HET GRENSHOF 6de Jaar. Nummer 6 (270) Zondag 8 Februari 1891. LIBERAAL WEEKBLAD VOOR 5 fr. voor de stad. Abonnementsprijs g fr 5Q voor den buiten> PRIJS FEB NUMMER: 10 CENTIEMEN. voorop betaalbaar. Men abonneert zich: op alle postkantoren voor den buiten: voor de stad, ten kantore van hot blad, 10, Vooruitgnngstraat 10, Aalst. Nee spe nee metu. HET ARRONDISSEMENT AALST. n Gewone, 15 centiemen Pnjs der Annoncenv Reklamen, 75 centiemen Vonnissen op de iet de bladzijde, j frank. per drukregel. Men maakt melding van elk werk waarvan een exemplaar aan het blad gezonden wordt. Handschriften worden niet terug gezonden. AALST, 7 FEBRUARI Oproep aan de liberale jongelingen. Wij brengen ter kennis dat de lessen tot bereiding van 't kie: exaam alle Zon dagen om 9 ure s morgens en des Don derdags om 8 ure s avonds, in liet lo kaal Concordia zullen gegeven wor den. Wij hopen dat talrijke liberale jonge lingen het zich als eenen plicht zullen aanrekenen, die lessen te volgen om in 't bezit van een diploma te geraken, dat hun toelaat hunne politieke rechten uit te oefenen. Buiteiilandscli politiek overwicht. Frankrijk. De Kamerleden hebben weer ecnen nieuwen maatregel, voor- deelig aan de werkende klas, genomen, namelijk alle nachtwerk van vrouwen en kinderen in de mijnen verboden. Zulke menschelijke werkregeling be komt men ten minste door algemeen stemrecht. Italië. Minister Crispi is gevallen. Sedert lang reeds had hij zekere mis noegdheid in de Kamer verwekt. Bij de laatste bespreking heeft hij deze onte vredenheid door eenige ongepaste woor den zoodanig vergroot, dat zij weldra tot wezenlijken tegenstand is over ge gaan. Toen bij de stemming het minis terie in groote minderheid gesteld werd, heeft M. Crispi den Koning zijn ontslag aangeboden. Tot nu toe is er nog geen nieuw kabinet gevormd, daar de samen stelling vau hetzelve met groote moeie- lijkheden gepaard gaat. Spanje. Voor de eerste maal heeft het ..lgemeen stemrecht in d algemeene kiezingen voor de Cortes uitspraak ge daan. Dit nieuw kiesstelsel, door de liberalen ingevoerd, heeft den zegepraal aan de bewarende ministerieele partij gegeven. De politieke toestand van Spanje heeft veel overeenkomst met lie van ons land. De liberale partij ligt er verdeeld en de geestelijkheid en bestuur lijke overheden werpen er zich in den kiesstrijd met eene ongehoorde hard nekkigheid. Bisschoppen, pastoors, monnikken van alle kleur hebben in predikstoelen gedonderd en overal dwang en drukking uitgeoefend. De minderheid telt 154 leden, de meerderheid 289 leden. 4. VLAAMSCHE ZEDENSCHETS. De werkmansvrouw stond spraakloos tegen over deze pracht, misschien ook vreesde zij Rozalie te krenken.moest zij hare bewondering luide uitspreken. Doch Rozalie bezag alles met zoo veel onverschilligheid als of zij den jongen boer nooit had gezien. Wel is waar, eerst was de ontmoeting haar pijnlijk doch zij bedwong zich, en kalm en ernstig beantwoordde zij den groet van de jonge boerin. En als de wagen voorbij was en zij den breeden rug van Piet Overschelde zag, dan moest zij zelfs glim lachen want de dag viel haar in als deze zelfde breede rug voor haar heen geloopen was, het huis uit, en zij zich slechts met moeite had kunnen inhouden hem vaders rijzweep in 't ge zicht te sla m. De glimlach zweefde nog om Rozalie's lippen als zij voorhij het huis van den 'oktor ging. Bij het venster zat de jonge doktersvrouw bij eenen heer in lichte zomerkleedij en met eenen bril over de heldere en schalke oogen. Dat is doktor Schuit uit stad. Die zal niet vertrekken zonder moeder te komen bezoeken zegde Rozalie terwijl zij den jongen heer een vriendelijken groet toeknikte. IV. De jonge vrouw van den-dorpsdokter had de i vriend en studeergeuoot van haren man aan de huisdeur ontvangen. Voor een uur moet gij u met mijn gezel schap tevreden stellen, mijnheer dokter had Opstand in Portugaal. De republie- keinscho partij heeft te