Plechtige Communie I Versclici Viscli. Sportnieuws. Banque Centrale de ia Dendre TUD. STAD EN OMLIGGENDE KLOKKEKLANKEN Te Koop SISO VE Burgerlijken Stand vaa 9 Febr. lot eo met 15 Februari A ppellerre-Eychem Poliaere. Voetbalsport. WOONHUIS Een Perceel WEIDE üwv™'j pf'"deM"" 'wuTiSitS otken. En tan >ud tc luum Wat bij ingang tan n. i ouwe zegsman, ander geleefd dan beeldje aan ie halen rken werden vol asch teitr^^ elooiigen dan m neer knielden en Wu.. a ze een deel. ten tee 'ken tan boete, op 'l hoofd trooidcn. Dat heeft n.e zoo getroffen dat ik er tof uit haal voor mijn wekelijksch beeldje. Ik ben na de lezing tan voorgaande regelen aan 't broeien geslagen en k heb me 7portaal van onze prachtige kerk vol asch ingebeeld. Z.t lag er een paar decimeter dikke uitge strooid en in mijn verbeelding zag ik ie ko ter dan s morgens tan Aschwoensdag de deur ontsiuiien om t tolk toegang te verschaffen tot dit boeteplaat je tol leen en gruis. En a.ik daar een heeler, morgen had gekeken naar a late op de knün in die aiiche kwam bladen ai trooiende assche op tijn deemoedig hoofd, dan vond tk t aan- lei uei een Ceeljt klem. Er. :ijn ierbeel- dmgsoegen keken dan nog nat dieper en ik kon me de volle waarheid vcorsiellen. Ik zag de reden waarom zoo weinigen aan die oefening kwamen meedoen. Er tegen er onteelbaar veel door t kerktor taal. Ze waren gesjeneerd en haastig als ze er iemand tan hun bekenden aantroffenZe gingen maat vlug om een krui ken dat ik ze dan bij i buiientreden haastig neg zag af vagen en ze keker, zelf mei otnme naar de vrome zielen inde ruwe sintel .En 'k las..pij. Üg gmeeg helaas cf hun rogge geschreven det eene, dat stomme wcordtMenschel: k opzicht. Ik heb er oneindig veel gezien du s hun en angstig als tware. onder de wenkende poort van God Tempel heentrokken en bsj den ingang tan dit zalig vaitniijdperk, om hun boetekruisken gingen alleen maar om dat ze t zoo gewoon waren tan kindsbeen af, alleen maar omdat nun moeder of hun vader gingen *f omdat hun mee ter, of hun lutr, of hnr. vrund of vriendin er ook kwamen. Ik heb er oneindig veel gezien die schrik hadden, t stond op hun wezen geprent in diept trekken, dat ook iemand tan hun omgeving ze zou gezien hebben met 7 stoft- rige pleksken op 't voorhoefd dat eens, in vroeger dagen, tot oldaat tan den God- Mensch werd gevormd. Ik heb er oneindig veel geziende erbar- melijksten, die voorbij dc Kerke togen en t beschaamde gelaat afkeerden opdat nie mand zien zou dat zij met om een krui s ken kwamen. Och. ze hadden er anders tijd ge- notg voor en ze zouden hei ook wel willen doen hebben, maar wat zou hun gebuur. of hun baas wel hebben gezegd als te ze hadde j legtngekamen meteen assche plek op 7 hoofd gedrukt r A een. dat kon niet En daarbij zt zouden'wei een paar vaderonzen gebeaen hebben, ten teeken van boeit in dezen rouw- tijd en op 't einde van den Vasten zouden ze n paar franr: in den vastenblok storten Alzoo deden ze ook hun plicht... zoo duchten ze ten minste Ik heb het domme woord menschelijk opzicht gekleefd gezien als 't galeislaven- brandmerk, of den rug van veel geUovigen. Ik heb dat woord zien dansen rondom hun hoofdrondom hun heele lichaam en dan ik gedacht aan de woorden van den Zaligmaker Wie zich voor Mij schaamt op dezewereld voor hem zal ik Me schamen. *ls tk bij Mijn hemel.eken Vader zal zijn. Och, zou je nu graag tot dit ongelukkigere e ooren Zou je ook willen aangezien worden als iemand du niet durft Weet je wtl datje ergste vijand teel mier ontzag en