Men Vraagt tïTbekomen! Egyptische Maïs, BERÏCHÜ bMichtT fL I 650,000 «NORMAL» DRUKKERIJ 10, Vooruitgangstraat, 10 Aalst. DEKENFABRIEK TE KOOP LOUIS BUEKENS, TE HUREN HUIS TE HUREN? Réchaux a pétrole, g - I ECHTE SINGER NAAIMACHIENEN W. RAYDT O JULES VERNE'S WONDERREIZEN Gazgesticht van Aalst. TE HUREN. WINDELINCX Huis te huren. Groote vermindering van prjs Jan De Raeve-Wouters Uit der hand te koop. sl SINGER NAAIMACHIENEN Grand choix de petits et grands rideaux, GROOT MAGAZIJN Fourneau ARDENT Beste kwaliteit van houille- kolcm Ph. Van den Steen, Bericht aan de breisters. Louis Ruyssinck-Michel, Verandering van woonst. Geneeskundige Inrichting Eerste kwaliteit van Hooi, HUIS TE HUREN. Fran® Fabus-Rosmans, Het boekhouden in de Melkkerijen. ECHTE Conservez Ia santé et portant les véritables articles Amerika, Australia, Afrika, Chili en Peru Boekhandel van J. Lebègue en Cie, uitgevers in Rrussel van Men belast er zich met alle soorten van drukwerken Affichen, Doodbrieven, Omzendbrieven, Facturen, Visietkaar- ten. Menus, Trouwbrieven, Adreskaarten, Doodbeelkens, enz. Specerijen, Wijnen en Sterke Dranken, POST. Vleeschhouwer, in do Klapstraat, Jte Aalst, heeft'de eer het publiek kenbaar te maken dat hij bij verandering van woonst zich aldaar komt te vestigen. Door de goede waren en gematigde prijzen hoopt hij de gunst van eenieder te verwerven. De Clercq. et Ce, te Aalst. Te koop een Stoommachien met ketel (demi fixe) in goeden staat gereed om te werken en hebbende 1 1/2 paard kracht. En een toestel (machien) met dampuitwer- ping en regelingsnaald 120 kubiek meters par minuut voortbrengende. Men vraagt bekwame breisters voor grof en fijn werk, bij D. MEGANCK-ROLLIER, Han- delstraat, N° 29s Aalst. N. B. Ten zelve huize zijn er te bekomen zeer goede Breimachienen, 't zij inhuur of bij verkoop met gemak van betaling. Schoone Breimachienen. Zich te wenden bij VAN KERKHOVEN, in de Scherrestraat, te Aalst. Loodgieter en Zinkbewerker, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij zijne woonst overgebracht heeft, van de Kapellestraat naar de Esplanadestraat N° 22. Door zijne spoedige bediening en voordee- lige prijzen beveelt hij zich in de gunst van eenieder. Een lichte Camion, eene Victoria, een Tilbury, een Dokkarre, een Poneykarre, een Gentsche Ressortkarre voor 4 personen en eene oude Calèche in goeden staat. Bij J, VAN DER BIEST, te A 1st, Nieuw- straat, N° 48. eenn werkzamen HOPHANDELSREIZIGER sprekende goed Fransch en Vlaamsch. Zich door brief aan het adres A. B. C. ten bureele dezes te wenden. Oude en jonge mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uigaven aanbevolen van den Med. Raad Dr. Miiller over Verstoorde Zenuw-en Geschlacht-Stelsel met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van 1.25 fr. in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bendt, Braunschweig. Jozef De Bruyn, Encadreur, heeft de eer het publiek te berichten dat van heden af zijne woonst zal gevestigd zijn in de Statiestraat, N° 26, nabij het Hotel de Flandre, Aalst. STOKERIJ van gecristaliseerde Likeuren met aangename smaken, Noyaux de Phalsbourg, Raspail, Witte en Groene Chartreuse, Anisette, Menthe, echte Hopbitteren voor maagverteenng, zui vere Fijne Olie, alles van eerste kwaliteit. Rue eourte de sel, 12. Vins et Spiritueux. Spécialité de Liqueurs Surfines, telles que Anisette et Curasao de la Maison Wynand Fockink, Bénédictine, Chartreuse véritable, Cognac fine, Champagne, etc., etc. Le tout a des prix tres avantageux. gesticht in 1860 Gallaitstraat, 122, Brussel. Behandeling zonder bloedige operatie van ten huize van wijlen Mme J.