SPOORWEGNIEUWS Weekblad tot verdediging der belangen van Boer, Werkman en Staatsbediende. De Dageraad DE GRONDLASTEN Tweeae Jaar, Nummer 16. 11 April 1909 5 centiemen het nummer GODSDIENST MOEDERTAAI. ONDERWIJS DE DAGERAAD OPVOEDING WELZIJN VAN HET VOLK VERSCHIJNENDE DEN ZATERDAG Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 1 jaar, 2,00 fr.; of alle 3 maand 0,50. Men schrijft in bij den uitgever en in alle postkantooren I des lands. Voor 't buitenland is de prijs 4,50 fr. per jaar. UITGEVER Ron>. Vao Ha6wc Botermarkt, Aalst. Annoncenprijs per drukregel Gewone, 0,15; dikwijls herhaalde, bij overeenkomst vonnissen 0,50; reklamen 0,75. Alle briefwisseling, behoorlijk geteekend vrachtvrij te sturen vóór dinsdag, aan den uitgever. Jolles was volbrachtNa 't aardsche lijdensleven P'ag Hij, de Zoon van God, in 't streng bewaakte graf; {"*uid had Hij aan het Kruis zijn oorlogskreet geheven, pj"n 't menschdom hoopte op 't woord dat Hij eens troostend j p-oof nu den Heer, o mensch Hem allen lof gegeven, £^it 't graf is Hij ontwaakt zooals Hij had voorzeid, •—■n onweerstaanb'ren drang heeft Hij de dood verdreven, ï>-an Jesus lof en eer, tot in der eeuwigheid Niets schooner in zijne eenvoudigheid dan in 't evangelie van den H. Joannes, het verhaal der verijzenis. Beste vrienden, ge moet dat lezen op uw gemak, met eerbiedige aandacht, en er al de schoonheid van genieten. Op den eersten dag der week nu kwam Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog duister was, naar het graf en zag dat de steen weggenomen was van het graf. Zij liep dan en kwam bij Si mon Petrus en den anderen leerling dien Jesus lief had, en zeide tot hen Zij hebben den Heer uit het graf geno men, en wij weten niet, waar zij hem gelegd hebben Petrus ging dan uit met die andere leerling, en zij kwamen naar het graf. Zij twee nu liepen te gelijk doch de andere leerling liep sneller vooruit dan Petrus, en kwam de eerste aan het graf. En hij bukte neder, en zag de doeken liggendoch hij ging er niet in. Simon Petrus, die hem volgde, kwam dan, en ging het graf in. En hij zag de doeken liggen, en den zweet doek, die op zijn hoofd was geweest, niet bij de doeken liggende, maar op eene plaats afzonderlijk opgerold. Toen dan ging ook de leerling er in, die de eerste aan het graf gekomen was en hij zag het, en geloofde. Want zij ver stonden nog de Schrift niet, dat hij uit de dooden moest opstaan. De leerlin gen gingen dan wederom naar huis. Maria nu stond weenende buiten het graf. Terwijl zij dan weende, bukte zij neder en keek in het grafen zij zag twee engelen zitten in het wit gekleed, één aan het hoofd-, en een aan het voet einde waar het lichaam van Jezus gele gen had; Deze zeiden tot haarVrouw! waarom weent gij Zij zeide tot hen Omdat zij mijnen Heer hebben wegge nomen en ik weet niet, waar zij hem gelegd hebben. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Je sus staan doch zij wist niet, dat het Je sus was. Jesus zeide tot haarVrouw! waarom weent gij Wien zoekt gij Zij, meer.ende dat het de hovenier was, zeide tot hem Heer indien gij hem hebt weggenomen, zeg mij, waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem halen. Jesus zeide tot haarMaria Zij, zich omkeerende, zeide tot hem Raboni (dat isMeesier Jesus zeide toi haar - Raak me niet aanwant ik ben nog niet opgevaren tot mijnen Vader; maar ga tot m'jne broeders en zeg hun Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Va der, mijnen God en uwen God. Maria Magdalena ging den leerlingen aan kondigen Ik heb den Heer gezien en dit heeft hij mij gezegd. Toen het dan avond was op dien dag. den eersten dag der week, de deuren gesloten zijnde, waar de leerlin gen vergaderd waren uit vrees voor de Joden, kwam Jesus en stond in het midden, en zeide tot hen Vrede zij u En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijne handen en zijne zijde. De leerlingen verblijdden zich dan, den Heere ziende. Hij zeide dan tot hen wederom Vrede zij u Gelijk de Va der mij gezonden heeft, zoo zende ook ik u. Als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen Ontvangt den Heiligen Geestwier zonden gij vergeven zult, dien worden zij verge ven en wier zonden gij zult houden, dien zijn zij gehouden. Leest en verspreidt Ercrqbodcgcip. zij^e™j- Zondag aanstaande, le Paaschdag, aan stonds na de Vespers, algemeene vergade ring in het gewoon lokaal. Dagorde: Aansluiting bij den landsbond; Uitstap naar Hofstade. De vergadering is belangrijk; elk weze dus op post Het Bestuur. De grondlasten worden meest altijd ge dragen door de pachters; nochtans moet men opmerken, dat het de eigenaar is, die aangeslagen is, en niet de pachter; want als de