Weekblad tot verdediging der belangen van Boer, Werkman Staatsbediende HAGELBOLLEN De Passiespelen MONSTER-TOMBOLA E. H. De Craene Schikkingen Yoor den Vasten Derde Jaar, Nummer 61 20 Februari 1910 5 centiemen het nummer Ronj. Vat) Naüwc, Botermarkt, Aalst .Erkende Onderlingen-Bijstand-Maatschappij Landbouwers Hoveniers EEN EN ANDER DE DAGE SA AD Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 1 jaar, 2,00 fr.; of alle 3 maand 0,50. Men schrijft in bij den uitgever en in alle postkantooren des lands. Voor 't buitenland is de prijs 4,50 fr. per jaar. OPVOEDING WELZIJN VAN HET VOLK VERSCHIJNENDE DEN ZATERDAG GODSDIENST MOEDERTAAL ONDERWIJS Annoncenprijs per drukregel Gewone, 0,15; dikwijls herhaalde, bij overeenkomst vonnissen 0,50; reklamen 0,75. Alle briefwisseling, behoorlijk geteekend vrachtvrij te staren vóór dinsdag, aan den uitgever. UITGEVER Zooals wij over acht dagen schreven, na deren wij langs om meer het tijdsiip, waarop de heerlijke vertolking van het Lijden Christi gaat aanvang nemen. Ongegronde rumoeren worden op onze buitengemeenten verspreid, als zouden al de plaatsen voor de 8 vertooningen reeds ingenomen zijn daartegen moeten wij opkomen en zeggen dat er volstrekt niets van is. Wij mogen, na inlichtingen bij het gc- eerd bestuur te hebben genomen, aan ie dereen verzekeren, dat er plaats genoeg zal zijn voor deze die over eene kaart be schikken. Men mag niet vergeten dat deze groot- sche onderneming onder het wijs toezicht staat van den achtbaren Heer Karei De Wolf, en het is genoegzaam bekend, als er een der heeren De Wolf zich iets ter harte neemt, dat hel op zijne plooi staat. Wij meenen de nederigheid waarmede de familie De Wolf, gedurende de laatste jaren de tallooze ondernemingen op zich nam, niet te krenken met er in ons blad eene kleine opsomming van te maken, daar wij het enkel doen voor het welluk- ken der overheerlijke aanstaande uitvoe ringder Passiespelen, welke wij aanschou wen als eene eer voor onze Vaderstad. Inderdaad, laat'ons een vijftiental jaren achteruitgaan, en onderzoeken wij eens aan wie wij al de feestelijkheden welke sedert dien beurtelings plaats grepen, te danken hebben, en wij komen altoos neer op de achtbare familie De Wolf. Wie heeft er de Vlaainsche Kermis der jaren negentig en nog deze van overjaar vergeten 't Waren de heeren Desideer en Fritz die ze telkens in het leven riepen. Wij spreken dan nog niet van het onuit- wischb.aar wcllukkcn der Vlnamsche feest der jaien 80, welke wij ook aan den bree- den ondernemingsgeest van dit edelmoe dig gezin verschuldigd waren. Wie herinnert zich niet den prachtigen stoet van het Gasthuis, die duizenden en duizenden naar onze stad lokten, 't Was nogmaals aan den goeden wil der HH. De Wolf, en bijzonderlijk van M. Albert, dat wij die schepping hadden te danken. En dan nog den eigenaardigen bloe- menstoet van over eenige jaren; de gouw en landelijke turnfeesten waar Aalst mocht op roemen; het onvergelijkbaar pompiers- jubileum, waar wijlen den o'nvergeetbaren Ie vroeg ontslapen luitenant Victor zijne jongste krachten aan wijdde. Dit alles bracht die geachte familie in leven, voor den groei en den bloei en den roem hunner geboortestad, voor de wel vaart en den vooruitgang hunner mede burgers. ^Vij zijn er die Heeren en hunne Familie dankbaar voor Gansch het omliggende heeft van het wellukken van aide ondernemingen welke wij daar opsomden, getuige geweest; daar aan alleen kan men oordeelen met welke pracht en luister de Passiespelen zullen voor