Sarmnwerksnde fVlelkerij Kaatsspel Esplanade. 14 Staats-Normaalscholen afgeschaft 28 Klerikale Normaalscholen aangenomen en geldelij k ondersteund 1,247 officiëele scholen voor volwassenen afgeschaft 134 klerikale scholen voor volwassenen aangenomen Ziedaar voor de scholen. Ziehier nu voor het onderwijzend korps. 1,168 officiëele onderwijzers en onderwij zeressen werden in beschikbaarheid gesteld met schorsing van hun ambt 304 hunner hebben eene merkelijke ver mindering van traktement ondergaan. Daaren boven zijn er 301 gemeenten die hunne eenig- ste officiëele school bij koninklijk besluit hebben zien verdwijnen. Die cijfers zijn officiëel Over dit vernielingswerk zal minister De- burlet in de Kamers niets komen vertellen Vooruit. De herziening staat aan de dear. Wat in de plaats van artikel 47 ko men zal, weet niemand. Misschien krijgen wij het bastaard- stelsel Beernaert, misschien spant De Smet-DeNaeyer de kroon, mogelijk gaan wij regelrecht naar het algemeen stem recht. De vrijzinnige partij heeft eenparig groote uitbreiding van stemrecht ge- ëischt, zonder zich om de politieke ge volgen te bekommeren. Haar was het alleen om billijkheid en rechtvaardigheid te doen, het overige was haar onverschillig. Thans is echter de toestand net afge- teekend en op allen wegen nieuwe plich ten. De klerikalen geven het voorbeeld. Dat voortaan, roept de Patrie van Brugge, de politieke opvoeding van el- ken Belg verzorgd worde alsof morgen het artikel 47 van eiken meerderjarige eenen kiezer maken ging Mr Woeste heeft het verleden zondag op een klerikaal banket te Eughien ook uitgeroepen Maken wij ons strijd vaardig voor de aanstaande kiesworste- lingen Men begrijpt wat die raad beteekent onze tegenstrevers zijn voornemens alle voordeelen uit .e nieuwe kieswetten te trekken, om de klerikale overheersching zoo mogelij k op steviger grondslagen te vestigen. Zij zullen zich'~toeleggen op het aan werven der werklieden, die waarschijn lijk alras en overwegend deel zullen ne men aan de kiesworstelingen. O de arbeiders zullen wordèn aange lokt, met ijdele en valscho -beloft&n ver leid en tot over het hoofd in fanatismus worden gedompeld, om tot echte werk tuigen in de handen der geestelijkheid te worden herschapen. De kleine neringdoenerde geringe bur ger zullen den verderfelijkeu invloed der priesters ten prooi worden geworpen Alom zal men christelijke maatschap pijen congregaties en burgersgilden uit den grond zien rijzen, en boeren en bur gers zullen tot een slaafsch klerikaal le ger worden opgeleid. Zullen wij, vooruitstrevende liberalen nogmaals de oogeu luiken bij vooveel ge vaar Zullen wij allen, de hoofden zoowel als de eenvoudigste soldaten, nogmaals den vijand gerust zijne plannen laten volvoeren Zullen wij nogmaals wachten hem aan te vallen tot de kiesstrijd hevig woedt Neen, niet waar Wie de pen kan houden, die hoeft in vlugschriften en bladen de waarheid te verkondigen; wie het woord kan voeren, die is gehouden alomdestem te verheffen ter verdediging van ons eerlijk liberaal programma. Allen kunnen wij iets doen ter bevor dering onzer vrijzinnige grondbeginse len. Vroeger was rusten lafhertig, thans is het misdadig geworden. Vrienden, denkt er aan Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Dat staat met groote letters in de Grondwet geschreven. Gelijk voor de wetwat beteekent dat? Vooral wie lez"n en schrijven kan wil zulks zeggen d it ieder evenveel rechteneu plich ten moet hebben in