nrMMP. i J ui n vjt Handen in Mekaar De Huishuurwet. fm der voorioopige kapel op den Burchtdam. Ninove en zijne Kerk. Eerste Jaar Nr 5 Prijs per nummer 25 centiemen, Ninovc 30 Januari 1997 Katholiek Vlaamsche» Weekblad R. LUYSTERMAN-LIMAIRE Dijnsdag I Februari zal de Zeer Eerweerde Heer Deken de voorloopige kapel wijden. ORDE DER PLECHTIGHEDEN Dijns&ag 1 Februari Om 10 uur, Eerw. Heer Poelaert zal er de eerste maal de H. MiS Opdragep in tegenwoordigheid der parochianen. Woensdag 2 Februari Postcheckrekening 1862,54 VOOR HET KANTON NINOVE Abonnementsprijs 8 maanden fr. 3,50 f> maanden 6,50 1 jaar 12,50 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. De plechtigheid zal een zuiver godsdienstig karakter dragen en alle nuttelooze uitgaven worden zorgvuldig vermeden. Bij al de christene menschen der parochie zal de vlag uitzitten. Om 9 uur Wijding door Z E. H. Deken; daarvoor moet de kapel ledig zijn. Om (5 1/2 uur, Eerste Mis; Om 9 uur, Solemnele Dankmis, opgedragen door den Eerw. Pater VINCENT (Stevens) onzen stadsgenoot, 's Namiddags om 3 I/- uur Plöchtig Lof. Alle dagen der week zal de kapel 's morgens te li uur open zijn en te 6 1/2 uur zal de H. Mis opgedragen worden. Donderdag namiddag van 1 tot 6 1/2 uur Biecht ter gelegheid van den Eersten \rijdag. Om alle christene menschen de gelegenheid te goven op echt christelijke wijze de opening der nieuwe kapel te vieren door eene Algemeene Communie, ZATERDAG 5 FE BRUARI, van 5 tot 7 uur, BIECHT met twee biechtva ders, een Pater Capucien en Eerw. Heer Poelaert; ook den Zondag morgen van 5 1/2 uur, Te \\2 uur, Eerste Mis met Sermoen door den Eerw. Pater. Te 9 uur, Hoogmis met Sermoerp III - DE KANTONALE EENHEID. Als ik in het 2e gedeelte van dit artikel Denderklok van 25 Ja nuari j.l.) sprak over meer een heid in onze partij, had ik er natuurlijk op gedacht, de kanto nale eenheid onder de oogen te moeten zien en zoo komen we dan feitelijk te staan, tegenover den Toestand hier in ons kanton.» ïk heb het reeds meer gezegd, he* v niet in mijn bedoeling, de, misselijkheden die soms heeischen vooral in onze buitengemeenten en soms ook wel eens in de stad' zelf als een uit-te-snijden plek aan te duiden. Het is niet hier de j plaats daarvoor en er zijn trou wens bevoegdheden, die, beter dan ik, over deze aangelegenhe den kunnen handelen en die daa renboven met het noodige gezag toegerust zijn, om de fronteenheid in ons kanton zoo volmaakt moge lijk te maken. Ik wensch dus alleen een paar woorden te plaatsen omwille van een idee, dat mijns dunkens, de meeste en de beste vruchten zou afwerpen voor onze partij. Wanneer in April 1925, met de jongste Kamerverkiezingen, de socialisten hun triomf vierden, nam Patris van het brusselsche dagblad Le Soir een interview af, aan den socialistischen leider, i Emiel Vander Velde, en vroeg hem 'onder meer waaraan het socialis tisch succes moest worden toege- phreven. Vander Velde zei toen weer dit: Wij danken onze overwinning hoofdzakelijk en na tuurlijk aan de tucht die ahijd in onze rangen heerscht en alle socia listen gelijkaardig deed stemmen, maar ook aan de opleiding en de ontwikkeling die we, jaar-in, jaar- uit aan onze menschen hebben ge geven. Immers, in den loop van het verleden jaar, hebben we meer dan vier duizend politieke voor drachten gehouden. Dit antwoord bevat dus twee deelen, die we even willen onder zoeken om dan nadien een afleiding te bezorgen voor ons kanton, in verband met de werking die er hoefde te bestaan. Hoofdzakelijk en natuurlijk aan de tucht die in onze rangen heerscht Hier kunnen we weeral wat leeren van onze roode tegen