het voetlicht verschijnen. Wij kunnen onze lezers niet genoeg aanmanen zich bijtijds te voorzien van kaarten, om dit onovertrefbaar schouwspel te komen bijwonen. Het zal er aan niets ontbreken, kunst volle muziek, afwisselend met de diep- treffende tooncclen van het Lijden des Za ligmakers, telkens voorafgegaan door de zinnebeeldige groepen uit het oud testa ment, dit alles zich afteekenend op rijke tooneelversiering, welke niettegenstaande al hare keurigheid, de vertolkers van al dit schoone, de frischheid hunner kostumen zal benijden. Gedurende gansch de aanstaande maand Maart moet het overal,in -het arrondisse ment, waar De Dageraad verschijnt, luiden Allen naar Aalstallen naar het Belgisch Oberammergau, naar de Passiespelen Wij verwachten met die dagen al onze lezers, en bijzonderlijk onze verkoopers, propagandisten en correspondenten. Tot ziens 't Zullen aangename dagen zijn voor ons, al die medewerkers te mo gen iets. aanbieden, waar men nergens tot biertoe heek-mogen aanspraak op maken. yr De Dageraad. DE GEWEZEN WEESJONGENS met de goedkeuring der bestendige deputatie van den provincialen raad, en der Gemeente- overheid, ten voordeele harer Onderl. bijstand kas, het stichten van een Inval iedenfonds en eene Liefdadigheidskas. GKOOTE PRIJS 1000 FR. en andere geldprijzen. Bovendien een groot ge tal i.uttige en kostbare voorwerpen. Prijs per lot10 centiemen Ons blad lag onder de pers als wij Zaterdag noen der voorgaande week de benoeming van E. H. De Craene, onderpastoor van O. L. Vr. kerk te Mijlbeke hebben vernomen. Onze eerwaarde vriend, baccalaure aat in kerkelijk recht, is in dezelfde hoedanigheid genoemd op St-Jozefs- parochie te St-Niklaas. 't Is met leed dat de bevolking van Mijlbeke den achtbaren geestelijke uit haar midden ziet verdwijnen, en in vele huisjes der wijk van den braven priester, welke hij regelmatig bezocht, zagen wij dees week, wanneer wij over zijne vroegtijdige en onverwachte ver plaatsing spraken, menigen traan weg pinken, en hoorden wij nogmaals zijne dierbare parochianen met lof over hem spreken. De opstelraad van ons blad voegt zijn leed bij dit der goede inwoners van Mijlbeke bij deze zoo schielijke ver dwijning vaneen zijner eersteen trouw ste helpers. Van het eerste uur stond de E. H. De Craene onze werking ter zijde door zijne wijze inlichtingen, on overtrefbare raadgevingen en stich tendeaanmoediging. Bezield meteenen schranderen geest, die in eenmaal het geheel eener bespreking kon omvatten, wist hij deze te geleiden of te volgen, dusdanig dat de minste uit het gezel schap hepi begreep, en ook al bij de hooggeleerden verwondering afdwong, en-dit maakte zijne aanwezigheid aan genaam in welke omgeving men hem ook mocht ontmoeten. Wij wen.schen hem goed heil op zijne nieuwe loop baan. Zijn aandenken zal immer in ons midden blijven. Ten allen tijde zullen zijne frissche gedachten, zijn onver moeibare ijver, zijn onbetwistbaar ta lent, ons eenen spoorslag zijn, om in al onze daden en schriften te blijven wat hij is en wat men heden zijn moet: Man van den tijd - f EEN STAP VOORUIT De hopkeesten zijn in liet hopk wart iet' ruim zoo vermaard als de hop zelve, 't Is algemeen bekend dat hoppekeesten de vroegste groente geven welke men ter markt ziet komen, en tevens het I ij n s t e b e e t j e uitmaken welk ooit lekkerbek in Gods rijk aantrof. Verders iZ de opbrengst ervan zeer gering. Zoo wordt uitgelegd waarom deze hopas- pergies gewoonlijk zeer duur betaald worden van 1 tot 5 fr. de kilo. Van