Sto o mkoffiebrander ij Spoorwegnieuws Het beste ZWART KANTPAPIER AA LST Wwe De Kegel-Corael SP De Qheestraat BIJ DE HOUTMARKT Alle soorten koffie Koffie met Premiën Schrikkelijk WERKONGELUK teHaeren Denderleetlw Benoemingen. LIJKREDE De zonde tegen het zesde Gebod Werkongevallen De vergoeding Leest en verspreidt DE DAGERAAD Een belangrijke stap Kantwerksters, let goed op het adres N. 65 Magazijn van SCHOENEN in allen aard •cdurende 84 dagen werden 4 jonge melkkoeien gevoed niet voeders aan voor afgaande ontleding onderworpen. De Voortgebrachte mest. nauwkeurig gewogen en ontleed, bevatte 75 van de >tikstof 63 van de fosfoorzuur en 87 van de potasch der gevoederde of gebruikte voederst<<ffen. Men heeft daarbij onderv«mden dal de verliezen in stikstoi aanzienlijker zijn bij de voeding van koeken welke een groo- te hoeveelheid stikstof inhouden; de stal- mesten, rijk aan stikstof, komen spoedi ger en krachtiger in gisting en versprei den eene groote hoeveelheid ammoniak. In gewone voorwaarden, zou de helft van de stikstof der koeken, naar men schat, door den stalmest bewaard blijven en tot den grond terugkeeren. Deze vast stelling is zeer belangrijk bij den aan koop van koeken in geval men reke ning begeert te houden van de waarde of de hoedanigheid van den v<x»rtge- brachten stalmest. Leeftijd der Vogels Het is bekend dat de zwaan 500 jaar oud kan worden. De duiisciie •geleerde knauer zegt val ken gezien te hebben, waaronder een den leeftijd van 162 jaar had bereikt. Ook gieren en arenden worden zeer oud. In het jaar 1819 stierf een zeearend, die in 1715, dus 104 jaren te voren, was gevangen hoe oud hij bij zijne gevan genneming was is niet gekend. lien witkoppige gier, in 't jaar" 1706 gevangen, stierl in den keizerlijken die rentuin bij Weenen in 1824 hij had dus 118 jaren in gevangenschap geleefd. Schenz maakt melding van eenen an deren gier, die dikwijls op eene rots van het meer bij Gtindelwald werd ge zien en waarvan de oudste bewoners van het plaatsje zich herinnerden hem daar reeds in hunne kinderjaren te hebben waargenomen. De papegaaien leven ook dikwijls lan ger dan honderd jaren, nadat zij gevan gen en tam-gemaakt zijn. Zee- en moeras vogels bereiken een leef tijd, welke die van eenige menschenle- vens overtreft. L)e gans en de koekoek bereiken even eens een hoogen leeftijd. Hen koekoek, door zijn eigenaardig lieesch geroep be kend bij de bewoners van den omtrek der plaats waar hij vertoefde, werd ge/ durende 33 achtereenvolgende jaren in hetzelfde boscbje gehoord. Ook de raven worden dikwijls luü ja ren oud. De eksters leven in gcvanschap van 20 tot 26 jaren, in vrijen staat le ven ze langer.. Van den gewonen haan weten wij, dat hij den leeftijd van 15 tot 20 jaren be reikt de fezant dien van 15 duiven worden tot 10 jaar oud; de kleine zang vogels van 8 tot 18 jaar, een nachtegaal in eene kooi leeft hoogstens 8 tot 10 jaar e.n merel van 12 tót 15 jaar. De kanarievogels worden bij ons 12 a 13 jaar oud; np.de Kanarische eilan den, hun oorspronkelijk vaderland, waar zij eene naar het groen zwevende kleur hebben, worden zij veel ouder. f-IJNE KOFFIE IN PAKKEN van 1/4 kilo en 1/2 kilo PRIJS-COURANT EN STALEN OP EERSTE AANVRAAG, GRATIS EN FRANCO Laat hen stilletjes begaan Laat den adlaar zweven Hooger in de lucht, Stoor toch niet zijn streven, Hit&der nooit zijn vlucht. Laat de steiren pronken Aan het hemelkleed, 