-B. DE WINDT, te Aalst, Zoutstraatpoort. 2° Een Huis, Albert Lienartstraat, Ne 18, aan 700 fr. Zich te bevragen hij Madame Htacinthe LECLERCQ, Statiestraat. In de Esplanadestraat lest bewoond geweest bij d' heer Geurinkx. Zich te bevragen ten kantore van den Nota ris DE PAUW. LANDBOUWERS. van beste hoedanigheid, voor veevoeder, tegen dadelijke betaling en in zakken van den koo- per, te verkrijgen bij M. Charles VAN AS- SCIIE, op de stokerij en brouwerij van 't Ver- brandhof. Ook te verkrijgen Maïsbloem, Moutkeesten en al andere soorten van Granen en Veevoeder tegen gematigde prijzen. te Aalst, Keizerlijkeplaats, N° 34. Zich te bevragen bij M. De Windt, doktor, nieuw- straat. Op de Botermarkt, thans bewoond door den heer Van Nuffel, landmeter. Zich ie wenden bij de eigenaars Mad. Van Yjerenberg, Statiestraat. Choix de Musique Ouvrages de mains. Lecons de Piano et de Solfège, MUe E. BOGETTO, Rue Longue des Cheva liers, 38, Alost. Wijnen, Likeuren, fijne Olie, machien Olie aan alle prijzen. Bij gewezen bestuurder der Apotheek INd oglicm. Korte Zoutstraat, 11, Aalst. heeft de eer zijnen vrienden en kennissen aan te kondigen dat hij zich als steendrukker ge plaatst heeft, Geeraardsbergenstraat, hoek der Kerkhofdreef'. Hij beveelt zich in eenieders gunst voor het uitvoeren van alle slag van steendrukwerk en autographie. Matige prijzen, spoedige bediening, keurig werk. nouveau modèle, brulant sans odeur ni fumée douches portatifs hydrónettes, pous serres et pour laver les fagades, setrouvent chez J. VAN DER MEERSSCHE, Rue Longue du Sel, 45. Denoudergeteekende heeft de eer het publiek te berichten dat hij zich gelast met het maken van alle soorten van Schoenen op maat aan zeer voordeelige prijzen, zoo als Mansbottmnen, als ook schoone JachtschoenenVrouw-en Kinderbottinnen, enz. Door de goede hoedanigheid zijner waren, de spoedige bediening en de geringheid zijner prijzen hoopt hij de gunst van eenieder te ver werven. in het wel gekend huis Ben Appel, Kerkstraat, 8, AALST. Kantoor VaD* den Notaris DE WINDT, te Aalst. A. Groot en schoon Huis met Koetspoort, te Aalst, in de Nieuwstraat, groot 6 aren 49 centiaren Gemak van betaling. B. Verscheide schoone Bouwgronden, te Aalst, in de Koolstraat. C. En verscheidene schoone Bouwgronden te Aalst, Lepoldstaatpoort, tegen St. Josephs- kerk en Statie. 1. Dagelijksche melk-en boteropbrengst. 2. Wekelijksch melkonderzoek. 3. Wekeljksche boteropbrengst. 4. Jaarlij ksche veestaat. 5. Beweging van den koestal. 6. Kalveren-en zwijnenfokkerij. Een fraai lijvig cahier, dienende voor een jaar(l fr.) en vier groote tabellen (10 centie men ieder), bekroond door het Landbouw- comice van het Westen te Brugge. Te zamen f° verkrijgbaar tegen opzending van fr. 1.30 in postzegels of postmandaat,bij M. SCHOONJANS, Wondelgemstraat, 14, Gent. Prospee DE HAUWERE, heeft de eer het geaeht publiek kenbaar te maken, dat hij zijne broodbakkerij komt te openen in de Hovenier straat, N° 12, Molenstraatpoort, te Aalst. Door de goede hoedanigheid zijner waren verhoopt hij de gunst van eenieder. .5 <a> bJ3 o> CL> O O <c co g 3 <c o g 3 §1 9. a a .2 &io§ s-g S '3 ><1 a ft Zij zijn de beste VOOR FAIVIILIEGEBRUIK VOOR hlAAHTERS VOOR KLEERMAKERS VOOR SCHOENMAKERS voor alle soorten van werk. Jaarlijksclxe verkoop