Ze werken voor hun eigen Weekblad tot verdediging der belangen van Boer, Werkman en Staatsbediende. ONZE in Land. SPOORWEGNIEUWS Onderlinge Bijstand en Armbnreel. Tweede Jaar, Nummer 14. 28 Maart 1909 5 centiemen het nummer GODSDIENST MOEDERTAAL ONDERWIJS DE DAGERAAD OPVOEDING WELZIJN VAN HET VOLK VERSCHIJNENDE DEN ZATERDAG Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 1 jaar, 2,00 fr.; of alle 3 maand 0,50. Men schrijft in bij den uitgever en in alle postkantooren I des lands. Voor 't buitenland is de prijs 4,50 fr. per jaar. UITGEVER Roiq. Vao HaüWc Botermarkt, Aalst. Annoncenprijs per drukregel Gewone, 0,15; dikwijls herhaalde, bij overeenkomst vonnissen 0,50; reklamen 0,75. Alle briefwisseling, behoorlijk geteekend vrachtvrij te sturen vóór dijasdag, aan den uitgever. Voor zijn eigen werken is ge'woon- lijk een schoon dingen, hetgeeir eene zekere onafhankelijkheid aan de men- schen, die dikwijls zeggen doet 't ls beter een kleine baas te zijn, dan een gruote knecht. Maar 't is van dat voor zijn eigen werken niet, dat wij hier willen spreken. Er bestaat tegenwoordig eene ma nier om voor zijn eigen te werken, die in deftige huisgezinnen onbekend is. Lang hebben wij geaarzeld erover te schrijven, maar die slechte manier van doen wordt zoo algemeen, dat het volstrekt noodig is de oogen jens open te rukkenal moest het soms hier of daar wat pijnlijk om hooren zijn. Het gebeurt hedpndaags, helaas! niet zelden meer dat, als men het in nerlijke van sommige werkersgezinnen nagaat, men al heel iets anders vindt dan men op 't uitwendige beschouwd vermoeden zou. Vader en moeder zijn oud en afge sloofd van werken en zwoegen, maar de kinderen zijn allen groot geworden, allen werken en winnen toch min of meer hun brood. Zoon talrijk gezin zal nu, denkt men, redelijk wel door de wereld rollen. Denkt men zeggen wij want ja, spreekt eens vader en moeder aan, 't is zuchtend dat ze u zeggen zul len Och, vriend, als men op de kin deren moet rekenen, dat werkt tegen woordig al vcor zijn eigen Ze zijn dan gehuwd, zult ge wel licht denken. Volstrekt niet. Ze zijn nog alle maal thuis, maar ze betalen hunnen kost en de rest van hunne prée houden zij voor hun eigen. En, dat vader en moeder gebrek lij den, wat kan het hun schelen Zijn het dochters, ze moeten zij toch ge kleed zijn Tweemaal 's jaars, ten min ste, een nieuwen hoed hebben, bleeke bloeskens, gegarnierde jupon of wat weet ik alZe mogen toch bij hunne vriendinnen niet afsteken Zijn het jongens, ze moeten zij uit gaan, zwieren en nachtridderen, ze mo gen bij hunne kameraden nietten ach terblijven; ze zouden wel uitgelachen worden En t'huis zit vader en moeder op de kribbe te bijten. Wij vragen het u nu in alle recht zinnigheid; is dat geen schande? roept dat niet om wraak bij God en de men- schen Is het dat, jongelingen, wat gij aan uwe ouders verschuldigd zijt is dat de behulpzaamheid waartoe gij ver plicht zijt Hag'j denkt genoeg gedaan te heb ben met negen fr. ter weke af te geven! Foei, 't is slechts de prijs in een loge ment van laagste klas. Zeg eens, hebben uwe ouders u de zorgen afgemeten heeft uwe moeder de nachten beperkt als z'aan wiege of ziekebed, met steeds wakend oog, u haar eigen bloed en leven zelfs zou hebben gegeven, als 't noodig was. Heeft uw vader de zweetdruppelen geteld, toen hij voor u slaafde en zwoegde, 't eten zelf hem uit den mond spaarde om u goed en kloek op te brengen En kan de plicht der dankbaarheid op u geenen invloed uitoefenen, dat dan ten minste de stem der rechtveer- digheid bij u weerklank vinde. Weet het wel, dat alles wat gij bezit aan kracht en gezondheid, aan kennis en geleerdheid, gij, naast God, aan uwe ouders te danken hebt, en er al een heele tijd verloopen zal, vooraleer gij hun de opoffering zoudt kunnen vergelden, die ze zich voor u getroost hebben. 't is niet met te handelen zooals gij doet, dat ge 't vierde gebod onder houdt, dat zegtEert vader en moe der. Staakt dan die kwalijke handelwijze, en geeft uwe ouders al wat hun toe komt, 't is te zeggen al wat gij ver dient. 