STAPELPLAATS RENTENIERSHUIS HOOIGRAS, Gebruikt gas vu ren in uwe keuken; dit is zuiver, gemakkelijk en spaarzaam. HOOIGRAS, BIERBROUWERIJ llooi- en Nagras, Terstond te huren bürgelijketTstand HOOIGRAS, HOOIGRAS, ZAAILANDEN Bonification séneuse. Schoon Huis te koop. Vcrschillig Nieuws. MARKTPRIJZEN. Frs. 79,000. EN EEN HUIS Uit der hand te koopen f 2° Om 12 3/4 ure ontvangst der feestgenoten in de melkerij. 3° Banket om 1 ure. gc4ü Openbare voordracht over de inrichting en de voordeelen der Samenwerkende Melke- rren. 5° Het uitvoeren der verschillige bewerkin gen aanbrengst, wegen, ontroomen, afkoelen der melk, boteren en kneden. Nota. Vrijen toegang voor het publiek. Namens den bestuurraad De Voorzitter A. De Landtsheer. De Ondervoorzitter A. Moens. De Bestuurder Is. Beeckman. De Leden: Van Nuffel L., Muylaert V., Verhoever J., De Cock L. Maagziekte. Poperinghe, 29ou okto ber 1889. Ik kan niet genoeg de voortreffe lijkheid uwer Zwitsersche Pillen aan 1 fr. 50 de doos loven dezelve hebben mij den eetlust teruggegeven en van eene langdurige maagziek te genezen. Ik raad alle zieken aan deze Zwit- sersche Pillen te gebruiken. (Handteeken gewettigd.) H. Fuytynck, politiedienaar. Bestuur van Telegrafen. In de maand Mei 1891, werden 66120 telegrammen per telephoon gewisseld tusschen de geabon- neerden der telephoonnetten en de daarmede verbonden telegraafkantoren, namelijk 18340 te Antwerpen 11692 te Brussel 6917 te Luik 6150 te Gent 5164 te Char leroi 419 te Marchieunes 344 te Chate- lineau 190 te Loielinsart 4332 te Bergen 2140 te Verviers 1774 te Namen 1664 te Oostende 1562 te Leuven 1112 te Door- nijk 1040 te Mecüclen 857 te Brugge 651 te Kortrijk 123 te Roeselare 604 te LaLouviére 263 te Dendermonde 351 te Lokeren 252 te Aalst 126 S' Nikolaas 33 te Spa. Brussel, 9 Juni. Zich verhangen voor eenen boterham. In de Osseghemstraat te Molenbeek woont eene weduwe met twee doch ters, Louise, oud 19 jaar en Marie, oud 17 jaar. De moeder van die twee ongelukkigen woont met een jongen man van ongeveer 27 jaar ;toen Louise dinsdag morgen nog eenen boterham vroeg, weigerde de man dien te geven, en om het arm meisje te tergen sloeg hij 3 of 4 malen het stuk brood in het aangezicht van Louise. Wanhopig over deze behandeling is die onge lukkige zich gaan verhangen in eene ledige ka mer nevens die van hare moeder. Op net lawijt en het geschreeuw van het meisje zijn de gebu- ren komen toegcloopen, die de koord lossneden Het meisje is oogenblikkelijk naar het gast huis gevoerd, waar zij toegekomen is in levens gevaar. Het parket is met de zaak bemoeid. Op den hoek der Evenarstraat en Konink lijkestraat is men bezig met het opbouwen van een huis toebehoorende aan een bankier der stad. Donderdag rond half tien was men bezigde groote blauwesteen op te trekken waarop het balkoen moest rusten. De ontzaglijke zware steen rustte reeds op de twee steunpijlers toen eensklaps de vooruitstekende balk van den op- haalboom losgeraakte en naar beneden stortte. Een werkman, de genaamde Basèque met het plaatsen van den steen gelast kreeg de ontzage- lijke massa op 't hoofd en werd er onder ver pletterd. De man was op den slag dood. Het lijk was afschuwelijk om .ien. Deongelukkige Basèque, te Geneval verblijvende was 53 jaar oud en va der van drij kinderen. Hij was reeds 18 jaar in dienst bij den aannemer welke het huis bouwde. Het mag een waar geluk heeten dat de zoon