Banqtie Centrale de Sa Dendre Citroen! Citroën! AANDACHT Vermakelijkheden. G E D Frans Van Volxem, Moeders Waakt Koof al urne bankbeoierkingen en geldplaatsingen Vliamsehe Toeristenbond jflinove en Omliggende KLOKKEKLANKEN Jos. Be Rayyer, STAD EN OMLIGGENDE NINOVE. Banque d'Alost 6, Beverstraat. NINOVE. Burgerlijker) Stared van 5 Juli tot en met i 2 Juli Polvdoor Demeulemtester NINOVE Mosaique en Granietwerk BMRZATTO «o FA68HIN CINEMA CENTRAL Pensionnat Divine Providence WODICO TE KOOP in vertrouwen Al'Tü Cond. Int. Vroedvrouw Te Koop. J. A. E. VEHACHTERT LANDBOUWALEM WQFSTiBIKlN Voertuigen, ILniassuren past wij raden aan er langs om meer te gebruiken, al naarvolgens de noodzake lijkheid. De potaschzouten worden voorzeker te weinig gebruikt 't zijn deze, die het minst gekend en gewaardeerd zijn. Zij aijn even onmisbaar en verhoogen niet alleen aanmerkelijk de opbrengst, maar verbe teren nog zeer gevoelig de hoedanigheid. De landbouwer heelt er dus alle belang bij daar steeds grooter gebruik van te maken. Over de kalk sprekea wij in een volgend artikel. Intensiever. WENDT U TOT DE Op Zondag 2:2 Juli uitstap per autobus naar Overmeire-Donck. Wie een aangename dag wil door brengen late zich inschrijven uiter lijk tot 20 dezer bij den heer Van Nerom, Dreeistraat, Ninove. Niet- leden mogen ook aan dezen uitstap deelnemen. Niet gewacht de plaatsen zijn beperkt. Prijs 8 fr. voor leden 10 fr. voor niet-leden.Vertrek Statieplein om 10 uur stipt. Doodelijk ongeluk. D» genaamde Armand Peetermans, van Zout-Leeuw, kwam {per motocyclet door de gemeente Drieslintar gereden.Nabij de kerk werd hij met geweld ten gronde ge slingerd. De ongelukkige lag buiten ken nis, met eene diepe wonde asn het voor hoofd. De geneesheer |van Neerlintsr, in allerhsast bijgeroepen, diende hem ae ge neeskundige zorgen toe en de Z. E. Heer Meeusen, pastoor-deken van Zout-Leeuw die met E. H. Roggen ter plaatse kwam, gaf hem de H. Absolutie en het H.Oliesel M Van Nieuwenhuizen van Zout-Leeuw ging per auto vrouw Peetermans halen en voerden den gekwesten mar, {naar de kli niek der Grauwe Zusters te Thienen. On danks de beste verzorgingen, verergerde de toestand en overleed A. Peetermans zonder nog tot het bewustzijn te zijn ge komen. Dure ruitjes. Op een veiling te Londen is een bedrag *'.an 27.000 pond sterling besteed voor 53 ruitjes geschilderd glas, afkomstig uit de kapel van het kasteel in Hertfordshire van burggraaf Brownlow. Deze ruiten zijn 100 jaar geleden te Steinfeld ;n Duitschland gekocht, doch zijn zeker afkomstig uit de J6' eeuw. Vermoedelijk zullen de ruiten in Engeland blijven. De AUTOMOBIEL voor ieder zakenman. Laat u de werking van den wa gen uitleggen en hoe gemakkelijk de Auto Citroër\ is om te onder houden, alle moderne verbeterin gen zijn er op aangebracht. Liefhebbers van een wagen laat de Citroëll zelf zijne kwaliteit bepleiten. Vraagt een gratis-proelrit zonder verbintenis. Een demonstatie voi- tuur is ter beschikking bij onzen Citroen verdeeler 26, Steenweg naar Aalst, NINOVE. Tragische thuiskomst. De vaartwachter M. Bouvet van Jon- quières, heeft Donderdag eene tragische thuiskomst beleefd. Wanneer hij de deur open duwde vond hij aan de kamertrap zijne vrouw bewusteloos uitgestrekt enzeer erg verbrand aan hoofd, borst en armen. De werkman snelde naar boven en daar trof een gruwelijk schouwspel zijne blik ken. De wieg was verpulverd door brand en tusschen de nog rookende planken lag hei verkoolde lijkje van het kindje van 4 maanden oud. Wat verder lag het lijkje var het vierjarig zoontje.Dit kind was door den rook verstikl. De toestand van vrouw Bouvet was zoo erg. dat zij niet kon ondervraagd worden, zoodat