6de Jaar. Lieve Jonkvrouw Trotschhart Abonnementsprijs LIBERAAL WEEKBLAD VOOR 5 fr. voor de stad. 5 fr 60 voor den buiten, PRIJS PER NUMMER: 10 CENTIEMEN voorop betaalbaar. Men abonneert zich op alle postkantoren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, 10, Vooruitgangstraat 10, Aalst. HET ARRONDISSEMENT AALST. n Gewone, 15 centiemen Prijs der AnnoncenEotlamen 75 centiemPer drukregel. Vonnissen op de derde bladzijde, frank. Men maakt melding van elk werk waarvan een exemplaar aan jhet blad gezonden wordt. Handschriften worden niet terug gezonden. Nee spe nee metu. AALST, 7 NOVEMBER. Oproep Maandag 9 November, om 8 1/2 ure 's avonds, Algemeene Oproep aan al de aanhangers van Algemeen Stemrecht in de zaal CONCORDIA. Dat deze plechtige vergadering het signaal zij van eenen aanhoudenden en onverbiddelijken strijd die slechts ein digen mag met den triomf van het Algemeen Stemrecht. Buitenlandsch politiek overzicht. Holland. Het gouvernement heeft eene leening van 35 miilioen gulden aan gegaan om het te kort te dekken door het voorgaande ministerie gemaakt. Frankrijk. Hiereven als in Duitschland, worden er buitengewone strenge maatregelen genomen tegenover de souteneurs van lichtzinnige vrouwen. Het is grootelijks te vreezen dat die afschuwelijke benden zich in België zullen komen nestelen, als men er de hand niet aanhoudt om die pest over de grens te houden. Engeland. De aanhangers van Par- nell maken zich aan erge mishandelin gen op hunne tegenstrevers plichtig. Deze gewelddaden kunnen eventwel niet anders dan de Iersche kwestie na deel berokkenen. De hospitalen zijn met personen opgepropt welke in mee tingen of op kiesvergaderingen werden aangevallen en gekwetst. De neef van wijlen Parnell, M. Mac Dermott heeft in volle gerechtszaal den anti-Parnellis- te, M. Healy, zweepslagen toegebracht; M. Dillon is insgelijks mishandeld ge worden. De liberale partij heeft in de gemeen telijke kiezingen van deze week groote voordeelen behaald en alles voorspelt het toekomend optreden van een minis terie Gladstone. Zweden. De Noorwegers doen van dag tot dag al beter gevoelen dat zij zich van Zweden zouden willen afscheu ren. Daaruit volgt dat de toestand tus- schen de twee Staten zeer gespannen is en dat men zich aan de ergste gevolgen mag verwachten. Brazilië.Het Kongres had de macht van den Voorzitter eenigszins willen inkorten. M. de Fonseca heeft kort en goed het Kongres ontbonden, de krijgs- 26. Vrij naar H Engelsch. - - Zij verlangde de kleine Sibylla te booren; eene kennis bracht haar naar de meeting alwaar Sibylla zou spreken. Onder het spreken be loerde madame Jervis haar door haar kijkglas en als de voordracht gedaan was, zegde zij juffer Jansen, indien gij mijne dochter waart, zou ik u van de zweep geven en u naar bed zenden. Wat afschuwelijke oude vrouw En toch ik weet niet, of het niet beter was het meisje aldus aan te spreken dan haar te prijzen in haar bijzijn en later met haar te spotten... Ik denk nu dat ik haar zou kunnen beminnen. Ik zou in allen gevalle willen hare kennis maken.» Dat is zeer gemakkelijk, indien uw vader er niet tegen is. Maar ik geloof, hij houdt niet veel van voordracht-houdende vrouwliên. Voordracht-houdende vrouwen schijnen u gelijk eene soort ""an dansende honden zegde Marie en zij liet het gesprek valllen; het krenk te haar op zulke wijze van eene begeesterde vrouw te hooren spreken. Ik zie duizendmaal liever een man dacht zij die op haar kan verliefd worden, dan een man die slechts met haar den spot kan drijven. Waarom zou zij uitgelachen worden Zij poogde iets goeds te verrichten in de wereld en ik niet. Hadde Ronald Vidal met' lof van jonkvrouw Sibylla gesproken, misschien zou Marie meer genegen geweest zijn om te twijfelen aan hare verdiensten. Doch met al zijne ingebeelde ken nissen van het vrouwelijk hert, was mijnheer Vidal verre mis als hij