Banque Centrale de la Dendre Vermakelijkheden. Klamp IJ vaslc Temt de Vrouwen Het kleine Meisje G E L I) MEUBELEN BEELDEN VAN DEN TIJD. IfooF al urne bankbeaiepkicgen eri geldpiaatsingen Spoedbestellingen Uitslag van den prijskamp HET SCHOOLSCHIP 0? AL DS WEGEN OMDAT zv, gemaakt worden door het machtigste Automobiel fabriek van Europa. Dagelijks wor den er 500 voituren geleverd. OMDAT geen enkel merk aan zijn klimteel zooveel voordeden oplevert Een leger agenten, die al de noodige wisselstukken bezit ten, verkoopen op crediet in 12 maandekjksche betalingen, repara- tien aan prijzen door de Citroerj fabriek vastgesteld. Carrosserieën geheel in staal en zonder geluid, met een weerstandsvermogen zon der weerga. Frans Van Volxem, STAD EN OMLIGGENDE XIAO Burgerlijken Stand Kultu-Jirarbeid ia Vlaanderen CINEMA CENTRAE Cow-Boy met Harry Car^y De Man van Tescico J. A.K. VEHACIiTÉRT Anachronismen ...Neologismen Als de booze slaperigheid me toe!nat, 's Zondags u-at vroeger uil 't bed te spring en, dan ga 'k natuurlijk naar d'eersle mis de beste. En dan zie 'k nog vele mantels, en ook nog vele eendere dingen. Zoo zag ik op r.' zekere Zondag vroeg 'n mantel door de sntuik drijven, ginder ver in de eenzame straat. En wanneer ik u-at dichterbij gekomen a as, dan zag ik iets heel eigenaardigs, heel vreemds..,, 'n mistinguette onder m mantel.... Eltt 't eerste dat in m'n litteraire ge dachte schoot, was 'n litteraire opmerking, n'litterair besluit. Anachronisme en Neologisme in andere worden antiek en.... laaste nieuwigheid. En die vrouwdie daar ter kerke trok, scheen mij 'n weinig Filosoof. Wel ja, waarom souden er tussthen 't zwakke geslacht, ook geen Filosoven hopen. Want heden nog 'n mantel dragen, dat spreekt van trouwe gehechtheid aan de oude tradities, en n calotte dat u-erpt U seffens in den moderne u-ereld. Nochtans, daar n heb ik noch kop noch sieert aangekregen. 't En ts dugeene Filosofische handeling l-an '5 vrouwenkant. 't En is ook de zuivere trouw niet, aan onze Nirtoafsche Vrouwentradities het modernisme..., Maar H geen het zeker was. en 't geen in volle zekerheid mag voorvorUli wor den, is v cl dit dat madame nog al laai opgestaan was, dat ze rechtstreeks naar dt mis moeit gaan dat zo den tijd niet meer had om 'i smoeltje in het fnssckt water, en in t riekende poeder te wrijven, dat ze haar kleed in den duisternis niet kon vinden.... en dar., ongeu-asschtn. half gekamd, heeft ze uis, dm mantel over het hemd gesmeten en zno zag ik ze gaan. Zijn er nog van die Anachronismische Neologismen U. Mor. WENDT U TOT DE toegepast worden. Kort voer het hernemen van den gr»ei wordt in dit laatste geval de grond be werkt, desgevallend de bemesting versterkt met chloorpotasch, over vloedig gebeerd, en zeker eene goede hoeveelheid zwavelzuren ammoniak niet verwaarloosd. INTENSIEVER. Wij vernemen ciat de herinrichting van den dienst der postspoedstukken geëindigd is. De bekomen uitslagen hadden ni#t beier kunnen zijn vermits een speedstuk tegen woordig aijr.e bestemming bereikt soe snel als een gewoon re'zigor. De verzending der p03tspoedstukken werd overal bespoedigd evenals hunne overbrenging in de groot# staties. Deze stukken worden medegenomen door al die treinen en tram» die op de lijnen der vergunde netten rijden, w#t vóór de herinrichting het geval niet wae. Zelfs de autobussen worden