van het slachtoffer, die ook aldaar werkzaam was, ook niet door den blok getroffen werd. Het parket is verwittigd en wordt op de plaats des onheils verwacht. Bij Buffalo-Bill. Dijnsdag ie er een nieuw ongeluk gebeurd iu het plein van Ten- Bosch. Een der Indianen werd aan het hoofd gekwetst door eene prop van een geweer en viel uit den zadel. Vier Cow- Boys hebben den ar men Roodhuid moeten wegdragen. Er bestaat echter geen gevaar voor zijn leven. Die Roodhuiden zijn overigens zeer zonder linge kwasten en beschaafd... gelijk een ketje van Brussel. Eergister komen er twee binnen bij eenen pastij-nakker van Elsene en eten eene ganscbe schotel met pasteitjes op. Als het oogenblik gekomen was van te beta len hebben zij de vlucht genomen. De pastei bakker wilde ze nasnellen... maar loop al tegen kerels die gewoon zijn de prairiën door te ren nen op jacht naar wilde paarden. Bij een beenhouwer hadden zij denzelfden truk willen beproeven, doch de man was ver wittigd en zei hun Bas d'argent pas de suisse geen boter geene vbch 't moet zijn dat e Roodhuiden zulke rijmpjes vatten want zij zijn er netjes van doorgetrokken. Meerendree. Op de wijk Dunnen alhier heeft men maandag morgen het meisje Emerence Vande Velde verdronken gevonden in ecDe gracht achter het huis van den heer De Reu, stoker, waar de ongelukkige meid was. Deze heeft zich alous van het leven gebracht, omdat hare ouders zich tegen haar huwelijk verzetten. Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen. Wedstrijd voor het begeven van plaatsen van ingenieur bij het Beheer van Staatsspoorwegen. Beheer van Staatsspoorwegen. AANWERVEN VAN PERSONEEL BERICHT. Van den 5 tot den 12 Juni 1891. GEBOORTEN Mannelijk 9 Vrouwelijk 8 HUWELIJKEN. E. Rubbens, doet. met J. De Bièvre, bez. J. Coppens, tw. met M. De Range, tw. Fr. Walgraef, tw. met M. De Paepe, tw. C. De Pauw, bliksl. met A. Frank, tw. P. Schietse, dagl. met L. De Smet, tw. J. Van Hemden, dagl. met C. Verhulst, br. T'h. Ghysels, tw. met M. Mathieu, br. Fr. Temmerman, onderw. met L. De Sae- deleer, z. b. OVERLIJDENS. A. De Schutter, vr. Meganck, barreelwach- ster, 42 jMijlbeke. J. Bombeeck, z. b. 79 jMaanstraal. 12 kinderen onder de 7 jaren. AALST 13 Juni. Fer 1 heet. 23 lit 50 Tarwefr. 25-00 Masteluin23-00 Geerst19-50 Rogge19-00 Haver. per 100 kil. 18-00 Spelt00-00 Koolzaad 00-00 Lijnzaad 31-00 Koolzaadolie. 00-00 Lijnzaadolie 00-00 Koolzaadkoeken 00-00 Lijnkoeken. 00-00 Aardap. (roode de 100 kil. 13-00 Aardap. (geele) nieuwe. 0-00 B er.de 3 kilogram6-81 E ts de 25 1-63 VI :s per 3 kilos 2-80 VL' enen per stuk, le soort 25-00 2° cent 26-0O 24-00 21-C0 21-00 21-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 14-00 0-00 7-72 1-91 3-40 20-00 STAD AELST. OPENBARE AANBESTEDING der Werkeu van Stichting van eene PXJ S5IJ IGIvlG {Entrepot.) De Burgemeester en Schepenen der Stad Aelst, brengen ter kennis van het publiek dat er op Vrijdag 3 Juli 1891, ten 11 ure voormiddag, ten Stadhuize, Zittingszaal van het SchepeD-College, onder de nadere goedkeu ring van die het behoort, za.1 overgegaan wor den tot de openbare aanbesteding der Werken van Stichting van eene publieke Stapelplaats. Het bestek der Werke beloopt tot Deze aanbestediug zal bestaan uit EEN LOT en zal gebeuren met aanbiedingsschriften aan den heer Burgemeester, bij bezwaarde brieven (lettres chargées) toegestuurd en ten minste drie volle dagen vóór den bepaalden dag