meende dat ieder meisje wet uitgeroepen en de dictutuur her steld, dus een Staatsaanslag gepleegd. Chili. - De liberalen met de bewaar ders hebben M. Montt als Voorzitter ge kozen. Noord-Amerika. In de kiezing voor de gouverneurs der verschillende Staten blijkt het dat de demokraten of vrij handelaars merkelijke aanwinst gedaan hebben. M. Cleveland zou M. Blaine wel als Voorzitter kunnen opvolgen en zulks zou voor den handel zeer voordeelig kunnen zijn. De beurs open. Het moet er mager en dun uitzien in de kas van M. Beernaert, of liever, in die van den Staater is meer boom in te zien dan geld en om er dit laatste in te ontdekken moet men zich de nagels van de vingeren krabben. Al de Rijksontvangers van het land hebben daarom bevel gekregen een levêe de boucliers te doen, dat wil zeggen aan de contribuabelen dwang bevelen te zen den om de verschenen termijnen hun ner belastingen te komen betalen, op straffe daartoe gerechtelijk gedwongen te worden. Dat is op zijn Staat's be leefdheid. En we zijn pas November in Zoodat er nog bijna twee maanden zijn eer het jaar ten einde is. Daar zullen duizenden menschen tegen lachen... maar averechts en tegen draad, maar daar zitten de heeren Mi nisters geeu zier meê in en de ontvan gers ook niet, vermits zij handelen op bevel en niet anders kunnen. Wij mogen het dan ook die ambtena ren niet kwalijk nemen. Ontelbare menschen, gewoon zijnde op 't einde des jaars hun moeilijk ge wonnen geld met droefheid naar den ontvanger te dragen, zullen daar niet p voorbereid zijn,en de grootste moeite van de wereld hebben om het bedrag hunner belastingen bijeen te krijgen. De eenen zullen genoodzaakt zijn geld te gaan leenen anderen hun kleinodiën te verpanden of te verkoopen, ten einde M. den Staat te kunnen voldoen en niet publiek uitverkocht te worden. Plezierig, niet waarte leven onder een clericaal Ministerie, en dan nog al een Ministerie welk beweert bonis met den hoop te hebben en tot over de ooren in de goudstukken te zwemmen. 'k Zal het gelooven als ik 't zal zien zei Blinde Koben. geerne kwaad hoort zeggen van een ander meisje. Hij zag echter dat hij Marie niet juist had met zijne kritiek op Sibylla Jansen, welke hij met de grootste bereidwilligheid zou gepre zen hebben, indien hij geweten hadde daardoor naar Marie's zin te spreken. Het is waar dat hij jonkvrouw Jansen had geprezen in haar bijzijn en haar achter den rug had bespot; maar, het moet gezegd zijn, de gebreken van zijne eigene zuster zou Vi lal even rechtzinnig doen uitkomen hebben als iemand hem hadde gevraagd is zij schoon en wijs Marie Chall ner was misschien de eenige vrouw welke hij met oprechte bewondering en eerbied aan zag doch... bij Marie kwam hij met een bij zonder oogmerk. Dien avond had sir John naar alle waar schijnlijkheid eene halve belofte aan Vidal gedaan. Zeer bescheiden verliet Vidal Marie na hun gesprek over Sibylla Jansen, doch het duurde niet lang eer hij weer bij haar kwam. Ik ben zoo blijde weer bij u te zijn zegde hij ik moet u iets zeggen... blijf! In dezen stillen hoek is er een stoel. Marie vreesde dat zij misschien wat al te scherp was geweest in de zaak vanjuffer Jansen; zij ontving hem met een verzoenenden glimlach en nam den stoel aan dien hij haar aanbood. Eindelijk sta ik op het punt iets te onder nemen zegde hij. Ik denk dat gij mij zult goedkeuren. Ik ga het wagen mijnen weg te maken in het publiek leven... 