6de Jaar. Nummer 24 (288) Zondag 14 Juni 1891 Lieve Jonkvrouw Trotsehhart Abonnementsprijs LIBERAAL WEEKBLAD VOOR 5 fr. voor de stad. 5 fr 50 voor den buiten, PRIJS PER NUMMER: 10 CENTIEMEN. voorop betaalbaar. Men abonneert zich op alle postkantoren voor den buiten voor de stad, ten kantore van bet blad, 10, Vooruitgang straat 10, Aalst. Nee spe nee metu. HET ARRONDISSEMENT AALST. Prijs der Annoncen Oewone, 15 centiemen Reklamen, 75 centiemen drukfBgel. Vonnissen op de dei de bladzijde, frank. Men maakt melding van elk werk waarvan een exemplaar aan ,het blad gezonden wordt. Handschriften worden niet terug gezonden. AALST, 13 JUNI. De personen die een abonnement nemen op DE DENDERGALM, voor het laatste halfjaar 1891 en het bedrag van hun abonnement zenden naar den Uitgever zullen het blad gratis ontvangen, te rekenen van heden tot einde Juni. Buitenlandsch politiek overzicht. Holland. Verleden dijnsdag hebben de wetgevende kiezingen in Holland plaats gegrepen. Men kan nog niet juist zeggen wat de eindelijke uitslag wezen zal, daar er verscheidene balloteringen zijn. De vroegere Kamer bestond uit 44 liberalen, 28 katholieken, 28 antirevo- lutionnairs, 1 bewaarder en 1 socialist. Er zijn reeds gekozen 41 liberalen, 11 antirevolutionnairs en 22 katholieken. De liberalen komen nog ii\ herstem ming voor 21 zetels. Alles doet voorzien dat de toekomende meerderheid zal liberaal zijn en 't minis terie ook. Frankrijk. De afgevaardigden heb ben met eene overgroote meerderheid de verhooging der rechten verworpen welke de protectionnisten op den invoer van stoffen roor den zijdehandel noodig, wilden leggen. De Kamer heeft insgelijks de vermin dering der inkomende rechten voor de vreemde granen gestemd dit nieuw tarief zal op 1 Oogst in voege komen. Mgr. Freppel is stervend. Duitschland. Het sch Boe hum heeft groote uitbreiding geno men. Thans bepaalr het zich niet meer bij de valsche verklaringen van eenige bijzonderen, welke minder inkomsten opgaven dan ze wezenlijk hadden, maar het bestaat voornamelijk in het over groot bediog dat reeds gedurende 16 jaren bij officieele leveringen voor den Staat zou moeten gepleegd zijn. Afge keurde spoorstaven, assen, enz. werden voor goed geleverd omdat men telken male bij de keuring der materialen de officieele mark wist na te maken en op de verworpen stukken te slaan. M. Baare, een rijk en alom geacht man, afgevaardigde bij den Reichstag, is in die zaak betrokken. "Men spreekt weêr van het toekomend ontslag van kanselier Caprivi, vooral 5. Vrij naar t Engelsch. KAPITTEL III. NATHANAEL CRAMP. Den avond van Christiaans aankomst was er vreugd in de woning van de weduwe Cramp (een schoon huis niet verre van de zee.) De zoon van de weduwe Cramp was uit Lon den overgekomen om bier, te Durewoods, eenige dagen bij zijne moeder over te brengen. In hare jonkheid was de weduwe Cramp dienstmeid geweest bij eene groote dame, en daarna was zij getrouwd met eenen scheeps timmerman. Haar man was zeer naarstig en zeer spaarzaam geweest. Op zee gestorven, had hij zijne vrouw en hunneu eenige zoon een net fortuintje achtergelaten. In L onden had madame Cramp eeneD stief broeder, professor Carpets. Jawel professor hij was professor, in het... haarvlechten Dien titel bad de slimmerd zich-zelveu gegeven. Nu, die professor Carpets had altijd aange drongen om den jongen Nathanaël Cramp in het haarvlechten op te leiden, en zoo was «Nath eindelijk te Londen bij zijnen oom, professor Carpets, geplaatst geworden. Ieder jaar kwam Nath voor acht dagen uit Londen naar Durewoods- bij zijne moeder ov<_r; en zoo thans was hij ook dit jaar overgekomen. Nath Cramp was een knappe kerel, met schoon dik haar ea aankomende knevels, met groote blauwe oogen en... een