3 1 Nieuwjaar. De Garve R. Luysterman-Lemaire Belangrijk Bericht aan onze MmArn. Eerste Jaar V i Prijs por nummer 25 centiemen. Ninove 2 Januari i927 mamrn Katholiek Vlaamseh en Volksgezind Weekblad VOOR HET KANTON NINOVE STERFGEVAL PETRUS SIMONS Welkomgroel. LANDBOUWERS TABAKTEELDERS i ëiif^N Abonnementsprijs maanden fr. '$,50 0> maanden 0,50 1 jaar 12,50 Drukker-Uitgever Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. BERICHT- Al wie ons blad regelmatig wenscht te ontvangen, hebben slechts het inschrijvingsbewijs in te vullen en het naar ons bureel terug tc sturen, dan zullen zij in de loop der week een postkwittan- cie aangeboden worden en zoo zijn zij in jaar 1Ü27. regel voor gansch het Donderdag 23 December,ontsliep alhier zacht in den Heer, in den ouderdom van 90 jaren, den heer Voorzitter der kerkfabriek, Schatbewaarder der Katholieke Aangenomen Scholen, Vereerd met kruis Pro Eclesiaet Pontiftce Deze beide besturen verliezen inden afgestorvene een besten leidsman, een waren vriend en altijd was hij bereid tot elke opoffering, wanneer het gold de ver- fraaing van Gods huis of de ondersteuning van ons katholiek volksonderwijs. Moge de Heer, zijn ware dienaar, de be looning reeds geschonken hebben, die hij beloofd heeft aan deze die zich voor hem niet zullen beschaamd hebben en moge dit een troost wezen voor zijne bedroefde familie. De Dendi rki ok biedt de achtbare fami lie hare deelneming in den rouw die haar komt te treffen en zal de ziel van der. be treurden ov erledene inbare gebeden steeds gedenken. Zooever. is het Oude Jaar den hoek der alles-verslindende Eeuwigheid omgezeild en komt, langs der tijden baan, het Nieu we aangetreden. Het Oude Jaar 't Was een arme schar minkel geworden. Aamechtig en lastig, kreupel en mank had het zijn laatste dagen zijn laatste uren traagjes naar de Veigetel- heid gesleurd. Op zijn versleten, hoekige schouderen had het geladen al wat wij, bij zijn geboorte, ervan verwacht hadden c-n dat nu. werkelijkheid ol desillusie, mee moet verdwijnen, omdat dit de eeuwige wet is van alles hier op Aarde. O neen.... Z'en blijven niet stille staan, de dagen, de weken, de maanden, de jaren. Traag kruipen ze voort, eenbaar heid door de tijden zonder ooit maar één enkel oogenblik te haperen. Ze krui pen, sleepen... maar stille staan: Nooit! En. "v hebben we ook gestaan, nu drie honderd 's:jf en zestig dagen geleden, op den drempel van het Nieuwe Jaar en heb ben we 't Oude ook nog even vaarwel toe gewuifd. Zoo hebben we ook gestaan, misschien met hart. en oog vol verwachtingen; den wil gestaald door harden rr.oed ftn starend hoopvol naar komende tijden, naar 't Nieuwe Jaar dat ons, helaas, niet altijd bracht wat wij, bij den aanvang ervan, hadden gedroomd. Stuk voor stuk hebben we misschien al onze mooie betrachtingen zien u:teen val len, en wanneer wc even het bilan moes ten opmaken, van het beetje geluk dat ons het velleden heeft bezorg;!, zouden we wel kunnen rillen bij 't aanschouwen van zoo veel nietigheid. En toch, daarin zijn we ahen gelijk. Weer staan we hier en begroeten geest driftig het pasgeboren Jaar. We jubelen en we juichen bij al die beste en vroomste wenschen ons door bloedverwanten en vrienden zoo mild toegeroepen en blijheid en vieugde ligt in ons oog. wanneer wij op onze beurt.met heel ons harte zeggen Zalig en gelukkig Nieuwjaar. Want ieder mensch heeft toch een beetje van die Jeugd, waarvan we zeggen kun nen We hopen en we hopen intens dat 't al Goedheid, al Geluk, al Zegen zal wezen dat over ons zal komen in den loop