den 8taat. Door rechteu verstaat men vooral het kies recht dat in ons landeken enkel toegestaan wordt, aan menschen die geld hebben, al kun nen ze zelfs lezen noch schrijven. De eenvoudige werklieden hebben dus geene rechten meer 't zijn verstootelingen. Is er echter kwestie van plichtenzooals con tributie betalen, patenten, enz. zooals soldaatje spelen, burgerwacht,enz. d ui is het wat anders. Het kli'inste herbergsken in het kleinste dorp betaalt patent Ie arme duivel die mer mosse len leurt, betaalt patenthet vl esoh dat den werkman eet betaa t inkomende rechten, dus kost het duurder het graan dat uit den vreem de komt, vermits wij er 11e jaren te kort heb ben, zal wellicht ook intomende rechten beta len, dus zal bet brood duurder kosten. Zoo is het met de koffie, den rijst, de tabak, in een woord met al wat de geringe werkman dagelijks in zijn huishouden van doen heeft. Wij mogen dus gerust zeggen dat de volks klas weinig rechten heeft maar veel plichten vooral als het op betalen aankomt. Ware dat alles, dan zou men er nog een kruis over maken en denken 't is altijd zoo geweest, maar 't ergste van al is dat juist die genen welke veel patent en contributie betalen, eii daarentegen geen stemrecht hebben, dat juist die, en die alleen soldaat moeten worden. Een seminarist is vrij vau dienst als toeko mende hemeldragonder. De barouszoon koopt zich met een handvol goudstukken vrijmaar moet een arme duivel loten tn valt hij er in dan kan hij voor 3 a 5 jaar optrekken, en is hij 13 jaar lang blootgesteld om, bij den minsten op stand in de groote steden, weer biunen geroe pen te worden. Die seminarist, die baronszoon en die arme duivel, zijn die drie gelijk voor de wet? Ongelijk voor de wet, ja. Onze Koning heeft al dikwijls laten hooren dat zulks onrechtvaardig is, maar de katholie ken die het lan 1 besturen, willen daarvan niet weten. Al de liberalen zijn bet eens dat het maar ree.itvaanlig is dat de tijken zoo wel als de armen optrekken voor hun lot. Doch M. l'ontus durft geen wetvoorstel voor den persoonlijken dienstplicht voorstellen uit vrees zijn plaatsken van minister te verliezen en niett geustaaada de waarschuwingen van een twintigtal generaals en deze der linkerzijde houdt hij deu spot met 's lands verdediging en waarborg. Een politiek kameleon. Mr Woeste is verleden zondag in den katholieken kring te Engkien gaan fees ten, drinken en dus ook spreken. Zie hier wat, volgens een pastoorsblad op het feest tegenwoordig, de groote kleri kale leider gezegd heeft. De herziening is onvermijdelijk Dat is dus eene al gedane zaak en het verwondert ons grootelijks dat men niet meer haast voor eene oplossing aan den dag legt. Wat ons eventwel ve rwondert is de rechts om keer van meester Woeste, die over eenige weken eene gansche andere taal voerde. Hier te Aalst en elders deed hij eenen dringenden oproep tot verdediging der heilige grondwet. En nu Maar wat van dit politiek kameleon zeggen, die zoo gemakkelijk van godsdienst n overtuiging verandert als een gewoon meuschvan kleeding ver wisselt Hij heeft wederstand geboden zoo lang hij dacht dat de stroom tegen te i ouden was, maar nu, dat hij gevoelt dat alle tegenstand nutteloos is, laat hij zich meedrijven, uit vrees van versmoord te worden. Wat tweezakkig politieker Van alles wat. Men heeft de kas van St. Pieterspenning te Uome nagezien en een groot waardeverlies be- statigd op de actiën welke zij voor 24 millioen franken bevat. Sommige papieren zijn niets meer waard, anderen hebben Ion de helft huu- ner waarde verloren. Men schat het verlies op verscheidene millioenen. Wat zegt gij er van, beste lezer, van die 24 millioenen franken, welke cent voor cent, frank voor frank aan den zak van den armen duts ontfutseld warden? Men beweert dat de paus er des tt zeer van aangedaan is omdat hij sinds een paar jaren ondervindt dat de melk- koei van St. Pieterspenning begint minder te geven. 