunde te verwerpen, de Engelsche liberalen zul len ophouden in Ierland belang te stel len, het home rule uit hun pro gramma sclnabben en de Ieren aan faun lot overlaten zullen. F t home rule zal dus geen hoofdpunt van Ket Engels,-h liberalism meer wezen, dat het desnoods zal bestrijden. De partij van Gladstone heeft in eene kiezing te Hartlepool eene onverwachte en schitterende overwinning behaald, die van do grootste beteekenis is. Groote staten van Zuid-Amerika. In Brazilië heerscht volkomene rust officieele berichten bestatigen dat de Braziliaansche bevolking zich slechts mag verheugen voor het republikeinsch bestuur, dat iu de plaats der keizerlijke inrichtingen is gesteld geworden. In Argentina bestaat eene zekere op gewondenheid, veroorzaakt door de kiezing van den voorzitter voor het tijdvak 1892-1896. In Chili schijnt de opstand zich dage lijks uit te breiden. Men mag, indien de voorzitter Balmaceras niet spoedig zijn ontslag geelt, eenen burgeroorlog op zee voorzien, d. i. bloedige strijden tus schen de twee helften der vloot. Oorlog der Sioux. De oorlog der Sioux in het Amerikaansche Verre- Mesten schijnt beslissend geëindigd. De vijandelijkheden hebben opgehouden en de Roodhuiden zijn geheel onderwor pen. «eeeeaSWBUSiS-KaSBö aagBMEiZBr HaEawrrsqwr... Dood van den Kroonprins. Onverwacht en zwaar is de slag die het Vaderland en de Koninklijke Fa milie komt treffen en in rouw dompe len de schielijke dood van kroonprins Boudewijn. België had zooveel hoop op zijnen toekomenden Vorst gesteld dat dit overlijden als eene nationale ramp mag aanzien worden. De Kroonprins had zich door zijne goedaardigheidzijn vrank' karakter, zijnen gemakkelijken omgang en zij ne natuurlijke gemeenzaamheid eenen naam weten te maken, die bij het volk geacht en geliefd werd. In al de krin gen waar hij zich vertoonde, op al de feesten die hij met zijne tegenwoordig heid kwam opluisteren, was de Prins het voorwerp der vleiendste en ver- eerendste betoogingen. Wie hem van nabij leerde kennen, moest liern nog meer hoogschatten, v,hij bezat met een goed hart eenen helderen geest en alles beloofde, dat hij eene geliefde Vorst voor zijn Volk worden zou. IIet noodlot beslist er anders over België is in rouw. Alle goede Vaderlanders zijn gevoelig aan de ramp die onze Koninklijke F ami - vaar beproefd, nogmaals lie, reeds zot U„6UUU1D komt treffen en beweenen met Haar die onvoorziene dood. Dat zij vertroosting putte in die alge meene blijken van rouwdeelneming, in de liefde en den trouw waarmede de natie zich rond den troon schaart, wan neer het ongeluk zich op Vorst en Volk nederslaat. De ware behoudende partij. W ij hebben het meermalen iu ons nederig blad bewezen, dat de ware be houdende partij in ons land wel de libe rale partij en die alleen is. De behojidensgezinden, die de cleri calen aangekleefd waren, moeten thans zich in hunne verwachtingen bitter be drogen vinden. Zij zien thans tot waar een overdreven clericaal bestuur van nauwelijks zes jaar hen gebracht heeft bedreiging van algemeene werkstaking, de herziening der Grondwet en de in voering van het algemeen stemrecht on vermijdelijk, een warboel iu alle poli tieke kringen. Want het is onbetwistbaar, dat de tegenwoordige krisis slechts h t uit werksel is der clericale politiek. Het is het onvermijdelijke uitwerksel van al de ongerechtigheden, van al de weigerin gen aan de billijke eischen des volks, het uitwerksel van de misnoegdheden en de walgingen veroorzaakt door de cleri cale bestuurders. Geen wonder dat die misnoegdheid