Banq.ue Centrale de hi leu (Ire Vermakelijkheden. I MEID f. E Ij I) BEELDcN VAN OEN TIJD. Vooi- al urne bankbeoiepkingen en celdpiaatsingen KLOKlUKLANKEN DE HARDE STRIJD Frans Van Volxem, STAD EN OMLIGGENDE eSNilVM CENTRAL Cl MIItÜKlE LICfCIN De Uitmuntende Vuyst-Kampveehtep Het Teeken van zijn f/leestep Uitterhand ie koop dos. Dc ^üyyef*, OP AL DE WEGEN OMDAT zij gemaakt worden door het machtigste Automobiel fabriek van Europa. Dagelijks wor den er -UK) voituren geleverd. Agent-Verdeeler A/AO VE. borde PLANT AARDAP PELEN zooals Banque d'Alost Komiek in 2 deeleq J. A.i;. VERACHTERT Di£ POMP Als zegt filosofisch opschrift heel wciaig. I:: J. 'werkelijkheid segt het'n beetje neer. Op de Graanmarkt sept dat veel. En mm .7 .wlijx marklbewoner Mijn. cv: n heele geschiedenis te pompen. Op t, disc a gebied valt daar weinig •f niet i: zeggen, op malheurenge- bied ra it ir tc .cl op te zeggen. Nochtans, er moet to..iels, eter getegd worden. En inderdaad, '.pun er nier te schrijven valt is tan 'i agstt ei.mg. De po :p ie 'n m.tssitce arduinblok, be- kroond ft, r uit dezelfde stof en xeoals de br - vonbu.-ch van Haagem, is xe sehcon vu t mi uu. gebleven iet wille van de vele agetjis, ,ie er dagelijks hun klim- vaardigheid -.n akiwialenkracht aan trai nen. Eitnals net Haagtmsche monument, wordt u intld vochtig gehouden door vage bonduien.it. iicndiii en hondjesook wtl door sommige akrouatenjongetjes nog bt- necn de jaren van discretie en wtlgevoegd- heid. Op hare grijze wtandm, valt er soms ook wel een bloedvlek te bespeuren, 't geen 'n on ingewijde sou deen geloovsn dat op die plaats, wreed: moorden of schrikkelijke au to engel ukken plaats gegrepen hebben. Die opinies, zijn echter valsch, De waark-.id heciaat in dtt feit, dat het heilzo ne water, dez.r pomp menig bloed- ntus heeft wil gewasschtir, dat »'*p op menige kroeztl- kopfi kwam neervallen, zoodat ie p*): f ater en bloed scheen te Z wrii dezer pomp. En om aan deze geschiedkun dige >.w>. ja ik aan ons achtbaar best:tensioneerd champcttir op uc Gis*: Zc.i ac ei goten. p mei meer. U. MOR. WENDT U TOT DE -• ven bestaan t-:i tnins'e een eeuw nadat de oorkg buiten d; wet gesteld is. Wij draak., p. .v. een gevaarlijken kring rond. De wereldtoistand is zeer verward. De mod!*' d-Ti w.-artegen het Engelsche Rijk 8i:ij :t hebban hun ncodlottigen te- rugsl.'": op n e i en Alleen van al de mo- gendhe t krgeland op het midden- pu' t eer v. -r politiek en heeft zijn basis m Europa. LngX<t;.d schijnt thans gansch bijzond' r pir p n om groote diensten te bewijzen a n den wereldvrede, maar zulks ;s bcin O' mogelijk daar het zich zelf te serd digtn heelt tegen de dreigen de jevaren uit den wereldoorlog ontspro ten. Maar indien de groote mogendheden zich tegenovei elkaar gedragen gelijk som migen onderden deden op het oogenblik zelf dat net Kellogg-verdrag werd onder- teeker.d, wat is er dan te verwachten van de Staten, groot of klein in 't algemeen, waarvar. er verscheidene verre verwijderd zijn van de gedachte zelf der buiten de wet stelli g van den oorlog Reusachtige brand 1 ns.i n driag is te Gent een on- ger,- ebi ;:e brand uitgebroken in de scheikundige produkten der s Van Eyck, op de Wondel- g'ne :.r ,j de Meulestedabrug. Het vu: r dvn beginne een» groote uit i - w.ir.neer de pompiers ter p t, .nen, stond schier heel het n lichte laai. Een groote ben/met g ;n dc lucht, waardoor vijf w. erg gekwetst werden. Ten v< oaplofting vlogen in eerr n fa! r ek aile ruiten aan f itor verte .eidene werk- li d ,t werden. Een groote viln- k ontploft. Het vuur weid ei ..ug door aangehitst. Aan 1 ll!.i. ,ct ir.eer te der.ken. Ook