't ls dan, maar dan alleen, dat gij 't recht zult hebben te verwachten, dat lang en gelukkig leven, dat God be looft aan de kinders die hunne ouders Ten einde eenieder, bijzonderlijk in de verfranschte middens, toe te laten zich aan die vereischten der wet te gedragen, komt M. Helleputte bevel te geven Vlaamsche leergangen in te richten voor de spoorweg-, post- en telegraafbedienden die de taal genoeg zouden machtig zijn om behoorlijk hunnen dienst te verrichten. Met dit maar al te billijk bevel dat ONZE taal in ONS land klinken doet en dien schoonen maatregel, die de onkundigen in de gelegenheid stelt zich aan de wetsbepa ling te gedragen, spotten sommige ver franschte bladen en kabassen er op dat hooren en zien vergaat. Al die geniale franskiljons bewijzen daardoor dat hun dolle haat tegen het Vlaamsch hen op den laagsten sport der vooruitgangsladder weerhoudt. Zoo Luistert De prins-regent van CHINA heeft be sloten dat voortaan al de chineesche ge zanten in den vreemde de taal zullen moeten kennen van het land zvaar zij zul len benoemd vaorden. Zijn er nog commeniariën noodig voor die geganteerde fieskens, die meenen als ze Fransch kennen dat ze de weredd be- heerschen M. Helleputte, minister van spoorwegen, heeft aan zijn personeel herinnerd dat in Vlaanderen alle inededeelingen aan het publiek gedaan, moeten opgesteld zijn in het Vlaamsch, doch van eene Fransche vertaling mogen vergezeld zijn dat de opschriften op de bureelen in 't Vlaamsch moeien zijn dat de vragen in 't Vlaamsch gedaan in die taal moeten beantwoord wordendat d' sfmandaten in het Vlaamsch gevrp d. toeten ingevuld wor den in 't V-as» •- enz. e: Dit ii.l - bepaii;: der wet van 1878. Tour en Taxis Reeds dikwijls heeft men het lastig leven aangeklaagd der laders van de statie Tour en Taxis, die aan den nachtdienst gebe zigd zijn, en bijna nooit een dag vrijdom hebben of eene goede rustende nacht. Hoe moet men den moed niet bewonderen van j die werkers, die om aan vrouw en kinde ren het noodige te verschaffen, jarenlang des avonds bun huis verlaten, en 's mor- 1 gens afgemat terugkeeren. Men heeft aangedrongen bij hst bestuur, I ten einde eene zekere verwisseling te be komen tusschen nacht- en dagdienst. In den laatsten tijd is die verwisseling door den heer Minister aan een zeker getai werklieden toegestaan, op die wijze, dat ze opvolgenlijk twee weken op dagdienst en vier weken op nachtdienst gesteld wor den. Wij bedanken de heer Minister over die beslissing, die in de huisgezinnen der be langhebbende werklieden veel vreugde zal verwekken, en ook onder gezondheids opzicht aan te prijzen is. Men zegt ons dat de laders van Tour en Taxis, die nachtdienst doen, soms geenc rust kunnen genieten, en zich zelfs bloot stellen aan straffen, wanneer ze eenige I minuten hun werk verlaten, om te eten. Wij gelooven gaarne dat zulks eene uit- j zondering is, doch zulke feiten, zouden nooit mogen gebeuren. De vereischten van het beheer mogen nooit de krachten van den menscb overtreffen. Wij roepen op dit punt de welwillende aandacht van den heer Minister. L. de Bethuni. Bravo! voor Minister Helleputte die aan al de ondergeschikten van zijn departement, die het vrij genot hebben ee- ner woning, zooals baan- en bareelwach ters, aardewerkers, enz., het recht komt toe te staan op 4 aren grond, gelegen 't zij aan hun huis, 't zij langsheen de spoor baan. Dit blijde nieuws zullen de bedienden dier categories met dankbaarheid hooren verkonden. Tot ons groot spijt blijft het Bestuur van het Armbureel volherden in de toepassing van den ongeluklugen maat regel over den Ziekendienst, welken vvii cn sommige confraters reeds meer maals hebben besproken. Ja, niettegenstaande dit herhaald schrijven ondanks het aandringen der HH. Dokters, en de onlangs nog aan gewende voetstappen door M. xvloyer- soen om dien ellendigcn toestand te doen veranderen, blijft de staat van zaken, welken wij ten zeerste afkeu ren, onbewogen. Wij voelen een diep medelijden voor onze arme zieke menschen, die, BE ROOFD VAN ALLEN UITVLUCHT daardoor verplicht zijn van hunnen dokter af te zien van hunnen helper, hunnen troost, hunnen redder soms, om er 'nen anderen te moeten nemen, DIE ZIJ OOK IN VELE GEVALLEN ZULLEN moeten betalen, ten einde gratis te kunnen beschikken over hunne mede- cijnen. Dit medelijden zal ieder rechtscha pen mensch met ons deelen, en nie mand zal het or.s ten kwade duiden, dat wij deze lieden in hunne rechtvaar dige eischen ter zijde staan, en soms wel eens hard kloppen om voor hen voldoening te bekomen. Alhoewel onze genegenheid voor eenieder gelijk weegt, moeten wij ech ter onze gevoelens van deernis wat in- toomen, wanneer wij tegenover werk- lieden staan, 'tzij mannen of vrouwen, in den bloei hunner jaren, frisch en gezond, die verwaarloozen zich als lid te doen inschrijven var. eenen zieken- bond en daardoor bij dagen van krank heid onder de toepassing vallen van den maatregel on heden door het wel dadigheidsbureel in voege gebracht. Zou men die menschen met een wei nig van moedwilligheid mogen be schuldigen, wanneer men hunne rede neering, hunne handelwijze vandicht- I bij nagaat? Door eene wekelijksche kleine bij drage stellen zij zich ;n de gelegenheid om op de kosten van MUNa'E zieken- beurs, eenen dokter NAAR KEUZE

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1909 | | pagina 1