BI IIH Financieel van tie Verbulderen Soeialislische P.irlij Lourdes ZONDAG 8 JULI 1928, om 5 uur. Op den sloep der 0. L. Vrouw kerk, Si no re Tweede Jaar N* 27 Prijs per nummer 25 centiemen. Nrnove 1 Juli 1928. Katholiek Vlaamsch en Volksgezind Weekblad VOOR HET KANTON NINOVE R. LUYSTERMAN-UEMAIRE De Europeescke faam Vlaamsche Volkstooneel Met STAF BRiGGEN en VÖAA/E SE LM A in de Hoojdrollen. Vlamingen, Tooneelliefhebbers, Kunstminnaars houdt die dag vrij. Postcheckrekening *R- Luysterman n- 1862,54; Abonnementsprijs maanden fr. 3,50 G maanden 0,50 1 jaar 12,öfl Drukker-Uitgevcr NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Vervolg. Fn ziehier ihans, wat le lezen staat in het verslagvan de Arbeids- bank, verslag dat oh, schande in de Echo de la Bourse verscheen Het bedrag der beleggingen en loopende rekeningen nam op aanzienlijke wijze toe het verdub belde bijna van het eene jaar tot het andere. In i923, til miljoen in 1927, 63 miljoen thans 107 miljoen. Tegenover dit passief bezit de Arbeidsbank slechts 1/2 miljoen in kas, wat ontoereikend zou zijn, maar ze bezit tevens voor 30 mil joen waarden, disconteerbaar bij de Nationale bank of recht gevende op voorschotten. De Arbeidsbank bezit boven dien een wisseltasch van 20 mil joen aandeelen in andere onder nemingen. Zij treden overigens slechts in rekening tegen hun aan- koopwaarde, die in groote mate beneden hun beurswaarde is Dit alles ziende mag wel worden afgevraagd, wat dan te bettekenen hadden de artikelen van Le Peuple tegen de vennootschappen die hun bezit ramen tegen de aankoop- waarde, verminderd met de del- gingskosten. Maar er is meer niet alleen be zit de Arbeidsbank een belangrijke wisseltesch, doch zij speculeert. In 1027 was het bedrag der ver kochte en gekochte titels metr dan 2<H> miljoen, d. i. vijf maal de waarde van de wisseltesch. I>e ver handelingen overschrijden voor zeker in aanzienlijke mate die welke elders kunnen worden vast gesteld. De uitslagen van verleden jaar zijn schitterend de bank geniet van den gunstigen toestand waarin de weefnijverheid verkeert. Waren zij gesticht geweesl te Charleroi en betrokken in de ondernemingen dier streek koolmijnen en con structieondernemingen dan waren de uitslagen gansch anders geweest. De winsten over 1927,na de gewone delgingen, bedragen 3.800.000 frank, tegen 3.17(1.000 frank in 1026. De gevolgen van de stabilisatie doen zich daar dus gunstig g«voelen. De arbeidsbank bezit een kapi taal van 10 miljoen, maar het grootste gedeelte daarvan werd in papier-frank gestort. Het kapitaal in goud-waarde overschrijdt niet de 5 miljoen en half, tegen een winst in goudwaarde van 550 000 trank-goud. De meeste kapitalis tische ondernemingen kunnen op verre na hun kapita.en i: goud- waarde aldus niet vergoeden. De Belgische Arbeidsbank. daaren tegen kan eer.e zuivere winst mei- den van 15 t b. goudwaarde. En ziehier thans hoe die winst te verdeden is Re se r ven fr 00 00. Eerste dividente van G t.h. tr. GO. .000.— Op het saldo 10 t.h. ter beschikking van den Behetrraad ten einde hen toe te laten het personeel in de winst te laten deelnemen fr. Aar vullende dividen- de fr. I Buitengewone reser ve fr. 310.000.- Fr. 3.S0i i.oOO. 500.000. t,li.OOO.— Er dient echtei gedacht te wor den dat. hoe aanzienlijk ook, de socialistische dividenden rog niet verlokkend genoeg zijn er dat de arbeideis nog meer zoeken te win nen door op de waarden van burge rij -ondernemingeft te specaleeren. Welke kapitalistische gulzig- htid Wellicht tchter past het hier op te merken, dat het niet zoo zeer de zucht naar winst is welke de ar beiders aldus doet har.delen, dan we! het dikwijls onbewust verlan gen. aan hun spaargelden hun goudwaarde te doen behouden. Dit verlangen is het uitgangs punt van de speculeerkoorts welke heden ten dege wordt vastgesteld. Eenerzijds is het maar redelijk dat de aandeelen van ondernemingen, die eigendomstitels zijn, zich lang zamerhand op het peil stellen van de goudwaarde, in verhouding tot de gedaalde muntwaarde, cn an derzijds is het ook maar redelijk, dat elkeen tracht aan zijn bezit een goudwaarde te