der aanbesteding in den Post van Aelst besteld (bet is te zeggen vóór den 30 Juni 1891.j De aanbiedingsbiljetten zullen toegezonden worden onder dubbelen omslag, de eene (uit wendige) bel adres van den heer Burgemeester hierboven gemeld dragende, alsook de woor den Aanbieding voor de onderneming van openbare werken, de andere (binnenste), voor opschrift dragende: Aanbie ling voor de on derneming der Stichtingswerken van eene pu blieke Stapelplaats. De aanbiedingsscbriften waarvan de buiten omslag den stempel van den Post van Aelst met eene latere dagteekening dan die van den laat- st< u dag voor de nederlegging bepaald (29 Juni 1891) dragen zou, zullen niet in aanmerking kunnen komen. De aanbiedingsschriften moeten op zegel ge schreven zijn. Zij moeten de namen, voorna men, hoedanigheden en woonplaats van den aanbieder vermelden en door hem geteekend zijn. De aanbiedingsschriften zullen bepalen dal de aanbieder zich verbindt op zijne roeren de en onroerende goederen de werken volgens de bepalingen en voor aarden des kohiers van lasten te voltrekken en uit te voeren, en de som jn volle letters aanduiden. Het plan, het bestek en het kohier van lasten en voorwaarden der aanbesteding berusten op het Stads-Sekretariaat, alwaar men alle dagen er van kennis kan bekomen van 10 ure 's mor gens tot 's middags en van 3 tot 5 ure namid dag, de Zon- en Feestdagen uitgezonderd. Aelst, 5 Juni 1891. De Burgemeester en schepenen, De Sekretaris, V. VAN WAMBEKE. Edm. SCHEERLINCKX. OPENBARE VERKOOPING niet Hof, TE AALST, MOLENSTRAAT nabij de Groote Marht. Verhoogd op fr. 16,500 DERDE ZITDAG Maandag 15 Juni 1891. OPENBARE VERKOOPING te Baardegem, (Schaapboersweide). OPENBARE VERKOOPING te Audegem, Schoonaarde, Berlaere, Wichelen, Cherscamp en Schellebelle. A. Om een ure nanoen, ter herberg genaamd De Sterre, ij bij sieur Auguste Boemans, te Schoonaarde, dorp Gemeente Audegem. Gemeente Schoonaarde Gemeente Berlaere. B. En om 2 ure namiddag, ter herberg In den Casino, bij jufvrouw weduwe Leus, te Wichelen, aan de dorpplaats Gemeente Wichelen. I>e touiteïileidiiig-eii zullen door de gasfabriek kosteloos g-eplaatst worden levering van kook- toestellen aan inkooniprijs. Cherscamp en Schellebelle. OPENBARE VERKOOPING te Aalst-Schaarbeke. A. Om 2 ure namiddag B. Om 3 are namiddag OPENBARE VERKOOPING te Wanzele. OPENBARE VERKOOPING TE AALST. Eersten hoop. Tweeden hoop. Instel, Zaturdag Juni 20 Verblijf, Zaturdag Juli 4 VENDITIE van opstruikwassonde TE AALST. BrussélschensteenwegBergemeersch en Nieuwstraatpoort en OsbroecJc. Maandag 22 Juni 1891. OPENBARE VERKOOPING te Baevegem. Eerste koop. Tweede koop. Instel 23 T Verblijf 30 Jum 1891 Kantoor van den Notaris DE WINDT te Aalst, Cumontstraat N°11. A. Een schoon Renteniershuis met Koets poort en Hof te Aalst in de Statiestraat N° 13, bij cadaster sectie C N° 997 b i, met eene op pervlakte van 2 aren. Dit huis voorzien vaa gazgestel, pomp-en regenwater, bevat Salon, Eetplaats, Keuken, Schotel-en Waschhuis, Remisie en Paardenstal, 6 Bovenkamers, groote Zolders, ruime Menage-en Wijnkelders, is ook door zijne voordeelige gelegenheid ge schikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Onmiddelijke ingebruiktreding. B. Schoone Bouwgronden te Aalst aan de Leopoldstr.ialpoort en in de Koolstraat. Voor de conditiën vervoege men zich bij genoemden Notaris. Een schoon Huis te Aalst nevenst de Zee- bergschetirug, rechtover