goedaardig maar oaaoozel uitzicht. Dat was de flink nu de graaf van Waldersée. prins de Bismarck gaan bezoeken is. Engeland. De beambten voor den dienst der omnibussen zijn te Londen in werkstaking gegaan. Zij vragen vermin dering van werkuren en vermeerdering van loon. De patroons willen het eerste maar niet het laatste toestaan de werk stakers weigeren die voorwaarden aan te nemen, de toestand blijft dezelfde. Sir Gordon (Humming heeft van het gerecht geen vonnis kunnen verkrijgen dat zijne onplicht in de kwestie van het baccarat-spel uitroept. Hij is tot de kosten verwezen en dus als oneerlijk speler gebrandmerkt. Die uitspraak heeft groote opschudding in Engeland verwekt en de pers aldaar spreekt met geenen lof over de speeldrift van den prins van Wallis. De lagere Kamer heeft het koste loos onderwijs voor Engeland en het graafschap van Wallis gestemd binnen kort zal het ook aan Schotland en Ier land worden toegekend, Italië. In de noordelijke provin ciën heeft men Zondag laatst verschei dene aardschokken gevoeld. De Vesu vius heeft daarop des anderendaags eene massa lava uitgebraakt. Het drievoudig Verbond is weer op nieuw geteekend het is stellig dat Italië des noods op de Engelsche vloot zal kunnen rekenen. Een te kort van 12 millioenen is in de kas van St. Pieterspenning ontdekt ten gevolge der waardevermind ring van aangekochte actiën. De kardinaal schat bewaarder is van het laatste ambt ont slagen. Rusland en Oostenrijk. De joden vervolging duurt in deze beide staten nog altijd voort honderden wijken uit naar Palestina en de nieuwe Wereld. De strengste maatregelen worden tegen Nihilisten en Socialisten geno men. Op den buiten. Lezer, uit de stad n Ik wil u laten een blik werpen in de velden van Vlaanderen. n Ik wil u spreken van de ellende uwer broeders, de arme Vlaamsche Boe ren. n Ja, er is veel armoede in de stad. De winter staat nog aan de deur. Er ontbreekt nog brood in huis. Er ont- breekt geld om kleederen en warming te koopen. Maar wat spreek ik van de ellende, welke u alle dagen onder de jongeling, die op de stoomboot Saucy Lass de reisgenoot van Christiaan Pembroke was ge weest. Van zoohaast de rook uit de schouw op den zeeboezem zichtbaar was, had vrouw Cramp de nadering van de stoomboot met de oogen ge volgd. Aan de deur stond zij haren zoon af te wachten, en met het hart vol moederlijke vreugd en hoogmoed zag zij naar zijne groote en zwierige gestalte als hij naderkwam. Wel, Nath jongen, w. t zij gij gegroeid riep zij hem toe, terwijl zij hare handen sa- mensloeg. Ruim vijf voet en half, moeder Uw vader was vijf voet en vijf, op zijne kousen,en gij zijt hem boven 't hoofd gegroeid Wel wel En een traan van moederlijken hoogmoed glinsterde in hare oogen. Beide waren binnen gegaan. Nath zette zijn valies neer. Ik weet wat dat is, zegde zijne moeder, met een fieren blik van het valies op haren zoon. Ja, moeder zei Nath, met een lichten blos 't is mijne uniform. Morgen doe ik ze aan. Gij hebt geen gedacht hoe schoon ze mij staat. En de sabel-bajonet... Is 't geweer niet geladen, Nath Geladen Neen Niemand draagt geladen geweren op gewone paraden, moeder zei Nath op soldaatachtigeu toon. Nath Cramp, het hoeft nauwelijks gezegd, was vrijwilliger. In Hyde Park had hij voor koninklijke personages gedefileerd. Zijne moeder was het zeker, de koningin moest hem bemerkt hebben. Met dien onzin moest Nath lachen maar toch, hij meende geen onge'ijk te hebben als hij dacht dat de prinses van Wallis dien dag eenen oogslag op hem geworpen had. oo0 n komt, ja, de tranen in de oogen doet komen. Wat gij zoowel niet kent, dat is de slavernij ouder dewelke de vlaamsche boeren gebukt gaan. jj Zij staan daar, als slaven aan hun lot geklonken, gebonden aan de