Schoone, Sterke* Goedkoope 0. VAN BELLEfiNEM-COLPAERT N I N_C> V E Versche Viscli Prosper Simon Verlangt u schoone en goedkoope photos MODEST EVENEPOEL dw.apiau DeLcoze Ed.Vander Sleyen-Merckx :K 5 IcZ m z S en P Mans- en KinderkosUiumen 5, Statiestraat, o, PARDESSUS aan zeer lage prijzen Trams Ninove-Brussel en Hal Blikslagerij - Ponipmakmj Koel poortstra at, 17, Ninove LAN DR< >U W MAC 111 ENEN IVlekanidke Schrijnwerkerij Agentschap MELOTTE Zaaimaebierep, Maaimacbiepep, vetstrooiers L£ DISS DE HARDE STRIJD U "0 m Vestons, stoffer\,fantasie, rij- velours-werk- broeken, combinaisons, cache*poussières, enz. enz. OW MOGELIJ KB MEDE DINGING huismeubels 32 Burchtstraat, 32, NINOVE TEGEN ALLE CONCURENTIE. Gediplomeerde Hoefsmid, Pollaerekasseide, NINO VE urs v 4 in de rdec- ier i\den es mada Sti RO P 1 kan men vinden in het huis Fijne snede en zeer verzorgd werk OP MAAT levering binnen de acht dagen MUTSEN aan de voordeeligste prijzen. Vertrek uit Nionve Om ure 5,30, 6,0b, 6,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15,0D u. van 15,00, 16,00, 17,00 17,30,18,00,10,00 20,00, 21,00 23,00. 's Zondags alle lj2 uren van 7 tot 21 u. Vertrek uit Brussel Omu. 6,00, 6,45, 7,15, 8,15, 9,15, Dan alle uren tot 16,15, dan 16,lf 16,45, 17,15 17,45, 18,15 18,45, 10,15, 20,15. 22,15, Op Zon- en feestdagen alle halve uren van 7,15 tot 20,15 u. dan 21,15u. 22,15 tot 24,15 u. Alle Zondagen Theater-trein, vertrek in Brussel (Ninoofschc Poort) om 24,15 a. Vertrek uit Ninove Ninove 5,57 8,40 11,15 14,50 18,30 Denderw. Ö.10 8,55 11,30 14,35 18,45 Leerbeek 6,55 0,40 12,20 15,20 10,28 Halle 7,4» 10,30 Dinsd, 16,10 Vertrek uit Halle Halle Leerbeek Denderw. Ninove 6,15 4,40 7,10 5,10 7,47 5,25 8,10 11,50 16.16 10,00 12,50 17,20 10,40 13,35 18,06 10,5» 13,50 18,21 Keuken- en Herbergg-eriet Klein Landbouwalm op Donderdag 24 Mei 1928, w O O N H U I S Henri NEUT-V ERLÉ voorheer visscher-stuurman te OüRTEN- L>E. heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat hij zich komt te vestigen te Ninove, steenweg- naar Aalst. 76. en tt bij hem steeds allerhande VERSCHE YISCH te Dekomtn is aan de voordeeligste prijzen. Om alle gemak te verschaffen aan de inwoners der stad zal hij al.e Zaterdag-en en Maandagen de bestellingen ten huize korren opnemen. Door zijne voortreffelijke waaT en mati ge prijzen hoont hij de gunst van eenieder te genieten. sjelast zich van heder. af met alle Zinkwerken, Blikwerker\ en plaatsen vaiï Pompen. 2ti verders alles wat de stiel be treft. Verzorgt werk, spoedige bedie ning, matige prijzen. wendt U dan tot de VOLKSPHOTOGRAPHIE Alle slag van Kunstportrettei\ Photos en Postkaarten. Vergrootingen naar allé maten. HUWELIJKEN, FAMILIEGROEPEN, ENZ., ENZ. Matige prjzen Spoedige bediening. M EUBELFABRI EK o Uurchldam, 72 N I N O V hl - Verzorgd werk - Spoed bediening MATIGE PRIJZEN. Ploegen, Omploegers, Eggen, Machienen voor den aardapeWeelt Planter met draaiende schuif, veranderbare hakker en aanaarder, uitroeier met auto- matieke aanaarder. Melkontroomers. Mekanieke Melkmachienen, enz. Mengelwerk vein T^e T)ctid>erki>ok 4 Al voortgaan dacht de jongen bij zijn eigen aan dit mooie meisjeshooid. Toen hij n»g naar de stadsschool liep. had hij dikwijls den' weg