- ■\r* iiiirr ]%j \r BIIVOEGSEL AAN van Zondag 15 Januari 1928 Oud huis II nri Van Maldsrgem Mekanieke Mciib '"makerij Dender 29, Burehlslraat, NE OVE. (nabij 'X Hospitaal) Bieenifelers. Verlangt u schoone en goedkoope photos MODEST EVENEPOEL Het huis Theoph. Vau Petegem en Zonen ED. VAN DEN BOSSCHE en ZOON Eduard Vander Sleyen e Ill 'i Ju Vaste en voordelige Prijzen. u rn 3 Mlilillilt a11 Zaaimaebi«ï)8h, Maalmactiiepen, Vetstrooiers LE DiSG I I I - s CLEMENT VAN Ü1ALDERGEM-CASSIWIAN iAuvc 0 H Agentschap MELOTTF E ,000 f I I f* 1, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, Norccriën, Brcit>oc<leren, Handschoenen, Cols, Cravattcn, Zeepon, enz., enz. Ben oodigd heden voor A leer nut hers en Leurders. OVERGROOTE KEI'S is vnn SIaapkamery ar niiur en, Salongarn ituren EetzalenBureelmeubels in alle stijlen, alsook SpiegelsKeuken gar nil ren Engelsche BeddenMatrassen, Por te-Man lea ux en allerhande Meubelen. Komt zieri er\ U zult overtuigd ziji\. Alie dagerj zullen de Magazijnen open zijn- ftené Luy steeman 32 Burchtstraat, 32, NINOVE Gediplomeerde Snijders-Kleermakers urclilstmi, #-10, Ainovc, Specialiteit van (>remoniek!e< der* n. Rouw en dergelijke gevallen in 24 uren. ai hl bouwer:* liéemt aandacht D Beverstraat, 20, M.Ml\T, Tel. te2(» nevens de apotheek De Ruyver. Alle soorten van Matrassen. 0 3 Ti Huis lilllWÉ-JÉLlE, Ninove. WOLIJAKUKL in 'I groot en in 'I klein. lA.MlIiOIJUM VCillKMC.S Gediplomeerde Hoefsmid, Pollaerekasseide, NINO VE. el ht. /I. Maar zeg Polit komt eens ianj;s hier Laat mij eens uw pantoeffels zien Deze zijn waarlijk van de laatste mode Zulke zou ik mij ook nog willen koopf-n Waar heb ge deze nu toch gehaald. Wel bij Backer in de Koeipoortstraat. 't Is het oude huis var, MIE VAN GOET 'k Ga er me halen ja met spoed 't Schoonsfe model heb ik daar bemerkt Ze zijn er prachtig wel bewerkt. TVT 1 r\t rr Door vergrooting onzer Magazijnen hebben wij de eer Ucd. kenbaar te maken dat er een Al onze Meubelen zijn gewaarborgd op faktuur en vervaardigd in onze werkhuizen. Ten einde u alle gemak te verschaffen tot het aankoopen van al uwe benoodighe- den zooals Waswafels, Maskers, Sluiers, Ontsegelrnessen en Vorken, BieborsteJs, enz in een woord alles wat een bieman noodig heeit, heb ik bij mij een depot van het Huis Mees van Heren thals ingericht. ik hoop met uwe orders vereerd te wor den welke ik inet alle zorg zal uitvoeren. Hulp Schrijver van den bond wendt u dan tot de VO LSPHOTOGRAPHIE Alle slag van Kunstportretten Photos en Postkaarten. Vtrgrooiingtn raar alie maten. HUWELIJKEN, FAMILIEGROEPEN, ENZ., ENZ. Matige pijzen Spoedige bediening TEGEN ALLE CON CURE N TIE. d 896-d 027 is bekend voor zijne fijne snede, sterk en verzorgd werk, heeft altijd hn magazijn een groote keus van laatste Nieuwigheden Engelsche stoffen, fijne Kam wol, Cheviot, enz. Voor het kweeken uwer viggens en mettens, voor het J GL Die zijnen intrest bemini begeeit zich naar het OUD GEKEND HUIS Ganniepclers Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen. Stores op maat en gemankt, Stoorgoed in alle breeden, Gewone Kant. Brugsche Kant. Franjen in alle kleuren, Cretonnen, Satinetten, Sargiën, Bedspreien, Tafel-, Vloer- en Traptapijten, Toil-eirée, Linoleum, Balatum, Matten, Carpetten, Matrasgoed, Engelsche en Kin derbedden, enz. enz. o- Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores. Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. L PI 2 fvetten uwer kalveren, gebruikt Eischt het Merk HET LIGGENDE KALF Ploegen, Omploegers, Eggen, Machtenen voor den aardapelteelt Planter met draaiende schuif, veranderbare hakker en aanaarder, uitroeier met auto- matieke aanaarder. Melkontroomers. Mekanieke Melkmachienen, enz. tal Aars. JREN 1MEN l *3 V: K Jf i II I w 1 «HgraWHfl P8SS-. ,4^ DE DENDEE GEBROEDERS ARVS De DendePvBie Koeipoortstraat, 10. NJNGVE O l DEPOSE A.tftLOTTt GLMBLOUX

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 3