HET GRENSHOF 6de Jaar. Nummer 11 (275) Zondag 15 Maart 1891 LIBERAAL WEEKBLAD VOOR 5 fr. voor de stad. Abonnementsprijs1 voorop betaalbaar. r 5 fr 50 voor den buiten, Men abonneert zich PRIJS PER NUMMER 10 CENTIEMEN. op alle postkantoren voor den buiten: voor de stad, ten kantore van het blad, 10, Vooruitgangstraat 10, Aalst. HET ARRONDISSEMENT AALST. n Gewone, 15 centiemen Prijs der Annoncenj Eetlamen, 76 centiemen j per drukregel. Vonnissen op de dei de bladzijde, frank. Nee spe nee inetu. Men maakt melding van elk werk waarvan een exemplaar aan^'het blad gezonden wordt. Handschriften worden niet terug gezonden. AALST, 14 MAART. Oproep aan de liberale jongelingen. Wij brengen ter kennis dat de lessen tot bereiding van 't kiesexaam alle Zon dagen om 9 ure s morgens en des Don derdags om 8 ure s avonds, in het lo kaal Concordia zullen gegeven wor den. Wij hopen dat talrijke liberale jonge lingen het zich als eenen plicht zullen aanrekenen, die lessen te volgen om in :t bezit van een diploma te geraken, dat hun toelaat hunne politieke rechten uit te oefenen. Buitenlandsch politiek overzicht. Frankrijk. De Fransche Kamers zijn de bespreking begonnen van het nieuw douanentarief. Men weet dat de meerderheid de tolrechten wil vermeer deren en het gouvernement haar in dezen weg niet wil volgen. Waarschijn lijk zal eene ministerieele krisis volgen. Duitschland. Het groot nieuws van den dag is de kandidatuur van Bismarck als lid van den Reichstag in het 19e dis- trikt van Hanover. Men denkt dat hij niet zal aanvaarden zoo hij niet van eene overgroote meerderheid verzekerd il. M. Windthorst, de vermaarde hoofd man der katholieke partij is gevaarlijk ziek. De keizer is in persoon naar de gezondheid van den lijder komen vra gen. Oostenrijk. De Oostenrijksche Reichs- rath zal bestaan uit Duitsch liberalen 110 Nationale duitsche partij 18 Po len 57 Ruthenen 8 Jonge Tcheken 36 onafhankelijke enMoravische Tche ken 13 Bewarende katholieken 31 Slavenen en Serbiërs demokraten 23 Koronini club 8 Boheemsche bewaren de adel 18 Moravische gematigde par tij 5 Italianen 9 bewarende Duit- schers 2 Anti-joden 13 Rumeniërs 2. De graaf Taaffe zal moeielijk een mi nisterie uit die verschillige groepen kunnen vormen. Italië. Geheel de openbare aan dacht is getrokken op de ziekte van prins Napoleon. Zijn toestand is hope loos geworden. Tot hiertoe heeft er zich nog geene verzoening tusschen vaderen zoon voorgedaan. VLAAMSCHE ZEDENSCHETS. Niet alleen de dochter zegde dokter Schuit maar ook de moeder beeft eene ge lukkige hand alles wat zij doet g> dijt goed. De dochter en de pleegzoon zijn er het beste bewijs van. Men zou lange moeten zoeken om zoo een schoon paar te vinden. Weer schoot het bloed in Rozalie's gelaat. Dat men de waarde van een dier naarvolgens zijne schoonheid en kracht schatte, daaraan was zij gewend maar dat men op menschen op haar zelve en op Jooren denzelfden maatstaf toepaste, beleedigde haar fier zelf gevoel. Zij fronste de wenkbrauwen, keerde het hoofd om en vroeg aan de jonge vrouw van dokter Mulders of ze niet eens hunne bleekerij wilde gaan zien zij hadden juist dezen zomer veel lijnwaad op den bleek. En indien eene wandeling naar den meersch bij de beek niette vermoeiend was, dan... De jonge dame had reeds Rozalie's arm ge nomen, en beide wandelden naar de bleekerij. Rozalie beviel aan de jonge dame meer en meer. Zij had bijna eerbied voor deze twee vrouwen, die eene zoo groote boederij op zulke meesterlijke wijze bestuurden. Wij moeten elkander van nu af aan meer bezoeken gehuurdochter zegde zij. «Ik hoop dat gij en uwe moeder ons welhaast dit bezoek zult teruggeven. Wij hebben zoo weinig ken nissen, en ik ben oprecht blij nu somwijlen op uw bezoek te durven rekenen. Boven de wet. Als cle liberalen manifestaties inrich ten of het werkvolk meetingen bekgt, dan schreeuwen de klerikalen moord en brand, dan schrijven hunne gazetten van eerbied voor de wet, opstand tegen de overheid, miskenning van het recht matig gezag en nog veel vijven en zessen. 