Vermakelijkheden. De Middernacht's Duivel G E L i) Bniiquc Gent rale de la Dendre Citroen Citroen! De Kampwen I MtiD Frans Van Volxem, j. a. vi;i;a<;iitkrt BEELDEN VAN DEN TIJD. CINEMA CENTBAL Het Eiland der Kastijding Voor al uuie bankbemerkingen en gelapiadtsingen Di HEILIGE LEUGEN STAD EN OMLIGGENDE MSOVE. KLOKKKLAN KN DE HARDE STRIJD Tos. 0e fiuyyep, Banque d'Alost 6, Beverstraat. NINOVE. Burgerlijken Stand van 24 tot en met 30 Oogst ARME POMPEN In Xinove leeft er teis vol militaire ge dachten. 'ii kranig en 'n zwierig iels n iets 9an veteraiei en eorserits 'n groepje wa terhonden mei hnkeude helm**fft*g pompiers. En die blusschende kracht be gint te herleven, moeilijke herlezing noch tans. 'n htric <:g r< oals.'n jarenlange onge bruikte p '>:p, roest en oudheid buiten dienststaat g.z.:. En nu ieui ntioken, tn spuiters en pompen, er. de markt i- er tan ontroerd. Dinsdag pi end he sn ze hunne water- mancevtfS legenda::, en 't scheen 'n heelt rrcolutu. Erlang ns/erieus in de .\inoof- sche lucht... 1 -la- enen schetterden, en opeens. k\ a»:e>: uhei diepste der markt, 'n bende nis:.:: gehelmde ionklieden gevlo gen. re. na rt der oude Stads, waag. i.g als se er binnenvlogen, schote. er aehtes zich, hei stoffelijk 91'erschc: e. age pomp slepende. Deal.:- V'V;d \a. geslaakt. de uerk- Tu-te ■-.en, verkenden aan 'n dikkeren. ;vvergeefsde onzichtba re brandaan den overkant des Den- ders ie cc teren. En -pij: ruec. der pompende elemen ten. ia: zl. aan de luie macht der pomp werbor.d: i, '.ie-: .ie koppige lanseu, het aan de va c: ct/er ..ie ttater. verder als a gen. in de-. Dm ier a 1.1 Koppig au i :oater- K Cpr -'gr. .i.i :.r pc jtip Kop;:a der gehelmde conscrits.. Och •:tee "-laai aai uil je De arme ponr en 'ai ^eeu k ppighetd /e sou u-el willen, -e.:.;) E e-: can niet 1- Toen ach: der Xinoofsche vuurblu ener - aar naar heur rommelige slaapplaat ier c^bra.hi, heeft ze haar ge heim ver hl. pt. - Ik ben i .el ie geworden, ie oud om mijn dienst ie ace-.. 't Benige waarvoor ik ttog zou kt.Kuen dienen, i als rariteit of specimen voer oud brandbluschmateriaal geëxposeerd u worden in een .folkloristische tentoonstelling. Er is eens een tijd geweest dat ik hoop had tot daar te geraken. Er was namelijk spraak dal er een autopomp zoukemen maar ehj i is toen gebleken dat ze te goed koop u-a IT* Ninote moet alles, peper duur zijn an de autopomp geen spraak meer In Go.i'.s naam dan maar. Menschen van Kinove. als erger.: brandt.laat het bran den of roep: iep- mpier-toch maarmet hun ultra-modern materieel .zullen xe't tuur wel uitp UMOR. xieners van den dienst in de Noordstatie te Brussel de verdachte handelwijze opge merkt van twee vreemdelingen. Deze mengden zich in 't gedrang bij de aan. komst der treinen, sprongen in en uit de wagons, en liepen de reizigers tegen het lichaam. Er was geen twijfel of het twee gauwdieven waren. De opziener hield een een oog in 't zeil en Woensdag avond, toen de internationale trein Bazel-Oosten- de was binr.engeloopen, betrapte hij de twee op 't oogenblik dat ze een reiziger, die over de kaai ging, zijn brieventesch ontfutselden. Zoodra zij bemerkten dat zij op heeterdaad waren betrapt zetten de twee gauwdieven het op een loopen in te- genovergastelue richting van den opzie ner. Deze zette hen achterna, terwijl hij zijn kollegas en het statiepersoneel ter u'p riep. Al dadelijk onstond