m eb* Weekblad tot verdediging der belangen van Boer, Werkman en Staatsbediende. Waterloopen Aan het Armbestuur van Aalst SPOORWEGNIEUWS Sterfgeval Tweede Jaar, Nummer 15. 4 April 1909 5 centiemen het nummer GODSDIENST MOEDERTAAL ONDERWIJS DE DAGERAAD OPVOEDING WELZIJN VAN HET VOLK VERSCHIJNENDE DEN ZATERDAG Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 1 jaar, 2,00 fr.; of alle 3 maand 0,50. Men schrijft in bij den uitgever en in alle postkantooren des lands. Voor 't buitenland is de prijs 4,50 fr. per jaar. UITGEVER Ron>. Vao HaCwc BotermarktAalst. Annoncenprijs per drukregel Gewone, 0,15; dikwijls herhaalde, bij overeenkomst; vonnissen 0,50; reklamen 0,75. Alle briefwisseling, behoorlijk geteekend vrachtvrij te sturen vóór dinsdag, aan den uitgever. Door waterloopen bedieden wij de beken en waterloopen, welke zich op den buiten bevinden. De oude wet op de bewatering en droogmaking was door de verandering en toeneming van landbouw, heel en al ontoereikend geworden. Om daarin te voorzien, werd op 7 Mei 1877 eene wet uitgevaardigd, die veel gunstiger is en bijzonderlijk de droogmaking van d'erfpanden beoogt. Het voornaamste punt dier wet luidt alsvolgtDe versmallingen, verkeerde richting en hinderpalen, nijverheids inrichtingen, bruggen, dijken, sluizen, keerdammen, plantingen, en alle ver der zonder recht bestaande werken, zullen vastgesteld jworden bij twee schriftelijke verslagen; het eene zal de werken omschrijven, waarvan de on middellijke wegruiming of wijziging noodig wordt geoordeeld; het andere de werken waarvan het behoud noch gevaarlijk, noch nadeelig voorkomt. Het schepen-collegie zal de vernieti ging, wegruiming of ïoodige wijziging voorschrijven, van de werken die in het schriftelijk verslag vermeld wor den, en den waterloop m zijn natuur lijken toestand doen herstellen; te dien einde zai binnen de maand een uittrek sel van het verslag beteekend worden, me< bevel de vereischte werkzaamhe den uit te voeren binnen een bepaald tijdvak. In geval van nalatigheid, zal er pro ces-verbaal van overtreding, aan bet Openbaar Ministerie overhandigd wor den, ten einde de nalatigen te vervol- gen. De jaarlijksche ruimingswerken, en werken van onderhoud ot herstelling, zullen uitgevoerd worden door de zor gen van het gemeentebestuur, onder toezicht van deskundige bedienden, door het provinciaal bestuur benoemd. De bestendige deputatie, na het ad vies genomen te hebben, van gemeen tebestuur en voornoemde bediende, stelt het tijdstip vast, wanneer die wer kingen moeten uitgevoerd worden De kosten van ruiming, onderhoud ofherstellmg worden door het gemeen tebestuur verdeeld, tusschen de aange landen. Molens, werkhuizen, bruggen, slui zen, dammen, en over't algemeen alle werken die eenigzins den waterloop kunnen verhinderen, mogen niet daar- gesteld of weggeruimd worden, zonder de voorloopige toestemming der be stendige deputatie. De wet is heel goed, maar zij wordt versmacht door het beheer. De uitvoering wordt toevertrouwd aan de Gemeentebesturen, die m 't al- femeen niet handelend durven optre- en, dikwijls uit politiek belang, of om zekere personen met te mishagen, enz.; en als zij het doen, gaan ze dikwijls partijdig te werk, of soms ook, om de kosten te vermijden, maar halfwerk laten verrichten, zoodat het jaar daarna weer alles is zooals vroeger. En er dan somsin geen 20 jaar meer doen naar omzien Waardoor die wet ook geene voor deden afwerpt, is het behoud der plaatselijke