DAVIDSFONDS - NINOVE DE Vlamingen houdt, dien dag vrij Het flederlandsch Tooneel katholieke Middenstandsbond .Ninove Witten Donder da1928. 99 Stabilisatie van den Frank. Programma van het Feest der Schota Cantorum Tweede Jaar Nr 14 Prijs per nummer 25 centiemen. Ninove i April 192$. Katholiek Vlaamsch en Volksgezind Weekblad VOOR HET KANTON NINOVE R. LUYSTEIRMAN-LIWAlBi (Zie programma in dit nummer.) LENTE. Ninove's Uitbreiding. SCHIKKINGEN Postcheckrekening tR. Luysterman n- 1862,54i A bon rit ments prijs 3 maanden fr 3,50 maanden 0,50 1 jaar 12,50 Drukker-Uitgevtr NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. VOGELVLUCHT Vlaam- Vlaarn- gansch Thans wil ieder zijn woordje zeggen over tooneel, zoo hevig heeft deze kunst ingang gekregen. Doch steeds hebben de Vlamin gen dol-veel van tooneel gehouden. Wel gaven zij niet altijd het toonaangevend woord, maar met hun noordenbroeders hadden zij toch immers iets te zeggen in het Europeesch tooneelconcert. De Vlamingen gaven een schit terende inzet tijdens de Middel eeuwen. Alsdan bezaten wij een eigen Vlaamsch theater, een tooneel dat aan niemand onzer naburen iets te danken had. De Viaamsche myste rie- en abele spelen stonden mid denin de Viaamsche gemeenschap pelijke leven. Elckerlic is een meesterwerk ontstaan op schen bodem, met eigen schen klank die over West-Europa weergalmde Tijdens de zestiende en zeven tiende eeuwen verzwakte het tooneel overal. De menschen had den het klaar inzicht van het.eigen- lijke tooneel weezen verloren. Wat denkbaar en uitvoerbaar was tij dens de Middeleeuwen bleek weldra nonsens te zijn bij de individualis tisch aangelegdeen kritiekvoerende renaissance menschen. Wij krijgen nu het tijdperk van de treurspelen, geschooid op den ouden Griekschen en Latijnsehen leest. Met Joost van den Vondel bezit ten wij den zanger van de bijbelly- riek die gerust de hand mag reiken aan de groot-meestersvande West- Europeesche letterkunde Doch moet onze bewondering meer gaan naar den lyrieker dan naar den dramaturg. Vondel was eerder een kunstenaar van het uitgesproken, machtig galmende woord dan tooneelkunstenaar. Na het klassieke drama krijgen wij de houterige tooneelwerken der hexameters. Het was een vervallen in de allerergste rhetoriek. Tegen dit doodende klassicisme komt de reaktie van de romantiek. Waar dit letterkundig verschijn sel groote vlucht neemt in Enge land, een dadelijk teruggaan bij Shakesttpeare, Duitschland (Goethe en Schillerfen Frankrijk vooral op het tooneelwezen met Victor Hugo was het bij ons maar een kleine opvlamming. Wij gaan meest al op school bij tweede rang figuren (Kotzebue Daarnaast hadden wij als haast uitsluitenden kost, de melodramas. Wij hadden inde-Nederlanden geen oorspronkelijke geluiden. Na het rorr.antismeschuiven wij geleidelijk toe naar het lealisme. Het burgerlijke drama, hetSdlon- spel, wordt ingeluid. Wij kregen weder een toonaan gevend geluid Herman Heyer- mans.Deze Nederlandsche t joneel- schrijver mogen wij gerust plaatsen naast Bernard Shaw, Ibsen en Hauptmar.n. Heyermans had langen tijd zijn succesavonden in onze laamsche streken. Het is met hem dat onze tooneelvereenigingen het nieuwe leven brachten. Na de Heyermans periode is dan de oorlog gekomen. Toen zweeg alles in Vlaanderen. De kanonnen overdoofden a!ks. Eens de wereldkrijg ten einde dan deed Dokter De Gruyter zijn mooie en levenbrengende tournees Er. dan volgde het renouveau, waar wij nu nog alle dagen aan genieten. En steeds komt er bij. Het Viaamsche tooneelwezen heeft de grootste mogelijkheden voor zich. A. Vanderleenen. 