samen afgelegd met Godelieve die in dien tijd ook iederen dag naar een kostschool over en weer ging. Godelieve... De menschen op 't dorp had den een heelen tijd gepraat over zijn ove- ren weer geloop met 's Burgemeesters dochter. Een liefdadige ziel had aan zijn moeder zelf verteld dat Gust met Gode lieve verkeerde maar toen zijn moeder hem daarover had gepolst, had Gust gezegd dat't niet waar was. Dien avond was hij evenwel moeilijk in slaap gevallen, 't Rijzige beeld van het zachte mei.je had hem voortdurend voor den geest gestaan, en toen hij dan einde lijk t*ch in sluimer geraakte, droomde hij van haar en zag hoe ze teer glimlachend naar hem opkeek. De volgende dagen had hij haar verme den en was alleen naar de stad getrokken, 's Avonds op den terugweg had hij zich ook gespoed en 't moest zijn dat Godelieve dat heel natuurlijk vond, want ze drong niet aan op zijn gewone aanwezigheid en ging voortaan alleen. Sindsdien hadden ze mekaar niet meer teruggezien. Met t ongeluk van zijn vader was Gust thuis gebleven e.i 't groot verlof daarop bleet ook Godelieve op de hoeve van haar vader. Nu kwamen ze ook nooit meer bijeen. Gust ging zijn gangen, liep bier en daar een kermis af met iedere maal een andere boerendeerne en scheen niet meer te denken aan Godelieve. 't Meisje van haren kant was altijd stil ingetogen geweest. Ze g ng zelden van 't hof weg. Hetir eenige uitstapjes beperk ten zich s Zondags naar de mis en de vespers en voort bleef ze doende in de groote hoevekeuken, waar er overschot van werk op vrouwenhanden wachtte. De dagen dat Gust haai had vermeden was 't meisje er wel mee bezig geweest. Ze kon zich onmogelijk die houding van den jongen verklaren. Hij was anders al tijd zoo vriendelijk geweest voor haar, Wanneer hij tegen haar sprak was t een woordje niet hooger dan t ander en Go delieve had dikwijls meenen te bespeuren dat sijn blik teer en vochtig werd wanneer hij haar soms op zij bekeek.Ze had xich t arme hoofdje afgebeuld om toch maar te raden waarom Gust haar 's morgens en 's avonds niet meer opv\ achtte en toen ze dan eindelijk thuis bleef en nu en dan hoorde vertellen hoe haar vroegere school kameraad, elke buitenkermis all iep met een rneisie van 't een of 't ander dorp, dan had ze iedere maal als een knagende pijn aan 't harte gevoeld. Erg luidruchtig noch uitgelaten was Godelieve nooit geweest. Ze had een paar diepe blauwe oogen die droomende steeds in de verten stuurden en de Burgemeester had haar dikwijls in de groote keuken be trapt dat haar handen rusteloos in den schoot lagen en heur gedachten verre, verre weg leken. Wanneer hij haar vroeg waaraan ze dacht, glimlachte ze eventjes maar en zei er al niet veel op.Tot op een dag dat Mien de peerdekneeht. op een babbelachtigen toon aan den Burgemeester vertelde hoe daags te voren Gust met een der slechts- befaamde deernen van op de dorpplaats te zien was geweest langs t Lijsterbosch. Godelieve voelde als 'n slang die venij nig aan haar harte knaagde en zonder overleg had ze Mien geant woord Dat is niet waar. De Burgemeester had verwonderd naar Godelieve opgekeken toen het meisje zoo spontaan Gust's verdediging opram en toen Mien naar de schuur was, vroeg hij haar hoe ze dat wist dat 't een leugen was wat er over Gust werd verteld. Toen kleurde Godolieve tot in haar mooie blonde haarlokken, er stamelend had ze gezeid Och vader, de menschen vertellen zooveel... 