Links en Rechts HofStadc. Bijzondere correspon dentie. De boeren beginnen hier meer te spreken over theoretische en praktische boter. Er zijn er veel die het mis op heb ben. omdat ze niet weten wam eigenlijk de zaak in bestaat. Voor mijn deel weet ik twee zaken ten eerste, in alles kan ver betering komen, zelfs in eene melkerij... Er zijn menschen die meenen seffens te moeten zeggen in ons melkerij deugt het dus niet? Zij zijn leelijk mis, drij keer mis. Ik geloof niet dat er veel melkerijen bestaan waar er zooveel orde te ontmoeten is, waar de zaken ten allen tijde zoo goed vooruitgingen en blijven vooruitgaan. Dat is 'n blommeken dat alle rechtschapen liên moeten schenken aan 't bestuur en aan den bestuurder Te AALST Verkorting tan den arbeidsduur. plaats moeten stil zitten, rusten. De mannen vragen enkel 'nen fermé 'tis te zeggen een buiten-dienst-gestelde fourgon of voi- tuur, zooals er zooveel in de arsenalen in splinters geslagen worden,-waarin een stoofken brandt en die dichtbij hun werk staat. Alia, 'nen kost van twintig fjanken. Dageraad zal samen met M. De Kegel blijven aandringen, opdat het er kome Goede raad Doet niemand kwaad Slechts de haat Geeft slechten raad. Wij beginnen onze tijdingen dees week met de oefening der schoone verzenmakers- kunst, om cnze entragie wat van den eenen kant te krijgen. Vrijdag namiddag over 8 dagen lag ons blad juist ter pers als er wordt gebeld. Dingedingeding!.... Opengedaan. Wat is dat op nen vrijdag achternoen nog de Postsjees Met nen recom- mandé, beplakt met zegels en lak... men zou zeggen 't komt van 't hof van den koning, 't Is de eerste maal dat wij zoo iets krijgen Hoerahwij zien er den stempel op van het Bureel van Weldadigheid Goed nieuws voor ons werkende en lijdende volk! Al zijn leven de maatregel over de doktoors, over den ziekedienst veranderd. Dageraad Da geraad wat zullen de arme menschen uwe opkomst groeten en zegenen. Inderdaad, 't is geteekend van M. Win ters, de goeie sekretaris van 'tarmbureelen van onzen confrater M. Van de Putte, uit gever van Denderbode. Maar als 't wij lezen zijn 't ander papieren. Uit ons schrij ven van d'ander week, zou 't blijken dat de apotheker van 't medecijnhuis aan de menschen zou bot ge weest g'had en hem men. Hoe wil men toch aan onze woorden die bedoeling geven Al d'arme menschen ko men ons over zijne be leefdheid en vriendelijkheid stoeffen.en wij alleen zouden er van klagen Alia, *t doei ons ictru uat men aizoo uuze woorden interpreteert. Nu, al dat mis is, is mensch. Wij 'n nemen 't niet kwalijk, integendeel, wij slaan al^es in de goei vouw, mijne heeren, en om doen te zien, dat het aizoo bij ons is zenden wij u van nu af wekelijks De Dageraad Bijzondere berichten uit Erpe ver kondigen ons het schielijk afsterven van den ouden koster, aldaar. Zondag helpt hij 't lof nog spelen en maandag avond was hij reeds een iijk. De kronijken zeggen dat hij maar 9 of 10 jaar oud was, ais hij de oudste vap 9 kinderen in de plaats van zijnen overleden vader de pastorij opdreef, en te dien tijde 2a 3 maal per week naar Audegem om les ging. Hij diende de kunst En hij diende den Heer Den Hemel als gunst Schenke God hem dorveer. Waar dat de menschen van Aalst op reklameeren. Er is daar spraak geweest van t leuren in den gemeenteraad. Wij roepen er d'aandacht van de champetters op in t Is dat men aan de leurders die naar den bureau om permissie komen om mogen te leuren, dat ze aan d'huizen waar zij hunne marchandies gaan presenteeren, moeten bellen, en wachten tot als men opendoet. Nu komen die heeren recht binnen zonder van iets te ge baren. Als mm daar geen paal aan slaat Komt het eens 't zij vroeg of laat, Dat ze zonder 't laten weten In onz' keuken komen eten. Passeerde week stond heelKerrebroek in rep en roer door het ontsnappen uit Hoogstraten van twee stekelverkens die al huilend en al schreeuwend al d'huizen af liepen om te zoeken wie zij konden bijten. Maar zie opeens verschijnt Petter, om ze op te zoeken en ze gekoord en gebonden in de reizigersstatie binnen te leveren. Elk prees Petter zijnen moed en zijne dapper heid, daar hij er zonder moeite niet'in ge slagen is zijn gevaarlijk werk te verrichten. De bewoners bedanken Petter en zullen hem eene belooning vragen omdat zijn haar recht omhoog waaide. 