1 De Huishuurwel. Eerste Jaar Nr 6 Prijs per nirtnmer 25 centiemen, Ninove 6 Februari t927 Katholiek Vlaamsc/i en Voiksyezh/d Weekblad VOOR HET KANTON NINOVE R. LUYSTER MAN-LIMA IRE Ninove en zijne Kerk. LA A DBO t' WE HS TABAKTEELDERS Postcheckrekening 1862,54 Abonnementsprijs :i maanden fr. 3,50 0 maanden 6,50 1 jaar 12,50 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Een stand gioepeering noemt men de van menschen die leven in dezelfde omstandigheden, die dezelfde belangen hebben, de zelfde rechten en dezelfde plichten. Zoo hebben we den Boeren stand den Werkersstand den Middenstand en als ik het zoo noemen mag den Rijkenstand begrijpelijker ge zegd De Kapitalisten maar dan zonder het tikje haat of ver achting dat de standenbelagei s en wel bepaaldelijk de socialisten, er als nadruk steeds bijleggen. c Standen of klassen heb ben altijd bestaan, omdat ze een logisch gevolg zijn van liet wezen, de essentie van den Mensch zelf. En hier tasten we direct de gro»te dwaling van het socialisme, dat komen wil tot een afschafting der standen,der klassen, ofwanneer we het socialisme, in zijn zachtste uitingen waarnemen tot een nivelleering van die standen. Tol onze geruststelling, kunnen we gereedelijk voorspellen dat het socialisme nooit of nooit tot daar zal komen, omdat daartoe eerst en vooral, de mensch zelf zou moeten veranderd worden, wat gelukkig- lijk nog niet in de bevoegdheid ligt van een politieke partij en zeker met in deze van de socialistische. Terloops zij er hier dan ook op ge wezen dat een konsekwent gevolg van die socialistische dwaalleer is de zoo nefaste standen- of klassen strijd, waarop hef. heele roode ge bouw is opgetrokken. Het maatschappelijk lichaam, de gemeenschap, is samengesteld uit de verscheidene klassen van men schen, van standen dus, die ieder hun rol te vervullen hebben, die ieder hun bestemming hebben ge kregen, die elk afzonderlijk een radertje zijn van de groote machine: Onze Huidige Maatschappij en zonder wier rolvervulling de groot ste wanorde heerschen zou en de heele samenleving hopeloos ont redderd zou zijn. Andere landen, vooral op onze dagen, zijn ons een klinkend bewijs van die erbarmelijke ontreddering, wanneer een of meerdere standen, niet meer in het gareel van hun bestemming loopenen het zal daar om misschien niet van alle belang ontbloot zijn, als we eenige simpe le beschouwingen willen vastknoo- pen aan elk van de hierboven ver- melde standen in verband met hun rechten en hun plichten, met hun doel en met hun aard om tot een vergelijk te komen tusschen die verscheidene maatschappelijke deelen en alzoo van eiken stand, beter te kennen en te beseffen, de plichten en de rechten. Die beschouwingen, die neerge legd zullen worden, ixi enkele arti keltjes, zullen ik meen er van nu af aan reeds te moeten op wijzen ten andere dienen tot illustratie vat een diepere beschouwing, die vooral hier in ons kanton diende gehouden, over den heerlijksten stand onzer tegenwoordige Maat schappij, nl. De Middenstand Laat ons daarom eerst beginnen met I. De Boerenstand. De tijden zijn niet zoo heel lang voorbij* dat de Boer algemeen als een slaaf van zijn stiel werd aan- zien. Het is ons i.og wel degelijk bekend hoe dikwijls er gesproken werd van boerkens die niet rond kwamen, die de twee eindjes van 't jaar niet samen konden brengen, die slaafden en wroetten om in 't zweet huns aanschijns een droge korst brood te verdienen. Veel miserie is soms afgebeten geweest in die schilderachtige boerderijtjes die door 't heele Vlaamsche land zoo fiisch gezaaid liggen, en daar waar de Natuur ons soms T brokje van één mooi tafereelt je te zien gaf, daar huisde veelal de zwaarste ellende. I e boer is niet altijd geweest wat hij nu is. Niet altijd werd er tegen den boerenstand opgezien met het gezag, den eerbied waar mede hij tegenwoordig wordt be handeld. En 'tis wel ook nooit ge beurd dat de boerenstand om zoo te zeggen de leidende stand van de samenleving was, lijk hij dat de laatste tijden nogal is willen zijn. Toen de nood het hoogst werd bij de boeren, was Gods hulp ook meestnabij en mannen var de daad, mannen met een wil, storden op om te strijden voor een