van 1927 We hopen dat we gespaard zullen blijven van kommer en wee, van lijden en miserie. Wij katholieken bizonder, wij hebben die Hoop, omdat we steunen op God, die 't al bestiert en al regeert, omdat we 't jaar beginnen met een groot kruis en dat we 't opgedragen hebben aan Hem die de jaren en de eeuwen schiep, omdat we 't gesteld hebben onder Zijn hoede, om. dat we roepen Wij, Katholieken, wij hebben die hoop omdat uit de rijke bronnen van ons chris ten Geloof, een beetje van dat blije opti misme over ons komt,dat een noodzakelijk bestanddeel is van de Hoop. Optimisme. Blijheid. Vertrouwen. Och, laat dit toch aan de basis liggen van heel ons leven, tijdens het toekomende jaar, opdat we waardig kunnen ijveren en wer ken. indachtig wat Rodenbach zong om dan te sluiten lijk de Dichter, terwijl we rechtzinnig onze beste nieuvvjaarswen- schen rondsturen en blijgeestig 't jonge jaar begroeten, met den kreet D. Leest op de vierde bladzijde ons Mengelwerk. De Denderki.ok., Trok met feestgetok, En blij van zin De wereld dus in. Haar helle toon Klinke in elke woon, Voor taal en recht Bij meester en knecht. Haar galmend lied Dat vrijheid bediedt Werkt krachtig mêe Tot heil onzer stèe Voor God en land En broederen land, Maar... tegen den j.eus, Dat blijv' hare leus L Ingezonden. V Dit is de benaming van een bladje dat hier verleden week ai de huizen heeft over- ompeld, en waarschijnlijk ook wel in de omliggende gemeenten za! verstrooid ge weest zijn. We rekenen het ons tot plicht de chri stens bevolking er voor te waarschuwen. De plaats voor die druksels is het vuur. We weten allen toch dat het propaganda- schriften zijn van de protestanten, en we weten dan ook rnaar al te best hoe de Heilige Kerk tegen de slechte schriften te keer gaat. Vele menschen denken dat ze dit alles zoo maar goedschiks mogen lezen. Dit is een grove dwaling. We vinden er niets kwaad in 2eggen ze wel integendeel Daar zit het hem juistAl die bladjes z.jn derwijze opgesteld dat het voor ons gewoon - ontwikkeld verstand onmogelijk is vast te steilen in hoeverre ze benevens de waarheid blijven,ofwel deze verdoezelen of verzwijgen Ja, hoe dikwijls ze de gods- 'ÏTfSBffz'Jkéri valstiielijk voorstellen. En dat ze niet de echte, de juiste, de ware verklaringen der Evangeliën zijn, weten we dood eenvoudig door ons gulden boeksken Het Cathecismns Immers dit zegt ons dat de leer van Christus écn is. Welnn. die verspreide druksels verschillen allen, het één van het ander, zoowel in teks:, als in voorstelling en verklaring. Dit kan trouwens niet anders ook, als we even bedenken dat De Garve uit komt van laat ons zeggen de Antoinisten ten ander bijv. De Zaaierde Steve- nisten nog een derde bijv., De Herder of Hel goede Woord de Darbisten. Ieder protestantsche familie houdt er zoo wat zijn eigen geloof op na En hoe zou den we dan willen dat zooveel uiteenloo- pende onderverdeelingen, elk met de hun eigen geloofsopvatting en verklaring, het eene, het vsarehet katholiek geloof zouden hebben Dit is onmogelijk en daarom christene ouders, zorgt ervoor. Laat die bladjes in uwe huizen niet liggen, onder het bereik van leeslustige en weetgierige kinderen. Hunne plaats is in 't vuur en nergens anders. D. Alle mededeelingen moeten, om in het eerstverschijnend nummer te kunnen op genomen worden, vóór Woensdag avond f) uur toekomen, op het Sekretariaat van het Blad. Ieder medewerker blijft verantwoorde lijk voor de door hem gestelde kopij. Handschriften worden niet terugge geven. Aan de Heeren Kanton Ninove en Dendervallei. (Vervolg) Mr