0, gij hebt groot gelijk. Ieder man van talent moet dat doen. Ik danku! zegde hij met meer warmte dan het kompliment verdiende. Gij spreekt waarlijk ze r bemoedigend. Ja, eene plaats van volksvertegenwoordiger staat open. Daar is veel kans van gelukken voor iemand die stout vooruit komt met onal hankelijke princiepen. Ik hoop dat gij dit zult goedkeuren. ifi wij ook. Wie zoo in overvloed van geld leeft, is zoo haastig niet om de burgers het geld af te dwingen... voor den tijd. Er wordt ons gevraagd of men, wan neer het dwangbevel komt, verplicht is te gaan betalen en of de ontvanger het recht heeft geld te eischen, voor dat het jaar verloopen is. Wij hebben op die vraag geantwoord. Ja, de ontvanger heeft dit recht en de belastingschuldigen die plicht. Maar de ontvanger mag niet meer vragen dan de termijnen die REEDS VERSCHENEN ZIJN, zooals zijn da- gement het klaar en duidelijk zegt, in andere woorden, de zooveel maanden of twaalfde gedeelten van het jaar die zijn verloopen. Een voorbeeld Wie het eerste halfjaar reeds betaald heeft, moet niet meer betalen dan de vier sedert dien verloopen maanden, dat is van 1 Juli tot eiude October, en mag wachten met de twee andere maanden, November en December, tot dat de ont vanger weer aan zijne deur komt klop pen. Ieder, die wil, kan zoo handelen en de ontvanger heeft er hoegenaamd niets meer tegen in te brengen. Bericht dus aan degenen die van die betaalwijze gebruik willen maken. Over Godsdienst. Peer Wijsneus van ons papenblad is als een verbolgeu kwezelaar opgevlogen omdat wij gezegd hebben alle godsdiensten te eerbiedi gen en elkeen vrij te laten in den keuze eener religie. Dat komt eventwel overeen met Kristus leer en met de artikelen onzer Grondwet. Leggen wij den spanriem soms op den rug van zekere kemeldragonders, dan is het uit eerbied voor d n godsdienst, omdat zij den- zelve tot koopwaar verlagen en de mysteriën en bedieningen er van als joden versjacheren. Brandmerken wij het een of ander mollebroer- tje dan is het nogmaals uit eerbied voor de religie, omdat wij niet genoeg die wangedroch ten kunnen geeselen, welke zich van het pries terkleed als een dekmantel der deugd beschut ten om aan hunne vuile driften lossen teugel te geven. Wij gaan geen haarbreed van onze stelling af wie zedig, verdraagzaam, eerlijk, liefdadig, gedienstig en oprecht is, wie mensch is, in een woord, verdient onze achting en onzen eerbied, hij moge Jood, M hometaan, Brahmaan of wat ook zijn. Zal tenderbode misschien durven beweren dat de Roomsche Godsdienst alleen het mono- pool van al die zedelijke deugden bezit Die deugden bestonden lang voor dat het Kristendom geboren was en dikwijls in zoo hooge mate dat er later geene betere voorbeel den van te melden zijn geweest. Hebben wij daardoor beweerd dat die ander Mijnheer Vidal, het doet mij groot ge noegen Ik heb er sedert lang op gedacht, maar bijzonderlijk sedert den dag dat wij tezamen te Dure woods in het woud wandelden... Herin nert gij u O Ja, nog zeer goed. Wij spraken van politiek en eerzucht, en gij scheent mij aan te moedigen in mijne be geerte om mij eenen naam te maken in de staatkunde. Deed ik dat Dit was zeer onbedachtzaam voor mij, mijnheer Vidal, want van staatkun de ken ik volstrekt niets. Toch deedt gij het. Van dan af besloot ik u te toonen, dat ik misschien eene betere meening verdiende dan gij van mij hadt. Ik bidu, zeg dat niet. Indien ik u zoo on bedachtzaam aanmoedigde, 't was omdat ik van u eene betere meening had dan gij zelf. Ik dank u. Ik zal mijn best doen. Ik wil mijne sporen winnen. De waarheid is dat uw vader mij bedierf. Het spijt mij te hooren dat mijn vader iemand bedierf. Ik meen dat niet ernstig, natuurlijk; maar hij heeft zulk een hoofd voor handels-'en geld zaken, en hij wilde mij altijd overtuigen dat ik daar ook voor geschikt was en hij kan het zoo goed zeggen, dat hij iemand kan "doen ge looven wat hij wil. Nooit zag ik iemand die het zoo fijn kent als Challoner om iemand te over halen, nooit op mijn woord. Dit was zeker de lof niet dien Marie op haren vader zou willen hooren leggen hebben. Ik ken zoo weinig van deze dingen zegde zij bijna koel. Ik leefde altijd zoo zeer uit do wereld te Durewoods. Mijn vader verscheen mij altijd onder eeD ander lichtIk herken hem niet in uwen lof. Natuurlijk zegde Vidal vaders staan