laten behouden of terug te geven, veimits moet ge vreesd worden dat hij anders op zekeren dag zijn kapitaal in waarde zal zien .dalen, De bezitters van roerer-ie waar den dienen aldus verstandige en behendige regelii g te treffen om hun kapitaal zijn waarde te laten behcuden, terwijl zulks or.i zoo te zeggen van zelf geschiedt in zake de onroerende waarden, uit hoofde van de innerlijke aanpassing, de aanpassing van de huurwa trde dier goederen. Desaangoande is het van belang aan de socialisten te vragen, de j burgers vinden dit gansch natuur- j lijk hoe overeen te brergen is, j het recht op spaargelden, op kapi- taalvoortbrer.gst, met de socialis tische leer van het eigendoms recht. Zou o. m. de H. Camille Huys- mans geen socialist meer zijn, ver mits hij onlangs schreef Wij herhalen dat wij geen vijanden zijn van het eigendom, maar wel van het eigendomsrecht zooais de kapitalisten dit verstaan t t z. een recht waardoor de voort brengers van hun eigendom wor- den beroofd. Wij beweren dat waar een landman zijn land bebouwt, dit land hem toekomt, omdat het voor hem een noodzakelijk werk tuig is en in zijn geval kapitaal en arbeid in éénen hoofde bestaan, wat best is voor de gemeenschap Waarlijk,een afdoend voorbeeld dat aldus door den H. Huvsmans j wordtgekozen Indiende landman eigenaar van het land moet zijn dat hij bebouwt, zai hem dan im mer ook mneif verboden worden andermans akker te koopen, om hem door een pachter of een iar.d- bouwwerki. an te laten uitbaten te zijnen voordeele Maar wat zal hij dan met zijn spaargelden aanvan gen H. Huvsman ontkent dus aan de arbeiders het recht hu.i spaargel den, d. i. de verworven kapitalen vruchten te doen voortbrengen strekking, die van revoluticnnairen aard is, en de economische strekking die de richting ingaat van het kapitalisme. Wat is inderdaad anders te be sluiten uit de feiten waarop wij hier thans wezen, tenzij dat op finan cieel gebied de socialistische politiekers aan echte kwakzalverij doen, die slechts zand in de oogen is van de suilen Eenerzijds zien wij den H. Ca mille Huysmans het kapitalistische eigendomsrecht loochenen, terwijl anderzijds Ee Peuple aanzet tot sparen. Eenerzijds zien wij denH. Emiel Vander Velde de versmelting toe juichen van groote Belgische ban ken onder voorwendsel dat aldus, bij revolutie, op hun bezit gemak kelijker de hard zal kunnen gelegd worden, tenzij anderzijds Le Peu ple propaganda voert ten bate van een overigens zuiver kapitalis tische bank, de Arbeidsbank. Dan alles is niets dan komedie De socialistische partij doet aan geldhandel nel zooals de zoogenaam de burgers maar omdat het een re- volutionnaire partij is, zal ze op fi nancieel terrein haar dood vinden. (Het Ce load Verstand Dit is een gansch andere leer stelling dan die van den H.Anseele die aan het 'nooid staat van de Arbeidsbank en «ie kapitalistische medewerking van de arbeiders zoest te bekrmen. Want het is wel niet cm de arbeideis te btrojven van hun kapitaal,dat ze frank voor frank gespaard hebben, dat hun gevraagd wordt hun spaargelden bij socialistische banken te beleg gen Deze banken, wat de socia listische leiders er ook over zeggen zijn kapitalistischeinrichti gen,die burgerijmethoden en strekkingen er op nahouden. Zij moedigen im mers de arbeiders aan tot sparen, tot eerbied voor het eiger.doms- iecht,tot een politieke en zedelijke orde die het socialisme nietophield in anderen zin te bekampen Het zijn wij niet die zuilen kla gen over die nieuwe strekkingen bij de arbeiders. Wij vinden daar in tegendeel een waarborg van maat schappelijken en nationale vrede. Van belang echter was hetvast te stel len, dat er thans In den schoot van de socialistische partij twee onovereen te brengen strekkingen bestaan de politieke «Jeugdverbond voor Katholieke Akbie. Praktische Mededeeling-en. 1.Er wordt door sommige jeugdgroe pen gevraagd hoe, practisch, de aanslui ting bij net J.V.K.A. kan gebeuren.Daar cp volgend antwoord A. h>n jeugdgroep die deel uitmaakt van een tand lijk verbond dat aangesloten is bij het j. I'. K. A. is ook aangesloten, daardoor /el', hij ret 1 V'.K.A. hen boe rer.ieugdgrof p die deel uitmaakt van het Boerenjeugd-verbond van Leuven, ;s ous bij het J.V K.A. aangesloten. 