waar zulk aanzienlijk verschil in prijs, zal .menig lezer zich afvragen? t Is heel gemakkelijk om verklaren hoe vroeger men kweekt, hoe duurder men verkoopt zoo is hel met veel dingen, evenzoo met de hoppekeesten. Welnu men steekt de keesten in Februari te be ginnen tot op hel einde van April: men z.il dus licht begrijpen dat er in Febru ari niet zooveel kan gedaan worden als wet eene of twee maand later. Wat niet min in het oog moet springen van den opmerkzamen lezer, dat is het overgroot belang dat er in gelegen is v r o e g e n veel te kweeken, mits de teelt te bespoedigen, bijvoorbeeld, door de kunstmatige warmte en dezelfde af zonderlijke te bewerken. De teelt der hopkeesten binnen den tuin, aan het hoofd der kuilen die in iten loop van 't jaar nog moeten bellen geven, is. ons inziens, af te keuren: het afzonderlijk kweeken aan kuilen of inge legde ranken waarvan men geene hop bellen betracht, is integendeel zeer aan bevelenswaardig. Wij keuren de eerste doenswijze af voor de volgende reden lo. omdat zij den kuil of hopstronk verzwakt 2o. de ziekten en het ongedierte aan lokt 3o. het rijpworden verachten 4o. minderwaardige producten levert. Ten einde vele keesten te leveren wordt de hop gewoonlijk in het lat e opengedaan, dus op het oogenblik dat reeds het sap in beweging is gekomen: dit zondigt voorzeker tegen de voor- schrifien der levensleer; 't zijn trouw. n~ dc kloekste en de vroegste scheuten die onder het mes bezwijken, juist diegenen welke zouden dienen uitgestoken te wor den om de variëteit te verbeteren. Is dit niet gansch verkeert! handelen Toch moeten wij bekennen dat het hop- keestenkweeken eene niet van de hand te wijzen onderneming is, op voorwaarde dat men enkel kersten betracht maar niet lerzelvciiijd hop e n keesten. Sinds jaren w .rden er proefnemingen gedaan in dien zin Cn niet den besten uitslag bekroond. Kt-tds in t jaar 1900 werd er te St-Nikolaa- in de tuinen van den pl.iatselijken «geitenakker- eene procf- genomen waarover wij hier dan ook eenige bijzonderheden willen mededoelen. Een stak grond van I7<> vierk. meters ter. Welnu in 1901 veischaftcn .die 1<>S uitgestrektheid wordt met tos hopstrui ken beplant, dus eet) kuit per vierk. me- hnpkuilcn de volgende onhrengsten in keesten '7 April 5,752 kgr. 22 1,400 20 2,500 I Mei 3,000 6 1 2,500 13 1,500 te zamen 16,650 Het jaar nadien bekwam men nog be tere uitslagen men had dit jaar i n r ij e n gekweekt in plaats van in kuilen of blokken - de rijen waren op 1 me ter afstand van elkander. IS Maart 3,100 kgr. 26 \;f 2.000 5 April 2,510 19 'V= 2,350 26 J 3,200 3 Mei I 1,400 17 I l! 3,500 24 J4 2,000 te zamen 20,600 die opbrachten 45,950 fr. 't Is voorwaar de moeite waard. Wij meenen nochtans dat betere uit slagen nog kunnen verkregen worden met de vervroegde kweek der keesten. De hopkeesten in bestemd om vroeg, zeer vroeg gebruikt te worden, als wan neer andere gn.cn:. u nog ontbreken. 't ts o ik alsd.m-:lu zij gegeerd en be taald Av orden. In plaats dus vikit de hopkeesten te kweeken zooals men de aspergies in vol len grond teelt, zou men beter handelen deze kweek op te jagen paardenmést, jonge toemaat, verwarmingsbuizen, en wie weet, misschien ook wel glazen ra men zouden daartoe leiden kunnen. Voor overvoortbrengst is er niet spoe dig te vreezen, daar de Londensche markten ons eenen voornamen vertier - weg aanbieden. Maar wie zat hel wagen de zaak in gang te steken, tijd'en geld te pande te stellen? Het Secretariaat der Maatschap pelijke Werken van het