mensch- waardiger bestaan van den land bouwer. Heel die strijd de geschiede nis ervan schetsen zou ons te verre leiden is er een geweest van taai geduld, van onverzetbare wils kracht. N iet altijd werden de pogin gen met den verhoopten uitslag bekroond, maar zonder moedver- lies en onverdroten, arbeidden zij steeds die aan bet hoofd stonden van de beweging, gesteld onder de beschermende hoede van het Kruis. Langzaam rezen ze uit den grond op,de kleine lokale boerenbonden een bijeenkomst van sommige wei denkenden die 's Zondags na de hoogmis,indeeenolandeie herberg over den stiel zaten te praten. Stil aan groeiden ze, wierven leden aan en werden op hun dorpken een macht, waarmede niet meer te lachen viel. Samen deden ze hun aankoopen, samen bespraken ze hun belangen» Dat is de kern ge weest, het begin. Daarna zijn ze uitgegroeid tot het machtige orga nisme de Belgische Boertnbond» die te Leuven zijn prachtige loka len heeft en die over een macht beschikt, die zeker wel kan opwe gen tegen de macht van den wer kersstand. Die Belgische Boerenbond heeft nu zijn coöperatieven, zijn eigen verzekerings- en bankwezen en allerlei dergelijke instellingen, waar de boeren ruimschoots putten gaan DieBelgische Boerenbond is het werk van de boerenkraebten vereenigd in een vastsamenge- snoerden bnnd,geleid door mannen met wijs overleg en kennis van zaken en geschraagd door den opofferenden steun en het zelf- slachtofferen van de Geestelijkheid Want dat mag de Belgische Boerenbond zijn katholieke gees telijkheid wel danken. Te talrijk zijn ze om genoemd te worden, onze pastoors en onderpastoors die uren en dagen, die weken, die maanden, die jaar-in jaaruit op de bres hebben gestaan om te ijveren, te vechten, met het wcord, met de pen, voor de belangen van den boe renstand. En als de boerenstand nu niet meer is de achteruitgedron gen stand van voor den oorlog, als de boerenstand nu niet meer is het miskende volk, het ploeterende volk, dan is dit wel, zeker eerst en vooral te danken aan zijn eigen wilskracht, maar ook en danig veel aan die heerlijke strijders, die met oog en hart waakten over de kudde en ze wisten te brengen binnen de palen van het recht tot het prachtresultaat dat nu geboekt wordt. Dit resultaat heeftzich de laatsto tijden nog al eens laten gevoelen. Het is ons niet onbekend dat de demokratische regeering Poullet bijvoorbeeld, hevig gesteund werd door de boeren en typisch zal wel het feit wezen van de boerenver- tegenwoordigers die inzake belas tingen dit wisten te zeggen We betalen zooveel en geen centiem meer wat typischer nog al- zoc werd aangenomen,dan als men de andeie standen eenvoudig be- teekende Ge hebt zooveel of zooveel j-arlijks af te dokken en daarmee uit. We jonnen het den boerenstand van harte. Het bereikte resultaat is trouwens er.kel het verdiende loon van een gedurige strijd, van een nauwvcelend en eendrachtig samengaan, dat ik herhaal het i.teeds binnen de perken van het iecht en het redelijke is gefdeven. dat nooic zijn locviucntneeffge- nomen tut dwangmiddelen, noch tot ge weldaden, dat steeds loyaal heeft uitgezien naar den eindzege, iets wat niet alle standen met zoo veel zekerheid zouden mogen be weren. De boerenstand is dan ook een der krachtigsteelementen van onze Katholieke partij ende vooruitgang op socia l en economisch gebied door den boerenstand geboekt, komt natuurlijkten goede aan onze partij in 't algemeen. Daarom jubelen wij mêe met elke overwin ning die door de boeren wordt be haald, daarom volgen wij sympa thiek alle pogingen die v an uit ent kamp worden aangewend. Daarom ook nemen wij deel in de fierheid en de voldoening die geheerscht hebben na de laatste congresdagen van den Boerenstand, Diep kiistelijk is over 'talgemeen nog onze boerenbevolking en de kristene godsdienst ligt aan de basis van heel het programma der boerenbevveging. En het is hierom dat, spieken de eien van hun rechten, ze ook hun plichten on der de oo^en durven en willen zien het is juist hierom dat de boerenstand goed weet welke rol hij te vervullen heeftin het huidig maatschappelijk kader,rol waaraan hij tot nogtoe steeds getrouw is we hopen het t Vervolgt. gebleven en blijven