't Is spijtig voor den armen man! Om het te kort te dekken zou men wel eenen greep kunnen doe i op de 26 millioenen die door Pius IX bij eenen joodschen bankier te Londen geplaatst zijn, maar die bagatelle moet dienen om de pensioenen der pauselijke be dienden te betalen of propaganda voor het kristene geloof te maken. Dat de brave katholieken maar gerust zijn Leo XIII moet zijn stroozak nog niet verkoo- pen. Wij hebben wel gelezen dat paus Leo XIII, de opperste meester van alle katholieken, aan de klerikale bazen bevolen beeft van den werkman een goed, rechtvaardig loon te be talen, zonder hem uit te buiten of boven zijne krachten te doen werken, maar tot hier toe nog niet vernomen of on/e klerikale Aah- tersche bazen volgens dit pauselijk bevel ge handeld hebben en, moeten wij een anti-socia listische spreker van Zondag gelooven, de loonen zijn hier nogthans voor den werkman te klein. Houden de papen dan meer van hun nen zak dan van den paus Gekuipt uit De Werkman: Voordioogen hoest, drinke men regenwater met brood- suiker. Vindt ge niet, dat het veel beter zou zijn van water vau Lourdes, Oostakker of elders aan te bevelen, welke volgens die gekonfijte bladen van mirakuleuze kracht zijn Waarom regenwater met sui er als een fleschje Lourdes water onfeilbaar genezen moet? België heeft het geluk en de eer van aan 4896 katholieke priesters, die meer voor hunne geldkoffers dan voor de zieltjes zorgen, zoo maar jaarlijks 4,352,315 franken te mogen be- taleu, zonder de buitengewone toelagen. Voeg daar nu bij dat elke kapelaan nog gemiddeld 3000 franken uit de zakken der brave kristenen klopt, dan komt men nog eons tot de kolossale som van rond de 15 millioen, maakt te zamen meer dan 19 mifioen. Van bijzondere legaten, erfenisinpalmingen, enz., zullen wij liefst maar niet spreken. Kan het niisseu dat die Heeren een rijken wijnkelder en eene welgevulde geld- koffer bezitten Denderbode schijnt er leute in te hebben dat de socialisten de spreuk van Jan de Lichte heb ben aangenomen Een voor allen, allen voor een. Heeft Kristus ook niet gezegd Wat gij aan den minste der mijnen doet, hebt gij ook aan mij gedaan En is dit allen voor een en een voor allen niet duizendmaal beter dan de kenspreuk der jesuieten Alles voor ons, niets voor u Denderbode walgt van een zedeloos schrijven uit Figaro, een klerikaal blad van Parijs dat hier in België voornamelijk door de katholieke kasteelheeren, de gepoederde kapelaans en de maitressen van de adelijke jonkers gelezen wordt. Die deftige kliek is niet vies gevallen De partij der eerlijke lieden. Wij hebben destijds gesproken over het ze- denschamlaal ten laste van den geuaamden Al- bert-Fernand Gabriel, oud 27 jaar, onderpas toor te Lomiiie, nabij Rijstd. Priester Gabriel, welke de vlucht genomen had toen de feiten aan het daglicht kwamen, is later te Rijsel terugge keerd om zich gevangen te geven. Zaterdag is hij voor het Assisenhof van Rij sel verschenen onder beschuldiging van talrijke aanslagen op de zeden gepleegd, op kinderen