B De "Zwarte Kwestie,, op sociaal gebied. Tweede Jaar Nr 21 Prijs per nummer 25 centiemen. Ninove 20 Mei 1928. Katholiek Vlaamsc/i en Volksgezind Weekblad R. LUYSTiRMAN-ILiMAtil LANDEN EN VOLKEREN In de Vereenitjde Staten De Voortplanting des Geloofs in Belgie in 1927. Dd Begroeting van 28 Augustus te Antwerpen. In Mexico. L a ti d bo u wbela n gen VOOR HET Postcheckrekening (R. Luysterman n- 1862,54; KANTON NINOVE Abonnementsprijs 3 maanden fr. 3,50 6 maanden 0,50 1 jaar 12,50 Drukker- U itgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Op Ons Heer Hemelvaart van dit jaar, was het "»7 jaar geleden dat Zijne Heiligheid Leo XIII aan de katholieken van den ganschen wefeld zijn wereldbrief Rerum Novarum stuurde, om aan de machtbezitters en patroons hun plichten tegenover hunne werklie den aan te toonen, om den ellen- aigen toestand der werkersklas aan te klagen. Zijne Heiligheid, in naam van de Heilige Kerk, en als plaatsvervanger van Christus, herinnerde de groote plicht van naastenliefde en rechtvaardigheid tusschen de standen, waaruit vrede en geluk moet voortspruiten. Ellendig was de toestand der werkende klas. Werkdagen van lö en 14 uren waren niet zeldzaam en daarvoor werd dan nog een hon gerloon betaald, zoodat de werk man bij zoo'n ellendig leven, geen brood genoeg had voor vrouw en kinderen. Vrouven werden aan werken gezet dat hunne krachten te boven ging en absoluut met hun gezondheid en hun vrouwelijke waardigheid niet overeen te bren gen waren. De patroons immers, volgens de liberale theorie, moes ten de werklieden maar zoo wei nig mogelijk betalen en zich geen zin» om het lot hunner onderhoo- rigen bekreunen. Daartegen stond het socialisme op, dat alle kapitaal diefstal noemde en de werklieden aanmaande tot opstand en revolu tie tegen patroons en kapitaalbe zitters. Reeds in verscheidene lan den ook hier in Belgie waren bloedige opstanden uitgebroken die op meerdaneene plaats menschen- levens eischten. Toen stuurde de Paus der Werklieden» zijn wereldbriei aan de katholieke wereld. Hij kwam als een ontlasting, een verpoozing, een troost cp dit bange oogenbiik en voorzeker zal de dag van het verschijnen ervan, Ons Heer He melvaart 1S!H met gulden letteren in de geschiedenis van de sociale beweging en ook in de geschiede nis der Katholieke Kerk, geboek staafd staan. Want al zijn reeds zeven - en - dertig jaar verloopen sinds het verschijnen van ditdiep- christtlijk, diep-social en opbou wend document, doch blijft het programma erin vervat, steeds nieuw en actueel. De middelen door de encycliek- aangewezen om 't lot der werklie den te verbeteren, nl. mutualiteit, syndikaat, het algemeene vere nigingsleven met één woord, blij ven steeds even noodzakelijk als in IS9I, want het soiaal program ma der beroemde encycliek isverre van uitgewerkt. Rirum Novarum, God zij dank, heeft reeds veel verbeterering aangebracht, maar de sociale vrede is nog altijd geen voldongen feit. Er dient nog voor geijverd er gestreden. De feiten hebben bewezen dat het socialisme onmachtig is om den waren socialen vrede te bren gen. Rusland alleen volstaat om daarvan een overtuigend en wel sprekend bewijs op te leveren en iederen dag komen er nieuwe ge beurtenissen net faljiet der socia listische beweging aantoonen. En dat zij die de broedermoor den en de bloedige twisten in Rusland op den hals van het com munisme willen schuiven, maar stil zwijgen, het socialisme leidt immers tot