1 n van ginder lonken Wat 't beneden heet. Laat de wilskracht rijzen. Die den grondslag biedt Wil haar niet misprijzen. Zij die niets ontziet. Laat den vrede leven Waar hij komen mocht Wees de strik geheven Dien gij noodloos vlocht Laat den dichter droomen. Scheppen wat hij kan Wil hem niet omzoomen, 't Is een wijdend man Op den steenweg van Vilvoorden, te Haeren is men tegenwoordig groote grondwerken aan het uitvoeren voor het bouwen van eene nieuwe riool. Recht over de Meunerie Bruselloisc» had men eene groote ijzeren krik opgericht, waar mee de wagonnetjes, met aarde geladen in eene diepte van 4 a 5 meters neer gelaten worden. Woensda" morgend waren er verschei dene werklieden in deze gracht aan 't werken, toen zij opeens de machinist van uit zijn kabien hoorden roepen Hoopt" weg, spoedig. De machinist had bemerkt, op 't oogenblik dat hij de naald der krik deed draaien, dit deze over helde. De werklieden namen de vlucht, en een oogenblik later stortte de krik met een oorverdoövend gekraak de gracht in. De machinist was van uit zijne ka bien in de gracht gesprongen de zware massa viel op hem en verpletterde hem. De arme werkman lag onder een ge wicht van meer dan tien duizend kilos dood gepletterd. Men moest verscheidene uren werken eer men het lijk er kon on der uithalen, daar men de krik eerst moest uiteen vijzen. Het slachtoffer heet Gustaaf Perseyal 3d jaar oud, wonende "p den Kaaien- berg, te Schaarbeek. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Woensdag namiddag is het parket ter plaatse weest. Uitmuntende Maatregel. De gemeenteraad van Barcelona tieeft een uit muntenden maatregel genomen. Voorlaan zullen alle houders van drankhuizen op straf van boet verplicht zijn in hun lokaal in 't zicht der klanten een beticht te hangen waarvan wij hier de bijzonderste uittrek sels mededeelen ALCOOL verlamt de hersenen en vernielt het verstand. ALCOOL doet den wil verliezen. ALCOOL is geen voedsel. ALCOOL maakt dat men aan dc ziekten geen weerstand bieden kan. ALCOOL wekt slechts oogenblikkelijk op ALCOOL is nadeelig voor de spijsvertering. Den Heer Baron Lod de Üethune komt van wege Mr. Helleputte, Minister van Spoorwegen, den volgenden brief tc ont vangen Mijnheer de Baron, Gij hebt mij den 6n Jetober laatst Ie den van den toestand der laders der -talie van Aalst gelieven te onderhouden. Ik heb niet nagelaten de verlangens uwer beschermelingen met nauwkeurig heid en welwillendheid te onderzoeken. In princiep, komt hun dienst op 11 "uren, maar met der daad mag de dag- ploeg tussehen 19 ure 30 m. en 20 ure het werk verlaten, 't is te zeggen na 10 uren dienst, rekening houdende van 3 uren rust voor te eten en het is slechts bij uitzondering dat de belanghebben - den tot 21 ure moeten blijven. Ik zou gewild hebben, om aart het verlangen dezer bedienden te voldoen, van hun te veroorloven het werk regelmatig te 19 ure te verlaten, maar het is onontbeer lijk erkend geweest, dat te beginnen van dit uur, de twee ploegen die van den dag en die van den nacht - - te zamen aan het laden der wagens messagc- ries arbeiden. Wat de nachtploeg aangaat, haar ge- tai van 6 mannen is gewoonlijk volledig, het is nochtans altijd niet mogelijk bijvoorbeeld in geval van ziekte op den loatsten- oogenblik verklaard —terstond in dc vervanging van eenen werkman te voorzien, maar ik heb voorgeschreven te waken, dat, tenzij in onvoorzien