strevers. Men zal me misschien verwijten dat ik steeds te leeren ga bij onze vijanden. Ik meen een onzer hoofdmannen heeft het im mers zelf reeds met veel recht en redenen gezegd dat wat goed is van onze tegenstrevers, ook door ons MAG (en ik voeg erbij MOET) aangenomen worden. Leeren ons die woerden niet afgezien van het in mindere of meerdere mate werkelijk bestaan van dien tucht dat de socialis tische partij ten volle beseft, wat het te beteekenen heeft tucht te hebben. En tucht is eenheid. Wanneer Van de Velde sprak van tucht, dan bedoelde hij voorzeker een eendrachtig samengaan over de gansche lijn, in alles wat de politieke werking of bewerking van de verkiezingen betrof. Dan had hij voorzeker dit op hei oog Er is een socialistische partij.Ze bestaat uit een element dat leidt en uit een ander dat geleidt wordt. Welnu, willen we de overwinning behalen, in den strijd die ons wacht, dan moet het element dat geleidt wordt luisteren naar wat het element dat leidt beveelt (het woordt is niet ie scherp) en die bevelen zonder ommezien uitvoeren. Heeft hij er immers niet aanstonds bijge voegd die alle socialisteiï ge lijkaardig heeft doen stemmen En dat er tucht bestaan heeft in hun rangen rond dien tijd al thans daarvan is de overwin ning van 1925 een degelijk bewijs geweest. Welnu, dat zou in ons Kanton ook meer dienen bereikt te worden* Het schijnt bespottelijk te zijn, te willen beweren dat er geen tucht is bij ons in 't kanton. Maar laat ik toch even aantoonen, dat .waar tucht is, ook eenheid is.... en laat ons dan even bekennen dat er voor al onder het oogpunt eenheid veel verbeterd kan worden.bij ons. Waar immers is de zoo noodige samenvoeling van de verschillende gemeenten van ons kanton, onder ling met elkaar Handelt niet in zekere mate weliswaar, maar t9ch vee! te veel elke gemeente als een afzonderlijke partij, ir, alle kiesbewerkingen. Waar is het lei dend kantonaal bestuur. En als het bestaat, waar is dan zijn king. Waarom is er niet meer vlrr- lfng tusschen de verschillende kiês- vereenigingen van ons kanton, sa menvoeling van waaruit de zoo nuttige directieven van algemee- men aard, zouden voortkomen cn gegeven worden, ten gebruike in den strijd van belangen en princie pen, die toch door al de kiesver- eenigingen of onderafdeelingen van kiesvereenigingen onderschre ven worden. Ware het niet wen- schelijk dat er een kantonale bond of iets dergelijks zou bestaan, die in GEDURIGE WERKING zou blijven, en in wier schoot dan de noodige tucht zou heerschen. We hebben het anders met al den goeien wil en de geestdrift van de afzonderlijke leiders op de verscheidene gemeenten zoo ge- gemakkelijk om tot een model organisme van samenwerking te komen. Vooral nu, dat die kanto nale bond of hoe het ding dan ook zou heeten een orgaan zou hebben tot verspreiding van het Katholiek Idee, nl. De Dender klok Van der Velde zei verder maar ook aan de politieke op leiding en ontwikkeling die vte jaar- in jaar-uit aan onze menschen heb ben gegeven. Immers in den loop van het verleden jaar, hebben we meer dan vier duizend politieke voordrachten gehouden, Wie onzer zal ontkennen dat politieke opleiding niet een nood zakelijk iets is. Er zijn toch zoo veel menschen die tot eene bepaal de partij behooren, zonder juist te weten waarom. Ze zijn dit of ze zijn wat anders,omdat ze van-huis- uit, die opinie hebben overgeërfd en ze zullen dit of wat anders blij ven en hun eigen opinie voortplan ten in het brein en in het hart van hun kinderen. Er moet al wat ge- beurenen er is al een heele evolutie toe noodig *die bij den gewonen mensch zeer zelden voorkomt