Oporto eenen opstand begonnen, die spoedig beteugeld is geworden, ten prijze van 50 dooden en 200 gekwetsten. De oproerlingen zijn gedurende wei nige uren van het stadhuis meester ge weest waar zij de republiek uitgeroepen en een voorloopig bestuur ingericht hadden. Het nieuws verspreidde zich spoedig in de hoofdstad waar het eene groote ontroering to weeg bracht. In verschei dene steden grepen er wanordelijkheden plaats het ministerie gaf zijn ontslag. Al deze voorvall n brengen zeker niet bij om de duurzaamheid van het regee- rend koninklijk stamhuis te bevestigen. p u .';j zou met meer nauwgezetheid, met j hartigen en nast reven, zou De evenredige vertegenwoordiging. In de evenredige vertegenwoordiging ligt de eenige, de ware en de vreedzame oplossing der kieshervorming. Kan zij in onze wetgeving ingevoerd worden, dan zou onze natie eenen groo- ten en vruchtbaren stap gedaan hebben op de baan van vooruitgang. Ook zouden alle burgers, tot welke gezindheid zij mogen behooren, de han den ineen moeten leggen en hunne krachten vereenigen om aan onze wet gevers 8deze hervorming op te dringen. Te weinig propaganda wordt er ge daan om al de voordeelen te doen uit komen, die zij zou afwerpen. Laat ons deze voordeelen opsommen, in hoop meer overtuiging te stichten en het verlangen naar bedoelde hervor ming aan te wakkeren. Daar iedere partij zou vertegenwoor digd worden in verhouding met hare getalsterkte, zou geene van haar mogen beweren, dat zij buiten de wet staat en behandeld wordt als eene kudde parias. In den schoot der natie zal er meer eerbied ontstaan voor onze staatkun dige inrichtingen, die thans aanschouwd worden als gedienstige werktuigen om niet de algemeene belangen der natie, maar de belangen van de partij en van hare aanhangers te bevorderen die het bestuur in handen krijgen of aan het schoteltje zitten gelijk het volk dat noemt- Aan ieder partij zal de gelegenheid aaugeboden worden, om in den schoot der wetgevende en bèstuurlijke licha men vertegenwoordigd te worden, hare stem er te laten hooren, hare strevingen en haren invloed te laten gelden. De overheerschende en besturende zij gezegd want mijn m tn, uw goede vriend, is naar de mis. En zij had hem in de kamer geleid, waai zij beiden aan Venster zittend de Kerkgangers zagen voorbijtrekken. Daactus- scheu spraken zij van verledene dagen en van de stad waardejonge vrouw geboren en op ge kweekt was en hij zijne studiën had gedaan. Al de vermaken van de stad heb ik geerne te missen zegde de jonge vrou.v op eene vraag van den dokter hiermede in verband <i mijn huishouden en mijn man, dat vergoedt mi] rijkelijk alles wat ik verloren heb. Hier in den omtrek zijn er geene kasteelen, niets dan boerenhoven, zoo hebben wij om zoo te zeggen geen gezellig verkeer, en ik deuk 't is dan nog best te huis blijven. Zoo dacht ik vroeger ook, madame zei de jonge dokter maar ik ben van meening veranderd. Ik denk, men moet de menschen nemen gelijk zij zijn,zoo vindt men altijd goede vrienden. En juist hier dichtbij woont een huis gezin met wie gij kennis zoudt moeten maken. Ik bedoel de weduwe op het Grenshof... Maar, lieve doktor, van die menschen loo- pen zulke zonderlinge geruchten rond... De dochter... Gelooft er nuts van Ik ken die lieden sedert lang. Vroeger was de boerin ziekelijk en ik hen haar doktor geweest en laatst was ik de dokter van haren man. De boef van het Grenshof waseen achtbaar en verstandig mensch en daarbij zoo braaf en rechtschapen als goud. Ik heb ër veel verdriet in gemaakt, dat de man sterven moest en ik hem niet helpen kon. En de vrouw Wel, die kunt en moet gij leeren kennen antwoordde de dokter.