gebruiken, voor de bepa ling van den afstand, waarop hoog- stammige boomen geplant worden immers, waartoe dient de ruiming der beken, wanneer men tusschen de ver- schillige panden, den waterloop zijne grootte en volmaaktheid met kan ge ven En dit kan men r.iet in onze stre ken, uit hoofde der beplantingen, op den uitersten boord der beken; ware de afstand vastgesteld op 2 meters, zooals het burgerlijk wetboek voor schrijft, dan zou er tusschen de panden 'nen afstand zijn van 4 meters, waar door men de beek de noodige vlied zou kunnen verschaffen. Het is daardoor dat men nu zooveel zure meerschen vindt, die aan echte moerassen gelijken, die niets dan net en waterkruid voortbrengen, welke dan nog zeer schadelijk "zijn voor de gezondheid van menschen en dieren. Jaarlijks worden er vele koeibeesten aangetast van pokken en longziekten, uit oorzaak dat het water niet vlieden kan en de panden verzuurd. Waarom treedt het provinciaal be stuur met strenger op bij de- gemeente besturen, om de waterloopen te doen zuiveren Botha. Bevoegde inwoners onzer stad en tevens talrijke gebrekkige en ziekelijke lieden, die ons artikel van over acht dagen heb ben gelezen of er hoorden over spreken, komen ons vragen of wij niet goed zouden vinden, aan het armbureel een voorstel te doen in dezer voege 1. De personen welke, 't zij door ouder dom, door den aard hunner ziekte, zich in de onmogelijkheid bevinden, nog te kun nen deel maken van eenen onderlingen bij stand voor ziekte, zullen mogen beschik ken over eenen dokter naar keuze, en hun ne medicijnen gratis bekomen, doch mo gen niet veranderen zonder de toelating van het armbureel. 2. Op de personen, die integendeel de voorwaarden vereenigen, om zich bij een ziekenfondsann te sluiten, zal den in voege gebrachten maatregel toegepast büjvcn. Wou het bureel van Weldadigheid aan dees voorstel gehoor geven, het zou r^eds een groote verzachting brengen, bij de on- gelukkigen die ten rechte klagen, in hunne oude dagen of ongeneesbare krankheid, beroofd te zijn van hunnen eenigen troost, de hoop op redding en genezing HUN NEN DOKTER. Wij twijfelen geen oogenblik of het Bu reel zal deze aanvraag in den grond willen onderzoeken hel zal zicli een oogenblik willen in de plaats wanen der arme sukke laars voor wie wij hier ten beste spreken, en het zal toegeven aan het menschlievend gevoel, dat God in het hart van iederen sterveling, het medelijden, neerlegde! dat ons Heilig geloof dag voor dag er tracht te doen ontkiemen en in breederen kring te verspreiden als het kenmerk der kinde ren der Roomsch katholieke kerk. De hoofdfacteurs en facteurs der statiën komen aan den heer minister eene petitie te zenden, vragende bij de agenten van werkende dienst gerang schikt te worden en van de voordeelen ie genieten van «j II art. 8 der wet op de burgerlijke pensioenen van 21 Juli 1844. Dergeliike vraag is reeds ook gedaan geweest door de onderstatieoversten en op antwoord eener vraag, gesteld door M. Maenhout, heeft de heer Minister beloofd, de zaak te onderzoeken, met de hoop er een goed gevolg te kunnen aan geven. Toen de wet van 1844 gestemd is, bestonden ergeene facteurs der statiën en dus kon ze hen niet toegepast wor den. Deze bedienden vragen nu met recht de herstelling van dien toestand en het is hoogst wenschelijk dat die zaak zon der uitstel zou opgelost worden. De dienst van statiefacteur is heel lastigze zijn verantwoordelijk voor de vorming der treinen en rangschik king der wagensvoor