Llijit Li van u, de iabriek schier niets over dan een puinhoop. De schade is ontzaglijk. Elixir Doyen en Depuratif Vegecuor verwekken nieuw en zuiver bloed. Hoogst aanbevolen aan personen aangedaan door zweren, puisten, brand en jeukingen in 't gezicht of op het lichaam In een woord het beste geneesmiddel tegen baard-en huidziekten te verkrijgen ter APOTHEEK Beverstraat, Ninove. Drama van het wangedrag1 De genaamde Tchan, een jong Anamiet, ingenieur-scheikundige, te Parijs, trouw de 2 jaar geleden met een 16jarig meisje en het koppel betrok een woonst op den Grar.d Montrouge. Al spoedig werd ge keven en getwist omdat de vrouw zich slecht gedroeg en te werk ging als een lichtekooi, terwijl de man zorgzaam en ernstig was. Meermaals verliet de vrouw bet echtelijk dak, keerde telkens terug en werd dan ook met vreugde ontvan gen. Onlang» was zij er opnieuw uit getrokken. Zij kwan Vrijdag terug, 's Namiddags gingen man en vrouw nog uit. B:nst den nacht heeft de Anamiet de ontrouwe met een revolverschot afge maakt. Zaterdag morgen bood zich een vreem deling in het Polieiekommissariaat aan en scheen ten prooi aan de grootste op winding. De agenten meenden eerst te doen te h»bben met een krankzinnige en poogden hem ie bedaren, maar de vreemde liet zich op een stoel zakken, snikte als een kind en deed begrijpen dat hij iemand had gedood. Men ondervroeg hem en hij verklaarde Tchan te heeten en dat hij 's nachts zijn vrouw, na een twist, doodgeschoten had. Na den moord had hij zijn woonst verlaten en heel den nacht in Parijs rond gezworven. Voorbij het kommissariaat i omend, besloot hij zich gevangen te geven. Da policie be gaf zich naar zijn adres en vond er inderdaad de jorge vrouw vermoord te btd liggen. De moordenaar is opgesloten. Bloedige Kermis Maandag avond werd de kermis, te Putte op 't gehucht Grasheide, door een bloedig drama in opschudding ge bracht. Rond 10 ure ware er nog tal rijke verbruikers in de danstent van Louis Van Looy. Tusschen hen bevonden zich de genaamden Frans Oostens, 27 jaar oud, en Frans Liekens, 28 jaar oud, landbouwers, wonende op gemeld ge hucht, doch werkzaam aan den oogst in het Walenland. Zij waren ter gelegen heid van de kermis overgekomen. Er ontstond twist tusschen deze twee man nen, daar Liekens aan Oostens verweet de schuld zijner afdanking te sijn de twisters werden handgemeen. Alfons Liekens, broeder van Frans, kwam in het gevecht tusschen en bracht Oosters messteken toe, waarvan een de linker long doorboorde. Op 't zelfde oogenblik kwamen de gendarmen binnen en hiel den den dader aan. Het slachtoffer werd in de hoeve Petermans gedragen en daar door een geneesheer verzorgd. De toestand van den gekwetste is hopeloos. Alfons Liekens werd Dinsdag naar Mechelen overgebracht en daar ter be schikking van het gerecht, in het ge vang opgeeloten. Een doodrijder De genaamde Honoré Vincent, 37 jaar oud, wor.er.d te Gembloers, die tijdelijk te Auvelais dienst deed als klerk bij de accijnsen, keerde rond 8 1/2 ure 's avonds per velo huiswaarts. De man was nauwe lijks de straat naar Mazy ingereden, toen hij verrast en vermorzeld werd door een auto, die dadelijk de vaart ver dubbelde met ce lantaarns in volle licht en gezien de aanwezigheid van volk op de brug .van Falnuée, de richting in sloeg van St-Martin. De auto vloog over de baan, zoodanig dat de inwoners hun huizen verlieten om toe te zien. De ongelukkige Vincent werd intusschen dood opgenomen, Het parket van Namen En weer bad Godelieve en zocht in den donkeren naar de ranke torenspits, onder wiens hoede ze wist dat het beeld stond van de Moeder van Smarten. - Als 't niet zijn