-Het is eene van die vrouwen welke een begrip hebben van alle menschelijke zwakheid en ellende. En daarom is zij liefda lig in haar oordeelen daar, waai er hulp noodig is, grijpt zij toe, zonder zich te bezinnen. Nooit heb ik hooren zeggen dat zij meer ijver er» waakzaamheid de open bare belangen ter harte nemen, uit vrees door hare tegenstrevers beknibbeld en aangevallen te worden langs hunne zijde, zouden deze niet nalaten steeds te waken en een oog in 't zeil te houden, om alle vervvaarloozingen en alle mis slagen op te sporen en aan te klagen, die zouden bedreven worden. Met min drift en heftigheid, zouden de kiesstrijden gevoerd worden ieder partij zou inderdaad op voorhand de vei zekering hebben, dat ten minste vorming tot stand komen moge eenige harer candidaten zouden gekozen worden. I liet gemak kelijk vallen één of twee zetels ten j minste in te nemen, i Meer behartiging van het algemeen j belang door uitgelezen mannen Zie- j daarin één woord, het groote voordeel van de invoering der evenredige verte genwoordiging. Is dit voordeel niet aanzienlijk ge noeg, om alwie die het oprecht en goed meent met het welzijn en de toekomst der natie, te bewegen tot handelen, op dat deze bij uitstek rechtvaardige her- Onze politieke zeden, die zoo diep vervallen en verrot zijn, zoud n gelou terd en gezuiverd worden. Met eerlijkere en deftigere wapenen zouden de partijen elkander bestrijden en de zoo platte, ruwe gemoene en laffe personaliteiten, die naar het hoofd der candidaten geslingerd worden, zouden achterwege blijven. Onze kiespolemielren zijn thans zoo scherp, zoo vinnig er worden zoo vele overdrevene beschuldigingen uit gebracht er wordt zoo gretig gegre pen naar middelen van dwang, zelfs door mannen die anders, in het gewone leven, slechts eerbied overhebben voor 's andermans rechten, dat er vele man nen vari verdiensten weigeren hunne caudidatuur nog te laten voordragen en in het strijdperk te treden. A\ ordt de evenredige vertegenwoor diging ingebracht, ieder partij zal als candidaten op diegenen mogen rekenen, welke het meest talent, het meest ka rakter bezitten en die thans liever bui ten de kiesworstelingen blijven, om de afstootende wapene i niet te moeten aanraken, wanrmêe er nu zoo vaak wordt omgegaan. De invoering van algemeen stemrecht zou iu den beginne misschien voor nood zakelijk gevolg hebben het geestespeil van het Parlement te doen dalen. Evenredig! vertegenwoordiging zou daarin verhelpen. De aanleiders der partijen de best begaafden dus zouden zich eerst verkiesbaar stellen en daar men geene volledige candidaten- lijsten meer zou moeten voordragen, zou men ze niet meer moeten aanvullen met starren van vijfde, van zesde of van nog minder grootte. Eindelijk zou de evenredige vortei»en- Wat er mee te winnen is. De klerikalen beproeven liet volk voor alge meen stemrecht onverschillig te maken met de werklieden in te biazen dat zij toch met dit nieuw kiesstelsel gcenen boterham meer in hunne kast zullen hebben. Dat willen wij aan onze tegenstrevers geens zins betwisten en gebraden kiekens hebben wij met algemeen stemrecht nooit beloofd. Wij eischen het alleen om der rechtvaardig heid wille, om iu één en het zeilde land dit onrecht van burgers met plichten maar zonder rechten niut te zien. En dan, maakt het algemeen stemrecht van België geen luilekkerland, wij hopen toch wel, of beter we zijn verzekerd, dat we met hetzelve, voor den werkman en kleinen burger bekomen zullen Gelijkheid in den krijgsdienst Verplichtend, kosteloos en wereldlijk onder- i Mjs- Wij bevredigen ons met slechts two voor- I deeleu aan te halen, zonder andere maatrege len op te sommen die er nog iu het belang van de geringe en arbeidende klassen kunnen ge ne men worden. In Duitsckland, Frankrijk en elders waar algemeen stemrecht bestaat heeft men dat wel bekomen en meer nog. Wij zullen er dat ook maê winnen, en dat is leeds genoeg. Een belangrijke brief. De ondervragingen dom- L'Etoile Beige, aan de voornaamste hoofd-offi- cieren van ons leger gedaan en die de onvaderlandsche houding dei klerikale meerderheid en van het ministerie be trekkelijk ons militair stelsel schand vlekken, hebben in gansch