altijd in een ideaalsch licht, dat is eene goe- godsdiensten volmaakt zijn Verre van daar. Het Brahmanismus met zijne menschenoffers, kusten en parias is zeker niet aan te prijzen. Maar is de Roomsche Rerk, lijk de Pauzen haar gemaakt hebben, wel van alle smetten vrij te pleiten Vergt'zij ook hare slachtoffers niet en stelt zij ook niet alles te werk om de geloovigen in eenen staat van domheid en slaafschkeid te houden Hebben hare priesters met den adeldom niet altijd eene bevoorrechte kaste uitgemaakt en werd het ongelukkige volk niet immer tot paria verlaagd Alle godsdiensten bieden omtrent hetzelfde verschijnsel aan, de eene meer dan de andere de uitbuiting van de massa door eenen hoop, die zich verklaren daartoe aangesteld te zijn of door eenen bovennatuurlijken God, of door de macht, of door het geld. Het Kristendom is, buiten het Makometis- mus, de jongste godsdienst. Samenweefsel van joden- en heidendom heeft het van beide de beste leerstelsels genomen. Wil het wezenlijk zijuer zending waardig blijven dan moet het tot de zuivere leer van zijnen Stichter terug- keeren en vooral niet vergeten dat zijn rijk van deze wereld niet is. De toestand. Wij beleven zonderlinge tijden. Dat weten zij, die zich niet moedwil lig hoorende doof, en ziende blind hou den voor datgene wat zij dagelijks hoo ren en zien gebeuren. De maat van verdrukking en onrecht jegens het volk is verre boven den pegel vol, en zal weldra overvloeien' De zoo duur verdiende volkspennin gen worden op zulke wijze verkwist, dat het wraakt roept. De landbouw verkwijnt en gaat te niet. Het volksonderwijs, die bron van volksgeluk, is in de landelijke gemeen ten vernietigd de jeugd is daar over geleverd aan onbekwame handen, aan fanatieke dwepers en ondeugende kloos terlingen, en dat door en door slecht onderwijs, kost thans driedubbel meer van dat van over 8 jaar. Het lot van den burger en van den werkman wordt onuitstaanbaar. Er wordt niet genoeg meer gewonnen om fatsoenlijk te kunnen leven. De spaar penningen zijn al lang weg. Advokaten en doktors loopeu er bij bij dozijnen te veel. Voor een enkel plaatsken van 1000 franks 's jaars staan 300 a 400 man te wachten. Waar moet dat henen En intusschen vliegen zoo maar 50 millioenen naar de forten der Maas, waar geene duit van terugkomt millioenen voor kloosters, kerken en papen van alle kleur en geur Broodkommer en hongersnood in de woonsten der werk lieden dertieren schikking van de Voorzienigheid. Doch neem geen acht op hetgeen ik gezegd heb jonkvrouw. O, Ik neem er in 't geheel geen acht op. En toch, zij had er acht op gegeven. Vidals gezegde stootte tegen haar gevoel en werkte zelfs op hare zenuwen. Dat was dus het karak ter van een geldzuchtigen man Alzoo had ze hem nooit beoordeeld. Zijne zaken bij de jonkvrouw verder bren gen kon Vidal dien avond niet. Van Marie ging hij bij haren vader. Zeg, Challoner Luister eens zegde hij en trok hem in eenen hoek. Bij uwe dochter heb ik den eersten stap gewaagd... Zoo En wat hebt gij haar gezegd Ik sprak haar van mijne plannen, en, op mijn woord, nooit is zij zoo vriendelijk jegens mij geweest, als toen ik haar zegde dat gij mij in de financieele zaken hadt gebracht en dat gij daarin een zoo behendig man waart. Welnu Dat scheen haar in 't geheel niet te beval len. Ik dacht, als ik de schuld op u wierpe, ze mij zoo veel te eer zoo verschoonen, maar zij werd koel en afwijzend bij de enkele zinspeling dat gij ju.st niet het ridderlijk wezen zijt waar voor zij u schijnt te houden. Van mij heeft Marie een hoog gedacht, mijnheer Vidal. «Gij hadt mij moeten waarschuwen, Chal loner, dat ik van u moest spreken als van een ridder uit den heldentijd. Gij kent de vrouwen nog niet zegde sir John met een stillen glimlach. Ik wenschta dat ik uwe dochter wat beter verstonde. Voor mij is zij de e.enige vrouw die waard is verstaan te worden. Gij