denzelfden uitslag als het communisme. Alleen de volledige uitwerking van het sociaal programma van Rerum Novarum zal welstand voor den werklitdenstand, verstandhou ding tusschen de sociale klassen en vrede op aarde onder alie men- schen van goeden wille brengen. Daarom moet de Maatschappij teruggebracht worden tot Christus, Die de Koning moet zijn van 't Heelal, van rijken en armen. De soci ile leering vervat in Rerum Novarum is trouwens niets anders dan de toepassing van Christus leer over de liefde en de rechtvaar digheid. Zoolang die christelijke deugden niet ten grondslag zullen liggen van ons maatschappelijk gebouw, zal het niet gaan. De Rerum No varum viering is telkens een be lijdenis van ons diep geloof in i Christus, een openbare erkenning van Zijn Koningschap en liefde en een publiek tee ken van gezagser- kenning aan den Pau.s van Rome, Christus'Stadhouder op de wereld. Alle klassen hebben er belang bij en alle klassen moeten dus Rerum Novarum meevieren. M \RC. voorloopig ideaa! dat ieder bisdom één frank per hoofd zou opbrengen, en toch is dat voorloopig ideaal niet onbereikbaar en is het maar het minimum wat we aan de Voortplanting zijn verschuldigd. De flinke aanwinst van 5ö 0[Q op het jaar '20 mag or.s ook niet blind maken voor een beschouwing die minder stree- iend is voor onze zelfgenoegzaamheid in goud-frank berekend is de opbrengst van Beigie in 1927 een weinig meer dan 300.000 fr. welnu de gemiddelde op brengst van het werk ten onzent in de laatste veertig jarar voor den oorlog was 300.0UO fr. We hebben dus nietteggn- staande den mooien vooruitgang en de aanhoudende missie-actie voor de Voort planting de reeeie waarde van onze bij dragen van vóór den oorlog nog niet be reikt. Dat zal echter wel Komen, nu dat alle leden in het vervolg ten minste vijf frank als bijdrage zullen schenken en de organisatie van het werk zich in alle pa rochies uitbreidt. Het is algemeen bekend dat onder al de missiewerken het Genootschap te: Voortplanting des Gelooi het voornaam ste en het belangrijkste is. Nog onlangs schreef Kardinaal Gaspari een brief aan den Hoofdraad van voornoemde werk, waarin hij het geweien van Z. H. den Paus mededeelde: Zijn Heiligheid drukt nogmaals den vurigen wensen uit, zoo schreef hij, dat alle geloovigen z ch in dat genooischap mogen laten inschrij ven van dat hoofdwerk toch hargen alle missiën af en ontvangen ;n gelijKe mate volgens hun be boei": en al het noodi- ge voor het onderhouden van missiona rissen en catechister, voor de weeshuizen en hospitalen, voor den ondeihoud van den ecredienst en voor de vele andeie noodwendigheden van den missiearbcid. Goddank is dat werk in Belgie in het jaar 11*27 merkelijk vooruitgegaan was de opbrengst in 1926 een millioen 4b(J,<HX) frank geweest, verlenen jaar klom zij tot twee millioen 102,590 fr., da: is een sprong van meer dan 760,000 fr. of een vermeerdering van 50 Oj<j op de inkom sten van het vorige jaar. Tot die som hebben alle bisdommen bijgedragen en wel met de volgende opbrengsten Jeugdverbond voor Katholieke Aktie. De grootste betooging voor Katholieke Aktie, die op 2(i Augu stus te Antwerpen zal plaats heb ben en waartoe de Vlaa.nsche jeugd uit alle standen opgeroeper wordt, gaat een «varen triomf te gemoet. Ziehier in groote lijnen het piogramma dat door het In- richtingscomiteit wordt voorbe- reid 's Morgens van 9 tot 11 uur, sec tie vergadering om uur, Pon tificale Hoogmis in het