het land eene diepe ontroering te weeg gebracht De katholieke bladen, ofwel zwijgen er over, of wel zoeken met kleingees tige aanvallen ze op jezuielisclie wijze min belangrijk ie doen uitkomen. Daar VEtoile Beige eenige onbe- woordiging de vertegenwoordiging der j duidende terechtwijzingen van oen paar belangen waarborgen Aan vereenigin- generalen ontvangen had, voor sommi gen, die geen politiek doeleinden, maar ge punten van ondergeschikt belang bevordering van dit of geen belang be- i maar zonder iets aan de voornaamste ver- iets of iemand streng beoordeeld heeft. Zij ver ontschuldigt wat te verontschuldigen is en kan zij dat niet, daarom toch trekt zij de hand van den zondaar nog niet af. Zoo Eerst hebt gij dan lof van den vader gemaakt, dan den lof v in d moeder nu gaat gij welzeker ook den lof van de dochter rnuken! zoo lachte de jonge dame. Nu, kent gij Rozalie van het Grenshof Ik heb van haar hooren spreken en haar wel eens gezien. O, men moet haar van nabij zien, gelijk een schoonen diamant hij klaren dag... Als 'ik haar leerde kennen, was zij slechts zeventien of achttien jaar oud. Groot en open zag zij mij in de oogen en antwoordde vrank en vrij op al mijne vragen. Reeds toen bewonderde ik haar en dacht ik lach nietZoo een meisje ware een echt goed vrouwtje voor eenen buitendok ter... Zoo eene vrouwkloek en gezond zou zijn huis in staat houden terwijl hij geheele dagen moet rondrijden en het hem behagelijk maken als hij te huis is Doktor, dokter, is het waarlijk gemeend? Wel zeker 1 Zie, daar komt het meisje van wie wij spreken Die daar iu 't zwart ge kleed, met do prachtige vlechten onder de eenvoudige muts. Ziet gij den fijnen smaak van dit dorpskind En hoe zij daar aankomt! Een vaste, bedaarde regelmatige stap, niet het ge trippel gelijk de samengesnoerde voeten heden ten dage voortbrengt. Bezie deze ongedwon- gene manieren Geen dansmeester heeft haar gezegd hoe zij het hoofd houden of den voet zetten moet. Moeder natuur he ft aar tot hare lievelinge verkoren en haar 't beste gegeven wat zij schenken kan: gezondh-id, gelijkma tigheid en kracht. De dame glimlacht en zegde Indien het meisje izoo is gelijk zij aan den doktor voor kwam, dan zou het haar verheugen als zij hem aan het jonkmansleven kon doen vaarwel j zeggen. Ja, maar ik weet met hoe ik haar beval i zegde de dokter na den ke'ijk. Zij schijnt I mij niet ongene en te zijn, doch in hoe verre, dat is moeiehjk om zeggen, wantdekeDl.ee- kens der liefde bij deze dorpskinders zijn gtheel anders dan bij de jufvrouwtjes uit de groote stede. Hier wordt niet gebloosd slaat men de oogen niet nedergeraakt men niet in verlegenheid. Alles klaar, vast, bepaald Eu thans, madame,neem ik voorloopig afscheid van u. Ik heb nog een bezoek te doen in het dorp. Na do mis kom ik weer en blijf bij u op het middagmaal. Natuurlijk zegde de dame. En ik hoop dat gij gelnël den namiddag bij ons blijft. Hoe blij zal mijn Bernard zijn een paar uren ge moedelijk met zijnen studeergenoot te kunnen praten. Over onzen namiddag heb ik reeds een plan gemaakt. We gaan te zaaien naar het Grenshof. Aan uwe geburen zijt gij ten allen gevalle een bezoek schuldig zegde de dokter, op beslissenden toon. Op deze wijze zult gij jufvrouw Rozalie leeren kennen als huishoud ster want wij zullen er den koffie nemen. li En gij ook wat iu alle geval nog meer te wenschen is zegde de jonge dame glim lachend. En ik ook zoo bevestigde de doktor. In 't voorbijgaan zal ik op de hofstede onze komst aankondigen. Dus tot ziens 1 V. Op het Grenshof zat de boerin bij het venster. Door de bladeren van de boomen vielen er i enkele zonnestralen in de kamer en speelden op bet zilvergrijs haar en het fijn zacht gelaat van de oude vronw een. plagend spel. j De diepe rust van den zondag deed haar klaringen te ontnemen, riep de sahristij- pers triomfantelijk uit Ziet ge nu hoeveel waarde men aan die ondervra gingen mag hechten