't Is lente wat een weelde er thans alomme heerscht t Ligt al met groen en zonne betoovrend vol gespeerd 't Is lente, zie de boomen met blad en bloem ontplooid maar, kijk me daar die meerschen, hoe kwistig rijk getooid 1 't Is lente, hoor de vogjls ze zingen 't bruiloftlied t Is lente, nu juicht alles, de zon verjaagt 't verdriet De lente met haar bloemen, de lente met haar lied, de lente met haar zonne wie voelt baar adem niet r Minister Houtart heeft Maandag avond te Luik voorde leden der Belgische Maat schappij van Studies en Uitbreiding, een voordracht gegeven over V lands finan- cieelen toestand.Hij begon met te spreken over de stabilisatie en sitlde de vraag Moest men wachten en den opgang volgen van den Franschen frank? Hij antwoordde ontkennend en vervolgde Onze frank is thans goud waard. Nooit stond onze munt er zoo stevig voor. Er is voor 10 miljard 400 miljoen papieren geld in omloop, te verhoogen met 365 mil joen allerlei verbintenissen daartegen over heeft de Nationale Bank een metalen inkas van 3.754 miljoen, alsook beschik baarheden op de vreemde, voor meer dan 2 miljard en een portefeuille tflekten| alles In een der voorgaande nummers van de Dendekki ok wees een stadsgenoot op de wijsheid van ons stadsbestuur in vroe ger tijd. Bij vergelijking met. onze huidige gemeenteraad stelde hij vast dat we ferm achteruitboerep en het bestuur meer dan ééne slechtenoot verdient. Ook in zake uitbreiding, vergrooting van Ninove wordt er veel verwaarloosdt. Het is waarlijk droevig te zien dat men zich hoegenaamd niet bekommerd met het trekken der aan te leggen straten la..gs den Doornweg Meer dan een wande laar die zich langs het nieuw stadsgedeelte begeeft zei reeds bemerkt hebben dat de gevels van sommige l uizen juist boven het kuipken niet in eene van te voren aangeduide richting staan. Terecht vraagt samen voor 7 Ij? miljard, d:t is 7ü t. h. der verbintenissen tegen 62 t. h. bij de stabilisatie (November 1926). Dc verhouding der waarborgen is dus gedurig gestegen. De vreemde kapitalen zijn toegevloeid en de vlottende schuld van den s'aat wordt gedelgd. Binnen goed twee jaar zal gansch de schuld op kort termijn afgelost zijn. Dan blijven nog voor 750 miljoen bons op tien jaar. Tegen dat die vervaldag komt, moet de regeering in staat zijn er aan le voldoen. De minister onderzocht den terugslag der stabilisatie op de levensduurte. In goud staan onze prijzen 15 t. h. hooger chn voor den ooriog.maar ze staan 40 t.h. lager dan in de an iere landen, üe stabi- iisatie heeft geen nadeel gedaan aan onzen uitvoer, alhoewel de invoer ook is ver meerderd. De opbrengst der belastingen is bevredigend. 1 e verkregen uitslagen der stabilisatie na H maand, kunnen als volgt samenge vat worden stevigheid van den frank delging der openbare schuld vastheid der prijzen behoud van den buitenland- schen handel ontwikkeling van den bin- nenlandschen handel vermeerdering der begrotingsontvangsten. Spreker wees i r op dat er ook moeiiijk- hede oprijzen, bijvoorbeeld de regeling der wedden en pensioenen, waardoor de uitgaven met 30u en 100 miljoen vermeer deren Ook op het spoor moeten de wed- den en loonen verhoogd worden. Daar door zal men de tarieven moeten opslaan. Is het niet gevaarlijk voor de nijverheid Het komt er op aan voorzichtig te werk te gaan om in geen geval het evenwicht der begrooting te schaden. Daarna weidde de redenaar uit over de herstelbetalingen van Duitschland Het is niet zonder verontwaardiging, zegde hij, dat ik hoor spreken van herziering van het Dawesplan. De luxe-uitgaven van Duitschland bewijzen ons, dat men zijn betaalvermogen niet overschat heeft. Het kan ons niet in goud betalen, doch gedeel telijk in deviezen en vooral met produk- ten van zijn nijverheid. De betaling is en blijft een noodzakelijkheid Ten slotte zegde de minister een woord over de kwestie der belastingen Wij mogen de