zal. (Vervolg Art. 0. De bewoner heeft aanspraak op de vtrlengirg van bewoning zelfs tegen over den kooper van het vast goed. De kooper kan alleen dan de intrekking der verlenging aanvragen, wanneer de ge wichtige redenen, waarop hij zich beroept, naai het bepaalde in ar.ikel 8, paragrafen 2 en 3, zijn ontstaan ten minste drie maand na den aankoop. De nieuwe eigenaar kan de intrekking der verlenging te allen tijde aanvragen, indien de gewichtige redenen het gevolg ziin van de handelingen van den huurder. De Belg die een vast goed verkrijgt,ver kocht ten gevolge van een beslag, eene ge- rechterlijke uitwinning of een vonnis van faillietverklaring, valt niet onder de bepa lingen van deze wet. De bewonei kan niet gedwongen worden het verkocht vast goed te ontruimen voor het verstrijken van een termijn van zes maand met ingangvan den dag waarop de overdracht hem bij aange- teekenden brief beleekend werd. Art. 10" De bewoner, aan wien de verlenging van bewoning ten goede komt. kan te allen tijde het perceel ontruimen mits inachtneming van de voorwaarden bepaald door het huurcontract of het ge bruik. Art. II.— De bij lid 2 van paragraaf, van artikel 6 en bij de paregrafen 5 er. 6 van artikel 8 voorgeschreven opzeggingen, worden gedaan hetzij bij deurwaarder, het zij per aangeteekend schrijven. De opzeggingen, op regelmatige wijze gedaan onder het gezag van de samenge- houdende huishuurwetten die door deze wet worden afgeschaft, krijgen niettemin hare volle uitwerking. Nochtans is de bij paragraaf 1 van artikel 1 van vermelde wetten voorgeschreven opzegging nul en van geener waarde zij moet opnieuw ge daan worden na het van kracht worden van deze wet. Hoogerbcdoelde termijnen van opzegging gaan in te rekenen van de beteekening bij deurwaarder of van de af gifte ter post van het aangeteekend schrij ven. HOOFDSTUK III. Beperking der huurprijzen. Art. 12. 1Ce prijs van elke huur, krachtens artikel verlengd, kan door den verhuurder verhoogd worden met ten hoogste 125 t.h. van den huurprijs op 1 Augustus 1914 tot den eersten vervaldag na den datum van in nerkingtreding dezer wet. onverminderd de belastingen of andere bijkomende verplichtingen op dien datum door de huurovereenkomst ten laste van den huurder gelegd. Met ingang van bedoelden vervaldag, kan de verhuurder, op den voet van den op 1 Augustus 1911 vastgestelden huurprijs en onverminderd de belastingen of anders bijkomende verplichtingen door de huur overeenkomst ten laste van den huurder gelegd, een verhooging eischen verander lijk naar de volgende schaal liefste categorie (Vaste goederen of ge deelten van vaste goederen die een jaar nieuwe verlerging verkrijgen) Jaar 1927-1928 225 t. h. Tweede categorie (Vaste goederen of ge deelten van vaste goederen die twee jaar nieuwe verlenging verkrijgen. Jaar 1927-1928 175 t.h. Jaa. 1928-1929225 t.h. Derde categorie vaste goederen of gedeel ten van vaste goederen die driejaar nieuwe verlenging verf rijgen Jaar 1927-1928 150 t.h. Jaar 1928-1929 200t,h. Jaar 1929-1930 .250 t.h. De verhuurder kan de rechter ook ver zoeken, ten laste van den huurder te leggen de kosten der bijkomende verplich tingen, betreffer.ee de water-, vuur en lichtvoorziening waartoe de verhuurder krachtens de huur gehouden is,in zooverre die kosten hooger zijri can die op 1 Augu stus 1911. Is er geschil van vvege den huurder dan bepaalt de rechter welk aar decider uitgave te diens laste valt. Bovengemeld maximum is eveneens van toepassing op de loopende huurovereen komsten en op die welke na het in werking treden van deze wet gesloten worden, on verschillig of de perceekn al dan niet ge- meubileeid verhuurd worden. 