die hij den catechismus moest aanleeren. Door de jury plichtig verklaard, werd pries ter Gabriel door het Hof veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Weeral 'nen kerel, die binnen een drietal ja ren naar Belgie afzakken zal, om... den cate chismus aan te leeren en te knagen aan ons bud get van 't onderwijs. Is het niet te verwonderen dat de klerikale bladen zulke veroordeelingen nimmer mededee- len Och, zij behooren aan de partij der eerlijke lieden. Iets voor de boeren. Dat het clericaal ministerie den landbou wer zeer genegen is, weet iedereen. Immers het neemt alle gelegenheden te baat om onze soldaten te voeden met brood van vreemd graan. Ziehier het bewijs er van. Dinsdag 2 Juni, lieeft te Antwerpen de aanbesteding plaats ge- bad, voor het ministerie van oorlog, van de vol gende hoeveelheden graan 200,000 kil. roode inlandscke tarwe 600,000 kil. Donau tarwe 400,000 kilo. La Plata tarwe 200,000 kil. tarwe vau Cali- fornie Totaal: 1 millioen 400 duizend kil. Hoe vindt gij landbouwers, die 200,00 J kilo gram. inlandsche tarwe, nevens die 1,200,000 kilogrammen voor vreemd koren. De meeting van Zondag. Zondag had er hier in den Katholie ken Werkmanskring eene anti-socialis- tische meeting plaats. Wij hebben dezelve bijgewoond en het verslag er van in DenderbodeLand wacht en ook in Vooruit gelezen. Denderbode zegt dat er een honderdtal socialisten tegenwoordig waren zijn anti-socialistische konfrater vindt er eerst ruim 217, dan later komen zij uit den grond in overgroot getal. Was dit getal 100 van de Denderbode ten gevolge der uitgesproken redevoe ringen misschien zoo aangegroeid Dat pleit dan niet ten voordeele van de argu menten der sprekers. Vooruit spreekt van 600 a 700 socia listen dat is overdreven, zoowel als hij het aantal toehoorders door een ver grootglas gezien heeft. De kwestie van een honderdtal meer of min is hier nogthans de hoofdzaak niet; wa( er dient aangemerkt te wor den is, dat op eene anti-socialistische vergadering van 1200 man er 3 a 400 socialistische leden gedurende 2 uren durven komen en kunnen luisteren naar de redevoeringen hunner tegenstrevers, zonder eenig onderbreking of afkeu rend gemompel. Dat zouden de anti-socialistische lei ders met hunne volgelingen niet durven bestaan. Hunne schapen mogen maar ééne klok, éénen toon hooren, zoo als het zondag klaar gebleken is, wanneer men eenen socialistischen spreker het woord heeft geweigerd. De klerikalen hebben te Wachtebeke, Zonnebeke, Laerne, enz. al getoond wat zij door de vrijheid van fiet woord ver staan Wij vinden de klerikale handelwijze van zondag alles behalve ridderlijk. Weihoe er zijn daaï 850 anti-socialisten tegen 350 socialisten men dondert ge durende 2 uren tegen de zoogezegde branders, moorders, verdelgers van troon, autaar en eigendom. Twee uren lang aanhooren de socialisten die hevige aanvallen in stilte en zonder morren, en als ze dan op 't laatste vragen om ook eens een woordje te zeggen, dan legt men hun een slot op den mond Of wel moeten de klerikale leiders weinig betrouwen stellen in de anti socialistische overtuiging der katholieke werklieden, ofwel moeten zij verzekerd zijn dat de argumenten hunner sprekers niets beteekenen en als een kaarten huis zouden om verre geblazen worden. In hunne gazetten roepen zij altijd Waar le volksbedriegers sproken, zui- len wij ook gaan wat zij opbouwen, zullen wij afbreken. Wij zullen hunne drogredenen vergruizen en de ver- dwaalde