de brouwerij van den heer Vau der Schueren hebbende schoone Salons, Keuken, Stal, Remisie of Magazijn, 2 Kelders met Bakoven, Pomp-en Regenwater, Moes-en Lusttuin, bezondere ingang voor rij tuigen. Door zijne voordeelige ligging nabij de koop- warenstatie en benevenst de Vaart, allerbest geschikt voor koopman in kolen, bouwmate rialen of voor al ander bedrijf. Voor den sleutel en de conditiën bevrage men zich bij den Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke plaats N° 26. Te koop een schoon Huis, in de St. Janstraat N° 5, bewoond door den eigenaar F. Calle- baut-Govaert, gansch nieuw opgebouwd bebbende salon, eetplaats, verandak, keuken, 8cbotelbuis en waschhuis vier schoone slaap kamers, groote en schoone zolder, schoone kelders, pomp-en regenwater schoonen en grooten cour eenen hof van 50 roeden grootte beplant met fruit en ornemeutplanten, gras plein uitgang gevende in de Scherrestraat door eene groote koetspoortboven de koets poort, magazijn en zolder. Zichtbaar den Dijnsdag, Woensdag en Vrij dag van 10 tot 12 en van 3 tot 5 uren. De Minister van Spoorwegen, Posterijen en Tele grafen brengt ter kennis van de belanghebbenden dat, in September e. k. een wedstrijd plaats heeft voor het begeven van plaatsen van ingenieur bij het Beheer van Staatsspoorwegen, dit is tot 4 plaatsen bij den dienst van Wegen en Werken en tot 4 plaatsen bij Trekdienst en Materieel (zie Koninklijk Besluit van 5 Februari 1891, Staatsblad van 20 Maart daarna, en ministeriële beschikking van 10 Februari 1891, Staats blad van 22 Maart). Om tot die plaatsen te worden aangenomen moet men 1° Belg zijn 2° Hoogstens 30 jaar oud wezen 3° Van onbesproken gedrag zijn 4° Vrij .zijn van alle krankheid en gebrek van lichaam of gestel 5° Desvoorkomend, aan de wetten op den krijgs dienst voldaan- hebben. De candidaten zenden vóór 30 Juni hunne aanvraag aan den Heer Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen en geven daarbij op, of zij verlangen dat de proef, aangewezen in artikel 0, letter A en B, van voormeld Koninklijk Besluit, handele óf over de Duitsche óf over de Kngelsche taalzij voegen bij hunne aanvraag een echt uittreksel van hunne ge boorte-akte, op zegel van 1 fr. 30. Elke vraag, na 30 Juni gedaan, blijft zonder gevolg. De jaarwedde, welke gedurende den proeftijd aan de aanneembaar verklaarde candidaten wordt toege kend, bedraagt 2700 frank. De Minister van Spoorwegen, Posterijen en Tele grafen brengt ter kennis der belanghebbenden, dat in den loop der maand Juli eerstkomende, een wedstrijd wordt uitgeschreven voor bet begeven van HON DERD EN TWINTIG plaatsen voor HULPKLERK, waarvan ZEVENTIG te verleenen zijn in de Vlaam- sche en VIJFTIG in de Waalsche provinciën van het land. I. Om tot die bedieningen te worden aangenomen, moeten de candidaten 1" Belg zijn 2° Minstens 17 en hoogstens 25 jaren oud zijn. Echter kunnen de gewezen krijgslieden, die mins tens acht jaren werkelijken dienst hebben gedaan en door het Departement van Oorlog gunstig zijn nano-e- schreven, tot den ouderdom van 27 jaren worden aan genomen. Voor de gewezen onder-officieren die zich in dezelf de voorwaarden aanbieden, is die hoogste ouderdom bepaald op 30 jaren 3° Van onbesproken gedrag zijn 4° rij zijn van alle krankheid, lichaamsgebrek of gestel 5° Desgevorderd, aan de militiewetten voldaan hebben 6° Ia staat zijneenen borgtocht van 1,000 frank in gereed geld