L ULI U/LI II U-u Opgelet Driekoningen. He Huishuurwe!. Willen en Werken! Eerste Jaar Nr 2 Katholiek Vlaamsc/t en Volksgezind Weekblad VOOR HET KANTON NINOVE R. Luysterman-Lemaire Driekoningen LANDBOUWERS TABAKTEELDURS 'rijs per nummer Abonnementsprijs 3 maanden fr« 3,50 maanden 50 i ;.r 12,50 \lnnvo A Janijari Postcheckrekening 1862,54 Drukker-Uitgever Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr dikwijls te herhaler^ vol gens overeenkomst. Al deze die een abonnement begeren op "De Denderklokheb ben slechts 12,50 ff- op onze postcheckrekening n° 1862,54 te storten en zij ontvangen ons blad gedurende gansch het jaar IJ-/- zon(jere eigenschap van Jezus motsten huldigen goud, zijn ko- nieuwe wondere ster opmaakten, daar in 't Oosten de sterrenwiche larij in hoog aanzien stond en in alle kringen werd beoefend. De koningen, door hunne ster geleid, vonden dan t Kindeke en na het aanbeden te hebben, offer den zi. hunne geschenken goud, wierook en myrrhe, die elk 'n bij- Ze kwamen uit 't Oosten gereden Drie koningen machtig en groot Naar Jezus met hunne gebeden Hun wierookhun myrrhe en k Daar stonden op hunne bevelen, Voor 't kribbeken needrig en klein, De logge en stijve kameelen..,. Wat zou 't daarbinnen wel zijn De koningen g-tgen heel stille En vonden er Jezuke zoet, Gekomen voor hen, goed van wille, Met't grootste onvergangbare goed. Want Jezuken kwam met den Vrede Voor kleinen en grooten op aard Verhoore Hij nu mijne bede Dat ieder dien Vrede bewaar Lok. ningschap wierook, zijn godheid myrrhe, zijn menschheid Door 't goud erkenden ze Chris tus als KoningChristus, Ko- iar Jezus met nunne gcucuc ning der wereld t is door e Hun wierook, hunmyrrheen hun goud. i eeUwen heen de zielskreet geweest der kerk. Christus Koning zoo beleden de Apostelen, en foltering en marteldood zijn ze tegemoet gegaan. Christus Koning zoo pre dikten de ontelbare zendelingen, aan wie onze voorouders en wij door hen, het ware Geloof hebben te danken. Christus Koning God wil het zoo galmde het ten tijde der kruistochten. F.n.... Christus Koning klinkt het nu vuriger dan ooit uit duizenden zendelingsbor- sten en apostelharten. Christus Koning, ten strijde voor Hetn Voor allen willen ze doen oprijzen de ster die vvijsï naar 't Kindeke van Bethleem dat vrede brengtvoor duizenden zijn ze zelf die ster, en voor millioenen zijn ze 't lichtende voorbeeld dat op wekt uit zelizucht en kleinzielig heid, tot offervaardigheid cn zelf va rgeten. Van oudsher heeft ons katholieke Vlaanderenmet'n bijzondere geest- drift en voorliefde dit feest gevierd. Daarvan getuigen een lange reeks schilderijen, volksverhalen en legenden. Ook nu ten dage blijven onze kunstenaars met de pen niet ten achter en onlangs nog moch ten we met genoegen twee volks gezinde tooneelstukjes begroeten Waar de sterre bleef stille staan door Felix Timmermans, en 't Herdersfluitje »door August Nobels. 'n Woordje nadere toelichting zal dan ongetwijfeld niet onge- wenscht zijn, temeer dat dit feest in den loop der tijden maar al te veel van zijn diepe godsdienstige beteekenis heeft verloren. Feitelijk wordt op dien dag de Veropenbaring van Christus gevierd en herdenkt de Kerk de roeping der Heidenen naar de Kribbe, vanwaar het christendom over de wereld zou uitstralen. De drie Koningen of Wijzen zijn dus een verpersoonlijking der hei- densche wereld die geleidelijk tot het christendom diende gewonnen, en waarvan Rome het centiuin en het brandspunt was. 't Rome der Cesars met zijn geef ons brood en spel met zijn heeischzucht, zijn wreedheid en zijn walgelijke onzedelijkheid. En zoo'n wereld ging hervormd worden door n kind een eerste verovering was de roeping der Wijzen. Vanwaar die Wijzen nu precies kwamen is nietzoojuist uitgemaakt doch waarschijnlijk uit het Oosten, wat dan ook gemakkelijk laat ver In hoofdzaak moet Driekoningen voor ons, in vereeniging met die voorvechters,'n dag zijn van dani-.