werklieden op het goede spoor terug brengen. En nu zij de kans hebben om voor e n uitverkoren publiek die drogredenaars zoo plat als vijgen te kloppen en da ver- blinden de oogen te openen, nu laten zij die gunstige gelegenheid voorbijgaan en houden zich aan de spreuk Zwijgen kan niet verbeterd worden. Anti-socialistische kleppers, dat geeft een klein gedacht van u. Op de eerste rangen, schrijft Dender bodebemerkte men verscheidene pries tersNatuurlijk dat de meesters op de eereplaats zitten en zij die hun man daat van burgemeesterschepen of raadslid aan M. Pastoor te danken heb ben van., achter komen .Zou er geen een van die gezalfde predikanten, wier wel sprekendheid en geleerdheid?? men altijd zoo hoog roemt, zich met den socialistischen spreker kunnen meten hebben Het schijnt van neen, want ze heb bengezwegen. Wat de fiasco van die anti-socialisti sche meeting volledigt is de opkomst van den kommissaris met een dozijn politiemannen om te zeggen Alleman buiten, de komedie is gedaan Waarom vergeet Denderbode aan te kondigen dat Vooruit voorstelt van op zondag aanstaande in het zelfde lo- kaal, met het zelfde publiek, over het zelfde onderwerp eene nieuwe meeting met discussie te houden, mits elk eene uur te spreken. Heeft hij soms te grooten schrik Stadsnieuws. Hij was aan 't vergeten geraken en dat mocht niet zijn voor zulk een importent personnage. Willende doen zien dat hij de meester is en van de burgerwacht eene echte kleine kinderschool maken, riep hij zijne kapiteins voor de oefenin gen bijeen Zeg aan uwe mannen, als ze braaf zijn, dat er zondag geene exercitie zal plaats hebben. Als ze braaf zijn zoo sprak in den tijd meester Buys tot de kleine pagad ders,als hij ze totstilte wilde paaien.Als ze braaf zijn: zulke taal past aan eenen majoor der bur gerwacht lijk 'nen bril aan den olifant. En de kinders zijn niet braaf geweest, zij hebben in de rangen de stilte verbroken en daarmee is zijne edele doorluchtigheid iu eene spaansche kolere opgevlogen en heeft ze allen tot exercitie voor vandaag verwezen. C'est pour bon, zei kapitein Doe. Met zulke behandeling zal men van onze burgerwacht eene wezenlijke garde komiek ofte kinderspel maken. De kleine doorgang in de Molenstraat is maar langs eenen kant afgesloten en nu is het bijzon der geschikt om nog meer vuiligheid van den anderen kant te doen. Halve middelen helpen niet. Naar wij vernemen wordt er weer bijzonder door zekere familie geloopen en gewerkt om het nieuw gasthuis op Mijlbeke te krijgen. On- uoodig er bij te voegen dat er weer vriendjes- bevoordeeliging in 't spel is en dat die familie ook een stuk verlangt vaa den koek waarin anderen reeds zoo gretig gebeten hebben. Cha- que son tour, is niet te veel, zeggen zij. Programma van het Concert te geven door de koninklijke Harmonie op Zondag 14 Juni 1891, om 11 1/2 ure 's mor gens, op de Groote Markt, onder het bestuur van M. Van den Bogaerde 1° Souvenir de Parismarche militaire, dediée a M. le senateui Ch. Liénart, 1° exé- cution. Van den Bogaerde. 2° Tanhaüserouverture. Suppé. 3' Coulissen scherze, Fr. Roth. 4° Le Rtndez vous de chasse. Rossini. 