SPOORWEGNIEUWS A Weekblad tot verdediging der belangen van Boer, Werkman en Staatsbediende. Statie van Aalst 't Vereenigingsrecht erkend De Dageraad Tweeüe jaar, Nummer 17. 18 April 1909 5 centiemen het nummer GODSDIENST MOEDERTAAL ONDERWIJS DE DAGERAAD OPVOEDING WELZIJN- VAN HET VOLK VERSCHIJNENDE DEN ZATERDAG Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 1 jaar, 2,00 fr.; of alle 3 maand 0,50. Men schrijft in bij den uitgever en in alle postkantooren des lands. Voor 't buitenland is de prijs 4,50 fr. per jaar. UITGEVER Ron). Vao Hativ/c Botermarkt, Aalst. Annoncenprijs per drukregel Gewone, 0,15; dikwijls herhaalde, bij overeenkomst; vonnissen 0,50; reklamen 0,75. Alle briefwisseling, behoorlijk geteekend vrachtvrij te sturen vóór dinsdag, aan den uitgever. Regeling Vao dagb<i6r co ZwcetSySteero Zeer belangrijk Wetsontwerp Men noemt het zweetsysteem in de meeste gevallen, het stelsel in vele plaatsen in voege, de hoeveelheid ar beid welke opvoorhand bepaald en moet geleverd worden, uitgerekend volgens het maximum, en dit soms voor betrekkelijk kleine loonen. Men hoeft niet te wijzen op de af matting, de overspanning der zenuwen en krachten, ten gevolge der gejaagd heid om de gestelde pee te kunnen afkrijgen, en die soms ontaard in eene echte en langdurige marteling. Doch er is een ander soort van zweetsysteem. welke veelal ontsnapt aan de beknibbelingenen waarvan jon ge meisjes en vrouwenvooral de slacht offers zijn, wier zenuwgestel juist om zoo te zeggen uit de natuur zelve, niet bestand is voor zulken arbeid. We bedoelen het werkten huize voor groote magazijnen, ook nog de onder aannemers. Dit gebeurt in tal van nijverheids takken, maarmeest nog in de confectie. We kennen een dier nieuwerwet- sche rijkemakers, die dank aan de uit buiting van vrouwelijke werklieden in eenige jaren tot den trap der fortuin is gekomen. Die heer ging als volgt te werk Hij bestelde aan zijne werksters een stuk stof bijvoorbeeld, om kindervoor- schoten te maken, waarin telkens een knip met de schaar wordt gegeven vol gens de lengte zij moesten ze zelve snijden en voor iedere voorschoot kre gen zij zeven centiemen Van 's morgens vier ure tot 's avonds 10 a 11 uren, zag men die ongelukki- gen gebogen over het noaimachien, zonder dat ze er den tijd afdeden op te staan, om koffie te drinken, gejaagd stuikende als waren ze door vervol gingswaanzin aangetast. Aldus konden ze tot 1,50 fr. verdie- neu. Maar ten welke prijze Ten prijze van gezondheid en levens kracht. Bij manskleermakers, schoenmakers, corsetmaaksters, handschoen-, sletsen- en trensenmaaksters, enz., enz., is dit nu nog hetzelve. Engeland, het land der volksarmoe- de, is ook het klassieke land waar het zweetsysteem meest in voege is, doch het gevloekte stelsel zal den genadeslag krijgen. De bevoegde minister komt een wetsontwerp neer te leggen, die een voudig is opgesteld en afdoende terzel- vertijde. Het bijzonderste van deze wet is de bepaling van een minimum-dagloon onder hetwelk de werkgevers niet zul len mogen gaan zonder zich bloot te stellen aan strenge straffen, die van 500 a 5000 fr. boete beloopen, en 125 fr. voor iederen dag uitstel dat ze zich niet in regel stellen met de wet, zelfs in ge vallen dat een akkoord zou bestaan, in 't vriendelijke gesloten, tusschen wer ker en werkgever, om aan minderen loon te arbeiden. Handelscomiteiten zullen ingericht worden, die voor doel hebben eenebij- zondere waakzaamheid uit te oefenen. Ter uilzondering van een enkele werd dit wetsvoorstel aangenomen, en een lid van het engelsch parlement zegde namentlijk dat die wet een hoopstraal zou doen schijnen op de schepselen Gods, in dit land het meest verlaten. De wet op de beperking van den ar beidsduur in de mijnen, is het gevolg geweest van het onderzoek, ingesteld door eene commissie, over den aard van het werk in de mijnen en de levens - voorwaarden der mijnwerkers. Moeste eene commissie de misbrui ken nagaan in de andere nijverheids takken, er zouden van die schreeuwen de dingen aan den dag komen, en wij twijfelen niet of er zou een einde ge steld worden, aan eene wraakroepende uitbuiting, die het leven ondermijnt van zoovele werklieden en werksters die als verstootelingen worden behan deld. Daaraan ziet men ook dat die her vormingen geen hersenschimmen zijn, maar kunnen en zullen verwezentlijkt worden. DRUKFEIL Eenieder die voorgaande week ons arti kel over de kantwerksters van Heldergem heeft gelezen, zal met een beetje goede wil gezien hebben, dat er eene drukfeil is be gaan met te zetten die WARE voor VAL- SCHE kanten verkoopen zouden gestraft worden, en dat het zijn