ten top is gestegen geen wonder dat zij, die vroeger stilzwegen, thans luidop hunne klachten laten hooren, dat zij, die vroeger iets vroegen, thans eischen en dreigen. Wij weten er van te spreken van ons schoon clericaal gouvernement sedert het jaar 1884. ooreerst aide belastingen-lbehouden, ja ze nog verhoogd het "vleesch belast ten profijte van ëenige groote clericale eigenaars eene onafgebroken ea woe dende oorlog tegen het officieel onder wijs, de officieele onderwijzers en alle kleine staatsbeambten de kloosterwet- De Decker onrechtstreeks in toepassing gebracht door het aannemen en bezol- in eene sneeuwwitte kous, stak in eenen sierlij ken overschoen, waarin zij licht en zeker over den natten boomgaard ging. Roza'ie trok zich do melkerij en den kweek van de kalvers aan. Het vervullen van deze t.uik maakte haar altijd vroeg wakker. De kalvers kenden het meisje en ontvingen haar met blijde bewegingen. Ook de koeien wendden den kop naar haar toe, zoohaast zij in den stal kwam. Geeue koe zoo ongewillig die zich niet gedwee door het meisje melken lief. Zijt gij daar ook al? zegde Rozalie vrien delijk tot Mieken, do kleine ganzen wachtster, die over het hof geloop m kwam. En reeds ge- wasschen rn gekamd Gij ziet er beter uit dan Anna en Karliue en veel beter dan Marten daar aan de pomp dien men liever niet zou bezien. Met verwijt trofde twee dienstmeiden schikten rap hun haar wat in orde, en de knecht liep naar den stal om van kleeren te veranderen. Middelerwijl was ook de meesterknecht wakker geworden. Men hoorde het aan zijn tieren in den stal. Hij vloekte tegen de paarden en trok aan de hals terketens, dat de dieren uitsloegen en wild steigerden. Op Rozalie's voorhoofd kwam eene donkere wolk, en hare oogen schitterden onder de gefronste wenkbrauwen. Op eene welingerichte hofstee hoort men geen gerucit en geen gekijf. Het weikrolk wordt met ernstige bedaardheid aan zijnen plicht herinnerd en gaat het niet, zoo wordt de on verbeterlijke knecht of meid weggezonden. Rozalie ging weg om niet gedwongen to zijn den nog half «Ironieën knecht zijne grofheid te verwijten. Zij i rok naar het hofhek om achter de ko ien te kijken die naar de weide gingen. Dan kwamen le duiven uit hunne pier rond hemeisje gevlogen, als om haar het gewoon morgendvoeder te vragen. De hoenders ru moerden in den stal waar de oude Urzele al digen van clericale kloosterscholen; verbod aan de staatsbeambten hunne politieke gedachten te uiten op straf van gebroodroofd te worden alle openbare plaatsen, 't zij groote of kleine, aan clericaL kiesmakelaars gegeven, geene rekening houdende van dienstjaren, be kwaamheden noch rechtveerdigheid, ii! tar alleen van blinden partijgee tde clericale ministers, de eene na den andere, den invloed door het kiezers korps hun gegev n om 't land te be sturen, dien invloed zien gebruiken, om hunne zakken te vullen en in vette kazen, als nationale banken en alge meene maatschappijen te kruipen de billijkste eischen van het volk met barschheid en boosaardigheid van cle hand gewezen zooals het verplichtend onderwijs om de vrijheid van dom te blijven ongeschonden te bewaren den persoonlijken dienstplicht, den billijk- sten aller eischen werd hoogmoedig ge weigerd, nietf genstaande de vader landslievende aanmaningen van den Koning. En bovenal de schandige feiten Beer- naert-Pourbaix en de kiesknoeierijen. De woorden Beernaert-Pourbaix roe pen ons een aantal walgelijke feiten voor den geest, die wij als volgt samen vatten Pourbaix, door de hoogere staatshoofden aangemoedigd