Rond de Wereld Landbouw De Passiespelen De Liefde eener Dochter ERPE. Vf|fluizen Dstisiosis, ifisiüsg Ailst en Oaite» Voor bet Volk 0; het ziekbed. boven Parijs vermeldt ons dat Juies Guc- rin, die zich in den tijd opsloot in het be rucht Fort-Chabrol, een dezer dagen over leden aan nen kou die hij opgedaan had met de slachtoffers der overstrooming in de Franscbe hoofdstad te redden. En te Geeraardsbergen heeft het niet min of niet meer als gebrand in het brand- straatje. Het Staatsblad vermeld dat M. Ru- dolf Eeman, lid der bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen, vereerd is met het burgerlijk kruis van eerste klas. De Dageraad biedt aan den ouden strijder voor onze dierbare jB» katholieke zaak, zijne welgemeende;^-!.f heilwenschen. Te Wattrelos op de grenzen van 't Fransch, waar de staminé de Cas- Y quetted'or vroeger jaren bestond, daar lubben ze nzn man op straat dood gevonden, I en men kan hoe genaamd niet ver onderstellen of er misdaad of malheur in 't spel is. Daar is er nen koerier van de vijf hui zen met nen brief over den los aldaar. Hij zal er nog in staan vriend lief. Men leze hem hooger op in ons blad. En t'Erpe staat den Ouderlingen Bijstand voor ziekte zoo paal vast als Dirk Markes op zijnen picterstal. M. de Arrondissementscommissaris De Clippele heeft zijn ontslag genomen van zijn ambt. Die achibare heer heefi eene langdurige en eervoile loopbaan, 'i Arrondissement is er hem dankbaar voor. Men wacht onverduldig naar zijnen op volger evenals naar dezen van E. H. De Craene. 't Zijn posten die openslaan waar voor men alzoo met hel volk moet min of meer omkunnen alzoo van die drooge apostelsen kunnen er niet voor dienen. Wij leven op hoop dat men van op de geeste lijke en wereldlijke hoogte de zaken eens zal goed overleggen. Aalst heeft mannen noodig van den nieuwen tijd, of ten minste oude met een jong kunnen er ook door Kadéët\die in Nieuw Leven durven schrij ven. Afing wij zullen nog eenige dagen patiëntie hebben. Men heeft altoos gelachten met de geiten, ko- ni nen, blomkoo- len en ci cactra, maar dat zijn tegen woordig de eocieteiten die best malkandc- ren verstaan. Wat zegt gij er af... Chale- ken Den hof van 't Hospice is nu toch verlapt voor eene foutebagatelle. En Gie- den Meert en kan aan zijn stalleken niet geraken. Wij zijn eens kurieus of dat M. de Gouverneur de koop van dien hof zal goedkeuren. Alzoo eene schoone proprie- teit schenden, en aan alzoo nen spotprije. Gieden Meert wooi de weerde dobbel en dik geven en de man bijt op de komme. 't Is ple zierig rijk zijn, dan brengen ze 't u aan op een zilveren schotel. Onze corres pondent van Nino- ive extra muros, doet onseendepe- *che dat Frans De Glas dood in zijn bed is gevonden. En Het Nieuws van den Dag schrijft dat de piketier die bij onzen abonnê M. Philips op 't statiaplein t'Aalst d'ander week gestolen heeft, te Brussel Schaarbeek is gearresteerd, 's wijlens dat hij ginder 8. Mengelwerk van De Dageraad Ja, Alexa, ik ben een engelschman, maar ik haat zelfs den naam van Engeland. Noch mijn vaderland, noch mijne landge noten hebben aanspraak op mijne liefde. Gij hebt Rinaldini niet gevonden Zulk eene ontmoeting is onmogelijk. Gij vondt hem niet en kwaamt onverrichterzake te rug, niet wajr Neen, neen I... Herinnert gij u, dat, toen hij ziek in ons huis lag en we zijn naam nog niet kenden, zijn broeder dik wijls kwam om hem te bezoeken Ik had mijn poney op eene veilige plaats gelaten, dwaalde een uur lang rond en zette mij in de schaduw van een boom om uit te rus