Nieuwe Singer Machien met Cylinder-Spoel HET UITSTEKENDSTE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Om namaaksels te voorkomen, eischt den naam SINGER en ons fabriekmerk. Hoofdhuis te GENT 4, Zonnestraat Hulphuizen voor de Provincie Aalst, 6 Kerkstraat. Ninove, 29 Biezonstraat. Geeraadsbergen, 4 Penitentenstraat. St. Nikolaas, 61 Statiestraat. Audenarde, 52 Vederstraat. Sottegem, Groote Markt. du Professr Docteur Médecin Jaeger CONTRE LES RHUMES ET LA TRANSPIRATION Les Articles Normal comme Chemises, Cami soles, Calegons, Genouillères, etc., absorbent par leur porosité la transpiration et preservent le corps contre les rhumes et refroidissements. Elles sont tres solides irretrecissables au lavage agréable a porter et recommandé par sommités médi- cales. Diplome d'honneur Anvers 1885 et Bruxelles 1888. Médaille d'or a l'Exposition d'hygiène de Londres. Seule maison de vente a Alost, JOSEPH CALLEBAUT, rue Léopold, 71. Même maison. MAISON NORMAL NURNBERG, Père Anvers. Gand. Liège. Bruxelles. Méfiez-vous des imitations. Chaque article véritable Normal porte la signature du Prof. D1 Jaeger et la marque de fabrique de Wilhelm Benger Sohne. Stores en Toile Canevas ecru pur fil de toute longueur et largeur, prêts a poser. Spécialité de Manteaux Robes et Chapeaux de Baptême. -Articles de Ling-eries. alg-emeene agenten Suikerstraat, 1, Antwerpen Nederlandsch-Amerikaansehe stoomvaart Maatschappij van Antwerpen naar New-York langs Holland, vertrek alle Vrijdagen 1° klas, fr. 300 2" klas, 190 Entre-pont, 125-00. Nederlandsch-Amerikaansehe stoomvaart Maatschappij van Antwerpen naar Buenos-Ayres langs Holland, vertrek 2 maal per maand 1° klas, fr. 640 3e klas, fr. 180 Geregeld vertrek en overtochts-prijs van Antwerpen naar Nieuw-Oleans, fr. 145 San-Antonio (Texas), 210 San-Francisco (Calif), 345 Adélaïde, Melbourne en Sydney 330 Cape-Town, 322 Durban (Port-Natal), 348 Québec en Montreal, fr. 110 Winnipeg (Manitoba, 170 Van Couver (Colombie britannique), 325 Congo (Loango), 425 Valparaiso, 450 Rio-de-Janeiro, 150 Prospectus van 10 verschillige stoomboot-lijnen voor alle landen, alsook de lijst der vertrekken. Beschrijvingen worden op aanvraag gratis gezonden. Het beddegoed, tafelgoed on levensmiddelen zijn in al onze prijzen begrepen. Het vervoer van het reisgoed tot aan 't schip geschiedt kosteloos. EENE NIEUWE UITGAVE VAN Met meer dan 2600 platen Volledig in ongeveer 110 afleveringen van 48 bladzijden die wekelijks zullen verschijnen PRIJS 50 CENTIEMEN FRANCO Eene proefaflevering en prospectussen zijn verkrijgbaar bij alle boekhandelaars waar men inteekenen kan. De betaling zal por tien afleveringen geschieden bij middel van postkwittantie. van In den Depot van Antwerpen. DE COCK-PASSIN, 8, MOLENSTRAAT8, AALST. IJZER MAGAZIJN J A :n ivv. ic ss 23, St. Jorisstraat 23, Aalst. Basculen, Balancen en Gewichten. IJzere Marmitten Koperwerk en Keuken- gerief. Jachtartikels, zooals Douilles, Bourres, Car- touchen, Buskruid en Lood. Aan prijzen zonder Mededinging. Brülant le pétrole k flamme de gaz SANS ODEUR NI FUMÉE Breveté S. G. D. G. Groote fr. 11,50 Middelrare Fr. 9,50 Kleine Fr. 7,50 Te bekomen bij d'heer Karei Klaes, 52. Gentschetraat, Aalst. Beurs van Brussel. m Aan prijzen tegen alle mededing-ing. Open van 7 ure 'smorgen. tot 7ure '.avond,, dags' ~Cn teestda£en van 7 ure tot 's mid- Uitdeeling der brieven STAD. Zomer 6.30, 9. 1,30, 4,10, 7, ure Winter 7. 9. 