te storten. Die borgtocht kan worden bezorgd door eenen geld schieter en op dezes naam ingeschreven de interes ten worden hem alle halfjaren rechtstreeks betaald tegen 3 1/2 t. h. sjaars. II. De candidaten moeten voor 20 Juni, hunne aan- viaag zenden aan den Minister van Spoorwegen Posterijen en Telegrafen, uitdrukkelijk doen kennen ol zij wenschen mede te dingen voor de plaatsen te begeven in de. Vlaamsche ofwel voor die in de Waal sche provinciën en bij hun verzoekschrift voegen een echt uittreksel vau hunne geboorte-akte, op zee-ei van fr. 1.30. s Elke vraag, na 20 Juni gedaan, blijft zonder gevolg. De aanvragen der krijgslieden in werkelijken dienst moeten volgens rangorde, aan het Departement van Oorlog worden gezonden. III. De candidaten, welke aan voormelde voor waarden voldoen, mogen zich als ingeschreven be schouwen zij ontvangen een afdruk van het pro gramma der vakken en voorwaarden van dan wedstrijd en worden, zonder verdere kennisgeving, ten bekwa men tijde tot het examen opgeroepen. N. B. Na minstens 4 jaren onberispelijken dienst, kan aan de hulpklerken toegelaten worden deel te nemen aan de wedstrijden, die zouden uitgeschreven worden voor het verleenen van bedieningen van klerk 3e klasse, met eene jaarwedde van 1400 frank. zakken nieuwe hop fr. tot Aalstersche Hop van 1889 frs. 80.00 a rs. 82.50 1890 beschikbaar 105.00 110 00 Poperinghe, stad 1890 115.00 000.00 gemid. gemeente id. 110.00 000.00 Les uébordements qui arrivent par la Sambre et l'eau d'Heure eur les terrains de Zóne, y déposent un limon gras excellent pour la culture du tabac. Ces tabacs surpassent en qualité et en arome le meilleur Obourg et Itoisin. Envoi par kilo, c., échantillon. Par 5 kilos j'expédie pr 5 1/2 franco par 10 id. par 11 kilos franco. Récolte de 9u, fr. 2.50 le kilo de 89, fr. 3.00 de 88, fr. 3.50 de 87, fr. 3.75 de 86 fr. 4.50 de 85, fr. 5.50. M. Nalinne et Fils, Marchienne-Zóne (Hainaut). Déchets coupés, mélanges des rècoltés, a fr. 1.501e kil. pr 5 kil. Om uit onverdeeldheid te scheiden. van een schoon en welgelegen De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal, namens de eigenaars, met gewin van palmslag en gelagen, open baarlijk verkoopen Een schoon en welgelegen Renteniershuis met Hof gestaan en gelegen te Aalst, in het begin der Molen straat, nummer, 26, hebbende gelijkvloers Salon, Cabinet, Eetplaats, Keuken, twee verdiepen met schoons en ruime Slaapkamers, Zolders, Kelder, Koer Bergplaats en Waschhuis, Regen en Putwater, Lust tuin en Hof met Fruitboomen in vollen opbrengst, ge kend ten kadaster sektie A nummers 475 en 476, met eene grootte van 3 aren 40 centiaren, komende van voren aan de Molenstraat, van den eenen kant aan den heer Boone, van den anderen kant aan de kinde ren van den heer Amand Boone-De Wolf en van ach ter aan den eigendom van madame De Wolf-Coevoet. Bewoond door de medeeigenares Mejufvrouw Hortense Eyerman. lil gebruiktrediDg met 1 Juli 1891. Dit Huis door zijne voordeelige gelegenheid en uit gestrektheid is zeer wel geschikt voor koophandel of allerhande bedrijven, en is zichtbaar de Maun- en Donderdagen van 2 tot 5 ure namiddag. Telkens om 3 ure namiddag, ter Estaminet SINT ANTONIÜS, n bewoond bij jufvrouw weduwe Van Humbeeck-Baeyens, te Aalst, in de Molenstraat 81. Tot nadere inlichtingen vervoege meD zich ter stu die van genoemden Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke plaats, 