eerbied voor je koestert als je hem vlak in t krijt van zijn oogen durft zeggen. «In den Naam des Vadersenz.... En als de kwaden hun gal en venijn los bandig durven ten daglicht brengen, waar om zouden wij dan beschaamd zijn over ons Goede, ons Schoont, ons Heerlijke Menschelijk afzicht is een 'gluiperige Slang die rond onze leden kronkelt. Laat ons f»*t den sabelhouw van onze overtuiging dit onreine dier uit onze beenen slaan en we als kloehe strijders over 't glibberige leven fad wandelen... wat ons toch mets dan goed kan bijbrengen, vin-je ook niet BLANCO. de eerste plaats toe aan de verzuring van den grond en andere oorzaken die den natuurkundigen aard van den grond ver- bee». slechten, meest door het gebruik van vele in onzer scheikundige meststoften. het ge bruik van minder betrouwbaar zaad er. plar.tgced of van besmette of verdachte herkomst, het gernis aan oordeelkundiger, uitkeus of veredelirg. enz. Door het nog meer intensie! en vooral oordee.kundig gebruik van zwavelzuren ammoniak, superfosfaat, slak, svlviniet. chloor- en zwavelzure pctasch, enz. :s het beslist moge.ijk or.ze opnrengsten nog aanmerkelijk te vermeerderen door betere behandeling en gebruik van stal mest, door kalken, vruchtafwisseling, braak gedurende den Winter kunnen wij gemakkelijk onze bouwgronden in eer.en voordeehgen natuurlijken toestand bewa ren. dus onze opbrengsten nog veei ver- noogen. welke in de maand Januari :n herstelling was gedaan in eene garage van Schaar beek, De valeis werd ledig terug gevon- doe: eer. dte garage. De ieverig onderzoek Voor kerkboeken. Paternosters, gedrukte en aadere Beeldekeos en allerhande GESCHENKEN, be geeft u ter drukkerij van dit blad waar gij altijd de schoonste keus zult vinden aan prijzen buiten alle concurentie. Het laarkjksch verslag der Banque Centralede la Dendre kom: zoo juist te verschijnen, en zal op aanvraag toege zonden worden aar. ieder die het verlangt. De cijfers die er in voorgebracht wor den. doer uitschijnen da: deze belargrrke financieele inricht r.g var onze streek steeds meer er. meer het vertrouwen wint van nijverheid en handel en in het bijzon der van onze sparende bevolking. Het algemeen zakencijfer klom tot ongeveer :<3 miljard en de depositos in geid zijn vermeerderd gedurende he: ;aar l'Jtmet Z' millioen frank, wa: de totale som der geiden aan de Bar.k toevertrou wd op zó, miiiioen brer.-t. Wat de cepontos van Tite.s betreft, deze beloopen tot on geveer 100 miiiioen irank. Oonoodig nog te zegger. cat zij haren bloeienden toestand te danken heef: aan hare hoedanigheid van bijhuis der Socie'te Génerale ie Be'gicue, hetgeen eer. vol- komer.e verzekering beteeken: voor de haar toevertrouwde gelden Zondagdienst der Apothekers Apotheek open van Mijnheer DE Rl 1 ER, Beverstraat- Pechtigheid van het. 40 urengebed in de De.iar.ale kerk. Het Allerheiligste is ter Aanbidding uitgesteld Zondag, Maandag er Dinsdag. Zoncag om 3 uur verspers, Sermoen en Lof. Maandag en Dinsdag om uur 's avonds Lef, Sermoen en Processie U oensdag om kwaart voor zes uur Plechtige Asschewijing Notariaat. B: Koninklijk beslui: van 15 Februari, :s r.ctaris te Ninove be noemd M. M.-A.