men niet weet hoe dit gruwelijk drama gebeurd is. Och, die vrouwen. De elegante Amerikaanschen stellen zich niet meer tevreden met een trek zwart op hunne wenkbrauwen. Ze gaan nu t« raden bij wsnkbrauwenspecialisten, een nieuwe loopbaan, voor de artisten schilders in 't bijzonder. Want de dames beelden zich in dat de vorm der wenkbrauw moet afwis selen met deze van het aangezicht en ook met het karakter. Tot nu toe verrieden de wenkbrauwen den aard van het karakter maar in Amerika volstaat het de lijnen te veranderen om ook een ander karakter te hebben. Het procédé van deze nieuwe uit vinding is heel eenvoudig de wenkbrau wen worden afgeschoren en in de plaats er van komt de nieuwe karakterlijn. Het ge woonweg zwarten met potlood is dus niet meer a la mode Elixir Doyen en Depuratif Vegecuer verwekken nieuwen zuiver bloed. Hoogst aanbevolen aan personen aangedaan door zweren, puisten, brand en jeukingen in 't gezicht of op het lichaam In een woord het beste geneesmiddel tegen baard-en huidziekten te verkrijgen ter APOTHEEK Beverstraat, Ninove. Familiedrama. Woensdag avond heeft een bloedig familiedrama plaats gehad te Evere, in de Walchierstraat Aldaar wonen de echtge- nooten M.. met hunnen 23jarigen zoon Désiré. De vader is machinist aan de spoorwegen de zoon is cntvargeraan rie Brussebche trams. Het draa'de \erre van goed in het gezin en meermaals werd er gekrakeeld. De vader dronk nogal eens een glaasje te veel. wat zijn v rouw en zijn zoon hem verweten. Woensdag avond nu was weer eens een nieuwe twist ontstaan. De machinist maakte zich meester van juweelen en geld en wilde heengian. wat de twee andere huisgenooten hem belet ten. Toen greep hij een hamer en slinger de dien in de richting van vrouw en zoon, die niet vee! letsel bekwamen. Doch nu haalde de zoon een revolver, en loste een schot op zijn vader, die door de kogel in de kaak werd getroflen en op de vloer neerstortte. Op het gerucht der losbran ding kwamen geburen toegesneld. De politiekommissaris werd verwittigd en was spoedig ter plaats. Hij deed den ge kwetste inderhaast naar het gasthuis van Schaarbeek brengen waar de geneeshee- ren den kogel konden uithalen De toe stand van den gekwetste is niet gevaar lijk. De zoon werd ter beschikking van den prokureur des Konings opgesloten. Zondagdienst der Apothekers. Apotheek open van Mijnheer M. LIEVENS, Burchtstraat De Gulden-Sporenviering-, Dat de ruime feestzaal van den Chris ten WerkliedenkriDg, Woensdag avond, netjes bomvol liep, is een bewijs ten over vloede dat de Katholieke Partij, met meer luister en meer feestelijkheid, het heug lijke feit dat in 1302 voorviel, ieder jaar dient te vieren. Dit weze gezegd aan het adres van het Feestkomiteit. dat. ofschoon het de zaken wel heeft gedaan voor den plicht staat toekomende jaar de Spo- renfeesten luisterrijker op te vatten en uit te voeren. Het is een gelukkig verschijnsel dat onze menschen zoo stilaan gaan inzien wat welbegrepen flamingantisme is. Ik gebruik dit woord omdat er vooral bij sommigen uit onze partij een reukje aankleeft, die er niemand zelf niet de meest-extremistisch-gezinden graag aan hebben en omdat het meer dan tijd is, allen die of vijand'»,ol onverschillig tegen over de Vlaamsche Kwestie staan, te doen inzien hoe verkeerd (laat ik maar geen harder woord gebruiken) ze handelen. Er was verscheidenheid in de feestnum mers, De Koninklijke Muziekmaatschap pij t De Eendracht wisselde af met de Symphonie uit den Christen Werklieden kring er. de Zangmaatschappij Eendracht en Liefdadigheid zong werkelijk mooi. De heeren Cassiman en Grisez vergastten ons op een prachtig liedje, de heer Avftux droeg Rodenbach's Ter Venster voor, de