belastingen niet meer verhoo gen, maar wij moeten ze beperken. Er blijft ons echter een zware iast te dragen gedurende nog 20 jaar. Het ziju vooral de belastingen welke onzen uitvoer belemme ren, die moeten verminderd worden.Daar mee zijn wij reeds begonnen. Wij moeten in de mate van het mogelijke het tiskale stelsel verzachten, d" belastingen doen verdwijnen vvaaivan de kontrool een ter genden vorm heeft aangenomen. Maar wij mogen de afschafhng niet verhopen van al die belastingen ineens, want zulks is onmogelijk. DAVIDSFONDS - NINOVE FEESTZAAL In de Meisjespatron&ftt. Exultate Deo (5 stemmen) 0 Jesu Chri3te f4 stemmen) Vexilla Regis (4 stemmen) Lecker Beetgen en Cleyn Bier (4 stemmen) Een meysken eens voerby passeerde f4 st.j Nieuwen almanack f4 stemmen) Vaerwel mijn broeder (4 stemmen) Janne moye (4 stemmen) La Guerre (4 stemmen) Matona mia cara f4 stemrnm) II bianco e dolce cigno (4 stemmen) Fusca. in thy starry eyes (5 stemmen) Choraai Kom zoete dood De Koning van Thoele Morgengezang Volksliederen a) Heb je van de zilveren vloot b) Van twee Conincskinderen c) Van t Kwezelken d) Amourens liedekijn O. L V. van Vlaanderen O quam pulchra es Slotkoor van De Tocht Giavanni Pierluigi da Palest rina 1524-1594J, Jacobus van Berchem feerste helft der XVL eeuw. Petrus de la Rut P-1518) Josquin Baston Onbekende Eerste helft XVI- s. Josquin Baston) Huib. Waelrant (1517-1595ju Lupus Heilint r-1541) Cletn. Jannequin (Eerste helft XVI- e. OrL de Laosus (1532-1594). Jac. Arcadelt (lSNj-löÖt Thomas Tomkins(tweede helft XVI* a. J. S. Bach )1685-1750). Rob. Schumann (1810-1856). Niels IV. Gade (1517-1890) Arth. Meniemans, Jtf Van Hoof, Eug. Van de Velde Arth. Mtulemans. L.W. Lees in ons nummer van toekome. je week uitvoerige bijdrage overhel gegierde zangkoor de MCHOLA onder kunstvolle leiding van den heer E. Vaq develde. ART. 1. De prijskamp wordt uitgeschreven onder al de KATHOLIEKE WINKELIERS en N EKIN'GDOENERS van de Stad. ART. 2. De deelnemers moeten zie., uiterlijk Zondag 1 April hebben laten inschrijver bij den Heer Voorzitter van den Katholieken Middenstandsbond, Phi lemon Van Driessche, Beverstraat, 35, Ninove. ART. 3. De inschrijvingen geschieden gansch kosteloos, iederen dag, van zes tot zeven uur 's avonds. ART 4. De heeren Edward Vanden Bossche, Beverstraat, en August Minner* Lange Muntstraat, werden t Buiten Prijskamp gerangschikt en nemen deihalv* geen deel aan den wedstrijd. ART. 5. Een geheime jury spreekt onwederroepelijk, bij fneerderheid van punten, uit. ART. 6. De prijzen zijn vastgesteld als volgt 1' Prijs Diploma van 1- Prijs met Eeremetaal. Prijs Diploma var 2 prijs met Eeremetaal Prijs Diploma van 3' prijs met Gedenkpenning. Prijs Diploma van 4' prijs met Gedenkpenning. Prijs Diploma van 5' prijs met Gedenkpenning. Prijs Diploma van O- prijs. Prijs Diploma van 7- prijs. Prijs Diploma van 8- prijs. ART. 7. De uitslag van den prijskamp zal in de bladen bekend gemaakt wor den. MEDEDEELINGEN De gedenkpenningen zijn uitgestald bij den heer Voorzitter Ph. Van Driessche( Beverstraat, 35. Wij mogen ons van nu af aan reeds verheugen in een buitengewonen bijval. Opeen vier vijf uitzonderingen na. lieten alle middenstanders-winkeliers zich reeds inschrijven. Het bewijst de belangstelling van onze leden voor onze werking. Ten einde daarom alle leden te laten genieten van de voordeelen aan onzet prijskamp verbonden, heeft het bestuur besloten al de katholieke middenstanden van rechtswege te laten meedoen. Het zal voor hun dus niet meer noodig zijn zich bij den Voorzitter te laten inschrijven. HET BESTUUR. 3- 4- 5' 6 7- 8- BENDERKLOK SCHOL.i CANTORUM op Zondag 15 April c. k. Uilslalliitgprijskamp

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 1