mag, Moederken in den Hemel, dan is 't ook goed. Ik offer dit dan op tot uitboeting van mijn zon den en tot uw meerdere eer en glorie Na die simpele woordekens was ze weerom opgefleurd en stapte wat vlugger door. Ze zouden thuis ongerust worden, omdat 't zoo laat werd. Ze moest voorbij 't hofke gaan waar Gust woonde en van op korten afstand reeds, zag ze door de ruiten een flauw lichtje pinkelen. Hoe meer ze naderde hoj sneller klopte heur hart. Ze kon zich niet uitleggen waarbij d t kwam, maar ze wenschte er zich reeds voorbij. Als er maar niemand buiten komt Als Gust maar niet aan de deur Mengelwerk van "De Dender klok 17 is voor onderzoek ter plaats gekomen en heeft de lijkschouwing bevolen. Het slachtoffer iaat eene vrouw en twee kin deren na. Noodlottige slaapwandel In het kollegie der Seminaristen der priesters van het H. Hart, te Bétharram, is er een schrikkelijk ongeluk gebeurd. Een seminarist van Italiaansche afkomst, op het vierde verdiep slapende, was gekweld door droomen. Hij was in slaapwandel opgestaan. Drocrnende dat hij in de zwemkom van het gesticht ging duikelen, sprong hij door het venster en plofte ten gronde. Op het geroe.v van het slacht» lfer kwam men toegesneld en droeg men den jongeling binnen. Een geneesheei werd ontboden, en deze stelde vast dat er geene hoop op redding meer was. Het slachtoffer ontving de laatste HH. Sakramenten en stief kort nadien. Schrikkelijk Arbeidscngeluk Donderdag namiddag ten 3 ure 3/4 was de aannemer-schilder V..., uit de Nottebohmstraat te Antwerpen, aan de schildering bezig van den straatgevel van het ellegoederenmagazijn Au Tank Van ruyekstraat. Hij stond op een op haalbrug, met een zijner gasten, en wilde met zijne hulp de brug verplaatsen deze hing een weinig boven de eerste verdieping. Plots schoot een der koorden los en het gevaarte sloeg ten gronde. De ongelukkige V... viel met het hoofd op den berduursteen van het gaanpad j en werd bewustelcos opgenomen en sterven naar den kliniek der Kipdorp- vest overgebracht. De schildersgast werd eveneens erg gesteld naar het gasthuis overgebracht. Het parket werd verwittigd en kwam om 5 ure ter plaatse om de noodige vaststellingen te doen. Hêvige Fabrieksbrand Woensdag nacht heeft een geweldige brand het ontzaglijk depot vernield van de fabriek van dwarsliggers en telegraaf palen, opgericht door het Fransche Staatsspoorwegnet nabij de statie van Lanaebia, nevens de spoorlijn van Lison- Calvados naar Lamballe. Meer dan 100.000 dwarsliggers en 6.000 telegraaf palen, alsmede eene hoeveelheid teer en andere produkten zijn de prooi der vlammen geworden. De spoorlijn is op eene lergte van meer dan 300 meters geheel verniehi. De schade overtreft de tien miljoen. van Je Alpen tot aan de Zee moet iedereen bestatigen dat het 60 0/o Citroen Auto's zijn die men tegenkomt. Waarom OMDATgeen enkel merk aan zijn klienteel zooveel voordtelen oplevert Een leger agenten, die al de noodige wisselstukken bezit ten, verkoopen op crediet in 12 maandelijksche betalingen, repara- tien aan prijzen door de Citroër) fabriek vastgesteld. Carrosserieën geheel in staal en zonder geluid, met een weerstandsvermogen zon der weerga. OMDATeenCitroën Auto met al zijn volmaaktheden en zijn veel bijhoorigheden a maal zijn prijs waard is. Expert-Werktuigkundige 26, Steenweg naar Aalst, NIN0VE. Zeiljacht gestolen Tegenwoordig hoort men van aller hande diefstallen, maar dat kwaaddoeners het aandurven er met eene zeiljacht van door te trekken, dat is voorwaar eene zeldzaamheid. En het feit is nochtans Donderdag voorgevallen. Een yacht, metende 'Jm. 20, toehoorend aan den heer George