opdat ze met besef van wat ze doen overgaan zouden naar eene andere partij. (Ik zeg met 'be sef van wat ze doen natuurlijk, omdat er altijd een vlottend element is, dat aan geen enkele en toch aan alle partijen toebehoort en waarop trouwens ook geen enkele partij bouwen en steunen zal). En wie van ons zal het dan ook in het brein krijgen te beweren dat politieke voordrachten hun groot nut niet zouden afwerpen. Wanneer de socialisten er vier duizend hielden, dan was het, om dat ze er de nuttigheid, misschien wel de noodzakelijkheid van in zagen en wanneer die voordrachten hun nut afwerpen, dan is het plicht er onze menschen en in hun, onze partij te doen van genieten. Welnu, ik zeg niet dat bij ons in het kanton het houden van derge lijke politieke voordrachten eene onmogelijkheid is, maar toch meen ik dat iedereen best zal begrijpen hoe gemakkelijk het gaan zou, hadden we iets in den zin van voormelden kantonaLen bond. Voordrachten houden kost eerst en vooral geld. Daarbij is het soms moeilijk de gewenschte kompeten- tien te ontdekken, die met gezag over ons eigen belangen zóó kun nen handelen, dat ze ons wat lee ren, dat we er wat van meedragen. En zou dan die samenvoeling, dat eendrachtig samengaan van den kantonalen bond, iedere aan gesloten gemeente, daarin geen behulpzame hand reiken. Zouden zelf die voordrachten niet kunnen doorgaan onder de leiding x an den kantonalen bond. En zouden we alzoo niet beter weten, waar we staan, dan, als de omstandigheden of de wet de kiezers ter stembus oproept. Die kantonale eenheid kan daa renboven nog een ander en niet te onderschatten voordeel hebben In het begin van mijn artikel ver noemde ik de misselijkheden, die vooral op onze buitengemeen ten heerschen. En er bestaan er. Misselijkheden die overslaan tot misnoegdheid.tot tweedracht, soms die niet anders is dan schadelijk. Want tweedracht verdeelt het front dat opgesteld dient tegenover den gemeenschappelijken vijand. Ik meen daarom dat die kanto nale bond, veel van die op zich zelf eigenlijke kleinigheden, die tot wantoestanden kunnen ontaar den, zooniet vermijden, dan toch tot eenieders bevreding zou bij leggen. Het is, ik herhaal het, een over tollig,een schadelijk vveeldevertoon voor ons, innerlijk te liggen twis ten. Handen in Mekaar» dat is het wat we hebben motten. Han den in Mekaar >.-, niet alleen hier in de stad, maar op elke gemeente afzonderlijk en dan ook de stad en de gemeenten samen. Onze belan- ger zijn dezelfde Onze strijd is dezelfde. Onze vijanden zijn de zelfde. Dat dan ook de middelen ter bestrijding dezelfde wezen, en vooral dat ze niet tegen ons eigen zelf worden gekeerd. Slot. I). (Vervolg; 5" De verlerging kar. geweigerd of de intrekking daarvan aangevraagd worden door iederen Belg die, eigenaar of vrucht gebruiker van een of meer vaste goederen of gedeelten van vaste goederen, den wil te kennen geeft in een dezer te verblijven of er zijne nakomelinge:! bij dezer instel- De verlenging zal den huurders, die het vast goed bewonen, slechts geweigerd of onttrokken worden, mits opzegging zes maand te voren, zoo het een vast goed be treft dat uiterlijk op 31 December 1920 is aangekocht, en één jaar te voren, zoo het een vast goed betreft dat na dezen datum is aangekocht en enkel wat betreft de loka len, die de eigenaar of zijn nakomelingen, volgens hun rang, stand en beroep, noodig hebben voor hun huisvesting en voor die der personen welke gewoonlijk bij hen inwonen. De rechter doet uitspraak zonder het verstrijken van de hierboven bepaalde ter mijnen af te wachten. 