Arrondissement, dat nooit voor dergelijke vragen achter uit week, zal spoedig aan dit nieuw vraagstuk de gewcnschte oplossing we ten te geven. Nauwelijks was het ge dacht geboren of het werd uitgevoerd de gewaardeerde algemeen secretaris van het lïrabanisch Hopverbond, M. Leyniers- Devolder, schonk .tan het proefnemend Comiteit. den titel van aanmoediging, een kostelijk verwarmingstoestel of thermosi- phon, dat zonder vertoeven aangekocht cn geplaatst weid. Wie het thans in volle werking wil zien, hoeft enkel zich tot Sint-Ulrichs - Capelte te begeven, bij M Karei Moe renhout. Wij wedden d;tf. eer 14 dagen van hier, de proefnemer, als hulde van dankbaarheid, aan den milddadigen volks vriend, reeds de eerste portie vervroegde hopkeesten zal kunnen aanbieden. (Stad en Dorp). De lieer Baron Descamps, Minister van Schoone kunsten en wetenschappen, komt aan Baron I .odewijk deBethunevan Aalst, te laten weten, als dat hij de ontwerpen tot dc vergrooting en verbe tering dej^schoollokalcn der gemeenten Overboelaere^ Ophasaelt cn Nederhasselt komt goed te keuren. Aanvaard enz. (get.) Baron Descamps. Brussel, 12 Fcbr. 1910. Dc „Voorzienigheids- en Hulpkas.' ten voordeele der slachtoffer*, van werkonge vallen wet van 21 Juli 1890 in hare zittingen van Januari 1910, heeft aan de huisgezinnen der slachtoffers van I5s ongevallen uitgedeeld, te weten: Aan 90 huisgezinnen met 317 kinderen 4925 fr.; aan 20 huisgezinnen, zonder kinde ren .855 fr.; aan 1 weduwen, /onder kin deren, 125 fr.; aan 35 «mgehuwden 1760 frank. KANTWERKEN. - Er wordt gemeld dat II. M. Koningin Elisabeth het „Werk tot heropbeuring der kantnijverheid" on der hare hooge bescherming heeft geno men. Deze huisnijverheid wordt nog beoe fend door ongeveer 60 duizend kantwerk sters. De voorhandneming der Koningin zou aan die nijverheid haren vorigen luister kunnen doen herwinnen, door de mode van kantwerk te dragen of aan te wen den bij de versiering der salons, weer in voege te brengen onder de hoogcie -.tanden. I >at zou zeer te goede komen aan de huisvrouwen, die dan te huis en in hunne verlorene uogenblikken ook nog wat zouden kunnen verdienen. Voor de huismoeders. 11. krachtige bouillon, knolsel derij, 6 worteltjes, 1 bosje selderij, 1 dl. uitgedopte doperwten, 1 kleine prei en 40 gr. boter. Bereiding. Kook I ',-j 1. krachtige bouillon, zooals bij bouillon is aangegeven. Snijdt de schoongemaakte worteltjes en de selderij- knol in schijven, snijd de randen met het figurenmesjc af ol steek er met kleine uitsteekvormpjes figuren uitsnijd de prei eveneens in schijven en fruit dit alles met de selderijblaadjes in de boter 15 minuten, lichtgeelvoeg er dan de bouillon en de doperwten bijlaat de soep nog l/2 uur zacht koken. Naar verkiezing kan men nog 50 gr. rijst vooraf geblancheerd in de soep nu-c- kooken. De tien geboden van den kooper der broedeieren. 1. Koop alleen broedeieren van die personen, op wiens vakkennis en eerlijk heid gij zeker kunt vertrouwen, niet van onbekenden, daar de broedcierhandel een zaak van vertrouwen is. 2. Bestel de broedeieren tijdig, niet eerst, wanneer de kloek reeds zit. -daar de verkoopcr niet altijd in de gelegen - heid is de eieren onmiddellijk te leveren. 3. /ie bij het koopen van broedeie ren niet te veel naar den prijs, maar betaal voor die afkomstig van goede stam men liever wal meer, maar daarom nog geen overdreven prijzen. 4. Bestel niet te weinig broedeieren, om zeker te zijn minstens eenige goede dieren te krijgen, het is beter vele van e e n ras, als weinige van veel rassen. 