26, alwaar er gestadig groote en kleine kapitalen te bekomen zijn mits goed bezet. van De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal ten verzoeke van wie het behoort, op WOENSDAG 17 JUNI 1891, om 3 ure namiddag, openbaarlijk verkoopen Zes hectaren allerbeste Hooigras, verdeeld in 31 koopen, wassende in de groote Schaapboersweide te Baardegem, tegen de oude Heirbaan en nabij den steenweg van Dendermonde naar Brussel. De gadinghebbenden tot het leggen van vlas ter sprei op gemelden meersch, worden verzocht zich op gestelden dag en uur te begeven ter herberg Den Loereman, bewoond door den wachter Louis Van der Élst, recht over zelfden meersch, alwaar de verkoopingsvoorwaarden zullen voorgelezen wor den. De verkooping zal gebeuren op tijd van betaling mits stellende goede borg en betalende het orgela komptant. van allerbeste De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal ten verzoeke der eigenaars, openbaarlijk verkoopen op DONDER DAG 18 JUNI 1891, het allerbeste HOOIGRAS was sende óp de hierna gemelde meersohen, te weten 2 koopen op eenen meersch omtrent de herberg van Xavier Abbeloos, ieder groot 13 aren. 4 koopen op eenen meersch nevenst de hofstede van Adriaan van Gendt, ieder groot 15 aren. 3 koopen op eenen meersch in de Schoonaardsche- meerschen, ieder groot 10 aren. 1 koop op zelfden meersch uitmakende den bek, groot 9 aren. 1 koop op eenen meersch in de Schoonaardsche- meerschen, groot 14 aren, laatst gebruikt geweest door de kinderen Iliano. 8 koopen op eenen meersch nabij 't Saros, in het Meulebroeck, ieder groot 11 aren. 10 koopen op eenen meersch, Achterste Maal, ieder froot 13 aren 52 centiaren, eigendom van den heer ievionnois. 2 koopen op eenen meersch, in den Beeokaert, ieder groot 10 aren 15 centiaren, eigendom van den- zclveu. 1 hoop groot 10 aren 50 centiaren, op eenen meersch in de flerreweghemeerschcn, gebruikt geweest door de kinderen Felix Do Greëf. 1 koop groot 10 aren op eenen meersch in de Her- reweghemeerschen, gebruikt geweest door Constant De Lannoy, voortskomende van Constantia Sckud- i dinck. 2 koopen, ieder groot 10 aren 40 centiaren, in de Herreweghemeerschen, eigendom van d'heer De Smet- Bauwens. 2 koopen, ieder groot 14 aren 50 centiaren, op eenen meersch rechtover de Margote gebruikt geweest door d'heer D'hooghe-Lauwaert. 2 koopen, ieder groot 9 aren 80 centiaren, in de Herreweghemeerschen, eigendom van d'heer De Smet- Bauwens. 1 koop groot 13 aren 70 centiaren, in de Margote, eigendom van d'heer Van Kelecom. 2 koopen, ieder groot 10 aren 35 centiaren, in De- kenBbocht, eigendom van d'heer Levicnnois. 1 koop groot 12 aren 10 centiaren, in de Herrewe ghemeerschen, rechtover de Margote, gebruikt ge weest door Joseph Van den Abesle-Van Hauwer- meiren. 1 koop groot 15 aren 70 centiaren, in de Herrewe- gemeersehen, gebruikt geweest door Regina DeWinne, wezende wisselmeersch en wisselende met den meersch toebehoorende aan jufurouw wed. J.-B. Temmerman, het deel komende aan de Sloot tegen Berlaere. 9 koopen, ieder groot 14 aren 90 centiaren, m de Dekensbocht, eigendom van d'heer Levionnois. 3 koopen ieder groot 11 aren 53 centiaren, in d'Els- bocht, eigendom van d'heer De Smet-Bauwens. 2 koopen, ieder groot 11 aren 50 centiaren, in d'Elsbooht, eigendom van denzelven. 1 koop groot 15 aren 50 centiaren, in d'Elsbochti eigendom van denzelven, 3 koopen, ieder groot 10 aren 90 centiaren in de Malroos. 