geval, de ploeg immer het getal manschappen lelie door de reglementen voorgeschre ven. Aanvaard, bid ik u, Mijnheer de Ba ron, de verzekering mijner hoogachting get. J. I lelleputte. BURST De maatschappij Zorgen voor Mor gen" noodigt al hare leden uit tot de algemeene ergaderingen. die zullen plaats hebben op Zondag 27 Februari en 6 Maert, telkens om 3l/> ure. Bijeenkomst bij Francis De Moor, om dan gezament- üjk naar het gewone lokaal te gaan, bij de Ww. De Clercq. Dagorde Verslag over dc rekeningen van het erloopcn jaar en toestand der kas. De vergaderingen zijn verplichtend op ttaf van boet. Ook zullen de reglemen ten uitgedeeld worden. Terechtwijzing Door een onvoorzien geval zal de af gekondigde vergadering der Vereenigde Spoorwegbedienden van Sótfegem plaats hebben op Zondag 27 Februari en op Zondag 6 Maart a.s., in plaats, van op Zondagen 20 en 27 Februari. Zooals wij vermeld hadden in ons vorig num mer. De naamafroep.ing der leden zal ge daan worden, leder lid zal op een der twee Zondagen moeten tegenwoordig zijn wil hij de boet door de standregelen voorzien, niet op loopen. r Allen op post dus. O 1 J De maatschappij van Spoorwegbe dienden Denderleeuw, laat hare talrij ke leden weten, dat er Zondag 6 Maart eene algepieene vergadering zal plaats hebbeu, waarop er eenen volledigen uitleg zal gegeven worden, aangaande d'e werkzaamheden van het bestuur, en den toestand der kas. Ze hoopt dat geen enkel lid zal ontbreken. Vereeniging om 3 ure, in haar nieuw lokaal Den Haezelaer. Van der Meerssche PieterBrussel, is als locomotievenkuischer terug aan vaard. Zijn opgeroepen als voorloopige baanwerkers in Brussel-Noord De Bruecker Raymond, Meire Van der Stockt Frans, Rerkxken Vermoe- sen Bodewijk, MoorselNuël Istdoor, LedeDe Troyer Alfons, Meire Anckaert Félix, Den lerhautem; Kom- baut Hendrick, Gysegem Daelman Jan, Aalst Neetens Gustaaf, Erpe Coen Robert Gysegem De Boom Theophile Nieuwerkerken Van Melckebeke Albert Erembodegem D'Hooge Pieler AalstJDe Boom Jan, NieuwerkerkanSonck Amedée Wel le De Waegeneer Alfons Moorsel. In Brussel Zuid September Theophile, Baerdegem. In Aalst Moortgat Karei Wieze. Buyl Victor, koperslager te Antwer- pen-Noord is naar Gent-Brugge ver plaatst. uitgesproken door Dr. VAN DER UAE- (JEN, van Ninove, bij dc onthulling van het monument op het graf van dc slacht offers der dubbele moord van Neder- hasselt. (Slot) Geene woorden kan men vinden om de - afgrijselijke misdadigers te bestempe, len, die zich plichtig maakten aan zulk een afschuwelijk moordt» ><>nccl. Overweegt den zwaren slag die den vader en de moeder kwamen treffen van Oclavia, die aan hun kind hadden toe gestaan een mensehlievcnd werk uit te oefenen. Overweegt de pijn die het hert van Omcr De Gelas moest doorpriemen wan neer hij die wreede tijding op eenen vervreemden verren grond moest verne men. Overweegt de jammerende klach ten, de hartroerende bede welke zijne arme kinderen hooren lieten in dien akc- iigen nacht toen hunne teerbeminde moe der zoo wreedaardig van hen werd weg gerukt. Welken droeven lijdensweg heelt die ongelukkige arbeider moeten afleg gen toen hij voor zijn vaderland in - scheepte, nachten en dagen overbracht op die eindeloozc zee, tussehen de don kere grijze schuimende bafon, geene andere stemme van troost hoerende dan het akelige gebulder dat zich verhief uit de kolken van dién bodemloozen af grond waarin zijne weeklachten, zijn diep zuchten en zijn hartroerend geween zich mengelen. o, geachte toehoorders, ik vraag het u gij die een hart hebt en medelijden de gevoelens bezit gij in een woord die den naam van mensch wilt weer - dig dragen, wie heeft niet geweend over 't lot dier arme beproefden. Met recht steeg er een kreet van wraak in uwe borsten op tegen hen die uwen dierba ren geboortegrond bezoedeld hebben met onschuldig bloed. 