de Senator ROSIER, herin nert dat hij een wetsvoorstel be werkt heeft, nopens het herzien van sommige schikkingen der wet van 20 October 1919. Hij denkt dat dit voorstel overeenstemt met de weuschen der inlandsche planters. M* de Voorzitter heeft kennis van dit voorstel, dat voorzeker eene gunstige stelling tot bespreking kan daarstellen. Maar, hij acht het nochtans voordeelig.het onderzoek van dit voorstel, te doen vooraf gaan, nochtans reeds duidelijk, door eene algemeene bespreking op de*bestaande toestanden. Mr de Senator ROSIER, zegt dat de verlangens van de kieine tabakplanters op dit neerkomen het verschuldigde recht betalen, maar, daarna vrijlijk beschikken over hun geoogsten tabak, 't is te zeggen, hem verkoopen aan gelijk wie, 't zij in bladeren, 't zij gefa- brikeerd. Mr BORNIL, geeft lezing van eene studie, in dewelke hij tracht te bewijzen 1). Dat de tegenwoordige wet nadeelig is, aan de planters 2). Dat zij de belangen van de verbruikers krenkt 5). Dat zij een alleenverkoop (monopole) biedt aan de tabakfa brikanten, ten nadeele van dó ver bruikers, en vooral,ten nadeele der planters. Mr CORNIL ontwikkelt maarde twee eerste punten en behoudt het laatste deel voor later voor hij zal het maar uitleggen, na het oordeel der fabrikanten op n-1 en n*2 ge hoord te hebben. Gedurende de le zing, van het verslag van M. Bor- nil, werden verscheidene opwer- pingen geuit, namelijk a. Door M* de Voorzitter, die meent te doen opmerken, dat, het Ministerie van Financiën, niet ge machtigd is, om gevolg te geven aan den wensch,dat hetGouverne- ment, de benamingen van de in landsche tabakken zou beschermen Zulk een voorstel hangt af van het Ministerie van arbeiden nijverheid Maar, niets belet dat, dergelijke vragen, zooals voor alle andere, welke niet onder de bevoegdheid van deze kommissiezouden vallen, later, aan de bevoegde overheid zouden overgemaakt worden. b. Door M' TIROU, die verzet aanteekent tegen toeëigening van den alleenverkoop, waarvan de fa brikanten het voorwerp zijn, en die aandringt, op de noodzakelijkheid van de gelijkheid van belastingen, gelijkheid verwezenlijkt door wet van 1919 die de plaatsing eischt van fiscale bandjes, op al de gefa- brikeerde tabakken hij voegt er bij dat er, ten andere, planters- fa brikanten zijn, in al de streken waar men tabak kweekt. c. Door Mr HARTOG, die ver klaart, volgens zijne zienswijze dat, men niet mag overdrijven, dat het planten van tabak in het land de wisselkoers zal verbeteren, want, de gebruikte landerijen tot deze cultuur zijn verloren voordegraan- zaaing dat, voor de tabak, België afhankelijk is van den vreemde voor het grootste deel van zijn ver bruik, dat, de inlandsche tabnk rteds bevoorrecht isdoorde inkom- rechten die de vreemde moet beta len en dat, van dan af,de bestaan de wetgeving, niet vernielend, kan werken op de inlandsche tabak teelt. d. Door Mr VAN DER ELST, die verzekert dat, het beste middel om de inlandsche tabak goed te verkoopen is, betere kwaliteit O r Di Redact».-:. En dagen komen, da^en gaan Eenbaarlijk door de tijden Z'en blijven nooit eens stille staan Zich langs de baan vermeiden.... X Als Ouderdom wegkwijnt en lijdelijk treurt De Jeugd in heur droomen, leeft steeds van de (Hoop, En jubelt cn joelt,om een...Niets dat gebeurt.» Met 't kruis in top - Coor 't wereldtij, Zoo varen wij «Ten hoogen Hemel op 't Verleden leeft in ons Het Heden hoopt op ons De Toekomst straalt voor ons God zij met ons. EN VAN HET

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1927 | | pagina 1