't Was vrijdag 2 April dat het exaam voor meester kleermaker in de Pupillen school plaats had. Er waren 12 postulanten 6 van 't stad en 6 vreemde van op een an der. De vragen werden in 't FRANSCH gesteld. Al de jongens die zich aanboden hadden soldaat geweest, uitgenomen eenen, den zoon van den meester kleermaker van Deeremonde. Wij zijn kurieus of dat 'nen Aalstenaar 'tzal hebben Daar stuiven de koe riers van Lede binnen Hunne aankomst was ons daags te voren afgekon- digd door den substituant/y van Lowieken, onzen fel-^ len propagandeur, die een accident heeft gehad met zijne broodkarre. Dank voor die talrijke abonnés. En wat nieuws in de felste gemeente van ons kan ton Ah Mijnheer de Dageraad, de cirk Semey heeft hier al drij dagen nen succes monster bekomen, en de zot van 't spekta kel valt ten uiterste in den smaak. Men gaat er ook goed vooruit met het aanleg gen van de gasbuizen, wat eene schoone en nuttige verbetering voor de gemeente zal bijbrengen. G'hebt daar gesproken van de felste parochie, maar eens die verlichting klaar, moet Lede voor 't stad niet meer onderdoen.Wordt O. L. V. van Lede aizoo nog al bezocht tegenwoordig Oh M. de Dageraad, meer dan ooit. Op O. L. Vr. van VII Weeën heeft er nog nooit zoo veel volk den ommegang gedaan ;als dees jaar. 't Weer heeft er in meegewerkt, 't Was wel wat koud en de wind waaide wel een beetje, maar 't was droog en daarbij ge zond. 't Schoonste van al, en men kon het met moeite aanschouwen, zonder de tranen naar d'oogen te voelen opwellen, 't waren onze eerste communiekantjes op hun Paaschbest die de onafzienbare rei bede vaarders openden. Peist ne keer van dees jaar waren er 128. Och Lieve Lede naars wat moet O. L. V. over u allen te- j vreden zijn van ü.iaiboven in den Hemel. O Beeld van smarten Te Led-? vereerd, Aan u onze harten Aan u onzen heeH. Non de blé, dat miskomt. De klok ken zijn naar Rome en wij weten van uur of tijd. Daar'zijn ze met de biljetten voor v de nijverheidsdecoratiën voor Aonze goede werklieden. Wij )J zenden ze in allerhaast naar den patroon die ze moet teekenen én invullen. Daarmee zal Lo wieken uit zijne ongerustheid zijn. En voor op onze eerste versjes terug te komen zeggen wij Gemecnehjk dort kwaden raad Aan dit hem geelt het meeste kwaad. - Ze komen ons zeggen dat z'aan den hof van Schuurmanses t'Aalst, het lijk hebben opgevischt van nen zekeren Henri De Brouwer, ne mensch van een 51 jaar. Hij was van zijne vrouw gescheiden enfin, hij leefde in de miserie. 't Spreekwoord zegt het yfl3Dr°efheid ^je men zjet Is daar m de grootste niet. Kalib zei het ook en hij liet dat hij ween de. Uit Denderhoutem wordt ons de vraag gesteldHoe zit het met den tram Aalst-Ninove? Er zijn er die boonen knoo- pen die rapper vooruitgaan. Ne velocipedist die nog al in vitesse was, reed in de Zoutstraat Jean De Brul omver. De man was' er met eenige lichte kneu zingen van af, doch kloeg Dinsdag avond van stramheid in de lede maten. De jongen die 't gedaan had, heeft er groot spijt over, maar Sp'jtM Gaapt wija. Voor 't sluiten aan al onze lezers en lezereskens nen Zaligen Paschen, en aan de kinderen onzer abonnés veel paascheie- ren. Op tweede Paaschdag loten wij vijf schoone Paascheieren af tusschen de abonnés en propagan disten van ons blad. De winners zullen in onsnummer van 18 April aangewezen worden, en verzocht hun paaschgeschenk bij den Uitgever,Brusselsch Hof, te komen afhalen. En voor 't slot van 'i sluiten eene treffende les die wij altoos moeten ont houden Zoekt rust en vreedzaamheid in alles wat gii doet En voertden oorlog niet,'ten zijals'twezen moet. (9 Siegfried. H CI d C r ff m Pe kantwerksters. Namens de kant- werksterkes van Heldergem en omliggende wordt er eene vraag gesteld aan Dageraad, namelijk Of wij gecne petitie zouden wil len doen naar den heer Minister, om toch voor die schoone voortbrengsels: het kant werk, eene wet te bekomen lijk voor de margarina en de boter. Wij zeggen oogen- blikkelijk ja. Daarbij, daar hebben onze kantwerksterkes, gelooven wij, geen oo- genbük aan getwijfeld. Wij zuliert eene petitie opmaken, om van den heer Minister te verkrijgen, dat daar, waar den nagemaakten kant aan den man wordt gebracht, dat het zou moeten op de vitrien g'afficheerd