ten, toen ik Rinaldini's broeder sluipend ec voorzichtig zag aankomen. Hij zag mij niet en ik ijlde hem na. Hij kroop in het kreupelhout en verdween. Zonder beden ken volgde ik hem. Alexa riep de vader opnieuw, doo- delijk verschrikt. Ik bevond mij voor eene rotskloof, waar ik doorkroop en kwam in een hol. Daaraan grensde een ander, hooger en grooter, en daarin bevonden zichdcroo- vers en de gevangenen. Rinaldini's bode berichtte, dat get n losgeld in Athene was aangekomen. Toen zwoer de hoofdman, dat hij de Engelschen de ooren afsnijden zou; ze werden gebonden en Rinaldini hief reeds den degcr. op, om het ijselijk werk uit te voeren. In mijn schrik en ont steltenis vergat ik alles, sprong 't hol birv nen en hield Rinaldini van de uilvoering der gewelddaad terug Groote God gij, in 'l hol der ban dieten iemand wou van 't zelfde laken eene broek passen. Die pakt mag gepakt worden. Wie zou 't gelooven, te Nieuwerker- ken waar dat het nooit niet en brandt was 't nu op twee plaatsen met ne keer aan gang. Bij Louis Van Avermaet op den Dries wa ren er bijkanst malheurenvrouw en kin deren waren met moeite gesalveerd. Bij Eugeen deCokerwas 't zooergniet, alhoe wel heel de schuur vernield is. Woensdag namiddag wij kwamen juist van den schaapstal op den Gentschen- steenweg, aan den entré van 't stad was 't daar een attroupement. Wat is er? Een manneken overreden, de voet gepletterd. Vrijdag voornoen. Wij dragen ons nieuws binnen. Op de Markt isconseildag. Ze zeggen voor Ninof en environ. De nieuwe wi l heeft die dagen nijg verstild. In Brussel is alles voor de kiezing goed overeengekomen. Wij wenschen de katholieken daar proficiat, 't Zal koelen zonder blazen zei Nollen, en hij goot zijne zi» dende pellepaiaiten in den waterput. Aan eiken 'een i ene,flinke c-nnpoitentie. jrSiegfried. Wij hebben vernomen dat er aan den halt van den ijzerenweg tot Erpe-Vijf huizen, eenen los gaat gemaakt wor den voor koopwaren. Wij bedanken onze heeren volksvertegenwoordigers er over, voor hunne reeds aangebrach te hulp, tot het bekomen dezer. Wij jdoen een oproep tot den heer Helleputte, Minister van Spoorwegen, ten einde zijne toestemming zoo spoe dig mogelijk te verleenen, aangezien het eene der nuttigste werken geldt, welke ooit kunnen uitgevoerd worden. Immers den halt Vijfhuizen is het mid denpunt eener bevolking van ruim 8 a io duizend zielen, welke er het groot ste nut zou bij genieten. Wij hebben de gemeente Erpe, waar er 5 brou werijen, 3 maalderijen, 2 melkerijen, een groot getal handelaars in granen, kolen, aardappels en fruit wonen wel ke er het grootste voordeel zouden bi) genieten. VervolgensErondegem, 2 brouwerij en maalderijen, vele handelaars voor wien het grootste voordeel zou zijn, daar te mogen lossen. Dan hebben wij Aalst-Schaarbeek met znne stokerij St-Joseph en den boerenbond St-Elysius, alsook een oveigroot getal inwoners, verders Nie'uwerkerken-Maal met hare wijd beroemde stokerij van den heer Calle- baut, alsook het overgroot getal boe ren welke dees gehucht bewonen. Ver geten wij ook niet de gemeente Vlier- zele-Papegem, de gemeente Impe en andere welke deze standplaats zouden verkiezen, aangezien het de nabiigele fendste los zoude zijn, en de gemak- elijkste baan van gansch het omlig gende. Dat deze inrichting zoo spoedig mo gelijk verwezentlijkt worde, dit ware de wensch van gansch deze bevolking. Hooger Ouderwijs Voordrachten met Lichtbeelden te houJen in de I-'eeslzaal van lietLand- bouwershuis. Keizerlijke Plaats, Aalst, telkens om 7 1/2 ure 's avonds