1 luizende personen uit alle gewesten der -Vlaanderen kwamen hier toege stroomd om hunne verontweerdiging te tooncn tegen dit onuitsprekelijk schelm stuk, onbekend bij beschaafde volkeren, en voQr wier laffe daad zij de strengste straffen der rechtbank cw-hten. Geachte toehoorders," ik eindig met een woord van hulde, van dank en van ge bed. Een woord van hulde verdient er ge stuurd te worden aan de familien der ongelukkige slachtoffers, die in dc wreede en allerpijnlijkste onhandigheden zulke schoone blijken gegeven hebben van kal me droefheid en gelatenheid. Een woord van dank vooreerst aan 1* inwoners van" -Nederhasselt die zooveel teekens van oprechte deelneming gege ven hebt in den rouw van uwe diepbe droefde dorpsgonooten. Ge zult inij ook toelaten een woord van erkentenis uit te spreken tot den achtbaren Heer Baron Louis de Bethune die van de eersten bij de ongelukkige familien gekomen is, oin hun troost en goeden raad te geven, 't Is hij die het initiatief genomen heeft van een komi - teil te stichten tot inzameling der pen ningen, om hier een weerdig gedenktee- ken op te richten. Ik bedank ook de Heeren Cooreman, Burgemeester van Nederhasselt, mijnen waarden kollega Dokter Van de Velde, Burgemeester van Aspelaere. den Heer Advokaat Leo Cosijns,. Burgemeester van Mecrbcke, den lieer Corten. onder wijzer van Hcldergem. den Heer Scheer- linck, uwen oud onderwijzer, die be hoort aan een geslacht van bekwame leeraars, en zoovele diensten bewezen hebben aan uwe gemeente aan die hee ren een woord van innigen dank, om hunnen iever en hunne menschlievend- heid, welke ze getoond hebben van den eersten stond na die schrikbare cn on- vergeetbare ramp. Ik mag ook niet vergeten, in den naam der familiën en in den naam van hel Comiteit, den Opsteller van „Recht en Vrede" te bedanken, den lieer An neessens, voor den iever dien hij aan boord gelegd heeft om met zijne krach tige pen het schelmstuk te laken, dat hier gepkegd is, en de kol-innen van zijn geëerd blad te openen tot inzame ling van eenen milddtdigen penning. Hn nu, geachte toehoorders, blijft er nog een woord van bede gelijk het be hoort aan kristenen. Onze Moeder de Heilige Kerk deed bij 't zinken der verminkte lijken harer dochters in '1 kille graf, dien heerlijken en troostvollen zegezang aanheffen «Sus cipiant te martyres. O. de martelaren hebben u ontvangen in den Schoot van den eenigen Recht vaardigen en harmhartigen God, die al les ziet, en alles doorgrondt en die de belooner is van 't goed, maar ook de straffer van t kwaad. kommissie in te stellen, voor de erkende syndikaten, de paritaire arbeidsbeur zen en de voorzorgskassen tegen onvrij willige werkloosheid. Eindelijk dus, wordl niet meer alleen door enkelen gevraagd, maar door de middenafdeeling der Kamer zelve voorge steld, dat er voor het wettelijk erkend syndicalisme zou gedaan worden, wat zulk een spoedigen en machtigen bloei gege ven heeft aan de mutualiteit. Wij