De lluishuurwet Ninove 23 Januari 1827 Prijs per nummer 25 (^nliemten Katholiek Vtaamschen Weekblad VOOR HET KANTON NINOVE R. LUYSTIRMAN-ILIMAtRg LANDBOUWERS Ninove en zijne Kerk TABAKTEELDERS 1 Postcheckrekening Aankondigingen Gewone per regel 1 fr, dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Abonnementsprijs 3 maanden Ir. 3,.j0 r> maanden 6,50 1 iaar 12,50 en naar Ninove overgebrachthonderd duizenden kareelsteenen werden rond de abdij gevormd, uit alle omliggende bos- schen werden balken gekapt, en in 1716 is men reeds volop aan 't bouwen, terwijl in- tusschen ook het ijzerwerk al besteld is. De witte marmeren vloersteenen werden aangeschaft in Holland in 1723, de zwarte in Namen. Nog was 't schip der kerk niet bevloerd of het gebouw werd in 1723 reeds plechtig gezegend door den abt, omringd van 'n groot aantal waardigheidsbeklee- I ders, plechtigheid die twee dagen gevierd werd door feestreden, optochten en derge- lijke.In 1727 kwam de Aardsbisschop met prachtig gevolg de plechtige wijding ver- i richten, en de kerk onder de bijzondere i bescherming stellen ^'an O. L. Vrouw en j van de H. H. ^omelis er Cvprianus. Het Evangeliekant- zijaltaar werd aan de H. Drijvuldigheid, het andere aan de H. H. i Norbertus en Augustinus toegewijd. Zoo was dan eindelijk na 3/4 eeuws I 't gebouw in orde, met uitzondering van den alleenstaanden toren, waar slechts in 1844 de laatste hand werd aan gelegd. Lor. Vervolgt. 2* De verhuurder isechter gerechtigd hetzij de verlenging te weigeren, hetzij de intrekking daarvan aan te vragen, indien hij doet blijken van bijzonder gewichtige redenen zijnerzijds of van de zijde van den bewoner, waarover de rechter oordeelt. 3* De verhuurder kan als gewichtige reden doen gelden, dat hij genoodzaakt is het verhuurd perceel zelf te betrekken, of wel door zijne voor of nazaten of die van zijn echtgenoot te doen betrekken. De verhuurder moet, binnen ten hoog ste drie maand, te rekenen van het oogen- blik waarop de gewichtige reden van zijne zijde zich voordeed, zijn rechtsvordering instellen en tevens de redenen opgeven waarom hij zich tegen de verlenging verzet of dezer intrekking aanvraagt. Deze termijn wordt vastgesteld op straf fe van vervallenverklaringen. 4* In de gevallen voorzien bij boven staande paragrafen 2 en 3 kan de rechter beslissen dat slechts een gedeelte van het vast goed ter beschikking van den verhuur der za! gesteld worden. In dat geval stelt hij de evenredige vermindering van den huurprijs vast. 't Vervolgt. Aan de Heeren VAN HET Kanton Ninove en Dendervallei. (Vervolg) i i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1927 | | pagina 1