stipt. Maandag, 21 Februari. De gebroeders Van Eyck E. H. Steynert. aalmoezenier der Pupillenschool. Maandag 28 Febmari. Aalst, heer Th. De Becker, IteraaraBn de Staatsmiddelbare School. Voorde personen die neen deel inaken van Davidsfonds, is de ingan^prijs 0,50. Men kan ook kaarten bekomen aan 2 fr., vooral de Voor drachten. Ja. Waart gij zinneloos Ik geloof zeker.... Weet ge in welk gevaar gij liept Daar dacht ik eerst later aan. Op dit oogenblik dacht ik alleen aan de arme ge vangenen. Ik bad om hunne vrijheid en Rinaldini schonk 2e hun. Nu zijn ze op weg naar Athene. En liet Rinaldini u heengaan, nu dat ge zijne geheime schuilplaats kendet Aanvankelijk wilde hij mij aanhou den. maar ik zwoer hem niet te verraden. Ik geloof toen dat ik in overijling handelde, maar toch op grond eener ingeving, en ik heb er dus geen berouw van. Ik bewaarde de arme Engelschen voor verminking. Het zijn de eerste engelschen die ik ooit zag buiten u, vader; en lord Queensborn ik herkende hem uit de beschrijving in het dagblad, en daar zijn knecht hem Mylord noemde, is een zeer flink menscb. 't Ware afschuwelijk dat zijne schoonheid door zulke verminking geschonden werd. Ik zie, sprak mijnheer Strange met vriendelijke gestrengheid, dal ge te veel vrijheid gehad hebt. kind.' Liever had ik de engelschen zien dooden. dan dat een haar op uw onschuldig hoofd 'gekrenkt werd. Uw avontuur van heden is een keerpunt in uw en mijn leven. De roovers zullen u vreezen. Ze zijn in uwe macht en zullen uw stilzwijgen om uwen eed mistrouwen. Rinaldini heeft u zijne schuld afbetaalden zal nu recht meenen te hebben u te ver volgen. Eene slang is in ons vreedzaam leven geslopen. Alexa, detoekomst zal ons grooter kommer barer. Vader riep 't meisje ongeloovig. Hij maakte zich zacht van haar los, stond op en schreed onrustig de kamer op en neer. Wij zullen uit dit toevluchtsoord verdreven worden, dat mij vijftien jaar verborgen hield, sprak hij, en uit zijne stem klonk ernstige bezorgdheid en diepe smart. Na deze zekerheid van vele jaren Dees week is de nieuwe Kamer van Engeland bijeengekomen en heeft haren vroegeren voorzitter met algemecne stem men herkozen... Als ge wel zijt, houdt u wel, zegt 't spreekwoord.. Men denkt te Londen dat er een akkoord zal gesloten worden tusschen 't Gouvernement en de lerlanders.... Och kom, 't is nog best, el kander verstaan, dan is er vrede en vriend schap onder elkander en kan er goed werk verricht worden. Te St Petersburg verwacht men te gen deil 23 februari Koning Ferdinand, van Bulgarië... Er wordt daar zeer veel belang aan gehecht, daar men denkt dat dit bezoek in verband staat met de Oos- tenrijkseh-Russische toenadering.... En de keizerinnc van Rusland, die al zoolang kwalstert eu treurt, schijnt nu foch aan de beterhand te zijn... Heel waarschijnlijk zal ze in 't kort eene reis naar 't zuiden van Europa kunnen ondernemen... 't E11 is in Rusland precies geen spelevaren, om daar op den troon te zitten, daar de nihilisten er gestadig tegen drifrtimen om hem omver te krijgen... Een groot verschil tegen hier! Ons jong vorstenpaar wordt door elk om te liever gezien... Maar alia, de liefde en kan toch van éeneii kant kant niet komen, 't En is niet genoeg, met te zeggen Ik zie u gcerne Er moet liefde bij zijn. E11 dat is 't geval in ons lamlDe koning en de ko ningin beminnen hun volk en liet volk heeft eerbied voor hen... Dixit Die het goede doet, het goede ontmoet Te Madrid is deze week een belang rijke ministerraad gehouden, om de voor waarden te bespreken der genade, welke zal verleend worden aan de personen die opgesloten zitten voor de oproerige feiten in Barcelona gepleegd... Er zijn daar heel zeker groote schelmstukken gepleegd, die voorbeeldig dienen gestraft te worden; doch wie zal ons zeggen of er daar ook geen mcnschen zitten te zuchten, die gehandeld 'icbben ineen vlaagvan opgewondenheid, opgestookt door leeperikken, die vau ach ter de gordijn 't spel afzien... 