danken dc middenafdeeling en ha ren verslaggever daarvoor en we hopen uitterharte, ja. we rekenen er vast op, dat de heer minister en de meerderheid der Kamer zich volgaarne bij dat voorstel zullen aansluiten. Het syndicaat, de vakvereeniging, is de eerst-noodige van alle de vereenigingen 't is dus des te billijker dat er voor gedaan wordt, wat een anderen heerlijken verce- nigingsvorm, de mutualiteit, zoo sterk heeft gemaakt. liet zesde gebod is natuurwet. G«»d gaf het niet om daardoor den mensch willekeurig te binden en zijne vrijheid geweld aan te doen. Neen, het 6e ge bod heeft veel meer zijne grondslagen in de natuur van den mensch. Is nu liet 6e gebod een gebod der menschelijke natuur, dan wreekt zich de overtreding ervan o»»k aan de natuur zelve. Als vrij wezen .is de mensch ge schapen in zijne zedelijke vrijheid wor telt zijne waardigheid als mensch, als hcerscher. Handhaaft hij zijne vrijheid niet door zedciijken strijd cn door kloeke zelfbeheerscttfng, rflaar brengt hij haar ten offer aan den hartstocht, dan keen hij dc orde der natuur ten onderste bo zen. De krachten, hem geschonken om n dienst der vrijheid leven te brengen 11 levensgeluk, worden in dienst van den hartstocht bedreiging des levens, vernie tiging van leven en vernietiging van geluk. De groote bedrieger van onzen tijd, de godsdienstlooze, de anti-christelijke tijdgeest heelt voorgespiegeld, dat hij een geheel nieuwe wereld van geluk zoude •ntsluiten en vreugdegenot zonder maal n 's mensch en leven goochelen door het ijmaken der driften, het opwekken en prikkelen der begeerlijkheid, het open- baan aan de hartstochten en het uitrei ken van den vrijbrief aan het kwaad. De vruchten en het gevolg ervan zijn geestelijke en lichamelijke ondergang wanorde in en ontbinding van geheel het zenuwstelsel tot in het diepste merg; ge broken levens- en lijdenskracht levens moeheid in plaats van levensvreugde •imismo, fatalisme, zelfmoord. De ge iccl ongebonden involging en bevredi ging der zinnelijke lusten brengt geheel den mensch ten onder zij gaan niet al leen lijnrecht tegen de zedeleer, maar ook tegen alles geldende gezondheid. Men stelt ons de volgende vraag Hen schoenmakersknecht thuiswer ker kwetst zich tijdens het uitoefenen an zijn werk zoo erg, dat hij verschei dene dagen werkloos is gedurende welke hij eene operatic moet onderstaan. Heeft hij recht op vergoeding Antwoord Volgens het werk van den heer I >e Meur over de werkongevallen (Boek 1 no. 177) hebben de thuiswer kers zooals- wevers, kleine schoenmakers en kleine kleermakers, geen recht op vergoeding, omdat zij werken zooals zij liet verkiezen en onder toezicht 'vi den patroon niet staan. bij werkongevallen Sommige personen maken slachtoffers in werkongevallen wijs, dat zij •ofde van werkongevallen, die voort durende werkonbekwaamheid medebren- geene aanspraak op zekere kapita len of, in eens uit te kecren geldsom men, kunnen maken. Men betaalt eene •nslange lijfrente van zooveel pet- dag, per trimester «>f jaar cn daarmede al. Zulks is volkomen eene groote leugen. nrercenkomstig art. T der wet van 24 December 1903 op de vergoeding der hade, voortspruitende uit arbeidsonge vallen, kunnen het slachtoffer of zijne rechtverkrijgenden vragen dat ten hoog ste het derde van de waarde der lijf - rente hun als kapitaal worde uitbetaald. I >e rechter zal naar zijn beste weten, in het belang van de