Bieenleelers. Oud huis Henri Van Maldergem NINOVE Mekanieke Meubelmakerij Dender 29, Burehtslraat, .NINOVE, (nabij 't Hospitaal) 1 - Vriei IIÜISVROrWEN. Studie van Notaris Cosy ns D/iemcgebouivd Woon huis Een Nieuwgebouwd Woonhuis Electrieke Tram Bftissel-fiinove Hené Luysbetföjnt* CLEMENT VAN MALDERGEM-CASSIMAN i, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, Merccricn, Breigoederen, Handschoenen, Cols, CravaUt-n, Zeepcn, enz., enz. Benoodigdheden voor Kleermakers en Leurders Vaste en voordelige Prijzen. OVKBCROOTK KKJS is van SlaapkamergarniturenSalongarnituren EetzalenBureelmeubels in alle stijlen, alsook SpiegelsKeukengarnituren Engelsc/ie BeddenMatrassenPorle-Manleaux en allerhande Meubelen Komt zien en U zult overtuigd zijn- Alle dagen zullen de Magazijnen open zijn- August De Schepper ™T t# liaan, boter. VI De ret 't vee rn fabriek resultaat gezegd, ren uit. En tw tot die die den de wel l kilo, 't lindje maakt, lekker 1 Edoch, curentii zwaar, Wel wanne: zij per soms e. de bots Iederes Busir man, 'i kan il 't mees Wel stedelii deegkc uit F en eier de bra de mai suiker! de rnai immei En wijven eens stigge base t mekaa keuke: komt. Nu voelig eemgt ever i Als cies ie rest ir We fen. ling zelfs door stang geijz re, 'n kes i zettei rail» altijd word Bij ders. 4 gr? ling, boek volgt zijn 'n li zwaa wam Dj vrag nog H bevr 't At ondt aan den, de d de o tot dioh vooi 4 gr, van verd verr blijf N heel wa'v J' mar wat zeld vee bijd Met een enkele maal de koffie van F.De f\oeck-Nuttinck, Lavendelstraat, 15, te koopen zijt gij overtuigd dat de goede kwali teit de best koopste koffie is. Wegens vertrek naar Amerike. OPENBARE VERKOOPING van schoone HUISMEUBELS en Keukengerief (Alles zoo goed alt nieuw)a TE NINOVE. De Deurwaarder LEON PEN NE. te Ninove, zal namens Oscar De Dobbeleer, te Ninove, Herlinckhovestraat,45, en aan zijne woonst aldaor, openbaarlijk verkoo- pen op Zondag S Januari 192S om 2 ure «tipt namiddag. Een nieuw Mobilier voor eetplaats, be staande uit tafel, buffet, zes stoelen en ipiegel, alles in eikenhout topijten, drie schouwgarnituren met uurwerk, twee vazen, beeld op stoeltje, coupe voor tafel, postuurken», lamp,keukenservies bestaan de uit 14 stukken en étagère koffieservies bestaande uit 27 stukken met étagère, nieuwe stoof met toebehoorten, tafel en zes keukenstoelen,spiegel met eikenhouten lijst, kapstokken, gordijnen, storen, bed in pitch-pin met ressort, zetel, eri meer andere roerende voorwerpen. De verkooping geschiedt met gereed geld. MEERBEKE. OPENBARE VERKOOPING van een en LAND- te APF'ELTERRE-EYCHEM De Notaris COSYNS, te Meerbeke. zal, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, en ten overstaan van den Heer Vrederechter des kantons Ninove, open baarlijk verkoopen Gemeente Appelterre-Eychem Koop I. Een nieuwgebouwd Woonhuis met afhangendheden, ter plaais genaamd Nonnenborre, gekend ten kadaster sectie D, nummer 967L en grcot 1 are 20 centi aren. palende aan de Nonr.enborrestraat, Remi Van Droogenbroeck en den IJze. renweg