't Berouw komt gewoonlijk na de zonde... Daarom Laat ons vergeten en vergeven In Duitschlar.d zónden ze het alge meen stemrecht willen invoeren. Doch, het zal er niet gemakkelijk doorgeraken... Op verscheide plaatsen is er reeds bombaleken geweest van manifestanten tegen de poli tie... I11 Marokko schijnt de toestand ein delijk wat op te klaren... Mouley-Hafid zal qu toch gaan inzien dat hij niet weerspan nig kan blijven en moet toegeven, als lut aanbod redelijk is... E11 waaiom niet? Ze kunnen daar toch niet blijven vechten en proccdeeren... Een oud spreekwoord zegt: Procedeert ge voor een koe. Boer. ge gcefl uw peerd nog toe. -— Over de grenskwestie in den Congo komen ook goede^'jdingen. Sommige troe belwater visscher* wilden vroeger doen gelooven, dat men onslandekcn zou moei lijkheden aandoen. Doch die gasten zullen dat gedroomd hebben, en heel waarschijn lijk hunnen droom voor waarheid genomen. Maar.... droomen is bedrog, en heel in 't kort zal die zaak zoo effen gestreken zijn als de blauwe kielen in den goeden ouden t:jd. Uit Soudan, eene kolonie van Fran krijk, heeft de fransche minister tijding ge kregen, dat een detachement fransche soldaten in hinderlaag werden gelokt en uitgemoord... 't Is droef, zooverre van huis te moeten zijn leven laten voor.... 't vader land Op Zondagen 6, 13, 20 en 27 Maart en Maandagen 7. 14, 21 en 28 Maart, in den Katholieken Werkmanskring van Aalst. nadert weder plotseling gevaar. Ik denk aan mij zeiven niet; want ik heb reeds zoo veel kommer doorstaan, maar ik denk aan u, Alexa. Ge moogt ons eigendom niet meer zonder geleide vcilaltn en ge moet uwe rijtoeren en wandelingen eindigen. Dat zal ik ook, vader. Ge maakt m j bevreesd, maar Rinaldini zal 't niet wagen mij ecnig leed te doen, en wat heb ik dan nog anders te vreezen Dat kan ik u niet zeggen, mijne doch ter; ik ben ontsteld en bezorgd. Als Ri naldini u zoekt lastig te vallen, moeien wij niet alleen ons huis, maar ook Grieken land verlaten. De oogen vau 'l meisje schitterden. O, ik wenschle dat we Griekenland verlaten konden, riep ze vbl geestdrift uit. Ik houd er van, want 't is mijn vaderland geworden; maar deze eenzaamheid ver veelt mij. Waarom kunnen we niet naar Engeland terugkeeren Een smartelijke blik uit de oogen baars vaders, trof het meisken. ~g lk kan niet naar Engeland terug, zegde hij bitter. Spreek nooit meer dezen wensch uit, Alexa. Een bezoek aan Enge land is voor ons onmogelijk. In haar geheel leven had Alexa haar va der nog niet zooveel van Engeland hoo- ren zeggen als nu. Hij had haar niet recht uit gezegd dat hij engelschman was; ze wist dit uit verschalende teekenen, en uit woorden hem bij gelegenheid ontvallen. Van zijne familie en aankomst in Grie kenland wist ze in 't geheel niets. Zij had hem nooit van hare moeder hooren spre ken. evenmin van bloedverwanten of fa milieleden. En ofschoon ze daaraan dik wijls gedacht had en haar vader haar niet verboden had daarover Ie spreken, was ze door zijne achterhoudenheid aangestoken geworden en had het niet gewaagd daar naar te vragen. Instinktmalig vermoedde zij dat hem vroeger eenig groot