gebruikt wanneer er voorde©1 bij is dit vervoermiddel aan te wenden. Wanneer de spoedstukken van gebruike lijke grootte zijn, behoorlijk gefrankeerd en bekleed met de aanwijzing, spoed bestelling, dan mogen zij toevertrouwd worden aan de ontvangers van de buurt- tranis en van aekare autobussen. Deze bedienden gelasten er zich kosteloos mede ze onmiddellijk op hunne bestemming te richten. Deze laatste maatregel is zeer gunstig, bijzonderlijk voor de personen die op den buiten wonen of er tijdelijk ver- blijven op plaatsen waar de brievenvar- zendingcn weinig talrijk en de verbin dingen met een spowrwegstatic redelijk traag en moeilijk zijn. Hij zal oorzeker gewaardeerd worden door dit publiek dat, totnogtoe, weinig of niet kon ge nieten van de groote voerdeelen die door dan dienst der postspoedstukken op alle gebied opgeleverd worden voor de maat schappelijke bedrijvigheid en het maat schappelijk leven. COMICE NINOVE. van ióSetpember 1928. 1< PRIJSKAMP. VEE 1* afdeelingStieren met 2 tanden en meer 1* Goeyers Karei. Meerbeke 2De Clercq Charles. Ninove 2- afdeeling Stieren zonder tanden 1* Persoons \Ve, Appeiterre 2' Van Melkebeek Ómer Ninove 3' De Kegel Charles. id. 4' Haeiterman Rene. id. 5' De Kegel Charles, id. 3- afdeeling Koeien met 6 tanden en meer Eerepnjs, Goeyers Karei, Meerbeke 1* De Kegel Charles, Nino\e 2* Van der Poorten jan-B. id. 3' Beaxar Jan Con. Nader!.ssselt 4* De Keg el Charles, Ninove 5 id. id. id. 6' id. id. id. 7' id. id. id 8* Appelmans Petrus, Meerbeke 9' id. id. id. 10' Van Laere Erans. Ninove 4- afdeeling: Koeien en Veerzen met 4 en 6 tanden Van Paepegem Gustaaf. Ninove 2- Van den Haute Camilla, id. 5- afdeeling Veerzen met hoogstens; 2 tanden 1* De C'ieicq Charles, Ninove 2 Van Melkebeek broeders, id. 3' Van Laere Frans id. A- afdeelingVeerzen zonder tanden 1* Klooster H.H. Harten. Ninove 2* Appelmans Petrus, Meerbeke J- ynant Franc, Oultre 4 De Bruyn Frans, Appeiterre 2t PRIJSKAMP Peerdcn 1* afdeelingMerrien 4 jaar en meer i^et reeds provincieprijs 1' Berlergëe Alfons. Aspelaere 2* Haeiterman René, Ninove 3* Van den Haute Camiile, id. 4" Berlengëe Alfons, Acpeiaere 2 afdeelirgMerrien 4 jaar en meer zonder provincieprijs 1* De Ciercq Charlt», Ninove 2* Cobbaut Alfred, Oultre 3" Van den Haute Camilla, Ninove 4 Van Melkebeek Breedera, id 5* Van den Haute Camiile. id. 3- afdeel ineMerrien van 3 tot 4 ja&r met provincieprys Cosyns Paul, Meerbeke 2 Van Adorp Hector Appeiterre 3' Cosyr.s Joseph, Pollaere 4* afdeelirg Merrien van 3 tot 4 jaar, zender provincieprijs 1' Van Adorp Hector. Appeiterre 2- Haeiterman Julea. Ninove 5- afdee.ingMerrien van 2 jaar, zonder provincieprijs 1. Van Adorp Hector, Appeiterre 2* Van den Haute Camiile, Ninove 3" Haeiterman Rend, id. 4 Torrekens We Remy, Appeiterre 6- afdeeling Merrieveulen geboren in 1927 1* Van Acker Pharai'ldis, Ninove 2' Wynant Frans. Oultre 3' Cosyns Joseph. Pollaere 4- Van Acker Pharai'ldis, Ninove 7- afdeelingAchttienmaanders en Hengstenveulens geboren in 1927 1" Van Melkebeek broeders, Ninove 8* afdeeling Merrieveul«ns geborc.i in 1928 1' D6 Clercq Charles, Ninove 2- De Vuyst Philemon, Oultre 3" Goessens Philemon, id. 4 De Vos Emiel, Pollaere 5' Van Melkebeek Broeders, Ninove 6' Van Adorp Hector, Appeiterre 9- afdeelingHengstenveulens geboren in 1928 1' Cosyns Paul. Meerbeke 2' Berlengëe