5. Verlang van den verkooper waar borg voor goede bevruchting (ongeveer ™™- --- 6. l-.isch zorgvuldige en doelmatige verpakking en spoedbestelling, waarvoor gij natuurlijk zelf de kosten dragen moet. 7. Lak de aangekomen eieren ter stond uit en laat ze twee dagen koel en rustig liggen, alvorens ze onder te leg- gen. 8. Zet eerst de kloek op nesteieren; blijft ze vast en rustig zitten, leg dan de broedeieren onder. 9. Wanneer de eieren niet zouden uit komen, vraag u dan zelf eerst afheb ik niet iets vergeten of heeft den hen slecht gebroed Geef niet terstond den verkooper of leverancier de schuld. lü. Verwacht niet dat uit ieder ei een volmaakt kuikcp komt, maar wees tevreden wanneer gij uit een gr«»oi getal eieren eenige prima rasdieren krijgt. Ingevolge de bijzondere macht welke Wij van den Heiligen Stoel ontvangen hebben, vergunnen Wij, gedurende den aanstaanden Vasten, de volgende dispen sation of toelatingen I. Het is toegelaten boter en zuivel te gebruiken alle dagen van den Vasten. II. Het is toegelaten eieren te eten alle dagen, uitgenomen op Asdh-Woens dag en Goeden-Vrijdag. Degenen die verplicht zijn te vasten, mogen buiten dc Zondagen, maar een maal daags eieren eten, te weten op den voornaamsu n maaltijd, en niet op de col latie en zulks moeten zij ook onder houden op de andere vastendagen van het jaar. Op al de dagen van den Vasten, is het toegelaten eieren te gebruiken tot het bereiden van andere spijzen. III. Wij staan het gebruik toe van vleesch op den zondag, maand;ig, dins dag, donderdag en zaterdag van iedere week, uitgenomen op den zaterdag van Quartertemper (19 Februari) en den za terdag der Goede Week. Degenen die verplicht zijn te vasten, mogen, buiten de zondagen, maar een- maai daags vleesch eten. te weten, op den voomaamstcn maaltijd, en niet op de collatie en dit geldt ook voor socp- vleesch en jeugd. IV. Het is verboden, zelfs aan de genen die mogen vleesch eten, vleesch en visch te eten op een en denzelfden maaltijd, niet alleen alle dagen van den vcertigdaagschen Vasten de zondagen in begrepen, maar ook alle andere vasten dagen van het jaar. V. Men is verplicht driemaal te lezen den -Vaderons en den \V e e s gegroet, en eens de akten van Ge loof, I loop. Liefde en Berouw i e d e r e n dag dat men van bovengemelde dispen satie van vleesch te eten gebruik zal maken. Men zal zich nóchtans van deze ver plichting kunnen ontslaan, met eene aal- moes, ieder volgens zijne middelen en godvruchtigheid in den offerblok van den Vasten te storten. Deze aalmoes, d i o verplichtend is voor allen die dc voorgeschrevene gebeden niet onder houden, zal tot goede wei ken Jicstecd woi den, volgen.-- Uns advies en de ge bruiken van Uil bisdom. i. Aan de militairen van allen graad aan hunne huisvrouwen, kinderen en dienst boden, alsook aan de andere personen, die iiadelijk in militairen dienst zijn, staan Wij hel gebruik van vleesch toe op alle dagen van het jaar, uitgenomen op Goeden V r ij d a g. liet gebruik van eieren is hun toege staan alle dagen zonder uitzondering. Met de militairen stellen Wij gelijk de gendarmen, de douaniers, de kotunus- sarissen en bedienden van policic die in werkelijken dienst zijn op dc treinen van den ijzeren weg en op de trams, de technische bedienden die werkzaam zijn langs de baan aan telegraaf- en telefoon- stelsel, alsmede de in dienst zijnde post boden en bedienden dei accijnsen, de zeelieden, de schippers en de haven- en dokwerkers. Wij vergunnen dezelfde