't Is de eeuwige historie van den balk j en den splinter, want in zake van schan- dige oppositie, aan de wetten des lands, onder oogpunt van ophitserij en volks opruiing, als ruststoorders, ja als echte revolutionnairs zijn de Belgische klerika len meester in hun vak gepasseerd. De bewijzen hiervan zijn in menigte voorhanden. Zagen wij in 1879 de bisschoppen niet te velde trekken, niet onbeschaamd weg oorlog voeren tegen de regelmatig gestemde wet op het lager onderwijs Klommen onze vijfduizend en zooveel dorpspastoors niet als razenden in hunne leugenkuip en bulderden ze niet als be zetenen tegen de scholen zonder God en schoolmeesters zonder geloof Predik ten zij niet openlijk de ongehoorzaam heid, ja het gewapend verzet tegen de bevelen der ministers Eu maakten ze de uitvoering der wet niet onmogelijk, door de lafste, de hatelijkste middelen, welke ooit onder een beschaafd regiem werden aangewend Was het geen fanatieke sloor, welke afkondigde dat Belgie rot was, en in een bloedbad moest herschapen worden En was het geen razende onderpas toor, die de schandigste bedreigingen aan het adres van onzen Vorst durfde uitbraken Denken de klerikalen soms, dat wel- lenkende lieden dit alles zoo maar sef fens vergeten zijn Verre van daar, en 't is ook met heel veel genoegen, dat wij hun zulks van tijd tot tijd eens onder hunnen japneus zullen wrijven. En dan hoe handelen de fanatieken tegenover het gerecht In zake van begrafenissen zien wij burgemeesters bevelen vrijdenkers in den hondenboek te delven, en zien wij die lummels zich op de walgelijkste wijze tegenover den doode gedragen. Eu als die laffe lijkenbeleedigers door het gerecht gestraft worden, is het de geestelijkheid der gemeente, die al in spant wat strekken kan om die droevige helden van het fanatismus, publieke eer- bewijzingen aan te bieden. In zake van broerkenszonde wordt er Op bezoeken, vrees ik, verstaan wij el kander minder goed, madameantwoordde Rozalie. Wij zijn er niet aan gewend en wij hebben ook nooit tijd. Bij ons heeft ieder uur zijn werk... Maar nu en dan een uurken zult gij ons toch wel kunnen geven. Ik geloof met dat gij er plezier van zoudt hebben, madame antwoordde Rozalie met eene openhartigheid die de jonge vrouw ver wonderde. Men moet er voor opgekweekt zijn om stil te kunnen zitten, dat kan ik niet ik moet altijd wat te doen hebben. Maar wan neer ik u ergens kan in helpen, zend dan maar om mij en ik zal geerne komen... Zie, dat is onze bleekerij Ailes wat daar ligt is handge- spin, door mij zelve gesponnen... En, zie, is het niet fijn De jonge dame bekeek het lijnwaad van dichtbij en prees de hoedanigheid doch met korte woorden zij was een beetje gekrenkt over 't afslaan van het aangeboden bezoek. Aan Rozalie had zij eene gunst willen bewijzen en die had ze niet aangenomen. Of dokter Schuit meer geluk zou hebben? dacht zij terwijl zij nevens het meisje debleeker;j verliet. In het terugkeeren waren de beide heeren met Jooren in gesprek. Dokter Mulders was een boerenzoon en die ondervroeg Jooren over het een en 't ander van den boerenstiel. Jooren antwoordde kort en ldaar en ging tusschen de twee geleerde heeren, zoo vrank en vrij en redeneerde zoo verstandig met hen, dat Rozalie er zuiver van aangedaan was. Maar die guns tige gemoedsgesteldheid zou niet lang duren dien avond reeds veranderde zij van gevoel. Als de beide heeren en de dame het Grenshof hadden verlaten, stond zij in de voorkamer en plaatste het gebruikte koffiestelsel weer in de glazenkas. En zoo hoorde zij hoe Jooren met i moeder sprak en haar op tamelijk gebiedende nu. op andere wraakroepende wijze te werk gegaan. In stede van die monsters aap te