Bewoond door de Weduwe August Van Droogenbroeck. Ingebruiktreding me* l Juli 1928. Koop II. Een perceel Land, gelegen op den Wilderkouter, aangewezen ten ka daster Sectie B, deel van nummer 1048, groot 5 aren 85 centiaren, palende aan Vander Maelen, de erven Van Oudenhove en Van der Biest. Onmiddelijke ingebruiktieding. Enkele Zitdag Dinsdag 31 Januari 1928. ter herberg van Mijnheer Cyrille Schut- yzer, te Appelterre-Statie, om 3 ure stipt namiddag. Voor verdere inlichtingen en uitleggin gen wende men zich ter stud e van boven- ger-oemden Notaris COS1! NS, alwaar groote en kleine kapitalen te bekomen zijn aan voordeeiige voorwaarden, mits grondpandelijke waarborg. Men wende zich ter studie van boven- genoemden notaris COS^ NS. voor den aankoop van Gemeente Denderwindeke, I. I ene nieuwgebouwde, welgelegen VILLA. met garage, tuin en boomgaard, gestaan en gelegen aan de Dnesstraat na bij het Dorp. groot 71 aren 21 centiaren, Ingebruiktreding met Kerstdag 1927. II. Eene Hofstede met schuur stal ling en verdere afhangendheden, palende aan voorga?- de koop, groot 61 aren 40 centiaren. met afhangencheden en tuin, gestaan en gelegen aan den steenweg van Geeraards- bergen, groot 7 aren 48 centiaren.Het huis alle dagen zichtbaar na 6 ure 's avonds. <ï*-- Maar zeg Polit komt eens langs hier Laat mij eens uw pantoeffels zien Deze zijn waarlijk van de laatite mode Zulke zou ik mij ook nog willen koopen Waar heb ge deze nu toch gehaald. Wel bij Backer in de Koeipoortstraat. 't Is het oude huis van MIE VAN G0IT 'k Ga er me halen ja met spoed 't Schoonste model heb ik daar bemerkt Ze zijn er prachtig wel bewerkt. Vertrek uit Ninove Om ure 5,30, 6,00, 6,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15,00 u. van 15,00, 16,00, 17,00 17,30,18,00,19,00 20,00, 21,00 23,00. 's Zondags alle 11'2 uren van 7 tot 21 u. Vertrek uit Brussel Om u. 6,00, 6,45, 7,15, 8,15, 9,15, Dan alle uren tot 16,15, dan 16,15 16,45, 17,15 17,45, 18,15 18,45, 19,15, 20,15. 22,15, Op Zon- en feestdagen alle halve uren van 7,15tot20,15 u. dan 21,15u. 22,15 tot 24,15u. Alle Zondagen Theater-treill, vertrek n Brussel Ninoofache Poort) om 24,15 u. Ten einde u alle gemak te verechaffen tot het aankoopen van al uwe benoodighe- den zooals Waswafels, IWaekar», Aluiers, Oatsegelmessen en Vorken, Bieborstels, enz.in een woord alles wat een bieman noodig heeft, heb ik bij mij een depot van het Huis Mees van Heren- thai» ingericht. Ik hoop met uwe orden vereerd te wor den welke ik met alle zorg zal uitvoeren. Hulp-Schrijver van den bond Ls Dbndkrbiz Koeipoortstraat, 10, NINOVB Door vergrooting oneer Magazijnerj hebben wij de eer Ued. kenbaar te maken dat er een Al onze Meubelen zijn gewaarborgd op faktuur en vervaardigd in onze werkhuizen. ONZE JONGE RENNERS UIT NINOVE Gezien liet jaar loopen is wil ik aan 1 ave we drt 1927 ten einde ge- onze trouwe lezers een onzer fcezonderste Juniors voorstellen die verleden jare zijn groote kunste doen uitschijnen heeft als een echte specialist van 't vak. Op aanvraag van Jullien