moet VALSCHE voor WARE. Al dat mensch is kan missen. Wij zegden het d'ander week nog in ons artikel over 't armburecl. Wij doen deze rectificatie, omdat zij zou gedaan zijn eerst en vooral, en ook om aan sommige lieden, die het nochtans zouden moeten weten, te leeren kennen wat 4eene drukfeil is. Waarom moet men altijd besparin gen doen ten nadeele der kleine en ne derige bedienden Waarom zijn het de vrouwen en de kinderen van den werkman die moeten honger lijden omdat de uitbating van den spoorweg dezelfde winsten niet oplevert Men schrijft ons uit Brussel Noord dat men er de premiën voor de wissel- reinigers heelt afgeschaft. Tot Decem ber 1907 hebben die mannen hunne premiën genoten en sedert dien dag is er geen cent prime meer betaald ge weest. JEn nochtans M. de Minister veiK.: 'fdt eerlang nóg in de Kamer dat alle werklieden premiën hadden? Wij hebben reeds geschreven voor de wissel reinigers en stellen hier nog maals de vraag aan den heer Minister, om aan die mannen, die een lastig en gevaarlijk werk uitoefenen, de pre miën tot dewelke zij recht hebben te rug te schenken. Verleden jaar hadden wij ongeveer 300 op de groote werken van Brussel en Schaarbeek geplaatst. Dit jaar zijn er reeds een groot getal ingeschreven en weinig geroepen. Verledene weèk hebben wij de bu- reelen afgeloopen om mannen aan het werk doen te roepen, maar 'tis al spaar zaamheid dat de klok luid. Er worden veel minder groote werken uitgevoerd en dusdanig zal men minder baanwer- kers en piossers binnen roepen. De Romeinen vroegen panem et cir- censes. dat is brood er. een dagelijk- sche pree om hen te vermaken. De mannen van Lede, Denderleeuw, Erem- bodegem, Welle, Dendcrhautem enz., vragen werk en nog werk. Wij honen wel dat men op het besluit zal terugko men en eenige werken uitvoeren die aan onze werklieden het brood van 't huisgezin zullen verschaften. Laboren) et. panem. M. de Minister Helleputte schrijft ons dat de nachttrein 3069 uit Brussel, te beginnen met 1 Mei aanstaande m Denderleeuw zal blijven staan. Hier mogen wij in den naam der be volking van Denderleeuw en omlig gende, en bijzonder in den naam der werklieden, den heer Helleputte eenen hartelijken dank toe zeggen voor die nnttige verandering. Eertijds waren vele werklieden van Welle, Denderleeuw en andere gewe sten verplicht tot Aalst af te stappen en dan nog, na eenen gjanschen dag werken en zwoegen zich door onweer en dui sternis te voet huiswaarts te begeven. Velen van hen waren meer dan 5 en 6 kvvaart uurs van huis verwijderd. De nieuwe maatregel is dus aan de werklieden willek om. Wanneer nu betere correspondentie voor Ninove met Aalst. Brussel, Sotte- gein en Audenaarde? Wanneer betere aansluitingen voor Haaltert die sedert 30 jaren vraagt en blijft vragen? Wanneer een morgend trein voor Lede L. de Bethune. Wij vernemen dat onze stadsgenoot de heer Galle, ingenieur bij den spoor wegdienst genoemd is. Wij sturen hem onze vriendelijkste gelukwenschen. Ad muitos annos. Aalst, den 13 April 1909. Heer Hoofdopsteller. Gelief de welwillendheid te hebben in uw geacht blad de volgende kennisgeving op te nemen. De treinen der lijn Dendermonde zullen, te beginnen met 19 dezer op het verhoog de gedeelte der statie aankomen en ver trekken. Het is hoogst noodig dat de reizigers naar voormelde richting ten minste tien minuten voor het vertrek van den trien hun ne reiskaart nemen. Aanvaard, heer Hoofdopsteller, de verze kering mijner hoogachting. De Statieoverste, Den onlangs overleden grooten nijve- raaren volksvriend M. Valere Mabille ge denkend, schrijft E. P. Rutten in De Gids: Patroon zijnde, meende hij dat hij niet tusschenkomen moest in het bestuur der vakvereenigingen. Maar niets scheen hem wettiger en natuurlijker dan werklieden te zien bijeenkomen 0111 hunne vakbelangen te handhaven. Veel liever onderhandelde hij met afgevaardigden eener christene vakvereeniging dan met eene onsamen hangende massa, niet wetende wat zij wil noch waarom zij het wil. Wie zal berekenen hoeveel misnoegd heid, hoeveel wantrouwen en hoeveel so cialism in België voorkomen ware geweest en bijna onmogelijk geworden, hadden vele nijveraars gedaan wat aan Valere Ma bille gansch natuurlijk scheen gaarne met hunne werklieden verbroederen en recht zinnig hun vereenigingsrecht erkennen Hoe zou hij medelijdend hebben geglim lacht, ware men hem komen zeggen dat die handelwijze zijne vrijheid, zijne waar digheid en zijne belangen als nijverheids overste kon benadeelen Mocht zijn heerlijk voorbeeld vele na volgers tellen Leest en verspreidt

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1909 | | pagina 1