klagen of er een oog op te houden om hun het vluchten te beletten, wor den ze onderduims verwittigd over het geen hun te wachten staat, en hun dc midd len verschaft om intijds schampa vie te spelen, Deftige lieden zouden die zwijnen in menschenkleeren in hun huis niet, willen en de deurefi van mannen-en vrou wenkloosters staan wagenwijd open voor deze rekels, want zelden, heel zelden, worden deze smerige rakkers bij de lurven gevat. Sinds zeven jaar dwingen de ministers de liberale steden het onderhoud van katholieke schooiersscholen te bekosti gen. Honderdduizenden franks zijn alzoo reeds uit die gemeentekassen gestolen. Het hoogste Hof vau 't land verklaart dat al dat geld onwettig is afgehouden en deukt ge dat onzezookristelijke ministers zich aan dat vonnis onderwerpen? Ja wel, morgen brengen Ze gaan voort met de wet te verkrachten, net alsof er geene justicie meer bestond. Ze lachen eens fijn met het gevelde vonnis en doen hun goesting, juist als te voreu. Ze vertreden, vertrappen eu vergui zen de beslissingen der tribunalen, vagen hun hielen aan plicht en recht, kort om, stellen zich kort en goed boven de ivet Aan lieden van zulk gehalte past het dus niet liberalen en werklieden tot den eerbied van 's lands wetten te roepen. Overigens, wat deftigheid kan men verwachten van eene politieke partij, welke door het gerecht geschandvlekte per sonen, naar de Kamers zendt Liegen is troef. Wij knippen uit Denderbode van verleden zondag Het conservatief ministerie poogt met bij rechterlijke benoemingen katholieken te verkiezen heteven- wicht zooveel mogelijk te herstellen doch eer dit volledig is zullen er nog lange jaren voorbij loopen.» Wij gaan eens voor de beide Vlaanderen doeD zien wat Penderbode en de klerikale partij door herstelling van evenwicht verstaan. Samenstelling der rechtbanken in de beide Vlaanderen. Gent 8 klerikalen, 8 liberalen, 1 openstaande plaats. Dondermonde 5 klerikalen, 4 liber alen, 1 openstaande plaats. wijze, zoo meende Rozalie, zijn gedacht te kennen gaf. Morgen-vroeg gaan we niar den Hoogen Meersch, moeder f zegde bij kort en rap.We zullen dapper moeten maaien om tegen den avond gedaan te hebben. We zouden te veel tijd verliezen met op den middag terug te komen. Daarom kunt gij ons liever ons eten zenden Jawel, Jooren zegde moeder dat zullen wij doen. En denkt gij met geheel den meersch op éénen dag gedaan te kunnen maken Dat denk ik wel. Maar, luister Er is veel hooi dit jaar. Met den herfst moet gij ossen beginnen vetten. Die kunt gij tegen nieuwjaar verkoopen. O neen, dat ware te veel lastIk zal blij zijn als wij eenige voere i hooi kunnen verkoo pen en er genoeg overhouden voor ons gebruik. Hooi verkoopen zoo schoot Jooren op. Dat ware slecht geboerd, moeder Gij ver liest den mest, en dat is verlies voor uw zaai land. Geenen halm mocht gij verkoopen. Gij moet ten minste twintig koeien houden... Ro zalie is eene goede melkboerin. Laat ze dan maar doen Rozalie, die dit in d'j voorkamer hooide, wierp haren kop in den nek. Zoo, zoo Niet alleen de moeder, ook de dochter wfide hij kommandeeren! Dat zou niet lang duren. Zij zou hem wel toonen wie hier te bevelen had. Gp bare moeder mocht zij in deze zaak niet rekenen: zij vond het belachelijk hoe moeder naar Jooren luisterde alsaf hij haar eigen zoon was. Eu hoe moeder alles zoo schoon en goed vond wat Jooren deed Niet genoeg 's avonds hoorde zij moeder zeggen «Met Jooren is er gelijk een andere geest onder de knechten en de meissens op 't hof gekomeu daarbij wenkte zij hare dochter om i Audenaarde 5 klerikalen, 2 libera len. Brugge 7 klerikalen, 2 liberalen, 1 openstaande plaats Kortrijk 8 klerikalen, 1 liberaal, 1 openstaande plaats. IJperen 4 klerikalen, 2 liberalen. Veurne 2 klerikalen, 3 liberalen, 1 openstaande plaats. Wat zegt ge, vriend lezer, van dit aardig evenwicht Vergeet daarbij niet