worden met groote letters, en dat deze die bedrog plegen, 't is te zeggenware voor valsche kanten verkoopen, zouden gestraft worden. Wij zouden ook willen dat al de kantwerkster kes ons daarin meehelpen, met allen deze aanvraag met hunnen naam te ondertee kenen. Voor Heldergem is er al iemand die zich zal gelasten met de onderteekenings- lijst aan te bieden. Wij mogen dus welhaast hopen op eene herboring in den staat van het echt kantwerk. En dan heffen wij samen in Dageraad 't oud liedeken aan Raad eens hoeveel kantwerkscholen Hier ons klein Oost-Vlaanderen telt, Scholen waar de jonge meisjes Zich schier wenf len in het geld 'k Zag het laatst irr mijn gazette; Hemel toch ik stond versteld gang en geen kwestie van beknibbeling van 't verledenJan Rechtuit. BOEREN, ONDERRICHT U ST-GILLES-WAAS.Onze gemeente was Zondag verleden in volle feest... Wat was er gebeurd 'N brave werkvrouw was moeder geworden van 'nen drijling en na de Vespers werden de drij kereltjes, al springlevend, met groote ceremoniën ten doop gevoerd... De medeburgers, de gees telijkheid en de gemeenteoverheden aan het hoofd, hebben gezorgd voor het geze gende huishouden, dat op vier jaar tijd met zeven kinderen verrijkte... Een omha- wierd gedaan ten voordeele van het gezin en dit bracht een schoone somme geld op. Proficiat voor Xaveerken Hofstade lief gij zijt het land Dat uitverkoren, Dat overal de krone spant In Vlaanderland Ten tweede, het in voege brengen van het systeem der theoretische en der prak tische boter zal verbetering brengen. In dien De Dageraad het mij toelaat, zal ik heên of morgen, als 't meeste werk gedaan is op het veld, de zaak uiteendoen, tot meerder welzijn van al de leden der mel kerij, tot meerder zekerheid vanjhet be stuur en den bestuurder'! Er is hier alleenlijk kwestie van vooruit- 5 April, 9 ure en 3 kwart 's avonds kwam er drij tot vierhonderd man uit het Ste-Mer- tensgesticht. Wat was er ge beurd Wel er had daai in de ruime feest zaal van het gesticht, met elektriek ver licht, zoo welwillend door den bestuurder ten dienste van het Davidsfonds gesteld, eene voordracht geweest. Waarover Over het leven van den H. Franciscus van Assi- sië. De spreker had geheel zijne ziel, ge heel zijn gemoed in de voordracht gesto ken... htj haalt eer van zijn werk... Wij zouden nochtans sommige klanken zuiver der willen hooren klinken... uit een mond die zoo zwierig en zoo forsch de klanken wenden kan... De lichtbeelden waren wei- gelukt.De zangen, getrokken uit het stuk Franciscus van Meester Tinei, waren in de maat van het mogelijke wel uitgevoerd. Deze voordracht had veel volk uitgelokt... Op zekeren^oogenblik, bij het zien van al de standen der maatschappij die er verte genwoordigd waren, kwamen de woorden van Dautzenberg ons in 't gedacht Geen vreemde zang Bekom bij ons den eererang In 's Vlamings woon Zij 't Vlaamsch alleen in zwier en zwang. Hier past ée schepter en de kroon Den Vlaamschen toon Het Bestuur van het Daviiidiuuds haalt eer van zijne inrichting dertien avonden Vlaamsch brood uitdeelen aan wié het eten wou, is meewerken tot het behouden Jvan het Vlaamsch leven bij den Vlaamschen volkeWij sluiten met het volgende ge dacht door P. Willems eens neergeschre ven Zoolang Vlaanderen Vlaamsch zal spreken, zal het katholiek en vrij zijn en daarom strijden wij voor de handhaving onze» moedertaal, niet alleen ouder het volk, maar ook en vooral daar waar het gevaar van verbastering het drcigendst is, onder de hoogere standen der maatschap- pij. - In de Duitsche steden Aken, Barmen, Bielefteld, Dusseldorf, Essen, Elberfeld, Keulen en Krefeld werd sinds eenigen tijd in de gasfabrieken de arbeidsduur, die vroeger 12 uur bedroeg, verkort op 8 uur per dag. En wie zou meenen, dat door die ver korting net productievermogen der arbei ders verminderde, kan in de officieele op gaven dezer steden lezen, dat overal het productievermogen met minstens 20 per cent is toegenomen, zelfs steden waar het productie vermogen grooter is en klimt tot 40 pCt. Daardoor vermeerderde daar enboven het loon met 10—50 pCt. Men ziet dat verkorting van den arbeids duur niet gelijk staat met vermindering van voortbrengstHet omgekeerde is

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1909 | | pagina 2