-M. Van Tensche, kan- de :n met kent en gebruikt zwavelzuren ara- moniak, superfosfaat, slak, syl viniet stof°fenPOtaS'h Cn verschil,i«« sndere mest' oordeel J„digS Verder zijn die meeropbrengsten te danken aan het gebruik van verbeterd en plantgoed, de toegepaste draa:- neeringen en «ektebestrijdingen.enz.enz. ziekLg vatbaarheid voor allerlei en ontaardingen schrijven wij op Vreeselijke moord. Zondag avond het:: de genaamde Ah. ackenier. wonende Thcuroutscke steenweg, 344, te Ooster.de, er zijne stief moeder bij middel van slager, vermoord en r.aar r,e* geld afgenomen, en er mece de vlucht genomen naar Brussel, alwaar hij bij aankomst in de Noordstatie door de rechterlijke politie werd aangehouden en Maandag morgend gevankelijk r.aar Brugge overgebracht, waar hij :n het gevang opgesloten werd. Het pareet van Brugge heeft zich Maandag naar Oostende Gegeven, De moordenaar semjat geen leedwezen te hebben over zijne gepleegde misdaad. Elixir Doyen en Depuratif Vegecure verwekken nieuw er. zuiver bloed. Hoogst aanbevolen aan personen aangedaan door 2aeren, puisten, orand tzi jeukingen in t gezicht of oj het ..cr.aam In een woord het beste geneesmiddel tegen baard-en huidziekten te verkrijgen te APOTHEEK dos. f)e fiuyver, Beverstraat, Ninove. Een mar. dood gevonden. Woensdag avond, rond T i[2 ure. von der, voorbijgangers te midden eer St. L.evensitraat te Gent. een man gansch bebloed ten gronde liggen. Het was de genaamde Pieter Haegeman. 07 jaar, wonende Zavelstraat. Op het oogenblik dat men den man wilde oprapen, kwam een auto voorbijgesnord. welke den on gelukkige nog over een beea reed. Het ~,a...to..er werd naar het 'burgerlijk gast huis overgebracht, waar hij overleden "is zonder eenigen uitleg te bebben kunner. geven. Voor den buitenman Bij stalvoering moet men langzaam van het'eene voeder in het andere overgaan om storing in de spijsvertering te voorkomen. Onder een trein vermorzeld Aan het Houtdok. te Antwerpen, werd V. oensdag te middernacht een zeeman door een trein verrast en vermorzeld. Zwaar gewond werd het slachtoffer r.aar het verbandhuis overgebracht, waar hem de noodige zorgen werden toegediend. In bedenkelijken toestand bracht men hem naar het St. VValburgisgasthuis, alwaar hij rond 2 uur den geest gaf. De zeeman was 2* jaar oud, heete Johan And'eassen en was geboortig uit Noorwegen. De policie is nog niet te weet gekomen tot welk schip de man behoorde. Liefste Anastasie. zei de jonge man. voor u zou ik alles trotseeren, niets is mij te veel om u te behagen. Gij komt toch dezen avond i Zeker, als 't niet regent. didaat notaris. Staatsselcretaris bij recr.tbank van Oorlogschade Gent vervanging van wijlen M. Rens. Eene dure nalatigheid. M. D..., wisselagent in de Koningstraat te Brussel, heeft de politie verwittigd, dat ten^ zijnen nadeele voor 340.000 frank titels zijn verdwenen, namelijk 300 titels aan drager Angola Diamonds ter waarde van 00.000 franken X<) aandee- Ien op naam van de New-York Central» spoorwegen, hebbende eene waarde van 3.500 frank stuks. Deze waarden, verklaar de M. D..., bevonden zich in een valies dien men had vergeten in zijn automobiel Watering NinoveMeerbeke 8. Koninklijk besluit van 15 Februari :s be roemd tot lid van de oestuurkomrnissie dier Watering, waarvan de zetel te N.r.o- ve is i A.s gezwoornen de heer Evenepoei A. rentenier *e Meerbeke. Ais grimer-ontvanger de h. Yerhmst Albert, bediende te Ninove. Viva Cristo Rey Lete fkristus-Ker.ing Die kreet weerklinkt thans over de gansc'e wereld, deer niet overal wordt hij cocr gezagvoer ders gecoogd. In Mexico is het een droeve -werkelijkheid geworden, cat in de ver. lichte beschavingseeuw. een kerkvervol ging woeden kan. waarvan de wreedheid ceze van het oude heidensere Rome evenaart, Ea ce wereld ziet toe en zwijgt? De poht:e«.e were.d. jal Üm politieke doel- einden zwijgt de diplomatie en hare o-rcieele pers.Doch Rome en de vervolgde kerk slaakten een noodkreet Z.H de raus vraagtonze gebeden.onzen zedelijken steun. Laten wij dee'en in het leed onzer ge- 1 ooisbroeders uit Mexico, ieeren wij te dien e.r.ue den toestand ;n hun reproefde land zennen. 