dat in meest al de overi ge provinciën het nog erger gelegen is. Vriend Denderbode, op die wijze zult ge weinig jaren moeten werken, niet om de volledige herstelling van het evenwicht, maar wel om de gansche klerikalezeering van al de rechtbanken. Maar lieg toch zoo niet, en durf uw werk bekennen. Burlet. Mélot is vertrokken, we krijgen Bur let in de plaats. Mélot, Burlet, al koekeu van denzelf- deu deeg We leven waarlijk in 'nen aardigen tijd en onder een vreemd bestuur. Beernaert is een oud liberaal, een gewezen medewerker van VEtoile Beige. Lejeune liet zich op rang zetten als vrijzinnig gemeenteraadslid. Pontus duldt gedwee dat zijne oude kameraden hem leelijke, treffende waar heden naar het hoofd slingeren. En liever dan 'nen minister te zoeken in zijne overgroote meerderheid van Kamer of Senaat, zoekt Beernaert den belachelijken Burlet op, ter vervulling- van dit verheven ambt. We zeggen belachlijk, en de volgende echte historie, zal onzen lezer de over tuiging geven, dat we nog beneden de waarheid zijn. Eens kwam te Nijvel een zwervende circus toe. 't Was volop feest in 't stadje en 's avonds verdrong de menigte zich in de opgeslagen tent. En daar waren clowns, a la Eeman, en kunstenaars in 'tevenwicht, en goo chelaars en bevallige paardenrijdsters, die over tapijten en door hoepels spron gen. Maar die laatste hadden korte rokjes aan, en lage schoentjes. |En tusschen die schoentjes en die rokjes prijkten prach tige beenen,gehuld iu een vleoschkieurig tricotje Gij en ik lezer, zoudeu wel die beenen bewonderen, maar daarom is onze deugd nog niet aan 't wankelen, niet waar Burlet kent echter zijn volkje beter. Hij wist dat het zicht dier welgevormde eens samen het hof op te gaan. Nauwelijks is Jooren zijn seizen beginnen wetten, of al cle andere knechten hebben den haarhamer gegre pen en zitten te haren dat het klinkt. Daarmee \erliezen zij morgen-vroeg geenen tijd. Het is een plezier als het werk zoo glad weg gedaan wordt Rozalie zag er niet uit als of haar zulks ook pleziei deed maar toch bleef zij nevens moe der staau en zag over 't hof waar 't werkvolk bijeenzat en met den haarhamer de snede van hunne zeizeus klopten. De scherpe slagen weer galmden in den stillen avond, en weldra kwa men dezelfde klanken van uit het .iorp en van verder gelegene hoeven, verkondigend dat de hooioogst in vollen gang was. IX. Reeds stond de zonne boven de schuur en zond hare stralen in Rozalie's kamerken als deze uit eenen diepen slaap schoot. Verward keek zij rond. Volgens den stand va i de zon, moest bet wel zes ure zijn dus was het al drie uren dag op 't hof. Het was bijna niet te gelooven en toch waar zij had zich verslapen de eerstemaal sedert lange jaren. Dat kwam van de domme gedach ten die baar tot laat in den nacht wakker ge houden hadden. Duizende dingen waren door haren kop gegaan. Herinneringen aan vader en aan den tijd dat zij nog een gelukkig eenvou dig kind was. In dien tijd was Jooren de zonne schijn van hare dagen geweest. Wat een goede kameraad, wat een beeld vau een broeder vóór haar De groote scboone jongen, dienevens haar opgroeide, deelde in ai de spelen van het kieiae meisje en spaarde nooit moeite om haar eene vreugde te bereiden of een dienst te be wijzen. Duizend trekken van goedhartigheid waren haar ingevallen eens was zij al sp lend in den diepen wal gerold, met levensgevaar kuiten, de orave deugdzame Nijvelaren. in verzoeking brengen zou, en 's ande rendaags, op bevel des Burgemeesters, reden de jufvrouwen van het Circus te paard, gehuld in .lange broeken!!! De heilige deugd was gered Daarom heet Burlet thans de broek... minister Waarom iuugemeester Van Wambeke heeft de mani festatie teii voordeele van algemeen stemrecht, welke hier heden moest plaats hebben, verbo den. Wij vragen eens waarom Zou de betooging niet vreedzaam, niet kalm, niet waardig