ongeluk getroffen had of dat hem een geheim omgaf, dat hem Winter in den konijnenstal De konijnen vorderen op t oogenblik niet vee! werk. De teelt is nog niet be gonnen voedsters met jongen zijn er nog niet veel. Wel dienen de dieren die uit jaar voor de teelt zullen gebruikt worden, afzonderlijk gehuisvest te wor den. Men schenke dezen dieren bijzon dere opmerkzaamheid. Is de tijd voor de paring aangebroken en rammelaars en voedsters zijn flink en gezond, dan mag men ook krachtige jonge verwach ten. De hokken behoeven nu niet zoo dik wijls schoongemaakt te worden als in den zomer; er dient evenwel steeds voor gezorgd te worden, dat de dieren droog zitten. Wanneer noodig, geve men dus nieuw zacht strooisel. Aan hel voeder dient vooral in den winter alle aandacht geschonken te wor den. i.roenvoeder i> er nog wel, maar men geve hel niet in bevrozen toestand voedsel. Wie zijn dieren buiten heeft staan, voederc dan <»>k bij vriezend weer nooit meer dan zij in een kwartiertje naar binnen kunnen spelen. Dit om te voorkomen dat liet voeder bevriest. Ziek ti n met doodelijken afloop zijn niet zel den gevolg van hel gebruik van bevro ren wortelgewassen. Voor droog voeder geve men haver, brood, zemelen en hooi. ickookte aard- appelenschillen met haver, gerste èn maismeel vermengd, vormen, warm ge geven, op zeer koude dagen een uitste kend avondmaal, 's Morgens zijn voor groenvoeder koolbladeren aan te beve - len. Wortelen, koolrapen enz., geve men echter steeds als tweeden maaltijd; want een weinig groenvoeder vooral is altijd aan te bevelen. Afwisseling onderhoudt ook hier den eetlust. Verder houd ik het voor ;ianbevelensw4ardig zelf in 't klein eens proeven te neinen met een eigen voedermethode. Zoodoende onderhoudt men ook de belangstelling in zijn dieren. Sommige kmijnennouders hebben de gewoonte reeds hall Februari aan 't lok ken te gaan. Mijns inziens wel wat te vroeg. Dan toch begint het konijn te ver haren, een critiek tijdperk. De ervaring heeft geleerd, dat het verre te verkie zen is met het fokken te wachten totdat de dieren geheel verhaard zijn. Wie vroe ger laat dekken, stelt zich bloot aan al lerlei teleurstellen en heeft, wat wel het ergst is, kans op 't winnen vap zwakke jongen daar de voedster gedurende de wrharing eindelijk als een ziek dier» moet beschouwd worden. Lijnkoekmeel, gemengd met het week- voeder, bevordert de verharing. Om ter stond voor de paring te kunnen dienen, moeten de rammelaars Mink gevoerd wor den. Den dag der paring noteere men: 6 dagen later zette men voedster en ram melaar nog eens bij elkander en is de eerste alsdan onwillig, dat er drachtig is. Hoe dan verder te handelen, vertellen wij eens tegen den tijd, dat er drach tige voedsters zijn. X. v. Wersch. Kunstmatige uitbroeding van eieren Een dezer dagen stuurde mij een vriend een vakblad van het jaar 1S91 en bemerkte o.a. een artikel, hetwelk wel aardig is, om het onze lezers eens on der de oogen te brengen. Ziehier den inhoud Kunstmatige uitbroeiing der eieren bc- s'.aat in Egypte sinds onheugelijke tijden op groote schaal. De consul-generaal der Yereenigde Staten, die onlangs eene daarvoor bekende inrichting bezocht, ver haalt, dat deze geheel was opgetrokken van in de zon gedroagJe steen, moortel en aarde; zij bevatte 12 vakken elk van genoegzame ruimte ter uitbroeding van 7500 eieren, derhalve 90,000 tegelijk. Het seizoen duurt van Maart tot in Mei in dien lijd worden drie bmed - seis, elk een tijdperk van drie weken vorderende, te voorschijn gebracht. De vierde weck wordt