aarde, die zij beploegen en bemesten met hun zweet en hun bloed. Ziet hen gaan langs de straten. Hun lichaam is mager, het is geel, het is ver droogd. De spieren zijn op hunne kaken met pezen getrokken. Hun oogen zijn dof en ingevallen. Hunne handen zijn hard en lam van werken. Zij kunnen zich schier niet recht houden hun rug is gekromd. Zij slingeren heen en weder. In een woord, het zijn versleten ma- chienen. En hun geest Gij ook moet lastig werken om eene harde brok brood te verdienen voor vrouw en kind. Maar uwe oogen schitteren, uw geest is wak ker en open, voor alles wat goed en waar is. De geest onzer arme vlaamsche boeren is verstomptbij is dood. Met de melk hunner onwetende en arme moeder hebben zij het bijgeloof en den schrik voor de kerk ingezogen. Zij leven en lijden honger, en arbeiden als slaven en stervenen anderen komen in de plaats, alweder om te lijden eu te strijden en te slaven en te sterven... En allen denken, dat het zóo moet zijn, omdat het ook zoo was in grootvaders tijd en omdat mijn heer de vetgemeste pastoor het zegt, en omdat onze lieve heer het zoo wil. Ja, nevens die zwarte uitzuigers, staan de kasteelheeren. In een nederig strooien hutje woont de boer in een trotsch kasteel met wallen en forens woont zi' lavend rij ver. De kast alheer rijdt, jaagt, zwelgt, leeft ir.oi Imaakt kapellen en kloos ter:- cl ïdt de onnoozele meisjes uit het volk. De boer zweet, vroet, slaaft, beult zich af, lijdt honger, lijdt koude, lijdt gebrek aan alles, En wanneer hij de vruchten van zijn zweet en zijn bloed heeft in de schuur gebiacht, Jedorschen, verkocht, dan draagt hij aan den godvruchtigen kas teelheer zijn klinkende goudstukken, welke die klerikale meester morgen in de stad met allerlei vuile wijven zal verbrassen En dat duurt zoo jaren en jaren, eeuwen en eeuwen voort. Eu dat volk lijdt en sterft en het zwijgt. En het steekt niet de vuist uit tot Geheel dien dag was Nath koningsgezind ge weest en had gedacht dat er geen schooner lot was dan zijn leven op te offeren ter verdediging van den dorpel eener (hij zegde niet welke) beminnelijke prinses. En nu gesoupeerd, Nath, want gij moet honger hebben. Dezen avond zult gij wel in deze klein kamer willen soupeeren, niet waar jongen Maar gij weet niet waar ik u morgen zal brengen. En zij spoedde zich om haren zoon te be dienen. De weduwe Cramp was een lieftallig vrouwtje die naar vetheid overhelde. Voor de gelegen heid had ze hare beste kleeren aangedaan, en ze zag er uit als eene dame. Met fierheid volgde Nath al hare beweging na, alhoewel het on- noodig is te zeggen dat hij veel dames gezien had. In den winkel van eenen Coiffeur ziet men dikwijls dames genoeg. Hij bezag zijn moeders coiffure met het oog eens kenners, en was derhalve een weinigje verstrooid toen zij herhaalde Gij weet niet waar ik u mor gen brengen zal. Neen, moeder, dat weet ik niet. Gij zult de beste slaapkamer en 't salon hebben... Geheel deze maand wil ik ze aan niemand verhuren. Neen, zegde ik tot mijzelve, mijn Nath is nu een manen een volontaire; eu als hij dit jaar naar huis komt, dan is het salon en de schoone slaapkamer voor hem alleen, al kwam er een prins naar vragen... Daar zie, Nath Nath's oogen straalden van plezier. Sedert zijne prilste jeugd was dat zoogenoemd salon eene geheiligde plaats voor hem geweest. Altijd had madame Cramp haar inkomen wat verhoogd, met in den zomer en in den herfst hare kamers te verhuren aan rijke lieden die het saizoen te Durewoods kwamen over brengen, en thans zou Nath deze schoone slaap- die godvruchtige papen en kasteelhee ren en het roept hun niet toe Gij zijt niets en gij hebt miljoe nen, wij zijn miljoenen en wij hebben niets. Ja,lezers, dat vlaamsche boerenvolk is diep te beklagen. ij