1 na Cknste Res tooneelspel in vier bedrijven, door Renier Ysabie. brengt ons ,n een hedendaagsch Mexi- caar.sch milieu en het verte-.,nde spel werpt een :e.der licht op de roodlottige gevolgen der aldaar heerschende tyrarnie. Op 4 Maart a.s. wordt dit alomgekend drama.door de Bov-Scouts, in de zaai der Patror.agie opgevoerd. Hsuat dier. dag vr.j Vreeselijk ong-eluk.— Zaterdag voor middag was de genaamde Stephanus \'erlt 4 ljaar, wonende te Meerbeke en werk zaam in de allumettenfabriek Belga match aan zijn gewoon werk bezig met blokken te zagen aan de ronde zaag. Door een verkeerde beweging van een blok, werd zijn linkerhand gevat en vreeselijk verminkt Hij moest in allerhaast naar het hospitaal overgebracht worden, waar men verplicht was de hand af te zetten. Elkerlijk en Snaidie Smee in den Kristen Werkliedenkringf, Er gaat van langs om meer belangstel ling naar de jonge tooneelafdeeling wil len is kunnen uit den Kristen Werklie denkring. .en 't is waarlijk verdiend. Onder een niet te voorziener, toeloop van belangstellend publiek ging Zondag j I. de opvoering van ELKERLIJK een moraliteit uit de vijftiende eeuw, in modern nederiandsch gezet door E P. Adhemar. uapucien. Het is fijnzinnig dingetje dat, dank zij de fimke bewerking van den eerweerden acteur, een charme afwerpt die direct naar de zie! grijpt en waarbij veel van onze hedendaagsch e tooneelprodueten naar den dieperik zinken Schoon dc vertolking veel beter kon verzorgd is het stukje wel ingeslagen. Wat daar vooral toe bijgedragen heeft is de overheerlijke enscenefering, die een waar juweeltje van modezn decorum was. n Pluimpje voor den heer regisseur, die hier aan zijn proefstuk niet is. t Volk was anders meer opgekomen voor de zesde (dat beteekent al heel wat in een stadje als NinoveJ vertooning van Smidje Smee 't broertje (bij naam ai- thans) van zijn veel deftiger, aristocrati- scher familielid geleverd door onzen stads genoot De Mont. Je kan onmogelijk de beide familieieden gaan vergelijken, maar Smidje Smee van Zondag j. 1. ujt den werkliedenkring is toch een plezant, tinte lend en levenslustug ventje.Het werd door de jonge tooneelkrachten met brio voor I licht gebracht en, a! was de opvoering niet zoo puik als de voorgaande, toch heeft trrudie smee voor de zesde maal zi'n toehoorders Kinnen boeien en vermaken. A.s de dictie ru nog een beetje me«: verzorgd wordt en a!s de toor.eelgi'.de A uien is Kunnen eens een gedurfcen stap za. ste..tn in het overriike repertorium onzer r.n.dige toor.eellitertauur.dan zuilen we al.emaa! tevreden zijn. To. Neel Nationale Bond der Ooplogfsinvalieden De L eidadigr eidsvertooningen van de WARE VRIEND gaan nu definitief door op Woensdag 22 en Vrijdag 24 Februari aanstaande, telkens om uur in den CINEMA CENTRAL. De personen die op voorhand hunne plaats wenschen voor te behouder, kun nen dit doen in het lokaal bij den heer Mauri's acr.te.aar. Geeraardsbcgsche- straat, op Donderdag 1Vrijdag 17 en Zaterdag lx Februari a s telkens van «,3V tot uur savonds en des Zondags 19 *an l'-.