heer Daveraes en de heer Van Cau- wenberghe zorgden voor het komische en Juffrouw Bayens zong heerlijk zooals zij alleen dit kan Een Vlaamsche Leeuw werd rechtstaande aanhoord en medege zongen, behalve door enkelen die zit ten bleven en daarom een decoratie ver dienen, en tot laat in den avond duurde de geesdrrh voort. Toekomende jaar me«r en beter. Dat moet van nu af aan reeds de leus zijn. Woensdag avond is een bewijs geweest dat er iets KAN gedaar. worden als er maar GEW ILD wordt. En van dit willen is de schoone eendrachtigheid van dien avond een sprekend bewijs. De tweede Brug. Voor elkeen die om vijf centiemen ge zond verstand bezit is het klaar dat de ééne brug over den Dender hoegenaamd niet meer voldoet aan de eischen van het steeds {toenemende dagelijksche verkeer. Ook haren huidigen staat is verre van in verhouding te zijn met de meer en meer uitbreidende nijverheid dei stad.Het moet nu toch al over de brug die het dan ook hard te verduren heeft. Het probleem dringt dus in hooge mate naar een ver standige oplossing. Ge moet nu niet gaan (denken dat ons bestuur zich daarvan geen rekenschap geeft wei integendeel. Die tweede brug heeft ree 's karren papier doen bekladden. Meer da.i een bekwaam persoon heeft planpen rn nog plannen gemaakt om een wijze oplossing te vinden en terzelfdertijd de stad te verbeteren. Doch ongelooflijke waarheid niet eene werd goedgekeurd. Voldeden ze niet aan de groote vooruit zichten van het stadsbestuur of waren ze te vooruitziend in de oogen der bijziende magistraten of kwamen ze nie; overeen met hunne kleingeestige.baatzuchtige,ver ouderde politiek, het feit is daar. de brug bleef in de mand. Nu echter is er iets aan 't broeien, in dien we ten minste mogen geloof gever aan sommige rordloopende geruchten. In de plaats van de langverwachte brug ko men er twee, deux d ia fois zegt de Franschman. Enfin onder ons gezegd in dien er iets waarheid is in die vertelsels verdient ons bestuur niet een pluimpje maar eene gansche pluim. Alle oprechte wortelkrabbers zullen voorzeker dit prach tig initiatief toejuichen. DIEFSTAL. Waarom nog de ricico's loopen van diefstal of brand De Banque d'Alost stelt ter Uwer beschikking BRANDKASTEN, opge steld in overwelfde, gebetonneerde en ge pantserde kelder, gebouwd volgens de laatste technische vereischten, die de VOLSTREKTE VEILIGHEIDaanbieden tegen gevaar van brand en inbraak. Huurt er een voor eenige centiemen pe? week en gij unt gerust slapen en u op reis begeven. aangesloten bij de BANQUE DE BRUXELLES Kapitaal er Rese.ven 400.000.000 Zondag 15 Juli. Groote Bolling op wilde banen naar geldprijzen, bij de Wed. Duym, Preulegem, 5U franken vooruit. Koninklijke Handboogmaatsehappij «St. Seb&Stiaan» Zondag 1 Juli, heeft den tweeden match plaats gehad voor den beker. Ziehier den totalen uitslag C0PP2NS» CAMiEl 9 punten, Van Laethem Isidoor 7 punten, Moere- mans Edgar 0 punten. De Schepper Alf. fj punten, De Backer Georges 5 punten, Van Droogenbroeck A. 5 punten, Kiec- kens Arthur 4 punten, Wachtftlaer Emiel 4 punten, Vander Eist Oscar 3 punten, Van Lierde Aimé 3 punten. Op 5 Oogst aanstaande derde en laatste match. Het Bestuur. GEBOORTEN Mannelijk 1 Vrouwelijk 0 HUWELIJ KEN Geen OVERLIJDEN3 Maria-Theresia Peeters, 7jaar echtg. Constant Vaude Wiele. Freulegem. Petrus Goossens, IS jaar, metser.Brus sels) raat. Maria-Marcelina Bulterys, 59 j, echtg. Camiel Vanden Bergbe. Preulegem. Frans De Smet. 41 j. echtg. BerthaVan Dessel, Edm. De Deynstraat. De Blander Arthur, 30 j. metser, wo nende te Poilaer*. Een kind van 2 maand. Voor het opmaken van alle ontwerpen, plannen, lastenboeken, bestekken, metin gen en studiën in gewapend beton