Waar zijn die kloeke Vlamingen van voor eeuwen Waar zijn die Geuzen Waar zijn die Kerels? ij Helaas helaas zij zijn gestorven voor hunne vrijheid en hun recht, en hunne zonen liggen geboeid in de kete nen der ellende, der onwetendheid, des bijgeloofs en der slavernij. n Welke zijn de levensmiddelen der vlaamsche boeren De aardappel is hun voornaamste spijs. Maar als die vrucht mankeert of ziek wordt Het brood op den buiten is dikwijls uit gruis gebakkeu en zoo zuur en zoo droog, dat geen werkman in de stal het zoude willen eten. Vleesch kent de boerenwerkman maar van zien of van hooren zeggen. Dan hebt gij nog de kernmelkpap, die zijn honger bedriegt, maar hem moet \oeden voor zijn lastig werk. n En zijne kleediug gescheurde en gelapte lompen, die hem tegen het weder en de koude niet kunnen beschutten, want hij moet meer dan een jaar werken om een broek of een vest af te sparen, die hij op crediet gekregen heeft. jj En waar slaapt hij? Op strooi als hij strooi heeft, ofwel op de planken onder een strooien of een rieten dak, door welk de wind huilt en de regen, sneeuw en hagel binnendringen. Iedereen de spreuk van den armen boerenk t, die uitriep: Dat ik eens koning 1. ate mijn buik vol pap met brokk- a i: dan ging ik tot mjnen kop in 't strooi kruipen en 24 uren slapen. Ja, dat is het ideaal van dien armen duivelpap met brokken en een warmen stroozak. Dat is zijne kermis, dat krijgt hij voor zijn lastig werken, zelden of nooit. jj En hoelang werkt hij Ja, des zo mers van als de zon opstaat tot zij ondergaat. Van 3 ure des morgeus som tijds tot 8 ure deaavonds. 15, 16 en 17 uren voor hot ellendig loon van 15, 16 en 17 stuivers. Hij wint 1 stuiver per uur of 9 centiemen. Zulk een arbeider zweet een halven liter zweet per uur. Men koopt dus zijn zweet aan 9 centie men de pint. Is dat niet schandalig jj En de pachter die hem betaalt is zoo arm als hij. Alles voor kerkheer en kasteelheer. kamer hebben en bij zou in het salon mogen zitten 1 Het avondmaal was gereed. De goede moe der bad de tafel volgezet met al de lekkernijen die haar zoon het meest lustte. Daar stond frambozengelei en daar ook een koek die ze zelve had gemaakt. Maar ja, Nathanaël Cramp, de volontair, die was een man geworden, en lekkernijen stonden hem niet meer aan. Hij rookte nu sigaren en las pbilosophische boeken. Evenwel wist hij hoe zeer zijne moeder haar beet had gedaan om hem te behagen, en hij zou liever veel onaan genaamheden verdragen hebben, liever dan haar te laten zien, dat al de moeite, die'zij voor hem genomen had, vruchteloos was ge weest. Edich hoeveel hij van den koek en van de frambozengelei eten kon, 't was hem onmo gelijk zijne oude knapenmanieren terug te vinden. Met een pijnlijk gevoel werd dat door zijne moeder opgemerkt, en zij ondervond dat de hoogmoed eenen volwassen zoon te hebben niet zonder smart gepaard gaat. De geur van de frambozengelei had iets dat haar hart be drukte. Voor de eerstemaal werd ze gewaar dat zij haren jongen verliezen moest. En toch, als moeder was de vrouw zoo trotsch eenen zoon te hebben die een man was, dat ze tot hare eerste vreugde terugkwam. Zij begon hem te ondervragen over zijne uitzichten. En gij zijt dus tegenwoordig in Wigmore- stiaat. Dat is een groote stap om professor te worden Nath. Voor oom Carpets, ja moeder. En Nath scheen geenszins op zijn gemak te zitten. Gij weet, dat hij zich geen professor meer noemt. Neen, Nath 1 Waarom niet Wel, professor, ziet ge, dat is niet goed voor eene plaats als Wigmore-straat. Professor, dat is zeer wel voor Camden Town... die ken. In den winter slaat hij met den zwa- ren dorschvlegel, een sterk hout van eenige kilos, van voor dat het klaar wordt, met eene lantaarn, tot als het reeds donker