om de werklieden op te hitsen ten einde ze daarop wreedaardig te straffen, om aan het kiezerskorps wijs te maken Wij, clericalen, hebben de maatschappij gered. Eene goedkeuring van clericale representanten, geschrijf in betaalde cleiicale gazetten en 't behoud van der gelijke ministers aan het bewind wis- schen die vlekken niet uit. Integendeel elke onrechtveerdigheid van de be stuurders welke niet hersteld wordt, elke font die niet erkend noch uitgeboet wordt, maakt de volksmassa afkeerig van zijne wettige overheid. Die mant geraakt wel eens vol tot ze éindelijk o verloopt. Wij spraken zooeven van kiesknoeie rijen. Er zijn thans met ons clericaal gouvernementgeene verkiezingen meer.De kiezing van Gent in 1890 werd door het overvloedig geld der kloosters en bisschopskasten gekocht alsmede door de gunsten van wege het gouver nement zelf. Wat geeft-het de clericalen vier a vijf millioen te verteeren in fcies- makerijen,zij hebben zo voor het nemen uit de kis der bisdommen. Een bestuur des lands, voor twee a vier jaar, is hun veel meer weerd dan dit geld. Wat wij zegden van Gent is ook toepasselijk op de gemeentekiezingen van Mechelen, bezig was, en uit cle zwijnskoten hoorde men ongeduldig de varkens knorren. Aan de pomp vulde Mieken, de ganzen- wachtster, den bak voor hare kudde terwijl zij nu en dan eens schuw rondkeek, want het kind vreesde altijd of te misdoen of iemand in den weg te loopen. Een klein weezekind, dat niemand heeft om het te beschermen, is dikwijls een zeer onge lukkig schepsel op een boerenhof. Iedereen me uit het recht te hebben zijne kwaadgezind heid op hem uit te laten want ieder heeft het nagenoeg ook eens alzoo gehad waarom dan zou zij het beter moeten hebben Door de goedaardige boerin was Miekon om Gods wille in huis genomen. Door de dienstboden werd het kind verstooten en voor alle vuil werk gebruikt dat zij zelf niet zochten te doen. In den koestal moest Mieken het strooisel oprapen, in de zwijnshokken de bak ken kuise heil, enz. Ieder meid, elke knecht vond altijd voorwendsels om op het kind te smalen en te kil ven. 't Was zij liep in den weg 'twas de melkteelen waren niet blank genoeg geschuurd 't was men vond haar niet waren er boodschappen te doen, e:i deed het arme kind de boodschap, 't was mis gedaan ofwel ze bleef to lang onder den weg. Was er iets scheef, geiaakte er iets kwijt of gebroken, 't werd op Mieken gesteken. De knechten hadden niets dan schimp en spot voor de wees over. Voor den arbeid moest zij de eerste, voor het eten de laatste zijn. Kunt ge niet wachten, onbeschaamde zoo ginr het als Miekeu haar teljoortje be vreesd uitstak. Mieken at altijd alleen, in eenen hoek, op een houten bloksken gezeten, ofwel onder het vooidak, alwaar de honden en de katten hun eten kregen, i Lui 3 Gr Daar luidt het voor het ontbijt j Door Urzela's geoefende hand getrokken, Rouse, Ninove en Boom. Als clericale Deputatiën eu clericale ministers, die een toonbeeld van streng heid, rechtveerdigheid en waarheid zouden moeten wezen, zoo valsch en beuriegelijk te werk gaan, waarom zou dan de goede volksmassa, db r eere van i mensehdom immer rechtvaardig èe waar blijft, niet afkeerig worden van zijne wettelijke overheid. Is het dan te verwonderen, dat Sliet volk verontweerdigd het hoofd opsteekt en uitroept Tot nu toe hebben we slechts plichten te vervullen gehad wij eischen thans onze rechten en zullen >iie ten minste zoo rechtvaardig en ge wetensvol kunnen uitoefenen als gij. <4 a oecl nieuws. Het middenbestuur van al de liberale