5° Marche Turque. C. M.Von Weber. Club XXX. Zondag- ld Jinii 1891, Om 3 uren namiddag Louis De Moor (Aalst) tegen Pol. Michiels (Aalst). Om 4 uren namiddag Les flamands (Laeken) tegen Louis De Roeck (Aalst). Om 5 ure namiddag De twee winnende partijen. Reis naar Antwerpen. De reis naar Antwerpen voor de leden van Vooruitgang door 't Werk blijft bepaald op maandag 6 Juli aanstaande. Alles doet voor zien dat zij voor 't aangename en leerijke niet zal moeten onderdoen tegen die van vorige ja ren, dank aan de welwillendheid van Antwer pen eersten Magistraat. Bij de aankomst zullen er Heeren afgevaardigden aan de statie de maatschappij ontvangen en naar het Stadhuis leiden, waar ze door den geachten Heer Bur gemeester zal verwellekomd worden. Men zal opvolgens bezoeken het Stadhnis Schelcle- kaaien en Dokken, een transatlantisch stoom schip, het Steen, het Museum Plantijn, het nieuw Museum, het Park en de Dierentuin. Een tochje op de Schelde zal er ook bij zijn. Ge ziet dat er geen tijd zal overblijven om zich te vervelen. Wil S' Medardus zijn water bakken sluiten dan zullen wij eene nuttige en vroolijke reis doen. Een lid. Ijandbouw. Land-en Hovingbouwmaatschappij van Aalst. De heeren leien der maatschappij zullen op eene algemeene vergadering, deu Zondag 21 Juni 1891, om 3 ure namiddag, in de Vier Winden bijeengeroepen, om over te gaan tot het bespreken van de volgende dagorde 2. Zullen er nieuwe proeven met de bouillie bordelaise aangewend worden 2. Ontwerp over de gebruiken en gewoonten in z ike van p icuten. 3. Verslag van de Centrale Landbouwmaat- schappij van Belgie over de tolovereen komsten. 4. Aankoop van zaaitarwe van groote op brengst die aan den winter van 1890-91 weder- staaan heeft. Medeg Over de assimilatie der stikstof bij de planten. Deze waarnemingen toonen zonder eenige uitzondering aan dat de groene bladen dei- planten eiken avond rijker aan stikstof zijn dan 's morgens. Het grootste gehalte bevindt zich voornamentlijk bij de luzern, de roode klaver en de platte erwt. De niet zijnde peul gewassen ook toonen doze bijzonderheid aan maar in 't algemeen in minderen graad. Het jaargetijde, 't is te zeggen de duurder dage lij ksche verlichting en de hoogte der tempera ture of warmtegraad zijn ook van grooten invloed wat blijkt uit de twee laatste, slechts in September uitgevoerde navorschingen met de kunmel en de lupine, die zoo als het te voorzien was geringere hoeveelheden bevatte- den. Men moest volgens de theorische begrippen er zich aan verwachten, dat, wanneer het stik- stofgeha te der bladen periodisch eene ver mindering oudergaat, hierbij de eiwitstof min der in rekening komt, daar zij ais bestanddeel van het protoplasma en der bladkleurenae korrels bij het gezond, levend blad weinig ver anderlijk voorkomt. Wij hebben nu wel de zoo de avond als mor- gend bladeren van de roode klaver van 9/10 Juni ook in hunne asparagine gehalte beproefd en daarbij de hier achter volgende uitslagen geboekt Avond-bladers 0,973 p asparagne(water Morgend-bladers 0,277 [vrij. Men mag alzoo ook zeggen, dat de groene bladers 's avonds rijker zijn als des morgends. Er moet dan daaruit opgenomen worden dat het meer gehalte aan zetmeel des avonds op een aanwerving van koolstof uit de lucht berust of toeteschrij ven is, en dat het gene der aspa ragine op eene opslorping van stikstof door het blad uitgeoefend aan de lucht toetewijten is. Doch alleen kunnen de bovenstaande waarne ming nog niet vergenoegen om tot stellig bewijs te dienen. Zou de schepping der aspara gine in het blad niet op eene toevoering van inorganische stikstofverbindingen uit den grond door de wortels opgenomen kunnen berusten en maar bij dage in hoogeren graad zich ver openbaren, vermits de bron des daartoe benoo- digde stikstofvrije materieel onder gedaante van