de ontvangst der koopwaren zij zijn ook nog ge last met den toezichtdienst der te laden koopwaren. Men begrijpt dat ze soms bij vertraging der treinen lange uren boven den gewoonlijken diensttijd, op de bres staan. De minste onnauwkeu righeid van hunnentwege kan zware ge volgen hebben. Een groot getal facteurs zijn reeds de slachtoffers geweest van hunnen ge vaarlijken dienst. Deze die aan al onge val ontsnappen worden slechts r.a 50 jaren dienst op pensioen gesteld, en dan nog hebben ze dezelfde voordeelen niet dan de treinwachters en andere be dienden onder opzicht van pensioen. Wij drukken de hoop uit, dat de re geering in kort dezén toestand zou wij zigen en aan die rechtvaardige vraag zou voldoening geven. L. de Bethune. De Dageraad brengt hulde aan al de aanwezige gemeenteraadsleden in zitting van Maandag 11. die eene toelage van 400fr. stemden, voor het feest der vlaginhaiing onzer machinisten. Wij bedanken onzen propagandist uit Marcke bij Kort rijk voor zijn abonnenten aanwinst. Men seint nns uil die streek dat: de wegwerkers op de lijn van Konrijk naar Doornijk, die op hunnen post buitenge woon werk doen, 't zij b. v. vernieuwingen van bils of rails, 0,40 bijlage van loon be komen, en als zij op andere posten moeten gaan werken dat die bijlage tot 0,60^tr^kt. Op Zondag 2 Mei a. s. zal er të SCHEL- LEBELLE een groot mutualistisch feest plaats hebben, ter gelegenheid der inhul diging van het vaandel der mutualiteit voor bedienden staatsspoor, post en telegraaf, Plicht Vooral Lijn Burst-Aalst Is het zoo dat men welstand zal brengen bij de arme wroeters. met hun de stukjes grond te ontnemen langsheen het spoor Zullen de plichtigen geene knaging ge voelen, als zij de plechtige vermaning zul len gelezen hebben in de fransche gazet ten Dat zij toch dien noodlottigen maat regel intrekken, het is nog tijd. Dat zij er toch eens wel aan denken, dat er 16 huis gezinnen zwaar door lijden. Dien schoonen vruchtbaren grond, in het land van Aalst zoo wondergoed voor aardappels, om den ganschen voorraad voor ons huisgezin op te doen. Maar nu zal men toekomenden winter onzen kelder ledig vinden. Voor waar, het leven was nog te goed voor ons allen, met ons mager loon Wat is toch 4 aren voor een huisgezin van 7 menschen Zal de zonne zich niet schamen over dees boos werk zal zij niet verachtelijk neer- blikken naar dezen die er de schuld van zijn, willende zeggenHerstel dezen nood lottigen maatregel Dat die liefderijke zonne als voorheen op die schoone be bouwde akkertjes moge schijnen, dat is de wensch van het gansche Belgische volk. Roetman. Eenige dagen geleden is te Geeraards- bergen overleden, de heer Nestor Pieraert die ersedert 1878 de bediening uitoefende van gemeente-sekretaris. De overledene ambtenaar heeft geduren de meer dan dertig jaren zijne taak met de grootste zorgvuldigheid en werkzaamheid volbracht, tot volkomene voldoening der overheden en der ingezetenen. Gedurende die lange loopbaan heeft hij de gelegen heid gehad aan velen zijner medeburgers, die er het geheugen van bewaren, talrijke diensten te bewijzen. Door zijne vlaamsche rondborstigheid wist hij eenieders genegen heid te verwerven. Wij bieden aan de diep beproefde fami lie en in 't bijzonder aan onzen confrater en vriend de heer Paul Pieraart, hoofdop steller van de Vaandrig, de verzekering on zer gevoelens van deelneming en van wel gemeend rouwbeklag.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1909 | | pagina 1