-'A» tot Dg. uur voormiddag. Wij vestigen er de aandacht op dat.ae vroegere reeds genummerde kaarten noete'n h*r- nummerd worden. Kaarten zijn nog te verkrijgen bij M. M. Wachtelaer en bij de Juhrouwen die zoo vriendelijk geweest zijn ze destijds ten huize aan te bieden. V. j herinneren er nogmaals aan dat de opbrengst van deze liefdadigheidsfeeaten uitsluitend bestemd is voor de noodlijden de invalitden van onze btac er Kanton. InvaliedenbondderZ A.B opgeeisch- Groot Liefdadigheidsbal ingericht ten voordeele der noodlijdende invalieden opgeeischte, op Maandag 27 Februari 192 v zijnde 2 Kamavaldag, bij den heer Jos WILLEMS in "t Zaaltje Burchtdam) met een prachtig erge: Mortier. Liefhebbers van schoon muziek komt er allen heen. GEBOORTEN Mannelijk 4 Vrouwelijk 1 HUWELIJKEN Denisius-Remi De Mol. spoorweg bediende, wonende te Grimminger, met Maria-Hortensia Michiels. z zonder oeroep. wonende te Ninove Jan-Baptist Thesin, 27 j. werktuigkun- dige. wonende te Okegem, met Juliana- -lot.ida De Conir.ck, 22 j. naaister, .vo- n.ende te Ninove. OVERLIJDEN5 Ivlaria-Fedeha Scheerlinck. 71 i. z. b. wed. van Josephus Haegemar.t, gehuchte Eer.e. Fdm.ond De Meyer, 24 j. metaalbewer ker, echt. van Irmina-Louiza De Jo.nghe, isurchtstraat, Hospitaal Amatua-Amandus Adriaens, 21 j. z. b. ongehuwd. Graanmarkt. Constantien rantegem, 74 j. z.b. echt. van Dorothea Van der Eist, Lange Munt straat M«»i vim.ihI. Een deftige l.l'.MB Jt >NI <l' N vo<<» man den- en zetclmul'.riij i« InMiil>ir.«1e/i ten huize vanRené I riniiuymi l'mul'-gefn, 'O le koop een i'-taml Ui ui goede fctaat kan ook dienen vont «Ie Melker/j. bij Eduard Vandei Slcycn«Mr»< k* f'«,llaere- kasseide, Ninove, Henri N E UT-V ERLÉ voorheen vissoher hUujiiihiii t«- iOS'1 EN- DE. heeft de eer bet publiek kenbaar te maken, dat hij zich komt te ve-.tig«:n te Ninove, steenweg nmr Aalst. 76 en er bij hem steeds alierliande ViiRfiOHE IsCH te bekomen ii, aan de vo«jrdeeiigst« pnjzen. Om alle gernak te vers'ballen aan de inwoners der stad zal hij al.'e Zaterdagen en Maandagen de bestellingen »en huize komen opnemen. Loor zijne voortreffelijke waar en mati ge prijzen hoopt hij de gunst van eenieder te genieten. TE KOOP. Best gelegen EIGENDOM te Ninove. bestaarde uit Voorkant. Schoon Heerenhuis, rr 4fi, Dreelstraat, gelijkvloers 5 plaatsen; J'ver dieping 5 kamers schoone kelders Acht.rkant Welgeschikte fabriek met breede^ inrijpoort, n' 63, Vestbarmstraat, gelijkvloers en drie verdiepingen, dienstig voor al.erh^nde handel of nijverheid. Alles in onberispelijken staat.Alle dagen zichtbaar. STALMEST te Oultre Dinsdag- 21 Februari 1928 Het College van Burgemeester en Sche penen maakt hekend. dat er zal overge gaan worden tot den verkoop van 38 KANADABOOMEN. wasser.de op der. Polaerdam. De verkooping zal geschieden bij aan bod onder gesloten omslag. De aanb.edmgen zullen mogen gedaan worden aan den heer Burgemeester, tot Donderdag zi Februari, om ure s avonds, ofwel in het gemeentehuis, ze.'den avond van tot Ijg ure. alwaar zij orr. 45 ure ;n openbare gemeente raadszitting zullen geopend worden. j0 boomen zullen voor het afzagen moe ten gekandelaard worden. De p.aat5- van Ontvanger en Sekretaris van de Kommissie van Onderstand is open. Aanvragen tot het bekleeden dezer plaatsen te sturen aan den heer Petrus Seyrnoens, voor 3 Maart aanstaande. Alle inlichtingen zijn bij voornoemden heer te bekomen. GROOTE VOETBALSPORT op Zon dag 19 Februari 1928 om 2 I|2 ure tusschen UN AL. Ninove, tegen RED STAR, Gent, den 15' match voor t kam pioenschap 1'j27-2H. Deze match onder de regiementer, van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, op het plein L'nion