2" Elke bijovereenkomst bepaalde af wijking van de bepalingen van paragraa 1 van dit artikel krijgt hare uitwerking slechts, mits homologee ring door den vre derecluer op verzoek van partijen en in zooverre zij huurovereenkomsten betreft die nog moeten loopen gedurende tenmin ste drie jaar na 1 Januari 1927 en het, buitendien, ofwel vaste goederen betreft, wier jaailijksche huurprijs, op 1 Augustus 1911, 1,000 fr. te boven ging, of vaste goe deren of gedeelten van vaste goederen die de eigenaar, op verzoek van den huurder en op zijne kosten heeft verbeterd veran derd of heropgebouwd, derwijze dat de kosten de afwijking rechtvaardigen. De homologeering wordt op de twee corsponkelijke huuicedels vermeldonder j verdere formaliteiten, of zal bij afzonder lijke in dubbel opgemaakte akte worden vastgesteld. Werd de overeenkomst niet gehomolo- geerd. dan zal zij hare geheele envolkc men 1 uitvoering krijgen, behalve wat betreft den huurprijs die zal teruggebracht worden op het bij artikel 12 dezer wet bepaalde be drag. De overeenkomst zal echter als niet bestaande worden beschouwd, indien par tijen uitdrukkelijk worden bedongen dat hij ontstentenis van homologatie, de overeen komst van geene waarde zal zijn. 't Vervolgt. (Vervolg) Een der best geslaagde kunstgewroch ten is wellicht de witmarmeren lessenaar van boven aan het koor, met de twee be vallige engel-of kinderfigurendiete rechte hoog geroemd zijn men is het niet eens over den schepper van dit wonderbare stuk,doch volgens sommigen schijnt Bergé een niet te versmaden kans te hebben ook dit meesterwerk op zijn actief te mogen plaatsen. De rijke, fijn afgewerkte koorzitsels schijnen uit de oude naar de nieuwe kerk overgebracht, en dagteekenen uit het be gin der 1 ie eeuw wat er ook van zij, zij maken mooi eftekt, en moeten geenszins voor de latere meubeleering onderdoen. Langs weerkanten van 't kooruiteinde vindt men 'n standbeeld van een der mar telaars van Gorkum Adriaan Peikan en Jacobus Lacop, gebeeldhouwd door Bou- chet, maar ongelukkiglijk met 'n verflaag bestreken die ten deele hunne sierlijkheid wegneemt. ooraleer "t koor te verlaten dient ook nog melding gemaakt van den kunstig ge sneden eiken lessenaar die veie jaren op de zolderingen onder een stoflaag vergeten lag. doch nu terug op zijn welverdiende plaats prijkt, "t Is een beweegbaar snij werk. een engel met boek verbeeldend aan wiens voet de vier symbolische dieren liggen c zinnebeeld der Evangelisten De zijkapellen die nu toegewijd zijn aan O. L. Vrouw en aan den H. Georgius ontvingen elk een prachtige schilderij van de hand van meester Jan Van Orley.uoch reeds voor 1777 .varen ze beiden verdwe nen. Ten dage heelt men in de rechter zijkapel de marteling van den H. Geor gius toegeschreven aan Jaspar De Crayer en aanzien als schoonste doek dar kerk in dezehue 7_apel heeit men links de Opdracht van O. L. Vrouw (jaak vaa Helmont) rechts het Bezoek aan Elisabeth In de andere zijkapel heeft men in 'tmidden de «Geboorte V2n Christus waarschijnlijk ten onrechte aan Van Orley toegescheven. aan de zijwanden heeft men het c Huwelijk van de II. Maagd en de Opdracht van Christus n 't Is bier ook 't oogenblik om in 't voor bijgaan de aandacht te tiekken op 't won- derschoone wit-marmeren Mariabeeld dat in deze kapel boven "t altaar prijkt r.aar men zegt werd het op het kerkhot opge dolven en ouderdom en afkomst zijn on bekend, opgemerkt dient nochtans dat 't kindje 'n treffende gelijkenis vertoont met den Bambius die bij zijn statige moeder prijkt in de St. Salvatcrkerk te Biugge en door Michel Angelo zou ver vaardigd zijn. De altaren van de kruisbank zijn ont worpen en uitgewerkt door Theodoor Verhaeghen van Mechelen.deeenverbeeld de triomf van de H. Maagd, de andere de zegepraal van den H. Norbertus, op den ketter l anchelinus, beide voorstellen zijn grootsch afgewerkt, zwierig en stout van lijn, en in prachtige omlijsten gesteld. Men treft er niet minder den zas groote schil derijen aan, allen ingegeven door Jezus lijden, en uitgevoerd door Antonio V*n den Heuvel. In de kruisbeuk hangen ook nog de portretten van de patroons der kerk. naar men zegt door De Trover vervaardigd. Lok. Vervolgt, Aan de Heeren van het Kanton Ninove en Dendervallei. (Vervolg) herneming der algemeenebespreking op het iseaal regiem der inlandsehe tabakken. M. de v oorzitter zegt. dat de leden, bij bet verslag der eerste zitting, een exem plaar zullen gevonden hebber, bevattende van den eenen kant het wetsvoorstel der xleeren Senator Rosier, de Moffaerts en Mullie, var den anderen kant het voorstel uitgelegd door M. Cornil. In 't zicht de STANDEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1927 | | pagina 1