er een jacht in regel. De twee rekela waarvan een zich haaatlg ontmaakte van een Engelsch pas poort, sprongen tusschen de wa gons door waagden zich tusschen de sporen, doch konden ten slotte toch bij de kraag gevat worden. Zii werden naar den post geleid waar hunne eenzelvighe:d werd vastge steld Het zijn twee Italianen L... en S... genaamd, beide 30 jaar oud. Zij werden in het gevang opgesloten. Elixir Doyen en-Depuratif Vegecuer verwekken nieuw en zuiver bloed. Hoogst aanbevolen aan personen aangedaan door zweren, puisten, brand en jeukingen in *t gezicht of op hei lichaam In een woord het beste geneesmiddel tegen baard-en huidziekten te vsrkrijgen ter APOTHEEK Beverstraat, Ninove. Revolverdrama. Dinsdag rarr.iddag is in do Grand' Rue te Jemappe een vreeseiijk revolverdrama gebeuid. Sedert April laatst had de gs- narmde Juliette Lefévre 24 jaar oud. ha ren man verlaten, Jules Ruintart. smid. 29 jaar oud. wonende Grand' Pue. Dinsdag namiddag was die vrouw hare man in zijne woning komen opzoeken. Er onstond tusschen beiden eene hevige woordenwisseling, De vrouw verliet de w oning, doch werd achtervolgd door naren man. die zijn revolver zwaaide en een schot ioste Juliette Lefévre werd door den kogel getroffen in den rug. Zij viel op den slag dood neder. De kogel had het hart doorboord en was langs de borst uitgevlo gen De dader keerde dan het wapen te gen zich zelf en schoot zieh twee kogels in de borst. Hij viel dood nevens het lijk zijner vrouwr r.eder. Door de zorgen der policie werden de twee lijken naar het doedenhuis overgebracht.. Eens te meer zien wij hier do jammer lijke gevolgen, tot dewelke noodlottiger- wijze het wangedrag leiden moet. geworpen en een tiental meters ver voort gestuwd De auto hoort toe aan M. Ca- sier, verzekeringsagent te Meenen, en werd vervoerd door een zijner bedienden die hem vergezelde. De auto stopte wat verder. Mad. Nujte, die erg gekwest was aan het hoofd, werd naar hare woning overgebracht en daar door twee genees heeren verzorgd, doch het slachtoffer stierf aan de gevolgen van inwendige verwondi gen. De gendarmerie van Ko men heeft een onderzoek geopend. Gevangenen ontvlucht. Zeven burgerlijke veroordeelden opge sloten in het gevang van Marrakech. Ma- rokko, hebben, terwijl ze hun dagelijksche wandeling deden, hun bewaker vermoord diens geweer gegrepen en zijn vervolgens gevlucht. Ondanks de ievertgste opspo- ringen is men er nog niet in gelukt de bandieten te ontdekken. Alleen het wa pen werd weergevonden. Bloedige twist. Dinsdag nacht greep te Liezele op het gehucht Dries een bloedige twist plaats. Rond 2 ure 's nachts werden de kirde- ren Partdaens,wonende ten gehuchteDries opgeklopt door een persoon, die hun zeg de dat hun vader op enkele meters van hun woning dood op den weg lag. Onmiddelijk gingen zij op zoek en ven den op de aangeduide plaats zekere Ed ward Kerremans. 