Stadspark Om I uur, grootsche optocht. Om I uur, openluchtvergadering op het Arsenaalplein. Rond half vijf zal de betooging geëindigd zijn, zoodanig dat de vele speciale trei nen die worden aangevraagd de duizenden en duizenden jongelin gen uit heel het Vlaamsche land noz denzelfden dasr zullen kunnen naar huis voeren. Luik Mechelen Brugge Namen Doorn ijk Gent 562.021 fr. 507,226 333 000 252.000 235 350 212.993. Indien wij de opbrengst rekenen vol gens 1 et getal inwoners van ieder bis dom vinden wij dat Luik en Namen 0.-!3 fr. per hoofd f,even, Brugge 0,30 fr.. Doornijk O.löfr., Mechelener Gent 0,1M; waaruit blijkt dat alhoewel wij een schocne aanwinst beeken en fel vooruitge komen zijn, we nog verre zijn van het De ager.cie voar katholieke aktie t- Quebec. Cai-idi, heeft me-deeling ont vangen van een roeren l cokument u.t Me.\ cu. zijnde een brief van eene Mexi- caansche dame aan een harer CanaJeesche vriendinnen. Dit ëokument laat vermoe den hoe gruwelijk de vervolging in Mexi- ko woedt en hoe heldhaftig de katho'ie- ken er zich gedragen. Deze briel iuidt Ik deel u mede dat wij sedert den feestdag van O.L. Vrouw van Zeven Weeën met onze eigen hand mogen cornmuniceeren. Dit is eene toe- gre\<ng cn gunst van uen H. ader aan de ar-che katholieken, uit oorzake va. „et klein getal priesters dat in ons land nog overblijft Hoe groot is dus de bewonderer.swaaidige liefde van den goe den God voor de Mexicanen Wij kunnen commurrceeren op eik uur van den dag, want de agenten van de regeering zijn dag en nacht te been. De katholieken be geven zich 's namiddags bij de personen die het II. Sakrament verbergen en com- municeeren onder elkander, waarna zij weer heengaan. Aldus kunnen de katholie ken heel het land door. te Mexico zoowel als in het kleinste dorp, de H. Communie ontvangen. De uitnioordingen van priesters hebben nog geen einde genomen. Ondanks alles hopen wij met vertrouwen in de barmhar tigheid van orzen z oeten Zaligmaker. ij verbergen een priester en dr.e Zusters van het H. Kruis. Wij zijn gelukkig aldus de H. Mis te kunnen hooren in ons huis, wanneer de priester met moet uitgaan om de zieken en de gebrekkelijken te biech ten Veel vooruitgang is er onder de negers gemaakt,nochtans evenveel blijft er te doen. De groote prikkels spruiten voort uit de eenzaamheid waarin men ze tracht te houden,en j ook uit de verachting voor de neger. in I860 waren er 90 ojo, in 1870 80 ojo, in 1900 44 ojo, in 1910 50 ojo, in 1920 2-j ojo ongeleerden boven de 10 jaar oud Feitelijk, al de negers van 25 jaar ten minste, kunnen allen lezen en schrijven. t Is op het gebied van de ge leerdheid, dat de zwarten het meest vo ruitstreefden sinds 1881. De Bianken hebben hun daarin gehbl- pén, niet «leze uit 't Zuiden, (die achtten dat de geleerdheid, den neger verderft), mac r wel de Phi- laniropen van 't Noorden zooals Carnegie, Rockfeller, Slater en Rosenwald, die den neger biblio theken, scholen hebben opgericht, studiebeurzen schonken, de zwarte leeraars hielpen tot het voltooien hunner studies Nochtans de zwarten hebben ook veei gedaan, stilaan namenze de plaatsen der blanke leeraars en stichtten belangrijke instituten n.l. Tu°kegee Institute, door Boo ker Washington met de finantieele medehulp der andere zwarten ge sticht. In 1921 telde men ioO tijdschiif- tev, waaronder vele kleine blaad- jes.slecht opgesteld maar die noch tans strekten tot de groepeering der zwarten. Duizenden negers