De Temmer man schonk de beer David Schotte ver vaardigerder Rijwielen Groote Leeuw aan Gust een rijwiel om zijn merk nog grootere uitbreiding te geven* Hij had voorzeker de sterke belofte gezien en aar zelde niet hem voor het seizoen aan te werven bij zijn ploeg om zijne kleuren te verdeJgen 't geen hij <lan ook gedaan heeft. De jeugdige Ninovieter telt pas 19 jaren. Door zijn ieverig werken heeft hij de aan dacht van al de sportmannen op hem ge trokken. In 't begin van het jaar kwam hij moeilijk in form en velen waren reeds te leurgesteld, maar 't duurde niet lang of zijne veelvuldige kwaliteiten kwamen naar boven en hij behaalde achtereenvolgens verscheidene prachtige uitslagen. 't Mag in aanmerking gebracht worden dat al zijn koetsen d'e hij betwist heeft van groot belang waren en hij niemand vreesde hoe lastig hij 1 et ook had bleet hij kalm om in de laatste kilometers veel te genstrevers van zijn wiel te schudden. 'k Zal mijn gezegden staven met eenige bewijzen. 3 April 10 April 11 April 17 April 18 April 24 Apri 1 Mei 2 Mei 8 Mei 9 Mei 1 15 Mei 16 Mei 22 Mei 26 Mei 30 Mei 5 Juni 5 Juni 13 Juni 19 J uni 27 Juni 3 juli 4 Juli 10 Juli 11 juli 17 Juli 18 Juli 21 Juli 25 Juli 1 Aug Grootenberg Sottegem Sottegem Herzele Goyck Vert. 30 35 30 37 30 1 Nieuwtnkerke 25 Hillegem 46 Denderhautem 20 Meerbeke Vollezeele Teralphenen Denderleeuw Ninove Goyck Teralpbene Oosterzele Kester Denderleeuw Aalst Meerbeke Meerbeke Xederbrakel La Louviè-re Neyghem Ceeraardsbergen 50 Santbergen 20 Ninove 25 Ninove 30 Ninove 24 Km. 50 70 O Prijs. 8 7 3 1 21 17 20 25 20 45 25 54 25 30 35 25 30 35 40 20 45 5 50 1 GO 1 80 4 60 3 70 1 50 00 70 00 55 60 50 40 80 70 60 70 50 90 60 80 50 10 140 150 li 11 (gevallen in dan sprint) 8 Aug. Herzele 30 120 15 Aug. Eighem 25 100 gevallen in den sprint. 22 Aug. Aalst, 20 120 Tho'lembeek (veledrcom) 30 Thollembeek, ploegkoera 80 (met een ronde vooraprong) Liedekerke (velodroom) 50 2 Denderleeuw 20 100 2 25 Sept. Ninove 19 130 3 2 Ükt. Aalst, 20 100 G (2 maal gekreveerd). Ziedaar beste lezers de schitterende uits'agen van dezen renner en zonder overdrijven mogen wij hem gerust bij da besteder f tenderstreek tellen. Als fond man heeft hij niemand te vreezen daarvan heelt hij bewijzen gegeven en in de eind sprint kan hij uit de voeten. Er is geen twijfel wanneer om ons toekomend jaar te toonen dat hij den stiel ter harte neemt en een behoorlijke levenswijze volgt zal hij de man zijn een \var| veropenbaring is en wij zijn er zeker ven dat bij weder in cien stal van «Groote Leeuw ai igelijfd worden waar hij de ploeg niet .«i ontsie ren, wel in tegendeel. Een woordje tot August. Als medewer ker van Sportvriend acht ik het als ean plicht u aan te wakkeren voor het jaar 1928. Gij moet u vroeg en ernstig oefenen den stiel ter harte nemen, braaf en deftig blijven en niets verwaailoozen. Dan zult u als een man van de toekomst doen gel den. ALMA. het ona De ne: vrt mi o» de; Hi er vat de. int GEBROEDERS ARYS <U

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 4