1.30, 4.10, 7. BUITEN WIJKEN Zomer 6.30, 1.30, 4.10 ure. Winter 7. 1.30, 4,10 NIEUWERKERKEN 8.30 ure. Lichting der bussen. STAD. 4.30, 10.15, 1,15, 4.15. 7. ure. BUITEN WIJKEN: Schaarbeke 8. 1.50, 4.45 ure. Mijlbeke 8.30, 2. 4.30 Op Zon-en feestdagen worden de uitdeelin- gen van 9, 4.10 en 7 ure in de stad en 1.30 en 4.10 op de buiten wijken, als ook dó lichtingen van 4,15 en 7 ure niet gedaan. GEERAARDSBERGEN 1 Juni. Tarwe, per 100 kilos, fr. 26.00 ^asteluia.24.00 ^e> 22.-00 §ave5.'20-00 Boontjes2Ó— Aardappelen, 12_00 Koolzaadqq Lijnzaad,00 Boter, per kilo 2-00 2-15 Eieren, de 25, 1-59 j 72 V1vWffp,per}il0 h °"88 f-00 VEE: Er worden verkocht 250 hoornbeesten LEUVEN, 1 Juni. Tarwe 100 k. i fr. 23-50 24-00 K°gfn i 20"51 °0-00 Koo zaad-koeken 16-00 00-00 Lijnkoeken 20.00 00_00 Aardappelen, 10-00 00-00 Boter de kilo, q-00 0-00 Eeren, de 25 a 0-o0 0-00 SOTTEGHEM 2 Juni. Tarwe per 100 kil., fr. 25-00 26-00 Masteiuin 21_00 22_50 20-00 21-00 jjaver 20-00 22-00 5°?nen 0-00 0-00 Boter per kilo 2.30 2_60 Eieren de 25 j-50 j_7q Vlas, per 3 kilos 00-0 0-00 Linnen, stukken te koop verkochte stukken NINOVE 2 Juni. Tarwe de 100 kilgr. fr 27 00 R°gge 21.00 ?avf 19.00 Aardappelsjj 11 aa Boterden 1/2 kilogr. j 30 Aalst, druk. L. VAN BRANTEGHEM Consultdagelijks van 11 /tot 1 unr, behalve Dins dag. Kankers, Gezwellen, Verhardingen, Klieren of ver zweringen aan de borst of aan het onderlichaam, klieren en verzweringen van den hals (S. Markoen,) Kanker of verzwering aan de lijs of in het aangezicht. Speen of ambeien, zwerende beenen en gesnogen aderen, fitsels, beenziekten, gewrichtgezwellen, huid- ziektens en uitwendige kwalen. Een afgevaardigde, van de inrichting zal kosteloos te spreken zijn te AALST, alle 2<le Maandagen der maand, om 2 ure, in het HOTEL DE FLANDRE, tegen over de Statie. V) f cd ©OiOOOOOOO c» CN iO 10^0^*0^X0 xo cTcTr-TcTcf o ©cT -g ce - rH ■O £- Co Co ?-H <3 <D <D <D m O M Sh O Ti <D C3 <D 5 rO Jh O CC XJ Q +J OJ s fc, -s d> 2 03 -»3 4J 5 O ai CiD O a <13 O ^Sh g'Ö y g- o o n oo g o a> Jh És O <D o p <d T3 <D <D CL F-1 O» Ti cö P 03 - p 03 P cö bL Jh 0 P P P O? o sw ri Phh-> 3 CO u ^4 C no 03 O •73 a <D co P SLJÏ O O O -P OJ 03 o 'S '3 g o o zü Ph Ph Ph ai a nrs* ■- 5 Q 73 "S p rP P P OJ o c8 o o 73 CD ri O o I OJ rp a, Ph «3 cc o ?-( i P PQ P W P o3 HH Ph Q W P^ P -+j OJ -p p o3 -4-3 O Ph v03 MEN ZEGGE HET VOORT. DE DENDERGALM ir II- jKjjtExFTl- van djtj 5 Juni Belgische schuld 31/2. 31/2, 3 i) 2 1/2 Annuteiten 4 1/2 n 4 n 3 Gemeente krediet 4 2 n n 4 3 VALDAG Jan.-Juli. Mei-Novem. Teb-Augusti Mei-Novem. Jan-Juu. van Brussel 4886. 4868. 71 Gent 7$ 4880. 77 4883. '71 Elsene 4880. 17 Luik 4853. 77 n 4860. 17 71 4868. 17 79 4874. 77 77 4879. 77 Mechelen 4885. 17 Namen 4886. 17 Oostende leening 17 77 4877. 77 77 4885. 17 Sehaarbeke 4873. 7» 77 4880. 77 Doornijk 1874. 77 71 1886. 11 Yerviers 1874. Turksche loten Nationale bank Bank van België Bank van Brussel Reserve fonds Actiën Antwerpen-Rotterdam Actiën Cockerill Id. Vielle Montagne Telephone flell Saragosse Wissel op Parijs Congo (leening) 'I 77 Mei-Novem 2 Januari 15 Juli 1 April 31 Augusti 4 Mei 1 April i Juli 1 November Jan.-Juli Mei-Norem. Mei-Novem. 1 Juli Mei-Novem. io 1 45 101 50 404 15 98 86 5 50 40Ö 94 30 U I 60 IOC - 94 75 S.8 50 IOC 99 98 25 80 92 25 99 50 98 50 97 50 90 15 90 10 30 414 00 86 50 51 90 25 49 400 101 50 75 25 77 3050 293 50 705 00 2150 730 1090 499 00 340— 82 109 58 00

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 4