25 jaar oud,landbouwer wonende ook op het gehucht Dries, welke er een 73 jarige ouderling. Jan V. ook uit de buurt, aan het siagen was. Bij het onverwacht verschijnen der kin deren Paridaens, ging Kerremans op de vlucht en de ouderling ontzet van zijn aanvaller, vertelde aan de kindaren dat hun vader wat verder op den openbaren weg dood lag. alwaar zij hem werkelijk vonden. Naar zijne woning overgebracht stelde men vast dat vader vreesehjke won den aan het hoofd had en een arm bijna was afgerukt gelukkig letfde hij nog. Eer. dokter werd bijgehaald, welke den gekwester. de noodige zorgen toediende. Zijn toestand is evenwel uiterst erg. De rijkswacht van Puers werd verwit tigd en kwam spoedig ter plaatse. Uit het ingesteld onderzoek bleek het, dat het slachtoffer,Paridaens Edward, 60 jaar oud in gezelschap van Kerremans Edward huiswaarts kw amen'en onderwege twist hadden ge regen, gevolg van vechtpartij, waarbij Paridaens zoo vreeseiijk toege- hakkeld werd. De 73 jarige Jzn V..., dte het feit zag gebeuren en Kerremans zijn slechte daad verweet, ondej-g^ng het zelfde lot, zonder de tijdige aankomst der kinderen Pari daens. Het parket van Mechelen werd oamiddelijk op de hoogte dier brutale feiten gesteld. Lavendelstraat, 25, Ninove. Programma van f ,2 en 3 Septemb. telkens om 8 uur 's avonds, Lilian Rich in drama in 7 deelen Viola Dana in Ernstige meid woidt gevraagd voor huishouden van twee perso nen, Statiestraat, Goed loon. "*.s Ninove. WENDT U TOT DE De AUTOMOBLIE voor ieder zakenman. Laat u de werking van den wa gen uitlegden en hoe gemakkelijk de Auto Citroëï\ is om te onder houden, alle moderne verbeterin gen zijn er op aangebracht. Liefhebbers van een wagen Iaat de Citroën zelf zijne kwaliteit bepleiten. Vraagt een gratis-proeirit zonder verbintenis. Een demonstatie voi- tuur is ter beschikking bij onzen Citroen verdeeler 26, Steenweg naar Aalst NINOVE. Doodelijk Auto-ong«luk. Maandag avond, gebeurde op het ge hucht Goodhui», te Komen, een jammer lijk ongeluk. De 04 jarige huishoudster Mme Désire Nutte.Dujardin, keerde van de hoeve \an M. Breyne terug, waar zij gansch den dag gewerkt had. Plots werd de arme vrouw door eer. auto, komende uit de richting van Wervick, verrast, om- worden na eere tteii eenen steeds vruckt- baren gior.d ter te laten, en het aan- eigeningsvtrmogen der meststoffen, die moeilijker oplosbaar zijn, te begunstigen. Om al die redenen wordt het siniigraan duchtig bemest voor zich zalf, en ontvangt het tevens eene goede dosis vruchtkaar- makende stoffen voor het opvolgend ge was, 't zij ongeveer 200 kgr. zwavelzuren afnmoniak, tot SOU'kgr. slak en tot 1200 kgr. 8ylviniet per hectare. De zwavelzure ammoniak zal nagenoeg heelematl ver bruikt worden, en iuist die meststof kan best voor het opvolgend gewas terug ge schonken worden, de staalslakken en de sylviniet zulien een goede reserve achter laten. Intensieve*. Comtdie in 6 deelen Komiek in 2 deeleq Donderdag 6 September met den broeder van Bob Custer, in 16 deelen. Toekomende week: zal de film voor de eerste maal in Belgie op gevoerd worden in den Cinema Central op 8, 9, en 10 September Zendagdienst der Apothekers Apotheek open van Mijnheer M. LIEVENS, Burchistraat Middenstandsmutualiteit. Belangrijk De leden die op jongste algemeene vergadering al- wezig waren, worden vriendelijk maar dringend verzocht, hunne Genees- en Arteniikundige kaart te willen binnendragen bij den Se- kretaris, Burchtdam, 71. Benoeming. De E. H. A. Moens, zoon van wijlen'den heer Constant Moens, onzer stad. is pastoor benoemd te Poesele bij Nevele. Ook is hij bij Koninklijk besluit van 2\ Juli 11. vereerd met de Mutualiteitsmedalie van 1 Klas Hartelijk proficiat. Zakkenrollerij. De opzieners van het Hooger Komiteit van nazicht der Spoorwegen hebben zich onderscheiden door de aanhouding van twee gevaarlijk# Italiaansche zakkenrol