is, ook met eene lantaarn. Gf hij staat een ijzeren zwingel te doen draaien gedurende 12, 13 en 14 uren. En dan wint hij 9 stuivers. Het overi ge is voor kerkheer en kasteelheer. u Hij breekt zijn borst, hij kromt zijn leden, hij vernielt zijn leven en zijne gezondheid voor 9 stuivers. jj En zeggen dat men voor een paard op den buiten 5 franks daags rekent Ziedaar een tafereel, dat wij aan He Zweep ontleenen, en hetwelk den ellen- digen toestand van den buiten in al zijne waarheid en afschuwelijkheid schetst, lot daar hebben de geestelijken en kas teelheeren de arme boerkens en veld- bewerkers gebracht. Hun lot is al niet veel beter dan voor 1789, maar daar zwijgen de papen over verande ring zal er eventwel moeten komen, goedschiks of kwaadschiks. Algemeen stemrechtpersoonlijke dienstplicht, verplichtend onderwijs en lotsverbete ring voor eiken arbeidenden rnensch zul len dien droeven toestand wel wijzigen, hoe eer hoe beter. De schoolverdelgim-, Het personeel vau de minist»- ïacht har telijk met bet avontuur dui i: vooi jevallea aan minister Deburlet. Eenige leden der linkerzUU waafUaetihen bijzonder MM Hanssens en Buis hebben laatst in de kamer het ministerie aan den scharffinaa! gespijkerd dat sinds 1884 zoovfire sciiólea heeft afgeschaft, ZOOSflis onderwijzers op straat heeft geworpen. De arend van Nijvel wilde het schandig ge ding zijner voorgangers MM. Melot, Devolder, Thonissen en Jacobs vrijpleiten en daarom vroeg hij aan zijn personeel dat men eene lijst zou opmaken van 't getal onderwijzers, onderwij zeressen, be waar-en gemeentescholen die sinds 84 werden afgeschaft en hoeveel klerikale scholen er werden aangenomen. M. Deburlet vond de lijst zoo ontzaglijk groot dat hij uitriep Maar dan lieeft de linkerzijde gelijk Na een oogenblik overvvegens schreef hij op het dossier Ik heb niet gevraagd wat er afge schaft werd maar wat er nog overblijft Ziehier eene trouwe kopij der lijst, die mi nister Deburlet deed opspringen, beschaamd over het werk zijner voorgangers. Sinds 1884 Werden 192 bewaarscholen afgeschaft En 274 klerikale bewaarscholen werden aangenomeu 843 gemeentescholen van lager onderwijs afgeschaft 1,501 klerikale scholen van lager onderwijs aangenomen nen daar niets van maar in West-End weet iedereen dat een Coiffeur geen professor is... Als ij in Londen van eenen professor spreken, dan meenen wij één man gelijk Huxley, moeder, of dal slag maar geenen haarvlechter. Ja jj zegde de moeder ik geloof u kind. (Het speet baar voor het verlies van den titel.) Dan zult gij u niet professor Cramp noe men, als gij u zult plaatsen Moeder Z9gde Nath ernstig ik wil u niet bedriegen nooit zal ik mij plaatsen als Coiffeur Neen Nath 1 Wel ons Heere toch, en waar om niet jj Dat is geen staat voor een man, voor iemand die zich een man gevoelt. Leven wij in eenen tijd dat een man een man 1 zijn leven hoeft te verkwisten met haar te vlechten van een deel vrouwevolk Zijn ze lastig Nath moeielijk om vol doen ij Wie moeder De dame9 die komen om zich te laten coif- feeren. Ik weet er ook van te spreken Nath; maar gij moet er geen acht op geven. Zij zijn allen eender... Nath draaide en wrong zich op zijnen stoel en bezag zijne moeder met een weinig onge duld. Gij begrijpt mij niet, moeder zegde hij 'tis het handwerk vaD coiffeur dat ik haat. Ik ben voor iets beters bestemd. Moet een man onzer eeuw van licht en beschaving zijnen tijd verliezen met andere lui 's haar te snijden, een man die begaafd is, een man die eene ziel heeft en betrachtingen zonder einde Maar Nath, jongen zoo pleitte zijne moe der, verontrust door deze teekens van een' weerspannigen geest iemand moet het toch doen. jj (Wordt voortgezet). 1

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 1