Ver- eenigingen des lands heeft verleden maandag eene buitengewone vergadering gehouden waar op meer dan 40 leden tegenwoordig waren. Met algemeene stemmen werd hot volgende voorstel aangenomen en warm toegejuicht De liberale Federatie bevestigt eenstem- mig de rechtvaardigheid eu de noodzakelijk- beid van de onmiddelijke herziening der grondwetsartikelen 47 en 56 in den zin eener breedeen volksgezinde uitbreiding van stem- recht. De gansche linkerzijde, in algemeene bijeen komst geroepen, heeft eenparig besloten dit voorstel ia de Kamers te stemmen. Ziedaar besluiten, welke door het gansche land met genoegen zullen vernomen worden. De minderheid is dus eensgezind voo. wat de onmiddelijke herziening betreft en zij verlangt eene stemuitbreicling zoo breed mogelijk. Z o i aan i1 rechtvaardige eifa ben onzer we;li, «n burgers niet wordt toegegeven mdimi hi ministerie koppig blijft, dan op haar de verantwoordelijk van wat er volgen kan. Dat ware beter. Onze ministers, in plaats van overal branders eu moordenaars, gevaar en re volutie te zien, alleenlijk om met opge zetten wil, door dwang engeweid schrik in de burgers te jagen, en alzoo eene beweging pogen te stillen die niet meer tegen te houden is, zouden oneindig be ter doen van eens op den honger en het gebrek onzer arme bevolkingen te den ken, o ie door den guren winter werk en broodeloos gesteld zijn. Maar neen, daar hebben die heerkens geeuen tijd voor, zij willen dit niet zien of niet voelen. Ook onze Monseigneurs de bisschop pen, onze pastoors en priesters, al onze kort en langgerekte kruindragers weten van de schrikkelijke koude niet, Zij be hoeven zich niet te vragen wat ze mor gen gaan eten, waarmede zij zich dek- roept de bel in regelmatigen drieklank Komt eten!... komt... eten!» Ofwel voor het werk «aan 't werken!» In het eerste geval wordt er veel rapper aan den roep gehoorzaamd dan in het laatste. Ook heden komen allen rap naar de eetplaats. Aan het hoofd van de tafel zit de meester knecht met zijn knorrig aangezicht. Zijne som bere, rood ontsteken oogen z >eken rond om iets te vinden waarop hij zijne kwade luim zou uit storten. Ha, op bet Grenshot vindt men niet gemakkelijk zulke gelegenheid. De boerin geeft goeden loon en goeden kost. De pap ziet er niet uit alsof de melk met water verlengd ware, en aardappelen en boterhammen mag men eten zoo veei men lust. Doch Mieken, het weezekind, is daar Het kind heeft honger het steekt wat vroe ger dan naar gewoonte zijn schotelken uit; want gister-avond was zij op de bank in slaap gevallen en heeft niet geavondmaald. Met kaar schoteltje in de kleine bruine hand staat zij daar en kijkt n>et begeerlijke oogen naar de goed bezette tafel. Zijt gij daar al schreeuwt de meester knecht. Wie heeft u eroepen en hij slaat met de vuist op de tafel. fk zal u dat voor uitdringen wel verleeren 1 Kom hier, ik zal u eenen klap geven dat gij het geheel uw leven zult onthouden... Hoort ge niet? Hier komen zeg ik Sidderend nadert de kleine, den blik strak op de van woede vonkelende oogen van deb man gericht. Hij heft de hand op... Zij valtnog eer ze den slag ontvangen heeft. Afwerend steekt zij de handjes uit. Een krak een schreeuw! Brullend springt de knecht op. Hij heeft met de volle hand geslagen, niet op den kop van Mieken,maar op het aarden schoteltje dat zij naar hem uitstak. De scherven zijn hem diep in 't veesch gedrongen, en zinneloos van pijn en woede springt hij naar het kind toe. Wordt voortgezet.) A •vr-r, r.--rr.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 1