aanvragers beslis sen, na het hoofd der onderneming ge hoord of hem behoorlijk opgeroepen te hebben. In geval van gedeeltelijk voort durende onbekwaamheid, kan de rechter eveneens, op dezelfde wijze, op verzoek van eiken belanghebbende, bevelen, dat de g e heel e waarde der rente als ka pitaal zal worden betaald aan het slacht- ofler, wanneer de jaarlijksche rente 60 frank niet beseikt. De .omvraag om het betalen van het kapitaal mag in alle gdtal maar bij den vrederechter ingediend worden na het verloop van den lijd van herziening welke drij jaar is. Ziedaar de zuivere waarheid, werk - lieden. En laat u niet verontmoedigen door personen welke anders spreken. Wij nemen uit M. Verhaegen's verslag der middenafdeeling over dc, begrooting van het ministerie van nijverheid cn ar beid, slechts een paar volzinnen, opdat de lezer er aanstonds 't groot belang van be grijpe. Niettegenstaande de tusschenkomst van de wetgeving, bloeiden de maatschap pijen tot onderlingen bijstand geenszins in België. Toen door de regeering de be stendige kommissie voor de maatschap pijen tot onderlingen bijstand werd inge steld, nam de propaganda eene nieuwe vlucht en schitterende uitslagen bekroon den het gelukkig initiatief van den Staat. Daarom ook vraagt de middenafdee ling aan den Minister van nijverheid en arbeid, zonder dralen eene bestendige Wordt gevraagd Stille meid voorhiiishoudenzonder kinderen. Zich te bevragen bij den uitgever van het blad. Tc koop Veto, bijna nieuw. Voor conditiën zich te bevra gen bij den uitgever onder letters C. A. Men vraagt Kindermeid voor 's Zondags alleen Zich te wen den bij den uitgever. Men vraagt hureelhetliende voor het omliggend»- Jaarwedde 500 fr. voor begin. Schrijven R. D. S. bij den uitgever. Een witte naaister raagt werk voor twee dagen ter week. Een smidsgast raagt werk indien mogelijk te Lede of omstreken. Voor beide vragen zich te wenden bij den uitge ver. Men vraagt: Een leermeisje voor de kleermakerij, Geeraards- bergsche steenweg 143. Tc hekomen Bij Ch. Penneman Hovenierstraat Deuren, ra in, hollandschc pannen, balken lot 8 meters lang, eiken ribben cn kepers, enz. enz, is te verkrijgen te Aalst, Keizerlijke Plaats, 65, bij den drukker van De Dageraad. MARKTCN AALST, zaterdag -Eieren de 25 2,75; boter 87 tot 99; aardappelen 6,00 6,00; viggens 60 a 70 't koppel; Ajuin per 100 kilos 7,50; roomboter 2,80 de kilo. VEEVOEDER Lijnkoeken 23,00. Kool zaadkoeken 19,25 (per wagen). Lijnzaad- meel 22,75. Katoen meel 24,00. Gruis 13,75 Lijnzaad voor voeder 40,00. ANDERLtCHT. Varkens te koop ge steld 2826, aanfr. 0,98 tot 1,14. Beesten te koop gesteld 2307. Ossen, aan fr. 0,78 tot 1.00 stieren 0,60 tot 0.88 koeien. 0,52 tot 0,78. Kalveren te koop 986, fr.0,90 1,05 1,20 Gent, markt van 15 tot 21 Jan. 174 ossen, 0,64 0,88. 129 koeien 0,54 0,80. 165 kalveren 1,10 1,33. 1179 var kens 1,00 a 1,20. Huis van Vertrouwen, gesticht in 1875. Prachtbottienen van alle maaksel. Bijzonderheid van Tumschoeisels en van Schoenen op£maat Getten. Footballschoenen en benoodigheden. KapclIcStraat, 10, Aalst GAI.OCHEN in CAOUTCHOUC, merk La Balance Badschoenen, Gymnastschoenen, Eransche en InJandsche Blokken Blokleeren in 't groot en in 't klein Zokken, Galochcn met houten zooien. Herstelling van Galochen in Caoutchouc. MEN AANVAARDT ALLE REPARATIE

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Dageraad | 1910 | | pagina 3