Roossem, wonende Van YVesembeke- straat, te Antwerpen, is spoorloos ver dwenen van hare ankerplaats, vlak voor de garage van de S. R. N. A., De ver dwenen yacht is geheel wit geschilderd, en draagt den naam van Squibs Schippers van binnenkomende mossel- vaartuigen weten te vertellen, dat zij bedoeld» yacht ter hoogte van Saeftingen opgemerkt hebben, maar weten er geen verder nieuws over te geven. Dadelijk werden op bevoegde diensten langs de Schelde verwittigd, om de ver dwenen yacht bij den vaarttocht op de Schelde, tegen te houden. stond. Wat zou hij zeggen, moest hij haar zoo laat en heel alleen voorbij zijn deur zien gaan.,.. Nog kwam ze dichterbij, 't Docht dat er toch iemand op den drempel stond. En inderdaad, daar kwam de gestalte tot in 't midden van den steenweg en keek de richting van 't dorp uit. Godelieve erkende Gust moeder. De oude vrouw stond voorzeker te zien of haar zoon nog r.iet thuis keerde. Toen ze den stap van Godelieve hoorde keek ze be nieuwd om en in den donkeren erkenden de twee vrouwen elkander. 'n Avond, Lize zei Godelieve zacht. - He Godelieve, Gij nog zoo laat Kind, zijt ge niet benauwd 'k Ben wat lang blijven haperen aan 't Kapelleken i zei Godelieve. - Komt ge niet een beetje binnen, kind - Ne» Lize, danke. 'k Moet voort Ia al zou laat. En 'k vrees dat ze thuis ongerust zullen worden. - Gust blijft ook vreg En 'k ben niet al te stout zoo heel alleen. Zondagdienst der Apothekers. Apotheek open van Mijnheer GIERTS, Burchtstraat. Uitstap dep Katholieke Harmonie naar Blankenberghe. De muzikanten en ander» deelnemers reizen met eeu zoogenaamd weekeindkaar- tje. Deze kaarten geven recht op een afshg van 26 0[0 op de heen en terugreis. Zij zijn geldig van Zaterdag tot Maandag avond. De terugreis meet aangevangen worden maandag voor middernacht. Het is dus onnoodig zich voor de reis te doen inschrijven, maar het is geraad zaam zijne kaart op voorhand te halen om den dienst in de statie te vergemakkelij ken. De Harmonie vertrekt Zondag morgen om 7.46. Zij geeft een puik concert van 11 tot 1 ure op de Casinopla: ts. Iedereen is welkem. AANKOMST van vreemde gekeurde en gebaar- Eerstelingen, Krugers, Eigenheimers, Roode Star, Industries, Muizen, Ideal, Blauwe. Wonderbare uitslagen. Vertegenwoordiger PefetfUS Mllo, Burchtdam, 66, Het banket. Het banket der katholieke aesociatie za^ plaats hebben te Sottegem op Zondag 16 Septeinper in de Jor.genspatronagie om een ure dertig. De deelnemers zijn vriendelijk verzocht zich te wilier, laten inschrijven en dit zon der uitstel bij den heer Victor Cassiman, schrijver der katholieke associatie ter stede De bijdrage is vastgesteld op twintig frank. Koninklijke Handboogmaatschappij St. Sebastiaan Op Zondag lOn September iaariijksche St. Corneliusschieling, naar vette Hanen a«n 10 franken de Kilo. De uitleg zal vast gesteld worden den dag der schieting. Be gin ten 2 uur stipt. Het Bestuur. DIEFSTAL. Waarom nog de ricico's loopen van diefstal of brand De Banque d'Alost stelt ter Uwer beschikking BRANDKASTEN, opge steld in overwelfde, gebetonneerde en ge pantserde kelder, gebouwd volgens de laatste technische vereischten, die de VOLSTREKTE VEILIGHEIÜaanbieden tegen gevaar van brand en inbraak. Huurt er een voor eenige centiemen per week tn gij runt gerust slapen en u op reis begeven. 