lers. Ziehier in welke omstandigheden de vangst geschiedde. Sedert een paar dagen had een der 'op Mengelwerk van De Denderklok 16 Wij zullen trouwens «amen bidden.... Eerst om te pebroeven of we hem niet be- kteran kunnan :t Meiaje aloeg haar m#oie oogen op den goeden pastoor daar voor zich. - ...en als 't niet gaat, om hem te vergeten la 't zoo goed, kindGodelieve knikte.Zoo veel goedheid had ze van den grijzen her der niet verwacht. Dat was wat anders dan de eeuwige sakkerende dreigementen van haar goeier maar toch opschietigen vader, dan de altijd-htrhaalde plagerijen van haar tante. Bidden ja; bidden zou zeer de eerwaarde heer pastoor met haar bid den omdat Gust zich zou bekeeren. Hij was toch van de slechtste niet. De pa- atoor zei hel zelf...Nee er waren er slech- teren onder de eigene kudde, dat wist ce AANKOMST van vreemde gekeurde eo gewaar- borde PLANT AARDAP PELEN zooals Eerstelingen, Krugers, Eigenheimers. Roode Star, Industries, Muizen. Ideal, Blauwe. Wonderbare uitslagen. Vertegenwoordiger PetPUS Mllo, Burchtdam, 66, DIEFSTAL. Waarom nog de ricico's loopen van diefstal of brand De Banque d'Alost stelt ter Uwer beschikking BRANDKASTEN, opge steld in overwelfde, gebetonneerde en ge pantserde kelder, gebouwd volgens de laatste technische vereischten, die de VOLSTREKTE VEILIGHEID aanbieden tegen gevaar van brand en inbraak. Huurt er een voor eenige centiemen per week en gij i-unt gerust slapen en u op reis begeven. aangesloten bij de BANQUE DE BRUXELLES Kapitaal en Reserven 400 OOÖ 000 GEBOORTEN Mannelijk 1 Vrouwelijk: 0 HUWELIJKEN Emiel Heymans, boterhandeiaar met Joanna Bogaert, sletsenmaakater, be'.dan wonende te Ninove. Joseph Toilebeek, schoensnijder, wo nende te Goyck met Augustina De Beek, stikster, wonende te Ninove. August-Emiel Van den Bossche, bier handelaar met Joanna Eelicitas Van Smck fabriekwerkster,beiden wonende teNinove OVERLIJDENS Albert Karel-Mana De Clercq.scholier 12 jaar 11 maanden, overleden te Brugge door iedereen voordeelig tc hekomen om te bouwen; huis, land of grond te kooper; zijn zaken uit te breidenenz. ALLE GELDLEhMNGEN OP HYPOTI11 1*. K Gemak van afbetaling. Grnt f irch'in- gen. Landbouwers ei w erklieden zeer gunstige voorwaaidtn. -- Spreekuren 9-12 en 2-7 's Zondags 9-12. Studie van Notaris JEAN RENE VAN ROSSOM, teinove. Graanmarkt, 48. HOFSTEDE rqet LAND jMp.andag 3 September 1928. De Notaris VAN ROESOM voornotmd zal op Diinsdag 11 September 1928, wel... Gust was alleen maar op oeu dwaal spoor, verblind doorzijn iever, door zijn vuurschietenee jonge idealen was hij bij de socialisten versukkeld. Maar wanneer het opgangsproces naar nieuwere idealen bij hem logisch zijn verloop zou hebben, moest hij fataal terugkeeren van het lee- ge woordergepomp der roode theorien, naar de kalme, bezadigde, gezapige prin- ciep°n van orde en naastenliefde die be sloten lagen in de kristelijke leering en in de democratische werking van de Katho lieke Kerk. Bidden ja, bidden zou ze doen. Z had het verstaan aan de woorden van den grij zen zieleherder. Er lag ge?n kwaad in heur reine, schuidelooze liefde. Ze mocht hem liefhebben en bidden voor hem; den Hemel geweld aandoen, opdat hij terug worden zou een vroom kristen mansch met wien ze den weg dooi t lastige leven zou kunnen gaan, hard in hand, al staren de naar omhoog, naar den hemel, naar Gcd, van waar en van wien 'tal mots Uit ter hand te koop) Stad Ninove 3 gerieflijke Werkmanwoningen, staunde en gelegen in de Pamelstraat, nrs 114. 