15, Gewestelijke oi plaatselijke jeugd- groepen c;e aars'uitirg verlangeo. zerden naar het Algemeen Secretariaat. Grcot >em:r.arie, .V.echeler. hun aanvraag en een afschrift hunner statuten. Gewestelijke en plaatselijke Jeugdgroe pen u orden slechts aangenomen wanneer gem landelijk Verbond van gelij-aardige werken aargesloten is. II In den optocht u rden de de Im mer per parochie g. rangschikt. Zoo wordt ce vraag opgelost Met welke groep moeten meegaan, zij d e lid zijn van ver schillende aargesloten organismen, b.v. van E.K. Patronaat. K.A.J., enz.: Gansch de deelremer.de ieugd van één parochie stap>: samen op. Men zii begrijpen dat er, gez.en het groot aantal deelnemers, geen ar.dere schikking moge'ijk is alle ver wikkelingen moeten, in het belang der orde. zooveel hrt kan, vermeden worden. lil.Vele groepen vragen ors of er reductie wordt toegestaan op de ijzeren- wtger. *r wordt minstens 35 ojo reductie gegeven aar a! de congressisten de ma ximum-prij£ is fr. '25. heen en weer. Wanneer wij schrijven dat het Volks tooneel op dit oogenblik een europeesche faam geniet, overdrijven wij niet in het minste. De eerste opvoeringen van zijn stukken, in het Maraistheater, te Brussel, zijn telkens echte gebeurtenissen, waar heel de verstandelijke élite der hoofdstad naar toestroomt; men hoort in de wandel gangen Engelsch spreken, Duitsch, Fransch, Spaansch, bijna zooveel als Viaamsch. Groote fcuitenlandsche revues wijden er kolommen aan, tot zelfs in Amerika, waar één der grootste tooneel- organen. Theatre Arts van New York er geregeld over schrijft. Niet lang geleden gaf Wendingen, het vermaard orgaan der hollandsche architekten, een speciaal Volkstooneelr.ummer uit. Te Parijs waar het verleden jaar in het Theater des Champs Eiysées optrad, be haalde het een kolossaal sukses. Even- ee s te Essen, te Aachen en in andere duitsche steden van het Rhyngebied. Er is spraak van dat het zal spelen te Berlijn op de vermaarde Piscatorbüue en het is nogmaals uitgenoodigd te Parijs. Kortom, uit deze opsomming moet het volgende blijken sinds wij het hier nog gezien hebben, heeft het Volkstooneel ontzaglijke vooruitgang geboekt. Het is een echte buitenkans voor al de kunst liefhebbers zoo n troep binnen onze muren te krijgen in groote steden wordt er 25 frank gevraagd per plaats, hier slechts 10 en 5 fr. om in eenieders bereik te blij ver.. Overigens zou het verkeerd zijn te denken dat het Marieken van Niemegen dit wij zullen zien, nog hetzelfde is als dit vier jaren geleden vertoond het zal verschillen als de nacht met de dag,waar lijk een nieuw spektakel geworden zijn. Aliemar. hierheen, de vertooning moet een sukses worden, opdat het Volkstooneel hier méér kunne snelen. Lourdes! Hoopvolle naam. die, in ieder kristen hart, begeerig naar dichter samen zijn met de Hemeische Hoeder-Maagd, verlangend werkt tot volbrenging, in wer kelijkheid een 'r bedevaart naar de Massa- biele-roïs, hoe klinkt hij, troostend, ieder jaar, zij ?n de Meimaand, zij gedurende deze welke Oogst of September vooraf gaan En dees jaar, nog meer dan andere, is het veler verzuchting te kunnen deelnemen aan de DIOCESANE BEDEVAART VAN HET BISDOM GENT NAAR Lüc KOES. (van o tot 14 Oogst a s.) langs Montmartre-Parijs en Lisieux wijl onze geliefde bisschop Mgr. Coppieters zelf, haar de groote eer aandoet te vergezellen. t Wou hemeïsc' e woorden vinden om mijn roerende herinneringen te kunnen weergeven, te verbreeden rog zoo moge lijk. de heerlijke horizonten van Maria's wonderbaar Heiligdom. En, handelen over Lourdes, zelfs in middens reeds zeer doorórorgen van haar waarheden, is het vertrouwen doen groe-en, en r.og vuriger 'aten uitstralen de glorie-aureool, welke het reine voorhoofd der Onbevlekte kroont. Onze lezers zijn zoo Kristen-Vlaamsch, in wier hart opschieten al de roerende en minnende sprankels van een diepe liefde. En ontvlamt de gedachte aan Lourdes DENDERHLOK o VAN HET MARIEKEN VAN NIEMEGEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 1