2 koopen, ieder groot 13 aren 85 centiaren, Steen oven. 3 koopen, ieder groot 20 aren, op d'Helsbrug, in gebruik geweest bij de weduwe Constant Siau. 7 koopen Hooigras op eenen meersch te Cherscamp en Schellebelle, genaamd den Beekmeersch, groot 78 aren 60 centiaren, eigendom van Madame Matthys. Het Nagras van dezen laatsten meersch zal onmid- delijk na het Hooigras verkocht worden. De verkooping zal gebeuren op gewone voorwaar den en tijd van betaling, mits stellende goede en gekende borg en betalende het ongeld CDmptant. van allerbeste De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal, ten verzoeke der eigenaars op VRIJDAG 19 JUNI 1891, open baarlijk verkoopen Het goed HOOIGRAS, wassende op eenen meersch gelegen te Aalst-Schaarbeke, wijk St. Apolonia, root 1 heelaar 11 aren 90 centiaren, eigendom van lame weduwe Van Puyvelde-Levionnois, gebruikt bij sieur August Cooman, te Erpe, en verdeeld in 8 koopen ieder van circa 14 aren. 1° Circa 5 hectaren, verdeeld iu 37 koopen, goed en zuiver HOOIGRAS, wassende langst de rivier den Dender op de Vettemeersohen, genaamd Pontberg, te Aalst-Schaarbeke, achter het Sohalienhuis en aan den steenweg leidende van Aalst naar Erembodegem, eigendom der heeren Cumont, te Aalst. 2° Zeven koopen schoon en goed HOOIGRAS, was sende op eenen meersch eigendom van den heer De Vidts-Pins te Aalst, nevenst zijn buitengoed, aan voormelden steenweg. 3° En drij koopen, elk van 12 f»T»n 95 centiaren oed HOOIGRAS wassende op eefiel1 m.èersoh van en heer De Blieck-Levionnois, te AM8L gelegen te Aalst-Schaarbeke, in den Osbroek, npven8t de meer sehen der heeren Leclercq en De PaS®i achter het Mestplein. De verkooping zal geschieden op gewone voorwaar den en tijd van betaling mits goede borgstelling. van De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal ten verzoeke van den heer Charles Cumont, fabrikant en eigenaar, te Aalst, op MAANDAG 22 JUNI 1891, om 3 ure na middag, openbaarlijk verkoopen Circa 40 koopen schoon en goed HOOIGRAS, was sende op eenen meersch genaamd Kloostermeersoh, gelegen te Wanzele, aan den watermolen van den heer Hippolyte Matthys. De aanwijs zal gedaan worden door sleur Frans Wynant, jachtwachter te Smetlede. De verkooping zal geschieden op gewone voor waarden en tijd van betaling mits stellende goede en gekende oorg. N. B. De ten achteren staande koopers der vorige veilingen zullen niet als koopers aanvaard worden, BIJ STERFGEVAL. van de I >i* K.OOS De Notaris DE PAUW te Aalst, daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank van Dendermonde, den 14 Mei 1891, zal met tussehenkomst van zijnen ambtge noot Meester BRECKPOT te Aalst, ten verzoeke van wie het behoort, ten overstaan van den heer Vrede rechter des kantons Aalst en met gewin van palmsla gen, openbaarlijk verkoopen, de volgende Goederen, te weten Eenen EIGENDOM bestaande uit een schoon Woonhuis met groote n gangpoort, Salons- en Eet plaatsen, Kabinetten, Keuken-VV asch en andere plaat sen en verscheidene gebouwen voor Magazijnen, Mouterij, ruime Zolders, drijf- en andere Kelders, Kuiperij, grooten Paardenstal, Hangars, Koer en Hof, gestaan en gelegen te Aalst, ter plaats genaamd Burght ij achter de Vischmarkt, in denwelken is gevestigd de Bierbrouwerij De Roos, bekend ten kadaster sectie A Nos 1324a, 1325a en 1326a, met eene grootte van 17 aren 90 centiaren, palende ten oosten aan eenen grond