moest rekening houden dat zij in den buiten werd opgekweekt zegde sir John met eene lichte tint van spotternij in den toon. De schrale pensioenen voor behoeftige ambtenaren voor arme weduwen eu weezen worden achtergehouden en ter wijl er 10 millioenen boni in de kas der weduwen en weezen bestaan, moeten die behoeftigen van het armbestuur onder houden worden of in 't gasthuis gaan sterven vermits zij hun pensioen niet ontvangen. Wat hoorden wij over het boni dier kas Zegde men ons niet, dat op haren bo dem een papier ligt, waarop geschreven staat hoeveel millioenen species in die kas zouden moeten zijn Wij hopen daarover eenige nauwkeurige inlichtin gen te ontvangen; want indien het waar is wat men bevestigt, dan is het tijd, dat die kwestie in ue Kamers besproken wordt. Wij weten wel, dat een landbestuur 't welk aan de bisschoppen gehoorzaamt, bekwaam is om het Land te verraden, en er niet zou op zien hetzelve in den afgrond te storten maar dat zal zeker toch niet gebeuren, zonder dat zij die nog een zierken volksliefde bezitten de stem verheffen tegen zulke schanda lige feiten. 't Is tijd, ja meer dan tijd, dat er een einde gesteld wordt aan den huidigen toestand. De schandalige geldverkwistingen van ous papengouvernement moeten ophou den. Geen cent me^r voor forten zonder soldaten. Geen cent meer voor kloosters en papen, die luie, geldzuchtige huiche laars Bovendien willen wij Jen waren toe stand kennen der pensioenkas voor we duwen en weezen van arme ambtenaars. Wij willen weten waar de millioenen boni zitten en waartoe die dienen. Spioenen, papen, fortenbouwers, geeft ike het. rekening de nood en het recht eischen De kloosters. Wa zegden in onze eerste artikels over de kloosters, dat alles in die heilige huizen leugen en bedrog ademt, en we bewezen dit later door de getuigenis zelve van den man, die door de katholieken als een oudergod wordt vereerd. Wat moet er geworden van het zedelijk ge voel der menigte, in een land, waar leugen en bedrog aangepredikt worden en bevolen in den naam Gods Waar leugen en bedrog gedurig worden gepleegd door kerels, die zich noemen de gezalfden des Heeren waar paters en non nen die beweren de raadgevingen Christi te volgen hunne belolten ontrouw worden In het toekomende zal ik mij dat herinne ren. Doch ik hoop dat dit mijne zaak niet ge heel zal bedorven hebben. O. Neen, denk niet dat de misslag onherstel baar is, ik zal mijn best doen om alles weer goed te maken. En daarop verlieten zij elkander. KAPITTEL XV SIBYLLA JANSEN Zrj woonde in eene stille straat in de West Centre van Londen. De benedenplaatsen van het grootste deel huizen hier waren bewoond door zaakwaaruemers, door doktors of door dentisten, die hunne bovenkamers voortver- huurden. In dit kwartier ook woonden veel schilders en kunstenaars. Niet verre van daar was het Britisch Museumwaar alle namiddagen eene groote menigte van beide geslachten kwam studeeren en lezen. Ook juffer Sibylla Jansen bezocht dikwijls het Museum. 't Was in het Britisch Museum dat de keonis begonnen in de salons van madame Z^egrave tusschen Sibylla Jansen en Christiaan tot eene soort van vriendschap rijpte. Met de zuiverste oprechtheid dacht Sibylla, dat waar het op vriendschap, op liefdadigheid of eene goede zaak aankomt, het geslacht niet in aanmerking moet genomen worden, en onze ongelukkige jonge held dacht insgelijks niet verder. Hij was zoo eenzaam eu verlaten, en in Sibyllas rondborstige vriendschap vond hij behagen. Tusschen hen beide bestond eene zekere overeenstemming van gevoel. De wereld stond thans tegen zijnen zin en zoo scheen het ook het geval te zijn bij haar. Sommige dingen gingen hem, tegen, en haar scheen het gansche plan van het heelal uit den haak te zijn. Hij was ongelukkig eu zij was niet gelukkig, (w.v.) mjtm

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dendergalm | 1891 | | pagina 1