6' Ieder Belgisch rechtspersoon, ter uiisluiting van de handelsvennootschappen die, voor 1 Januari 1927, eigenaar of vruchtgebruiker van een of meer vaste goe deren, verlangt een dier goederen in bezit te nemen, zonder winstbejag, en ten einde het aan te wenden tot het uitoefenen van zijn oppracht, kan de verlenging weigeren of de intrekking daarvan vragen. De verlenging zal den huurders, die het vast goed bewonen, slechts geweigerd of onttrokken worden, mits opzegging ten minste zos maand te voren. 7' vVanneer, in de gevahen voorzien bij de paragrafen 5 en (3, het perceel door een onderhuurder betrokken is moet deze laatste, samen met den voornamen huur der. bij de zaak worden betrokken en, het zij door den eigenaar of den vruchtgebrui ker, hetzij door den voornamen huurder, zes maand te voren worden opgezegd, oo voorwaarde dat die onderhuurder, op den dag der opzegging, ingeschreven zij in de registers van de bevolking. 8' De afwijking, voorzien bij de pa- tagrafen 5 en 6 van dit artikel, kan niet ten gevolge hebben hun woning te ontne men aan de huurders en onderhuurders die, op het oogenblik van de opzegging tot een der volgende categorieën behooren, tenzij, in net geval voorzien in paragraaf 5, hij te wiens behoeve zij wordt aange voerd, daartoe zelf behoort Oorlogsinvalieden wier bestendige inva liditeit ten minste 301. h. bereikt wedu wen en moeders van burgers die voor bet aderland gestorven zijn en die hare kost- winnaars waren opgaande bloedverwan ten die de weduwen of de kinderen van voor het Vaderland gestorven burgers bij zich opgenomen hebben geteisterden wier woning wegens een oorlogsfeit ver nield of onbewoonbaar gemaakt werd en nog niet heropgehouwd is gezinshoofden met ten minste drie kinderen te hunnen laste, die hij hen inwonen huurders die zeventig jaar oud zijn ofwel lijden aan zware behoorlijk vastgestelde gebreken burgerlijke slachtoffers van den oorlog wier bestendige invaliditeit ten minste 30 t. h. bereikt arbeidsinvalieden wier be- I stendige invaliditeit ten minste 301. h. be- ieikt. j Deze beschikking wordt echter niet toe gepast, indien de toestand waarin beide partijen zich bevinden, daartoe geen aan- I leiding geeft. De rechter beslist over elk geval, daar bij rekening houdende met de onderschei- deli;ke toestanden van den verhuurder en van den huurder. 'J - De verhuurder kan in elk geval zich tegen de verlenging verzetten of de intrekking daarvan aanvragen, mits hij aan den huurder of vroegeren huurder een won.ng voldoende voor dezes behoeften, l volgens zijn rang.z.jn stand en zijn beroep I verstrekt, on erminderd een evenredige vermindering van den huurprijs en zonder dat daaruit eenig verlies of eenige kosten j voor den huurder mogen voortv oeien. Dit geldt eveneens voor ieder BeMsch rechtspersoon, de handelsvennootschap- pen er bij begrepen. 10- De vroegere huurder heeft recht op schadeloosstelling, in de gevallen voor- zien in de paragraren 2 tot 7, indien hij, te w ïens behoeve de verlenging werd gewei gerd of onttrokken, het verhuurde perceel niet betrekt binnen de drie maanden na het vertrek van den huurder, of indien het perceel schijnbaar betrokken wordt. Vervolgt. ts doen verblijven Indien de eigenaar reeds een zijner va ste goederen bewoont, moet hij, om van vast goed te v eranderen, van een recht matig belang doen blijken. (Vervolg) 't Is een kruiskerk uit het baroktijd- perk, opgevat volgens het schema der romeinsche basiliek, met, zooals het voor een kloosterkerk past, een diep koor waarachter een zoogezegd spichtige toren oprijst. De bouw van den toren is uiterst een- I w

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1927 | | pagina 1