Den- derkaai, 'I jS. Alle sportliefhebbers en sup porters moeten op deze match tegenwoor dig zijn om onze Unallisten aan te moedi gen. Is geen sportliefhebber,degene die zich aan geen strenge voorbereiding kan onderwerpen. TROTSKY. Studie van Meester JEAN-RENE VAN ROSSOM, te Ninove. Graanmarkt, 48. openbare verkooping Maandag 20 Februari 1928, op Maandag 27 Februari 1928 DENDERLEEUW De Sportmakkers van Denderleeuw en omliggende die zich willen lid maken van den supporterskring F. C. DENDER- LEEUVV. kunnen zich laten inschrijven ten lokale M. Alfons Cooman. Sypenstr, Denderleeuw. Onze gazet De Denderki.ok is de beste ingelicht van 't sport van dorp en stad, die echte sportman is, wacht niet lang er zich aun te abonneeren. A. Maandag 5 Maart 1928 nut» v«,d„ P». ftS";;.;,; «gg Unmiddclijke ingebroiktredinu Gemeente Oultre Zie v"V0lg op bijvoegsel. In -'EN SIEVE F: VERKOOP]NO VAN GOED De Nctar:s VAM DEVELUE te Ninove, z?.l ten verzceze \ar. den heer Joseph Roman, aan de hoeve door fcerr. bewoond geweest te Onltre. nabij het Dorp, openbaarbjk verkoopen om é<n uur namiddag. 31 KOOPEN GOED STALMEST, De verknoping geschiedt met gereed geld. te de «er oorzate \an verandering van woonst. van een zeer gerieflijk aan de Kattestraat, nr. 44, te OKEGEM. De Notaris VAN ROSSOM, verblijvende Mnove, Graanmarkt, Nr. 48, zai overgaan tot open tart verkooping van Gemeente Oktgem Een zeer gerieflijk WOONHUIS, met a slaan T-*frS' zc"cer- kelders, bergplaats, schuur me ing en tuin, staande tn gelegen aan de Katte straat, nr 44, groot volg® ns titei 0!> aren 4.'. centia ren, pa.ende noord de sx-aat oost Altons Van Der Eist, zuid berghe. In gebruik tred ing wijzing. Enkele zitdag om i ure nanoen ter herberg van M- Frans Van Eecshoudt-Gou oert. te Okegem, Kattestraat. Ljc nci hebber? worden beleefd verz r.uo trouwt of aje mede ie brengen. ,ij - en west, tdevr. Wed. Couck-Vander.- er.keie maanden na de toe- rzoch t Notaris VAN ROSSOM voornoemd, zal ten verzoeke en ten huize van M. Louis Van üossuyt- Mu .Dert, te Ninove, Steenweg cp Aalst, nr SS, wetrvUanr ï,naM de P»e«*vormen der wet van Mei IC46, overgaan tot d« openbare vcfriooping van 3 gegalvaniseerde marmitten, 10 gegaüvaniseer- lir^T I C^n ZA zwaren traliedraad 2 rollen 'ren--' 3 ^-^e kannen. 8 braken. i pcipnekea, 3 hoveniersreken, 3 locfbraker, 12 trew^.en, l2 zichels, 12 trefters, 4 kofiiemolens it■X?":'™.™**.'. blikken bidons, v.;i,u --«..-wiujupcu, u jjzerxn panncD. 3 ve. lakte pannen, 6 broodmessen. 24 meters t- vensterpompen 4 Twee winkeltoogen, twee banken ti. geld en De verkooping' geschied met compunt onder de gewone voorwaarden. F op ard ver- Notaris R. VAN ROSSOM, voornoemd zal om I uur nanoen, tw her berge van M. H«rn Van aerenberg te Okegem. aan de Statie 01 gaan tot de openbare verkooping van t. Gem<;ente Okegem. Eerste koop. EENE WEIDE, geleeen ter plaatse genaamd I>e Triepen gekend ten ka etn'K* "Ik. nummers zoo, fiO en ai, me eene gezamentlijke oppervlakte van 81 aren 40 c. Laatst gebruikt door ^Tbe'odoor 'l'^n.-ll Oo céntiaren'. °Ppervlakte aren Laatst gebruikt door M. C. Vanden Spiegel. Onmiddelijke ingebruiktreding. l'ITTERHAND TE KOOP gelegen op Heriinckbove ter Muylem, de vddbaan. Remi Val»-t- baan genaamd - De Kleinen DrUT kend^rï kadaster wijk A, r,r. ïSiSa m,k^end ten van 39 aren 20 ceniiar^n °Ppervlaktc Onmiddelijke ingebruiktreding, liefhebbersTérz'JThl^Tch^te' wend6"' W"rden dC van Notaris va„ RossSf^Sï' tCr £tüdic

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 2