- baarheid om de verkregen weldaad en van apostolaat uit dankbaarheid om die weldaad. Meewerken moeten we om 't licht dat in 't stalleke straalt aan de vele dompelaars te laten schijnen die dwalen in 't donkar van heidendom en zonde. Meewerken moeten we, elk in zijn staat, uit al zijn krachten Christus Koning aan Hem de Voor allen lichte de ster die leidt ter Kribbe Lor. zege De volledige tekst van de nieuwe wet Eerste Artikel. Bij deze wet worden de sameneeordende wetten van 20 Fe )ru»in 1923, 27 December 1924 en 31 December 1925 ingetrokken en vervangen, behou dens de bepalingen van gemelde wetten, die uitdrukkelijk behouden worden in de hierna te bepalen voorwaarden. EERSTE HOOFDSTUK Vaste goederen waarvoorde wet geldt 2. De wet is van toepassing op al devaste goederen of gedeelten van behalve de hierna volgen- vaste goederen AQ\' De vaste goederen waarvan de bouw niet begonnen was of waarvan enkel de ruwbouw voltrokken of nagenoeg voltrok ken was op 11 Novomber 1918. j «l- rremoi/Lrpiitk'ïaai vei- I 2' De vaste goederen, getroffen door wat dan ook «makkeiy K iaai vCr ten en door bemiddeiing van den klaren dat ze Jezus' komst uit een Staat heropgebouwd, doch waarvan de kosten van heropbouw door den eigennaar werden gedragen ten minste tot een beloop van de helft 3- De vaste goederen waarin, sedert 1 Januari 1927, werken tot herbouw of tot verandering werden uitgevoerd, die de woongelegenheid hebben verzuimd met ten minste twee in huur gegeven kamers, van welke werken de kosten door den eigenaar warden gedragen ten minste tot een beloop van de helft der waarde van het aldus ver anderd vast goed, berekend op 1 Augustus 1914, zonder rekening te houden met de waarde van den grond. 4De vaste goederen waarin, voor 1 Januari 1927, werken tot herbouw of tot verandering werden uitgevoerd, wegens dewelke zij niet vielen onder de toepassing van de bij deze wet ingetrokken samenge- ordenne wetten 5* De vaste goederen of gedeelten van vaste goederen die, sedert 1 Augustus 1914 tot 23 Februari 1923, niet in huur werden gegeven tot bewoning 6* De villas of andere lustwoningen, die door den huurder slechts gedurende een gedeelte van het jaar betrokken worden 7- De vaste goederen of gedeelten, van vaste goederen, die door den huuruer Uit sluitend betrokken zijn voor het drijven van een handel of van een nijverheid 8- De vaste goederen, wanneer de jaar- iijksche huurprijs op 1 Augustus 1914, zond«T rrkening te houden met do bijkn- I mende lasten, belastingen of andere aan den huurder door de huurovereenkomst opgelegd, de volgende bijdragen over schreed 4,C00 fr. te Brussel, Anaerlecht, Elsene Etterbeek, Koekelberg, Schaarbeek, St.- Gilies, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost- ten-Oode en in de gemeenten mat meer dan 100,000 inwoners 3,000fr.inde gemeenten met 50,000 tot 100,000 inwoners 1,600 fr. in de gemeenten met 25,OoO tot 50.000 inwoners 1,500 frank in de gemeenten met lo,ÜÜ0 tot 25,000 inwoners 1.000 fr. in de gemeenten met 5,000 tot 15,000 inwoners 500 fr. in de gemeenten met minder dan 5,000 inwoners 9- De gedeelten van vaste goederen, wanneer de jaarlijksche huurprijs op 1 Augustus 1914, zonder rekening te hou den met de bijkomende lasten, Delastingen of andere aan den huurder door de huur- overeenkomsten opgelegd 2,800 fr. te Brussel, litterbeek, Elsene, Sint-lans-Molenbeek, Sint-Gilles, Sint- Joost-ten-Oode, Schaaibeek, And<-riecht, Koekelberg en in de gemeenten met meer dan 100,000 inwoners 2,000 frank in de gemeenten met 50,000 tot *100,000inwoners. 1,200 fr. ir, de gemeenten met lo.OÜO tot 50,000 inwoners. 