gebruikt om de jeug dige kiekens naar elders te vervoeren en de hokken opnieuw gereed te maken. Het totaal aantal eieren, gedurende genoemd tijdsperk in eene dergelijke inrichting be handeld, bedraagt 270 duizend, waaruit genoopt had 't menschdom te mijden en zich in deze eenzaamheid terugfe trekken. Arme vaderriep ze op dcelnemen- den toon uit. terwijl ze tot hem liep, hem bij den arm valle en aldus met hem door de kamer wandelde, ik geloof dat ge vele en groote aorgen ondervonden hebt. Was het de dood mijner moeder? Mijnheer Strange verschrok en bleef plotseling staan. Zwijg, Alexa gebood hij op ruwen toon, zooals het tneisken nog niet gehóórd had. Spreek me niet van haar; mijn verle den moet voor u een geheim blijven, want de kennis ervan zou uw leven verstoren cn uw geluk vernietigen. Alexa beefde bij deze strenge taal. Het was haar alsof eene breede kloof zich voor haar geopend had. Wat kon haar vader meenen - Alexa, hernam mijnheer Strange na lang zwijgen weer, als 't roovershoofd u iastig valt, moeten wij een nieuw toe vluchtsoord zoeken, eene plaats, zoo eenzaam en afgesloten als deze... Hij hield plotseling op... Een gedruisch van voetstappen en verwarde stemmen liet zicli buiten hooren. Hoor, wat is dat vroeg hij. Eer Alexa antwoorden kon, trad de huis houdster haastig binnen en sprak: Een van de engelsche gevangenen van den roover Rinaldini, die heden vrij gelaten werden, is onderweg ziek gewor den en in 't huis van den wijngaardenier gebracht. De andere engelschmans zijn om hulp naar Athene. De engelschman en zijn bediende konden niet in het huis van den wijngaardenier blijven, daar dezes vrouw ziek en voor de vreemden daar geen plaats is. Daarom zond hij den zieken man op eene berrie hier. Hij is met den bediende en de dragers op de verandah. Het is een engelsch edelman en hij verzoekt om eene schuilplaats, tot zijn vriend hem naar Athene kan brengen. Hij heet lord Qu eensborn. ongeveer 234 duizend kiekens worden verkregen. Dit getal zou nog grooter zijn, indien vele broedeieren niet vooraf over een grooten afstand moesten wor den vervoerd. Van de eenmaal uitgeko men kiekens, gaan, dank zij ile stekende daaraan bestede zorgen, slechts weinige verloren. Het personeel eener brotdin - richting beslaat uit e c n man en een jongen, belast met hel stuiten der vuren, net keeren der eieren en het toezicht op de kiekens, benevens de aflevering aan de koopers. I Iet aantal op deze wijze gekweekte hanen en hennen worden jaarlijks door geheel Egypte op 75 miljoen geschat.- Mag men een bevrozen of met sneeuw bedekten grond bewerken Ten allen tijde heeft men de landbou wers aangeraden nooit eenen grond te oebouwen welke_ bevrozen of met sneeuw bedekt was. liet is gemakkelijk te verstaan dat een bebouwbare aardh<»og welke bevrozen of met sneeuw bedekt is, lucht en zon noo dig heeft, om de warmte te verkrijgen welke noodig is tot het kiemen en op schieten der planten en zaden, welke men haar toevertrouwt. Zoo nu deze aardlaag ingewerkt wordt kan zij verscheidene weken zonder warm te blijxen en de zaden welke men er in werpt zullen niet kiemen en kunnen zelfs vergaan, alhoewel ondervinding en we tenschap beide deze meening ten volle bevestigen, zijn er nog landbouwers welke slimmer willen zijn daji de an dere en zij gaan maar voort met ver- v rozen of met sneeuw bedekten grond te bebouwen. Wanneer, bij het bebou - wen, men sneeuw of bevrozene aarde onderwerkt, de blijvende omgedraaide aardklompen langen lijd zonder brokke len, en zij beletten dat de aarde ver