Alfons, Aspelaere 3' Cosyrs Paul, Meerbeke 4' Van Melkebeek Breeders. Ninove 5- Cosyns Paul. Meerbeke fl- Matthys Cyriel, Oultre 3' PRIJSkAMP Loten van 5 koeien en 1 stier 1* De Kegel Charks, Ninove 2' id. id. id. 4' PRIJSKAMP 1* afdeeling; Beers 1* Van Cauwenbcrghe Eug- Ninove 2' afdeeling Zeugen 1' Van Cauwenberghe Eug. Ninove 2* id. id. id. EEREP RIJZEN Aan deze die meest bijgedragen heb ben tot wel gelukken van den prijskamp Van den Haute Camille. Ninove Van Melkebeek Broeders, id. De Kegel Charles, id. Namens liet Cornice De Secretaris, De Voorzitter. I*. Beeckman, Paul Cosyns. Het cpliggen schoolschip Comte de Smet de Nayer sinds I1122 in dt haven un Oostende gemeerd, zal voorloopig naar Antwerpen, zijn eerste tehuishaven overgebracht worden. Het schip heelt Maandag 17 dezer Oostende verL.ten en is denzelfden dag te Antwer pen aangekomen. Het zal dienst doen ais internaat voor de ka- detten van het eerste jaar die de kursussen der Hoogeie zeevaart school van Antwerpen volgen. Het gansch herstelde school- j schip L'Avenir zal in October aan staande onder zeil gaan voor een nog onbekende bestemming. Op het ingangsexamtn dat op 17 dezer te Antwerpen plaats had werden meer dan 70 kandidaten ingeschreven. Deze nieuwe pro motie belooft zeer talrijk te zijn. van de Alpen tot aan de Zee moet iedereen besiatigen dat het 00 0 j» Citroen Auto's zijn die men tegenkomt. Waarom OMDATesr-Citroën Auto met al zijn volmaaktheden en zijn veel bij.ioorigheden maal zijn prijs waard is. Agent-Verdeeler Expert-Werktuigkundige 26, Steenweg-naar Aalst. NINOVE. Zondagdienst der Apothekers Apotheek open va Mijnheer DE RUWER, Beverstraat. Moeders. Wilt gij blozende en levendige kinderen geeft hu Ener Siroop of SarcogDbine beiden zijn opgemaakt met verdikt ossen bloed en uiterst aangenaam van smaak. Zij geven kracht en gezondheid, zullen u vele z;ekten sparen en toelaten fier te zijn op uw dierbaar kroost. Eenig depot APOTHEEK Jos. 0e fiuyver, Beverstraat, Ninove. Schoolzaken College. We vernemen met genoegen dat op het laatste examen van Linde Lagere Studiën, de volgei de elf leerlingen van het Bis schoppelijk College, het diploma behaal den De Coen Robert, Aipslaere, De Cooman Albert Oultre. De Cooman Jules Ninove, Goessens Victor Afpdaere, Praei Eugeen Iddergem, Vander N iepen Jan Denderleeuw, Van Uerreweghen Gerard Pamel, Van Lierde Albert Grimmingen, Van Nuffel René Pamel, Van Schoors Albert Grimmingen. Van V\ anzele An gust Ninove. Acht dezer leerlingen slaa-den daarbij nog in de nietverpiicr.tcr.de proel over het Frar.sch en kregen ce bijzondere vermel ding voor de Franscke mal. Hartelijk profi8iat aan bekroonde leer lingen «n leeraars voor dien zeer verheu- Sij overlast van kopij S een bijdrage over de kermis van t Echte Koe kei berg ver schoven tot volgenden Zondag. genden uitslag, alsmen weet dat er zich van 't College juist 11 leerlingen aanboden en er over 't gansche kanton op 8A kandi 'aten maar )5diploma's en hoep en al l lbijzon- dere vermeldingen zijn voor het franse Uitslag der balonnenwedstrijd 1928 van Kermis Koeipoortstraat 1 Jeanne Van Eeckboudt lü»3 Neustadt Duitschland. 2 Benoit D'Haeseleer 1050 Stadthagen Duitschland. 3 Leon Herregodts 1029 Münster Duitschland. 4 Lena Geerts 1055 Amesbiiren l uitsch, 5 Hilda A'ents IOC Perrich id. Rosa Walravens 10 '5 Gelderen id. 4 Helena Va: der Biest 1023 Cióve id. 8 Simo» e Bcele lo.'tff Oeffeld Holland Albert Vander IJaeger Io7G Asttn id. 10 Ro7. Verm.