voortijds der erven De Clercq thans het fabriek der heeren gebroeders Callebaut, ten zui den aan het straatjen genaamd Burghtstraat, ten weBten aan den Ouden Dender en ten noorden aan de verwerij van den lieer Moeus-De Hase, met drij ketels zich iu den eigendom bevindende en dienende tot het brouwen van bieren. In gebruik bij de eigenaars der Brouwerij De Roos. ii Een HUIS met afhangelijkhedon gestaan en gele gen te Aalst, uitmakende den hoek aer Oude Graan markt en Aohterstraat, wezende de van oudB gekende herberg Het Gulden Hoofd, bekend ten kadaster sectie A N° 808 met eene grootte van 1 aar 40 centia ren, komende van de eene zijde aan dame weduwe Schelfhout en van de andere zijde aan den hoer De Ridder. In gebruik bij sieur Donatus Van Boxstael. ZITDAGEN Telkens om 3 ure namiddag, ter Zittingzaal van den heer Vrederechter te Aalst, in het Stadhuis aan de Groote Markt. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich ter studie van genoemden Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke plaats, 26, alwaar er gestadig kapitalen in leening te bekomen zijn aan gematigen intrest, mits bezet op gro.idgoederen. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal ten verzoeke der nagenoemde eigenaars, openbaarlijk verkoopen 1° Om 2 uren namiddag, binnen Aalst-Mijlbeke, BrusselBohesteenweg, achter de woon van sieur Frans De Boom, alwaar men zal vergaderen Het allerbeste Hooigras wassende op den meersch van den heer Generaal Verbrugghe te Antwerpen, groot ongeveer 1 hectaar 32 aren. 2° B nnen Aalst in de Bergemeerschen, het goed Hooigras wassende op den meersch van Mevrouw de Gravin de Kerchove de Denterghem te Gent, groot ongeveer de 1 hectaar en half. De Toemaat van dezen meersch om met Hoornvee afgeweed te worden zal insgelijk verkocht worden. 3° Om 4 uren namiddag, binnen Aalst aan de Nieuw straatpoort, het HOOI- en NAGRAS wassende op don meersch achter het huis van den heerHonoréDeBlieck, toebehoorende aan Madame Cumont-De Craecker te Brussel, groot ongeveer de 1 hectaar 25 aren. 4° Om 5 uren namiddag, binnen Aalst in de Osbroec- ken aan het gescheid van Erembodegem, het HOOI- en NAGRAS wassende op de meerschen van voornoemde Dame Cumont-De Craecker, ter oppervlakte van circa 3 hectaren. Het alles verdeeld in koopen t'elks gerief. Gewone conditiën en tijd van betaling mist borg te stellen en het gewoon ongeld comptant te betalen. van De Notaris DE WINDT te Aalst, zal ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, opeubaarlijk verkoopen Eene partij Zaailand, gelegen te Baevegem op Neervelde, bekend bij cadaster sectie B N° 351a groot 29 aren 80 centiaren, palende oost d'erven Van der Haeghen, zuid d'erven Van de Velde te LandBtkauter, west de Dnesohstraat en noord d'erven Van der Schueren te Oosterzeele. Een perceel Zaailand, gelegen te Baevegem op Achtercuys, bekend bij cadaster sectie B N°" 33 en 34 groot 15 aren 50 centiaren, palende oost Hortense Van de Velde, zuid de kerk van Baevegem, west Augustin Eeckhout en noord d'erven De Porre. Onmiddelijke ingebruiktreding. ZITDAGEN t'elkens eenen DIJNSDAG om 2 uren namiddag, ter herberg van den heer Engelbert Kiekepoos, te Baeve gem Dorp. Voor alle inlichtingen begeve men zich ten kan- toore van genoemden Notaris, bij welken gestadig te bekomen zijn groote en kleine kapitalen mits goed bezet op grondgoederen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 3