toelating aj Aan degenen die tijdens de krijgs oefeningen ol in andere gevallen van dien aard, de soldaten herbergen of voe den. bj aan de arbeiders die in ovens van glasblazerijen, smeltovens, mijnen of steengroeven werkzaam zijn. Vil. Aan alle pastoors en biechtva ders staan Wij de niacin toe, in bijzon dei e gevallen, ten volle of ten deelc, tc^ ontslaan van het vasten en hel vlecsch- derven, ofwel deze verplichtingen in an dere godsdienstige werken te verande ren op voorwaarde dat de aanvraag op eene gegronde reden slcunc en niet en kel voortkome uit vrees der christelijke versterving. Deze toelating kun slechts voor den termijn van e e n jaar gege ven worden. Zieke en weeke lieden zullen hunne handelwijze schikken volgens de voor schriften van een gewetensvollen genees heer. VUL Wij meenen aan de geloovigen van Uns, Bisdom wederom te moeten her inneren, dat de astendagen, buiten den vcertigdaagschen Vasten, zijn de woens dagen, vrijdagen en zaterdagen van Qua- tertemperde Vigilie-dagen voor Sink- -c»i, voor Onze Lieve Vrouw Hemel - vaart, Allerheiligen en Kerstmis cn dan nog, dat het al dc vrijdagen van het jaar verboden is vleesch te eten, behalve de vrijdagen, waarop Kerstmis en de Be- nijdenis zouden vallen. IX. Ingezien de tijdsomstandigheden, en ingevolge de bijzondere macht Ons verleend dooi Zijne Heiligheid den l'aus van Rome, laten Wij toe aan al Onze dioccsanen, dit jaar, vleesch te eten, zelfs meermalen daags, op S. Marcusdag en op de Kruisdagen. )m dezelfde beweegredenen en inge volge dezelfde macht, vergunnen Wij ins gelijks aan al Onze diocesan en, tot aan den Vasten van toekomend jaar, vleesch te eten, zelfs meermalen daags, op al de zaterdagen van het jaar die geene vastendagen zijn. Ten einde te voldoen aan het verlan gen van den H. Vader, moeten Wij de geloovigen die van deze toelating zou den gebruik niuken, aanwakkeren om daarvoor andere goede werken tc doen cn bijzonderlijk het gebod van het vas ten en van het vleeschderven stiptclijk te onderhouden. X. Wij laten toe, gebruik te maken van afgesmolten vet in plaats van boter ai Ie dagen van het jaar. Deze Herderlijken Brief en Schikkin gen voor den Vasten zullen van den predikstoel afgelezen worden in de ker ken, openbare kapellen, geestelijke ge meenten en kolleges van Ons bisdom, op de zondagen van Seksagesima en van Quinquagesima. Zij zullen daar gedu - rende geheel den Vasten, volgens ge woonte, te lezen hangen. Gegeven te Gent, onder Onze hand- teekening. Onzen zegel en de tegentee- kening van Onzen Sekrctaris, den 27 Januari 1910. ANTONIUS, Bisschop van (ient. Op bevel van Zijne Hoogwaardigheid A. Dl? MEESTER, Kan. Secret. 't Heefter marientika van dees week 't weerken gemaaktWij mogen op den dinsdag morgend niet meer peinzen. Men had van alles volonté, wind, hagel, ge smolten sneeuw, nen plaskensregen, om gevlogen paraplies, natte kazakken, en bij zonderlijk viezeposen. 't Was de moment van te zeggen: men moet 't hand naar den wind houden. Awcl en wat nieuws alzoo allemaal? 't Is heel zeker den overschot van het tem peest die het zeilschip Generaal Chanzy met zijne 133 slachtoffers deed vergaan, dat wi) hier nu hebben al heel de week. 't Is verschrikkelijk alzoo een gevaarte van 109 meters langen 10 breed, op nen ik en gij zien verdwijnen in de woedende gol ven, met heel den briabalti, uitgenomen eenen persoon, die er in gelukt is zich te redden. Een brief van een onzer abonnés van

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1910 | | pagina 1