warmd wordt door de eerste zonnestra len de koude verhindert dan de kie ming der zaden en liet groeien der wor tels. Wij hebben zelfs gezien dat fruitboo- men, waar de mot sneeuw bedekten grond op de wortels xvas omgewerkt la ter in bloei kwamen dan de andere en dat de bloemen zich slecht speenden. Zij, die meenen lijd te winnen door deze bebouwingen zouden moeten ver staan dat zij er veel door verliezen. Iets voor onze trekhonden, V. Moet de trekhond 's winters ge dekt worden A. Even als wij ons in de koude dagen warm kleeden, even als men het paard een wollen deken gunt, zoo zal een verstandig en liefderijk voerman zij nen hond met een deksel voor den gu- ren winter bevrijden. V. Moet men bij slecht weder den hond tegen den regen beschuiten A. ingetwijfeld, men moet hem bij middel van een waterdicht deksel (ge- wast linnen bijv.) beschutten evenals wij met hel paard en met ons eigen doen. V. Wat moeten zij doen, die naar dc markt komen met hondenkarretjes A. - Zij moeten, terwijl, zij op de markt staan, den hond uitspannen en zelfs, wanneer zij hem in eene afspan ning laten, moeten zij hein nog uitspan nen, om het dier behoorlijk te laten uit rusten. V. En als de straten door den re gen beslijkt en d«x>r den sneeuw bedekt zijn A. Dan moeten zij een ouden zak eene strooiniat, wat strooi, of wat het ook zij, onder den hond leggen. Het bes te ware nog onder den hond een hou ten vloertje te leggen, bestaande uit twee lichte, dunne plankjes, met twee dwars- latjes er onder, zoodat het vloertje den grond niet raken kan. Een woord over de samenstelling der stal mesten. De mesten, xuortkomende van welge voede dieren, zijn rijker aan voedende bestanJdeelen dan die mesten welke men bekomt van dieren slecht of minder goed gevoed. Dit wordt door niemand betwist. Een Amerikaanschc landbouwkundige heeft opgezocht in xvelke verhouding de stikstof, de fosfoor cn de potasch der oederstoffen aangetroffen worden ii& de dierlijke uitwerpsels. Laat hem in eene slaapkamer bren gen, zeide Alt xa, daar haar vader als ver steend stond cn zweeg, en zorg dat hij goed verpleegd wordt. Zorg ook voor den bediende en zeg aan den lord dat uw heer zal komen. De huishoudster vertrok. Toen de stappen der mannen in den gang hoorbaar werden, murmelde mijn heer Strange van zijne dochter afgewend, zachtjes alsof hij twijfelde Het is de hand van 't noodlot, waar tegen 't nutteloos valt te kampen Een schrikkelijk lot heeft mij eindelijk over vallen Ja:en lang heb ikgepoogdden slag Ie weren, en nu valt hij met zijn geheel gewicht op mij. Ontdekking en verderf slaan mij Ie wachten Hemel, verschoon mijn onschuldig kind, als ik ten gronde ga V. Lord Queensborn werd op bevel der huishoudster in een groot, prachtig vertrek gebracht, waarvan eene glazendeur naar de verandah leidde. Eene rheumalieke pijn kwelde hem, en hij kon niet rechtop zilten. Zijn bediende zond den wijngaar denier en de helpers weg, die zijn heer hier hadden gebracht, kleedde deze uit en legde hem in het hooge zachte bed. Toen zijn lichaam diep in 't weeke dons zonk slaakte den lord een zucht van verlichting] Zijn bleek gelaat was door smart overi trokken en zijne vermoeide oogleden vie len dicht. Drie maanden lang had hij op harde sleenen geslapen, ineen vochtig en dom pig hol, en iedere zenuw, iedere spier ieder gewricht van zijn lichaam scheen' ceu brandpunt van allerlei kwalen gewor den te zijn. Iedere beweging, zelf Vade men veroorzaakte hem onzeggelijke smart.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1910 | | pagina 2