Ja, maar nu begon er een ander spel, dat schrikkelijk op den rug der kleri kale bladen te recht kwam. Niet twee, maar wel acht ondervraag de opperofficieren stuurden aan L'Etoi le Beige hunne beste geluk wenschen voor het vaderlandsche werk, dat hij me: zooveel kennis als waarheid tot een goed einde had weten te brengen. Daar zwijgen de bisschoppelijke gazetten over. W at de ongeluksmaat voor ons mi nisterie komt voldoen is een brief van generaal Van der Smissen van le Fe bruari door L'Etoile Beige des an derendaags medegedeeld. In dit schrijven verklaart de generaal zicli aanhanger der herziening omdat onze wetgevende macht in plaats van een vaderlandsch parlement te wezen de vertegenwoordiging der cijuskie- zers geworden is. Met verontwaardiging zweept hij het schandelijk stelsel der plaatsver vanging dat in ons leger eenen hoop dronkaaids en liederlijke kerels brengt. V anneer de rijke en arme jongelin gen zij aan zij dezelfde vermoeienissen en dezelfde gevaren zullen deelen, dan zal de zedelijke waarde van onze krijgs macht klimmen, dan zal men elkander leeren kennen, achten en helpen, dan zullen wij verstandige en bekwame sol daten bi 'komen, iets wat voor de thans bestaande legers onontbeerlijk gewor den is. De kleine burgers en werklieden we ten genoeg dat zij als verstootelingen behandeld worden en zij hebben daar genoeg van zij bezitten zooveel vader landsliefde als de rijken en beminnen hunne kinderen niet minder dan de kasteelheeren hunne zonen liefhebben maar als het Vaderland zijne offers vraagt dan willen zij dat allen het zelfde lot deelen. Daarom zijn degenen bedriegers welke durven zeggen Het land wil van denpersoonlijken dienstplicht niet Daarom zijn ze nog meer plichtig, M. Beernaert en Pontus die in 1887 hun woord verbroken en laffelijk gehandeld hebb 1 -en, wanneer de kwestie van den persoonlijken dienstplicht in de Kamer besproken werd. Dan had minister Pontus vooral moei ten den raad volgen dien ik hem 's mor- goed want op een werkdag had zij geenen tijd over. En waaraan dacht zij meest Aan het gebrek en aan de armoede die zij zoo dikwijls rond zich zag, aan helpen en goeddoen. Op eens slaat zij haar gebedenboek toe en legt het op 't venster boord. Zij bad eenen oog slag op 't hof geworpen. Daar ligt de hond iu gloeiende zonuebitte aan de keten. Uitgestrekt voor zijn kot, snakt hij naar lucht. De boerin staat op en gaat liet hof op. Arm dier, iedereen vliedt de zonnehitte en zoekt de schaduwe, en aan u denkt niemand... Wacht, ik ztl ulosmaken... Koes stil Wel, gij wildvang Wilt gij stil blijven De bond trok aan de keten en deed in wilde sprongen zijne vreugde kennen. Te vergeefs poogde de boerin naar den halsban J te grijpen om hem los te maken, iedermaal moest zij hem laten schieten en terugwijken. Ik zal Urte moeteD roepen... het dier ia v indaag geheel zot, zeg! zij eindelijk buiten adem van de aangewende moeite. Maar voor aleer zij nog terugtreden kan, schuift er een mansarm tusschen haar en den hond in en grijpt het dier terwijl esue tweede hand de keten lo maakt Zoo, nu is hij los en kan onder het voordak zondag houden.. Goeden dag, bazinne I De vrouw houdt de hand boven de oogen en kijkt omhoog naar den vreemdeling. Die stem kwam haar bekend voor; maar den grooten schoonen man voor li tar kent zij niet Doch Vos» schijnthem te kennen. Met iuid vroolijk geblaf springt het dier rond hem en druk t zich op den grond om i u uitgelatene vreugde weder op te springen. Vos is anders zoo boos op eenen vreemdeling maar, zie, hoe hij voor dezen kwispelstaart terwijl hij van blijdschap jankt! Zijnen kop laat hij door hem krabben, en Tians spiingt hij op en legt hem de breede klauwen op de borst. Wordt voortgezet.) B MHU ÏUSJBSSB flBSBrOTCSC5rosSS2G5^K5=^<saDe5^f;-'«BCTH:gYsB^f3^p^-5j^;wn ssrii'iï 11 nibhn ii ii ii 11 'li ir uuribmi 'iini' n S OaSMHMMaBl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 1