en al wat 't bouwvak betreft wende men zich tot denondervindingrijke bouwvakmeester 15. Wejcgevoerdenstraat, VOOR wendt u tot opvolgers van £>E BERNABON Magazijn Xoeipoortstraat, 17, Ninove. Lavendelstraat, 25, Ninove. Programma van 1I, Ui en 16 Juli, MÈRES VEILLEZ Groote dramatische iilm, 8 dtelen KORT OVERZICHT Margaretha Hophins is een arm meis je, wier moeder gebrekkig en ongelukkig hertrouwd is met een vadsigen woestaard die Margaretha mishandeld, van alle tee- derheid, goed raadgevingen en stichtende voorbeelden verstoken, kan ze haast niet dieper meer, het vervolg in de Cinema, Voor de eer der zijoeu Avontuurfdm in (i deelen Een prachtig orkest, gevormd uit de beste artisten van het Conservatorium van Brussel zal deze twee trims opluisteren om de waarde ervan nog te vermeerderen. Dus eene buitengewone gelegenheid voor het publiek. Toekomende week, 2122, 23 Juli ae prachtige roman Les Trois Mousque- taires. raar het beroemd werk van Ale xander Dumas. stilstand tram Ath-Flobecq-Geeraardsbergen Moderne insttllirgen, Middelbaar en nooger onderwijs Voorbereiding tot de verschillige Eelgische en Fransche exa mens. Hardel. Steno en Dactilo. Ver schillige talen. Snijkunde en huishoud school Muziek en schilderkunst. Kostschool van eerste hoedanigheid voor jonge dochters onzer Vlaanderen, Studies voor alle vakken. Matige prijs Schoone en gezonde ligging Prachtig en groot park. Moederlijke zorgen voor de kinderen. Komt rien of vraagt prospectus. t plaatsen, in zeer goeden staat, zoo goed als n;euw, geboid 10,000 km., matige prijs Adres bureel van 't blad. Mevrouw Jcannes VAN ROSSEM, Steenweg Denderhautem, 13, Ninove, is gediplomeerde vroedvrouw en stelt zich ten dienste van eenieder. Appareil van photographie 9x12 Een jaar nieuw. Mark Ernemann. Toebehooren als 8 chassis voor platen, 1 chassis voor film-pack, i voet. Zichtbaar ter drukkerij van het blad, waar men zich ook gelieve te wenden voor voorwaarden. door iedereen voordeelig te bekomen om te bouwen; huis, land of grond te koopen; zijn zaken uit te breiden, enz. ALLE GELDLEENINGEN OP HYPOTHEEK gen. Landbouwers en werklieden zeer gunstige voorwaarden. Spreekuren 9-12 en 2-7 's Zondags 9-12. 12, Graanmarkt, 12 AALST. MEUBELS Akkeralm.Voorraad en Oogst Woensdag 18 Juli 1928. Bij uitscheiding van bedrijf. Beste Werkpaaid en Oogst te OKEGEM, Dorp. De Deurwaarder DE IiACKER te Ni nove verblijvende, zal namens en ten ver zoeke van M. Hippoliet fie Boitselier, landbouwer te Okegem, Dorp, op Dinsdag 17 Juli 1928. om 1 lj2 uur nanoen overgaan tot de vei ling van Landbouwalm zooals Wagen, beriekar ploeg, slede egge, paarriegareel, paarden- kussen, omschijnen, enz. Beste Werkpaard. Verders circa 31 aren Rogge en 31 aren Haver verdeeld in koopen en wassende te Ninove, Triepen, De veldvruchten zullen aan den voet der koopen verkocht worden onmiddelijk na de veiling van het alem. OOGST Diasdag- 24 Juli 1928, Openbare Verkooping van een Land en Hooiland - te MEERBEKE De Notaris VAN THEMSCHE te Ni nove, zal met tusschenkomst van den Notaris RENS te Geeraardsbergen, open baar verkoopen Gemeente Meerbeke. Koop 1. Een Hofstedeken bestaan de uit Woonhuis, stalling, schuur, drink waterput, kapel, bakoven en land, wijk Steenebrug, sectie D. nummers 36c, 36d en 37b, groot volgens meten 40 a. g0 c. Boomprijs 30U fr. Koop 2. Een perceel Hooiland, wijk Steenebrug, sectie D, deel van num. 39a groot volgens meting 37 a. 14 cent. Boomprijs 300 fr. Koop 3. Een perceel Hooiland, wijk Steenebrug. sectie D. deel van num. 3?a, groot volgens meting 35 a. 89 cent. Boomprijs 500 fr. Met recht van samenvoeging. Verhoogd tot slechts JÜ.OOO fr, In huur zonder voorwaarden b ij de Weduwe