geweest zijn Daal valt geen oogenblik aan te twijfelen» vermits de beto gers zich bereid verklaarden, muziek, zang, kartels en opschriften van kant te laten, ja, zich geheel en al aan de voorwaar den, door de burgerlijke overheden genomen, te onderwerpen. De manifestatie zou dus bestaan hebben in een stille en deftige optocht van burgers en werklieden, die vreedzaam en met waardigheid de ieclnen eischen die hun zoo billijk eu met zooveel reden toekomen. Die manifestatie was wettelijk en moest zon der gevaar zijn. Maar Woeste had gezegd Er bestaat in t land geene beweging voor herziening»; maar Denderbode schreef na zijn mea culpa: de werklieden vragen niets, en nu was er spraak van in het katholiek Aalst zelf aau die valsche beweeringen de klinkendste aller logenstraffin gen te geven. Nu hoorde men spreken van honderden bur gers en werklieden, welke uit al cle hoeken van hot arrondissement naar hier gir.gen stroo men om bij klaren dage te toonen dat Woeste en de Denderbode gelogen hadden, om te be. vestigen dat er eene krachtige beweging voor hervorming bestaat en de eisch zelf van alge meen stemrecht iu onze verkwezelde Dender vallei duizenden aanhangers telt. Dat mocht niet gebeurendat sloeg geheel het klerikale leugenkraam om verre en daarom, moest de manifestatie verboden worden. Om de weigering te verschoonen zullen onze Aalstersche pacha's misschien het verbod van M. Lippens inroepen. Alhoewel de manifestatie van Gent in andere voorwaarden gebeuren moest kunnen wij nog het besluit vau M. Lippens niet goedkeuren en vmden het nog dwazer voorM. Van Wambeke van tot denzelfden maatregel over te gaan. Of wel is de manifestatie ernstig of niet. In het eerste geval zal de beweging nog winnen mot de gemoederen te verbitteren door een kleingeestig en ongegrond verbod in 't onder geval, zou zij totaal fiasco gemaakt hebben en dan was zij in eens dood en begra ven. Maar, men wist van wanten; zij waren bang, overtuigd van het welgelukken en de grootsch- heitl der op touw gezette manifestatie en dan klonk hetAlles... behalve dat. had Jooren haar gered en eens was zij, door een uitgebroken stier, door haar rood .rokje getergd, aangerand geweestJooren had haar met zijn lijf beschermd en de woede van het dier gebraveerd, dat hij er uog een likteeken van droeg. Dat alles herdacht zij en dan kwam plotselijks de vraag in baron geest: en hoe hebt gij hem beloond Dit had den slaap van haar hoofdkussen verdreven. Eerst rond den morgend was zij ingesluimerden zoo vast was haar slaap geweest, dat zelfs het gerucht van do knechten en de meiden op het hof en in huis haar niet had kunnen wekken. Als zij uit haar kamerken iu de achterkeu ken trad, kwam moeder uit den gang, met eenen sleutelbos in de hand en een glimlach op het gelaat. Zijt gij eindelijk uitgeslapen vroeg zij welgezind aan het meisje die er eenigszins ver logen uitzag. Wel, 't geeft er niet aan. Wij nebben het zonder u ook gedaan gekregen. Ik ben op uwe kamer geweestmaar gij laagt zoo schoon te slapen, dat ik u niet wilde wakker maken... üf zij al lang weg zijn Bijna drie uren... 't Was nog maar twee, als Jooren al beneen kwam. Hij ging stillekens voorbij mijne kamer maar 'k had hem toch gehoord. Dan hebben zij de paarden hun eten gegeven, en rond drie ure zijn allen opgetrokken met da seizens sedert een uur is het vrouwevolk met de harken weg. -- En ik heb mij overslapen en u met al de zorg gelaten zei Rozalie spijtig. Geene zwarigheid, kind Het eten slaat al op 't vuur tegen ten tieuen moet het gereed zijn, heeft Jooren gezeiddan moet gij 't seffens dragen. Heeft hij gezeid dat ik het eten moet dragen vroeg Rozalie op een3 met blikse mende oogen. Wordt voorigtMtt.) :s:r^u.rjï»m-sfaöiS -rrsssmr^rr"^ wwynex^r55 DE DENDERGALM masóma o L^^naS9^Sa3SSBSS3SSKS3BDOBBBBBBH^a

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 1