750 fr. in de gemeenten met 5,000 tot 15,000 inwoners 3üü Ir. in de gemeenten met min elan 5,000 inwoners i'e bovenstaande bevolkmgsenfers zij14 oie van de jongste wóojaarlijkiche telling in den Moniteur Beige \e.schenen 10" L)e vaste goederen, bestemd tot woning van den huurder en waarbij een landbouwbedrijf behoort, indien dit bedrijf meer dan 2 hectaren, toebehoorende aan den eigenaar van de woning, omvat, oi indien de geheele huurprijs, op 1 Augustus 1914, 500 fr. per jaar overschreed 11' De vaste goederen ciie under seque ster zijn geplaats op giond van het besluit wet van 10 November 1918 en van de wet van 17 November 1921, en de overige domeingoederen, na hun vervreemding sinds het in werking treden van deze wet. In dit geval moet de bewoner het door hem betrokken perceel ontruimen na een opzegging van zes maand vanaf de \e:- vreemding van het vast goed deze opzeg ging mag hem bij ter post aangeteek^nden brief worden beteekend. Vervolgd. In Burgersbelanu van Aalst, troffen we een paar weken geleden een raak ge schilderd portret van den Middenstander. Het is voorzeker actueel juist uitgetee- kend en zullen het hieronder daarom let terlijk weergeven Middenstanders, leest het aandachtig. Er valt hier iets te leeren. En vooral prent dan diep in uw geest, wat onderaan het artikeltje als wensch voor 't nieuwe jaar voorkomt. Het moet gezegd, in algemeenen regel is de middenstander een onverstaanbaar wezen. Klagen, protesteeren, zich uit schreeuwen tegen het ongelijk dat zijn stand moet verduren, dit alles zooveel ge wilt, maar eer. handje aansteken om het lot van een neringdoener te verbeteren, hola dit niet. Egoïsme, zeg ik. De han delaar wil maar niet verstaan, ik zeg WIL, KAN zeg ik niet, ditware voor hem een brevet van onbekwaamheid, ik houd me dus aan WIL NIET de hand van zijn standgenoot drukken om zijne rechten te veroveren. Het alles voor mij, en dat de anderen het zoeken is nog te diep ingeworteld. Wanneer zal broederliefde in uw verdord hard plaats vinden Wanneer zult ge ver staan dat ge afzonderlijk NIETS zijt, NIETS worden kunt Welnu, Burgers, gaat dat beteren in 1927. J Gaat ge eindelijk begrijpen dat, ais ge WILT, ge de grootste macht worden kunt, wijl ge nu niemendalle zijt, men u te Brussel niet kent dan voor steeds zwaar dere lasten Gaat ge eindelijk overtuigd zijn dat het heel anders kan worden, als ge meedoet, als ge u vereenigt, allen, geen stamineepraat houdt, maar werkt waar ge moet, aan één zeellrekt, handen en koppen bijeen voor uwe broodwinning eerst vooral, voor uw recht, voor uw stand, voor uw eervolle plaats in de Maatschappij Gaat ge, na zooveel jaren zuchten en zoe ken, pronken en tasten, afkeuren, en on verschillig zijn. eindelijk doen wat ge al lang hadt moeten doen, en wat nu niet langer mag uitgesteld worden wilt ge niet ten onder gaan, gaat ge WILLEN en WERKEN Aan de Heeren EN VAN HET Kanton Ninove en Dendervallei. (Vervolg) Accyns- en Verbruiksrechten. Artikel I. De vreemde niet gefabrikeerde tabakken welke soort of kwaliteit het ook moge wezen, zijn onderworpen aaneen accyns- recht van SO fr. per 100 kgr. en een ver- bruiksrech* van 100 fr. per 100 kgr. Deze rechten worden betaald door den schulde naar, terzclfdertijd met de inkomrechten, maar de fabrikanten kunnen mits waar borg, een krediet bekomen voor het be talen dezer twee rechten. De voorwaarden tot het bekomen van dit krediet zullen ge-e-geld worden door een koninklijk be- s'uit. Het termijn voor dit krediet zal be ginnen van den laatsten dag der maand in dewelke, de stukken van ingebruiksneming zullen afgeleverd zijn. De heer Minister van Financien bepaalt de wijze van inge bruikneming of afschrijving van de kre dietrekening op termijn Artikel II. De inlandsche tabakken, 't zij dat ze be stemd zijn om door den planter veibruik- te worden, 't zij door anderen, zijn onder worpen aan een accyrsrecht van 0,05 fr iiiuv tv; V - A'%) CCIHIÜIHCII» F a 1 a /l l-\ rt* -I H i 1 z_ 4- Aot

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1927 | | pagina 1