-ulen 1047 Ammel ia. De prijzen mogen van heden afge- haala worden in de drukkerij-boekhandel Luysterman-Lernaire. AAN KOMST van vreemde gekeurde en gebaar- bonte PLANTAARDAP PELEN zooals herstelingen, Krugers, Eigenheimers, Roode Star, Industries, Muizen. Idea). Blauwe. W onderbare uiislagen- Vertegenwoord ger Petrus Milo, Burchtdam, <56, fin onzen Beiaard? De beiaard zong zoo schoon hij uoi en 't was toch zijn schuld riet dat hij niet schooner zong. Ik ben op inlichtingen uit getrokken maar niemand wist mij e ver tellen waarom onzen beiaard gezwegen heeft en blijft zwijgen. Wij kunnen du» niet doen dan gissen waarom het niet meer regent op den toren van on* stad huis. Zou onze beiaard misschien be schaamd ziir over het gebrek aan initia tief vai dezen die order i.trr. de zaken re- grien of trachten te regeien Is het omdat C luister en de vreugde der wok feesten ö;e den oflïcieele kermis overtreffen Het :s misschien wei cm dat er zooveel lamper. springen op de straat en /e b,;- tijds niet verva-gen wordtn ofwel om. dat het schoon Matadi verstoken wordt achter de planken van de Union-Al' met- t.ère en stilaan ten verloren hoek gaat wor den Hst is ook joea mogelijk st i ij n et opgewonden wordt en dan ligt de schuld aan wien Alio mar.nr- van het bestuur, de handen uit de m«u\v#r, en z rt wat er zooai te doen s i n terwijl we nu toch het oude liedje vergeten zijn zet er een ndere op. hetzij van blaa patatten cf ge;r®i' ba maar ne keer iets dat op geeft En moet hot i: wat kos ten wel g derkt dat er zooveel verspild wordt terwijl de beiaard iets is en het eenigste d-»t eer. greintje leven werpt in onze stille doode stéë EGO. Davidsfonds Afdeeling Ninove Deze week zijn aan onze leden het b-e en het 4 boek voor dit jaar be-teld geworden. Mie Ik: van H. Blondtei en Cirntus- honing van ar Vlierberghe. Het 5-! boek za! weldra volgen. iVie de verschenen boeken voor het loopende aar nog wil hebben, late zich rap i se r ven b Ph. Coppers, Schrii- ver. Bijdrage 12,5 fr. Brand. Verzek'-t uwe akten, waarden en ju- weelen tegen brand en diefstal door voor EENIGE CENTIEMEN PER v'v EEK. eer.e brandkast te huren in de Banque d'AIost 6. Beverstraat. NINOVE. aarges oter bij de BANQUE DE BPUXELt ES Kapitaal er Reserve?. 602.500 000 van 14 tot en met 20 September. GEBOORTEN Mannelijk 2 - Vrouwelijk: 1 HUWELIJKEN Maurice Roeland, bediende met Juliana De P, ck, z. b. beiden wonende te Ninove. OVERLIJDEN? Petrus rans Lauwaert, dienstknecht te Ninove overleden te Nedeibr&kel. Juliz.Philippina Steenhout, echtg. Ric hard Walckiers, overleden te Aalst. Drie kinderen onder de zes maand. P it De Standaard knippen we het vol gende uit een hoofdartikel van de hand van Jan Boon, over het Vlaamsche Volks- :ooneei. Toen Kamiel Huy»mans minister van kunsten en wetenschappen wss ver eende hij 15.0<X) frank toelage san het «Theatre du Marais» van Jules I'elacre. dat in art'stiek opzicht bu tengewo<m ver- dienstrijk was. alhoewel toch niet ver dienstelijker dan het Vlaamsche Volkstoo- neel, pr dat dan toch een burgerlijke en persoonlijke onderr.emir g wes; het VI. olkstoonoel met zijn grootsche«p»che eociale oeteekenis, optredend met een echt (buiten de ver.intwooidi 1 ijkhc-id der redactie) Lavendelstraat, 