koolhydraten ten gevolge der aaneigening of assimilatie in de bladkleurkorrels met meer snelheid voortgaat Deze verwezenlijking zou zeer verstaanbaar en gegrond kunnen zijn. Maar er ontbreken daartoe vooreerst ten deele de dadelijke veronderstellingen. De algemeene uit den grond getrokken inor ganische stikstofachtige voedingmiddelen, het salpeterzuur is, zooals het bewezen is, door vele planten al in de wortel aangelegd en ge raakt niet tot aan de bladers. In het blader- materieel onzer hierboven gemelde onderzoeks planten zou het dan ook overeenstemmend met deze bekende daadzaken, bij de roode klaver, de luzern, de platte erwt, de robinia eu de wijngaard gansch ontbreken of er zouden hoogstens zeer onbeduidelijke sporen van salpeter bestatigd geworden, terwijl daaren tegen het bladmaterieel van den Carum een weinig en integendeel hetgene van de koolraap en kemp tamelijk veel nitrraat laten na wijzen, zooals het bij deze planten ook bekend is. (Vervolg nadien.) Onze driekleur. (Dit lied wordt gecomponeerd door H. Steppe). Victorien Van de Weghe. (Uit de tweede reeks der Verzamelde Ge dichten). INHULDIGINGSFEEST van Herdersem, op Zondag 14 Juni, met de welwillende mede werking van de Koninklijke Harmonie en de Landbouwsectie vau Aalst (Noord). Programma der plechtigheid 1° Aankondiging van het feest door kanon- geschut. WIJ MOETEN ER ONS KRACHTDADIG EN ZONDER VERWIJLEN OP VOORBEREIDEN.» (VERVOLG.) 1. Daar treedt het regiment voorbij en boven 't Gewerenbosoh zwaait fier der Belgen vlag Ons jeugdig rot, met 't mul der straat bestoven, Stapt moedig op, trotsch in der zonne laeh En jong en oud die 't heir voorbij ziet trekken, Begroet de vaan als 't reinste zinnebeeld Dat moed en krachtin 't harte weet te wekken Waar ook het licht in hare plooien speelt. Op stap, op stap, rond onze leeuwenvaan, Symbool van eendracht, vrijheid Wij gaan ermeê vooruit op de eerebaan Vol levenslust en blijheid 2. Rood is de kleur der frissche kinderlippen, Die moeders mond m zaalge weelde kust Rood is de bloem waarom de vlinders wippen, En in wier kelk het honingbieken rust Rood was het bloed dat onze vaadren stortten In 't grijs verleden, toen van zuid tot noord, De spaansche beul of zuiderkrijgskohorten Vernieling zaaiden, ramp en schande en moord. Op stap, op stap, rond onze leeuwenvaan} Symbool van eendracht, vrijheid; Wij gaan ermee vooruit op de eerehaan, Vol levenslust on blijheid 3. Geel is het zaad gestrooid in vruchtbre voren, En geel de bloem van brem en boterwêi Geel praalt de zee van 't overrijpe koren Op 't ruime veld der vette vlaamsohe klei Geel is het blad dat uit de kruin der boomen De najaarswind doet rollen in het slijk Maar geel is 't goud door werk en vlijt bekomen, In 't stil gezin aan deugd en liefde rijk. Op, stap, op stap, rond onze leeuwenvaan, Symbool van eendracht, vrijheid Wij gaan ermêe vooruit op de eerebaan, Vol levenslust en blijheid! 4. Zwart is de kool uit waalschen grond gegraven, Die warmte en licht en leven brengt alom Zwart is 't gelaat dier duizend moedge braven, Ginds bij liet erts, bij rook- en vuurkolom Zwart is de ziel die tusschen volkenrechten Nog zaaien wil de tweedracht, nijd en haat, En zwart de schaar die Belgie wil verknechten Door dweperij, door domheid of verraad. Op stap, op stap, rond onze leeuwenvaan, Symbool van eendracht, vrijheid; Wij gaan ermêe vooruit op de eerebaan, Vol levenslust en blijheid I DER

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 2