6, Beverstraat. NINOVE, aangesloten bij de BANQUE DE BRUXELI.ES Kapitaal en Reserven 602.500.000 Ik zit hier al 'n geslagen half uur te bid den, puur van schrik, 't Is hier zoo verre van 't dorp weg. Toe komt ge niet een beetje binnen.... Tot als Gust komt, toe... Hij kan U dan naar huis leiden. Alzoo praatte ae oude vrouw en Gode. lieve wist r.iet recht goed wat ze doen zop. Geerne zou ze mee binnen gegaan zijn, maar wat zouden ze thuis wel denken over haar achterblijven. En dan, als vader ooit moest te weten komen dat ze daar binnen geweest was,... Neeë, ze zou liever voort gaan. - Lize mensch ik moet voort, 't I9 moer dan tijd Daar blafte de bandhond. Verveerlijk jankend klonk het over de wijdsche avond- velden en de oude vrouw schrikt». - Vindt ge dat ook niet zoo benauwe lijk, Godelieve... Ik kan er niet aan doen. Maar 'k en durf niet pinnen blijven, ala ik dat hoor. En buiten ook al niet.... Zoo heel alleen voor 'n oud mensch... - Als ik wist dat Gust niet lang meer uitbleef.... - Och ja toe, kom een beetje mee in huis. Ge zult er me zoo 'n plezier mee doen. Toe..., Lavendelstraat, 25, Ninove. Programma van 8 ,9 en 10 Septem. telkens om 8 uur 's avonds, groot en aandoenlijk drama in 'J deelen, Nog maar eenige dagen in Üelgie aan gekomen wordt deze groote film voor de eerste maal in onze stad opgevoerd. Het is een hedendaags drama en om iedereen de gelegenheid te geven htm te komen bewonderen, wordt hij vertoond zonder vermeerdering der pi ijzen. avonturenfilm in 6 deelen Donderdag 15 September Buitengewoon programma drama in 6 deelen PETE MARISSON in de YZERE IVU 1ST Cow-Boy in 2 deelen Een schoon en goed Comfoor in goeden staat, zich te wenden Meerbekeweg, i, Ninove, Ernstige meid wordt gevraagd voor huishouden van twee perso nen, Statiestraat, 58, Ninove. Go§d loon. door iedereen voordeeüg te bekomen om te bouwen; huis, land of grond te koopen; zijn zaken uit te breiden, enz. ALLE GELDLEENINGEN OP HYPOTHEEK Gemak van afbetaling. Gratis inlichtin gen. Landbouwers en werklieden zeer gunstige voorwaarden. Spreekuren 912 en 2-7 's Zondags 9-12. 18, Grear markt, 18 AALST. Studie van Notaris JEAN-RENE VAN ROSSOM, te Ninove, Graanmarkt, 48. De Notaris VAN ROSSOM voornoemd zal op Diinsdag 11 September 1928. Uit ter hand te koop| Stad Ninove 3 gerieflijke Werkmanwoningen, staande en gelegen in de Pamelstraat, nrs 114, 116 en 125. En toen liet 't meisje zich bepraten. Achter Gust 's moeder stapte ze de lage keuken in en ging bij de tafel op een stoel zitten. t Verwonderde haar dat er 't allen kan te aan de muren prentjes van Heiligen hin gen. Op de kast stond onder een glazen stolp een blauw Lieve-Vreuwken, met een monkeiglimlach op de lippen, 't Had zijn handen gevouwen en 't keek al maar door rustig over de bloemige vazen die voor het stolpken stonden. Vlak boven dc schouw, hing een zwart- berookten Kruislievenheer, dif erbarme lijk zijn bloedige armen uitstrekte en alle oogenblikken scheen te willen spreken en Kijk toe mensch. Gij voor wien ik zooveel geleden heb, voor wien ik hier aan dit schandekruia hang, gij ver geet me, erger nog ge vergramt ine en ge tart me. Godelieve keek naar al dio godadienatige voorwerpen en in heur hart votlde ze aen innige blijdschap. Gust moest toch nog zoo slecht niet zijn. Anders had hij Jvoor. zeker zijn moeder geboden die dingen weg te nemen. 't \ti\olgt. ZU é>t U U Di rt IS giiu till (buiten de verantwoordelijkheid der redactie) om r uur nanoen, ter herberg van Madam Wed. Louis Van Laer, te Ninove, Groote Markt, open baarlijk verkoopen Stad Ninove Een Werkmanshui», slaande aan de Oude Kaai (Graanmarkt) gekend ten kadaster wijk B, n.1181a met eene oppervlakte van 60 cent. Bewoond door Mevr. Wed, Fr.Van Impe-Crcm Bewoond door Joieph De Cooman-De Ridder Petrus Geert*-Stevens en De Henau Van BuUele Voor inlichtinhen zich te wenden ter studie van N'otares Van Rossom voornoemd*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 2