Varderïayden-De Brackenier tot Kerstavond aanstaande. Toewijzing Dijnsdag- 2 4 Juli 1928. om 2 uur namiddag,ter herberg De Kroon gehouden door M. Mod. Deeckman, te Meerbeke. Dorp. Studie van Notaris JEAN-RENE VAN ROSSOM, te Ninove, Graanmarkt, 48. Maandag 23 Juli 1928, en Landbouwalm. e ofhotnlinn. f~L »-• b'r vjbinurx uii uiuciuuu^, viiauu liiiiwuuu Door verandering van woonst. OPENBARE VERKOOPING TE OULTRE, .Molenhoek. (Steenweg van Ninove op Geeraaidsbergen) aan den Barreel De Deurwaarder DE BACKER, te Ninove ver blijvende, zal namen» en ten verzoeke van den heer CYR1EL DE COOMAN, landbouwer te Ouhre-Molenhoek, aan den Barreel, op om 8 ure 's morgens, overgaan tot de veiling van I, Aan zijne woonst, -- Meubels, zooals 2 sto ven, 2 tafels, stoelen, kassen, enz. Landbouwalem kleine egge. koeigareeleo, viggenren, botervat, enz. Voorraad btroo, planken, schalen, brandhout in mutsaard et. gekloven, verders mest en aal. Twee zwijnen (drijvers). II. Oogst. Circa 13 aren Rogge, circa 33 aren Rogge en nog circa I3 aren Rogge wassende op land te Oultre, nabii den Barre Circa 15 aren Tarwe te Oultre, Perreveld. C-irca 3I aren Tarwe, 16 aren rogge, wassende te Oultre Herlinckhove, nabij den Plaschmeersch Circa 46 aren Haver, wassende te Ninove, Bak- kaert, nabii den Elierenstruik. Namens den heer Arthur Haelterman, landbou wer te Ninove Circa (ii aren Tarwe en circa 31 aren Rogge, wassende te Ninove, nabij den Elierenstruik. De oogst verdeeld in koopen 't elk» gerieve. De Veldvruchten zullen aan den voet der koo pen verkocht worden onmiddelijk na de veiling der meubels en alem en in de orde zooals bier- voran gemeld. Met gereed geld en onder de gewone voorwaar den. OPENBARE VERKOOPING van Dt verknoping geschiedt met gereed geld en onder de gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING van te NINOVE, Klcemputveld. De Deurwaarder DE BAC .ER te Ninove ver blijvende. zal namens en ten verzoeke van den heer P. Senocq-Vanderke'en, landbouwer te Meerbeke, op om l l|2uur nanoen, aan den voet der koopen. overgaan tot de veilig van i hectasr 38 aren beste TARWE, wassende te Ninove. K leem put veld. Verdeeld in koopen Notaris VAN ROSSOM, verblijvende te Ninove zal overgaan tot de openbare verkooping van ,- Gemeente Okegetn. Een perceel WEIDE, gelegen in de Coenmeer- schen, ter plaatse genaamd Den Bleek ge kend ten kadaster eenige wijk, nummer 802B, met eene oppervlakte van 26 ai en i(ï centiaren groot volgens meting 23 aren 77 centiaren.palende Gustaaf De Boitselier. Adoif-Maria-Prancisca Bruyland, de Dendervaart, Van Isterdael en de Kaai straat. In gebruik bij Petrus Vander Spetten tot I Ja nuari 1929. Enkel® Zitdag om 2 uur nanoen, ter herbergt van M Ivo Staels te Okegem, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van te MEERBEKE, aan de Tramstatie. Op piJn.daB 24 J.li 192B «m i uur nanoen zal Notaris VAN ROSSOM, verblijvende te Ninove, namen» en aan .Ir woonst van M. Désiré Leuckx, te Meerbek*-. ;.an de Tramstatie, over gaan tot de openbare verknoping van Een boomezel (bul*) met de nnodige toebehoor- ten van kettingen en baken ren camion op res sort draagvermogen 35<mi kgt. (ho goed als nieuw) i twee drjjwirlkarreu ,,,rt een wcderkeeriE draagvermogen van 3<XHI e„ 4OO6 kgr. (z*o goei al» nieuw ,eenrijtuig tilbury. Een tteetieii bolden reu ijzrien egde Extir» p.teur een ijzerer. sleep, een home sleep, een l 1 ér d",l,,elr 'l«w*u ploeg, een ijzeren bee- ten krabber met, rek, een wmoi.mjder, sen raap- inolen een aslsluk. omichijnen en alle andero aef^rlijkr vrmt wn j»en fwer lime barn*»*..ren (roo goed als nieuw) en een gewoon Eaiunasuur

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 2