lastenbrieven toekomen, bemerkt men erop De ondergeteekende verwit tigt den heer (eigenaar)dat hij aangeslagen is in de rol der grondbelastingen maar daarboven leest men verschuldigt door den pachter. Het Ministerie vanFinanciën raadt het de eigenaars aan, ze maar zelf te betalen; en dit is reeds gevolgd door de administratie der domeinen voorde Staats-eigendommen. Öe eigenaar geniet alle voordeelen door de grondlasten, en de pachter betaalt ze. Door die lasten komt mijnheer met 3 4 stemmen ter stembus, hij wordt geroepen tot de jury van het assisenhof; hij is kies baar voor het Senaat, enz.. En de pachter, die eigenlijk de lasten voldoet, geniet van die rechten niets. Volgens de wetten in 't algemeenj 2uu hij die de plichten vervult, ook de rechten moeten genieten. Maar 't is hier juist het tegenovergestelde. Wij, landbouwers en landgebruikers betalen de grondlasten, en de eigenaar gaat met de voordeelen weg I die er aan vast zijn. Ten anderen, door die handeling gaan vele stemmen verloren in de kiezingen. En wij willen zulks bewijzen. Volgens het tegenwoordig kiesstelsel, het meervoudig stemrecht, mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen voor Se naat. Kamer en Provincie; alleen 4 stemmen voor de Gemeente. Welnu, in 't algemeen I is de grondeigenaar van pachthoeven en landijcn iemand die een groot eigendom of prachtig verblijf bewoont, waardoor hij na tuurlijk hoog aangeslagen is; ook heeft hij gewoonlijk diploma's veroverd, waardoor ook zijn stemmental vermeerdert. Zoodat j de meeste eigenaars daardoor reeds recht I hebben op hun stemmental i Welnu, vriend Lezer, indien de wet zegde dat, wie de grondlasten betaalt, cr het stemrecht zou van genieten, hoevelc stem men zouden er niet bijkomen op den bui ten stemmen die voor het meerderendeel toch zouden uitgebracht worden ten voor- deele van het huidig bestuur. En ware er hier of daar een grondeige naar, die daardoor eene stem zou verliezen en er veel belang aan hecht, hewcl, dat hij zelf de grondlasten betale, de landbouwers zullen volgaarne grondlasten en stemrecht afstaan. En om kiesbare Senators te vinden, zou men maar moeten de grondeigenaars het recht laten behouden, te beroepen op al de grondlasten hunner eigendommen, hetzij door hen, hetzij door de pachters betaald. Aldus zou er geen verandering voor het Senaat bestaan. Zoodus, de stemmen toekennen aan hem die de grondlasten betaald, dat ware maar redelijk en billijk, en het ware een steun te meer voor hen die het zouden toestaan. Botha. Aai; dc AboQQCQtci) van Meire, Oitergem, Ressegem, Helder- gem, Zonnegem, Leeuwergem. Bambruggt* Hillegem, Borstbeke, Burst, Erpe, Aygem. Welle en Marcke-bij-Kortrijk, laten wij we ten dat onze medewerkers zich in de vol gende week zullen aanbieden, om het be drag van het abonnement te ontvangen, tegen kwijtschrift. Wij verzoeken voor onze jongens een goed onthaal. Lijn Dcndcrleeuw-Sottegcm Wie is er dc schuld daarvan Zooals Dageraad - het voorgaande week ze: In de sectie van Aortrijk, groep Doornijh. ontvangen dc wegwerkers 40 a GO centie men supplement, als zij verder als hunnen post moeten gaan. Dat doet deugd in het huishouden, niet waar, mannen Terwijl hier al dt wegwerkers voor 3 maanden bijeen zijn getrokken, om.te poseeren, ver nieuwen. en zonder 'ne cent vergoeding; enkel voor hun karig loon van 2,(»0 fr., en sterk moeten werken!.. Zouden onze Volks vertegenwoordigers aan den-achtbaren heer Minister niet eer,- villen uitleg daarover vragen Roet man. Dc Barak voor tien atelier van Aalst M. De Kegel, sekretaris van den Werk- manskring van Aalst, komt hierover den volgend: i brief van den heer Minister van Spoorwegen te ontvangen Mijnheer Al.-g. i|gop uwen briei van 17 Dec. 11. heb ii; Je eer u te melden, dat het uit een onderzoek blijkt, dat de werklieden van het werkhuis van Aalst de toelating hebben zich gedurende hunnen rusttijd des nachts naar de eetzaal té begeven om te eten en u rusten. Dit lokaal i» groot, voorzien van tafels en banken, verlicht en verwarmd. De gevraagde barak of schuilplaat- schijnt mij dus gansch nutteloos. Aanvaard, enz Get. J. Helleputte. Rei>. Zoo'n antwoord zou er niet toe gekomen zijn, werd er aan het Spoorweg- beheer eene onderzoeks - commissie be noemd. die ter plaatse de zaken ging na zien. 'i Is 't geen wij, Dageraad, vragen, voor al de onderzoeken. Eerst en vooral, het werkterrein der jongens van den ate lier is wel 150 meters van die eetzaal gele gen. 't Is te schoon, te groot en daardoor te weinig verwarmd. Z'hebben reeds 'nen kou vast. aks ze bezweet tot daar moeten loopen, en daar in eene balf-verwarmde

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1909 | | pagina 1