vonden eene plaats in de Civil Service Ze beschikken tot heden over 55UOO kerken, wier onkosten uit sluitend door de negers gedragen worden. Zij hebben reeds menige scho len. kollegies, weldadigheidskrin gen, weezenhuizen, en hospitalen, voor het volgen der Hoogeschool- studies teilen ze tot hiertoe ver- schilüge, advokaten, dokters, apothekers, enz. Meer dan IO0U negers bekomen jaarlijks verschil- lige graden in kunsten en letter kunde, geleerden zelfs ontbreken er niet. De neger Grawille Wood kwam tot nuttige uitvindingen op het gebied van telephonie, Xatzeliger vindt eene machine uit, tot het vervaardigen van een schoen, C. Wiiiiams doet deeerste chirurgische werking op het menschenhart, Carver ontdekt het onderpr dukt der Arachieden, anderen zijn lid der «Brittisch Royal Society of arts Beeldhouwkunst, Schilderkunst, Letterkunde, Poezië, Geschiedenis De moeilijkheid hierin, spruit uit den hoogmo d en de brutaliteit van den blanke. Men veracht den neger en doodt hem. Duizenden negers hebben slechts hun ghetto (I). Een deugniet,komende uit Euro pa, maakt zich rijk. de neger ter oorzake zijner kleur wordt verwij derd, ontmoedigd en men vlucht zijn gezelschap. Indien hij geen vooruitgang n aakt, dan veracht men hem, in dien hij vooruitstreeft dan haat men hem, en wil men hem aan houden. De Amerikaan aanziet den neger als onderdaan op politiek gebied. Het «5th Amendment» van 1870 luidt als volgt. Het stemrecht zal nog afgeschaft noch begrena worden door de V. S. of door een staat voor gelijk welke rede van ras, kleur of voor malige slavernij. Edoch de toe epaste listen ver wijderen den neger. Men eischt van de kandidaten dat ze kunnen lezen schrijven, dat ze eigenaar zijn en de stemmingstaxe betalen, dat ze een goede reputatie hebben, en dat hun grootvader geen slaaf meer was. Edoch, de zwarten vereenigen zich, hebben hunne hoofdmannen, programma's endagbladen.die den Blanke aanvallen. De hoofden de zer dagbladen zijn ook van zwarte mentaliteit. De meest gezochte zijn de left wing Dubois, een oud univetsitair van Harvard Hcoge- school staat aan het hoofd, Ze komen op tegen het f»it der afzondering in de wagens der spoorwegen van blanken en a co loured people (gekleurden). Ze zijn in verband met wel ingerichte partijen van Liberia, Zuid-Afrika, enz De zwarte internationale bewe ging heeft zich op die manier stil aan ingericht Mareus Gravey, voorzitter Universal negro improvement association zei in Augustus 1920 te New-York. De tijd is gekomen voor de 40 millioen negers, Afrika weder te eischen, niet om aaa Engeland, Frankrijk en Italië te vragen wat ze daar verrichten, maar om hun order te geven, aanstonds Afrika te verlatende bloedigste oor log is nog in 't verschiet, deze wanneer Europa hare macht zal meten met deze van Azië, dan zal het de gelegenheid zijn voor de negers het zwaard uit de schede te trekken, voorde vrijheid van hun teergeliefd Afrika. Pedrowitch. )'t Vervolgt) (1Ghetto. \V:jk dea negers voorbehouden. Een moestuin in den Zom**r. De moestcelt ia eene intensieve teelt bij uitmuntendheid; hrt eene «eg, het an..ere ia de j laats, en alnju wecitrom zoo vroe tijd g mogelijk \v<-g, steeds de hoogste opbrengsten, de beste Hoedanig heid ten doel. In den Herfst en in den Winter alsmede in d^ Lente, wordt eene ducMige stal- mesibemesting toegepast, verder gedu- Jyê° >i BENBERHLOK Rerum Novarum O <->

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 1