't Zal weer wel praat xijn van de eene of andere jaloersche meid. De Burgemeester schudde zijn hoofd en trok murmelend naar xijn werk: Dat antwoord beviel hem maar ter. halve. Op een avond kwam de Burgemeester thuis. Godelieve en haar moeder waren aan den afwasch en zagen in 't begin de de sombere uitdrukking niet op het wezen van den pachter. Zoolang gewerkt, vroeg moeder. Hm,..., deed de Burgemeester. De vrouwen keken alle twee even op. 't Muziek is in twee gescheurd.... Gust Dauws heeft den helft van de jonge mannen meegelokt. Ze gaar. 'n ander maatschappij stichten, bij Lowijk op da plaats. En... deed moeder,terwijl Godelieve voelde hoe angstig haar hart m den boe zem hijgde. Vervolgt. rta. dt lec, 3rt- tels, Itrs. ve, vei g° pi: W sic Ni St- V: la- H. la Si 01 hi b< te N b k t< 0 Om uit onverdeeldheid te treden, OPENBARE VERKOOPING te NINOVE, in den Polder. De Notarissen VAN ROSSOM en ANDE- VELDE, verblijvende te Ninove, rullen ten. ver zoeke van Prosper Miio-Appelmatis en Kinderen, te Ninove in den Polder, om 1 uur 's namiddags, overgaan tot de openbare verkoopir.g van Huismeubals en Keukengerief al* keukenkast, glazenkast en kleerkast, 2 spiegels, 3 horlogies, ronde tafel, tafeltapijt, keuken«t»of en kachels, Rchouwgarrutuur, kapstokken, étagtre rr.et ».eu- kenbenoodigheden lampen, 2 bedden met ressort en matras, beddekoets met reasort, beddegoed naehttafe), manden, .keukentafel en stoelen, ko.- fieaervies. koperen potten en bloempotten, moor. kaffiepot, telloeren tassen, kommen en pannen, lepels, verken, mesaen. Herberggerief als toog, tafe.s, *toe.en cv. ban ken. Klein landbouwaim berrevat, emmer», ma,- mite, kruiwagen, ladder, reek en, braken, schup, machien voor bee ten te planten lantaarn, zagen. Voorraad flesschen. brandhout, betteraven N. B. De verkooping geschiedt met gereed geld en onder dt gewone voorwaarden. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente LIEDEKERKE. Een zeer gerieflijk met voorplaats, keuken en eetplaats, twee slaap kamers, rolder, enkelder, afhangen, koer, tuin en voorhof, staande en gelegen te I.iedekerke, aan de Opperetraat, nr lóó, gekend ten kadaster wijk A, nr III7V. Sr00t °4 iren 01 ceI,t'a": Het hui» is voorzien van electnsche leiding, is eelegen in de nabijheid van de nieuwe fabriek en is zichtbaar den Donderdag van lo tot 12 uur ■s voormiddags en van 2 tot 4 unr s namiddags. In gebruik bij de eigenares. Mevrouw Weduwe Ceuterick-Neveians, tot 2 maand na den verkoop. N.R Voor inlichtingen en onderhandelingen, zich te wenden ter studie van M Jean-Rene AN ROSSOM, Notaris te Ninove, Graanmarkt, 4b. I'ITTERHAN D TE KOOP Gemeente Okegem. Een zeer ^eiietlijk WOON Hl. IS met 2 si^ap- kamers, zolder, keikers. bergplaats schuur mt stalling cn tuin, staande en gelegen aan de Katte- straat, nr 44, groot volgens titel O2 aren 45 cer.tia. ren. palende noord de straat, oost Aifons an Ler Eist, zuid en west, Mevr. Wed. Oouck-Vanden- being«bruiktr»ding, drie maanden na de vwkoo- pmg- e c

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 3