116 en 125. St udie van Meester C0SYNS, Notaris te Meerbeke. ZAAILAND te Denderwindeke Groot Neygemveld komen. Traag en mijmerend keerde Godelieve ntar huis. Er was «Heen no^ een lic.hten- tende stieep in 't verre Westen. Al de andere hoeken van 't uitspansel zaten vol geduwd met 'n zwarte donkerte die ook al over de rabije huizen van 't dorp lag gtspanner. Ber.een in de weiden kondt ge de koeien niet meer onderscheiden, t Lekenwel sombere, vale plekken d:e op een dik ta pijt van zwart en donkerte eventjes uit kwamen. Er pinkelden reeds stsrrekens en een bleeke maan lachte goedig en hing een beetje scheef als was ze hsur achterate ge- zakt. Godelieve keek naar al dit heerlijke van «en zomeravondkaimte niat. In heur harte was 't weerom licht geworden. De wel doende v lorden van den dorpsherdar en 't vurige gebed dat ze dan samen hadden gestort, voor... voor Gusteen jubel sloeg haar uit 't hart had beur opge monterd. 't Docht heur <iat niet meer kon missen. Onze Lieve Vrouwkea wist hoe diep «n hoo machtig hour liefde voor den jongen was, maar ook hoo heerlijk on ho# rtin. t Loek Goddeliove dat Zij daarboven in don Hemel reeds aan 't schikken was, met heur Goddelijk Kindje, hoe lang z« zouden toelaten dat Gust mot Lowijk s dochter Dat sloeg een koude hand op hour blij de gevoelens. Lowijks dochter. En Gust hing aan haar arm... De angel van de ja- loerschheid baet pijnlijk in den boesem van 't jonge meisje en hoe ze ook haar best deed. om aan wat anders te denken steeds zag ze een paar verliefden die «pot lachend naar haar keken, en wanneer ze beter toezag, erkende ze altoos Gust en... de andere. 't vervolgt. i* i (buiten de verantwoordelijkheid der redactie) t 18, (jitar.no ikt, 18 AAI ST. OPENBAKF. VEKKOOJ'ING van eene te APPElTLKRE-ECHEM nabij de Static. De Notaris VAN ROoSOM, verblijvende te Ninove Graanmarkt, 4R, zal openbaarlijk ver- koopen Gemeente Appelterre Eychem Een Hofstede met hangars, schuur, stallingen en land, staande en gelegen ter plaatse gekaamd Beerenhoek, groot volgens meting zO aren 84 centiaren. In gebruik bij den verkooper M. Richart Vler- tent-Van Eesheek, tot 2 maanden na de toe wijzing. Verdeeld in 3 loten. Enkele Zitdag om 2 uur nsr.oen, ter herberge van M. Frans Dauw, te Appelterre, aan de statie. om i uur nanoen, ter herberg van Madam Wed. Louis Van Laer, te Ninove, Groote Markt, open- baariijk verkoopen Stad Ninove Een Werkmansbuis, staande aan de Oude Kaa1 (Graanmarkt gekend ten kadaster wijk B, n.llSla met eene oppervlakte van 60 cent Bewoond door Mevr. Wed. Fr. Van Impe-Crom Bewoond door Joseph De t'ooman-De Ridder I'etrus G«erts-Stevens en De Henau Van Butsele Voor in'ichtinhen zich te wenden ter studie van Notares Van Rossom voornoemd* l'ITTERHAND TE KOOP Gemeente Okegem. Een zeer ge:ieibjk WOONHUIS, met 2 slaap kamers. zolder, keikers, bergplaats schuur m< t stalling en tuin, staande en gelegen aan de Katte- straat, nr 44, groot volgens titel 112 aren 45 centia. ren, palende noord de straat, oost Alfons Van Drr List, zuid en west, Mevr. Wed. Couck-Vanden- berghe. Ingebruiktredir.g, drie maanden na de verkoo- ping OPENBARE VERKOOPING van ee« perceel I e Notaris COSYNS te Meerbeke zal open baarlijk verkoopen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 2