25. Ninove. Programma van "22, "la en 2iSept. telkens om 8 uur 's avonds, Het grootste succes van Monty Banks (Byg) Ploum in in 7 dc-elen in li deden komiek in "2 deelen Donderdag ^7 September Comedie in (i deelen - Succeslilm Cow-Boy in 5 deelen Komiek in 2 deelen Deze filmer, zullen begeleid worden door een buitengewoon orkest. national rapertorium, per jaar in een '00 tal p aatsen. voor een publiek dat op na genoeg 175.000 mansebtn U't alle star,d«n ma- worden geschat, w as Kamiel Huvi- .Tians slechts 5 i *00 frank waard er, het iaar nadien schrapte 1 ij de subside en verleende die dan toch maar met aller hande tusichenkomsten. Koddig ij wel het f«'t dat minister Vauthier er moest tuascl en komen om die subsidie van Kun sten en\Vet«nschapperi tot 15.O00 fr te ver honger, oc r de teksten op de zoogenaamde open'; are vermakelijkheden, f De off ci- eale of semi-off.cieele se' ouwburgen v»n Brus.il, Antwerp#?, Gent, d'lenen slee' is e«n klein gedeelte der rijkstaks op te bren gen. Het V!. Volkstooneel rroest o.a. te A ntwerpen en Gent de volledige taks be ta,en zonder een cent vermirderirg. het zelfde percent taks dus aan zim volksver- •delend werk als dit geeisc- t op de «open bare rmakelijkheden uit de Moulin Rouge d# Scala de Gaité enz. Op sommige vertooningen te Antwerpen werd verleden jaar tot elfhonderd frank be taald Zetter heeft het VI. Voikstconeel niet hat or.dehoud \*n «en eigen Theaterge bouw te bekostigen maar daarentegen hea't het de zwaardere lesten te dragen voortipruiterd uit i) Huur van kantoren te Brusse; 2 Huur van ate iter voor decors 3; huur van bersplaajs-n voor kostuums, benoodigd! ed-n, doeken enz 4) huur van 3 repetitie lokalen een te Brussel, «en te Antwerpen en aen te Gent. de abcnn#- meuten der spelers voor het geheele spaor- wegnet, voor het geheele jaar; f>) b«t Ie- vetisonderhou I der spelers op re's 'eetma len. nachtverb'ijf. vergoedingen 7) de huur der schouwburgzalen voor opvoerin gen. Er werd vei leden jaar aan zakera tafel» vervolg op bijvoegsel. door iedereen voordeehg te bekomen om te bouwen; huis. land of grond te koopen; zijn zaken uitte breiden, enz. ALLE GELDLEFNINGEN OP HYPOTHEEK Gen.a,: var. afbetaling. Gratis inlichlin- ger Lar.d ;,ouwers en v erklieden aeet tU' --.tige voorwaarden. Spreekuren 912 er, 2-7 's Zondags 'J-J2. 1», Uraar markt, 18 AAL5T Openbare Verkooping van te Oultre. De Deurwaarder I)E BACKER te Ni nove, zal namers en aan de wooriet van Mevrouw Weduwe Trouet Beeckman, te Oultre Dorp. op Maandag 24 Septem ber 1928, om i uur stipt nanoen, open» baarli]k verkoopen Merbe's: Salong .rnin nr Stijl Louis XV be staar.-i- in Canapé, twee zeteis, twee stoelen, :epe, kaders. Volledige eelplaate Stijl renaio- sancr bestaande in groot ën schoon buffet in notelaren hout, coulisstuiel met drie planken, sr'«evl. res «toelen. (overtrek in leder ard' ue tafri, schildetijen, kachel godin met aar.h-j ;derd vuur (feu continu.) Vo.ieaipe slaapkamer hr taande in: bedstede met ressort, matras en hoofdkussens, stoelen, l*\abof nachttafel in acajou. erderivier sciioone bedesteden met ressort mr.tr:.ssen er hoofdkussens, buffeten tafels in eiaen tiont, kassen, stoelen printen, beelden, enz., enz. Keu uengeriefComfoor 'cuisinière in witte steentjes/ potten, tellooren, pannen, r.cmmen,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 2