Bank Nagelaacktrs Fils C" Cd.Vander OOGZIEKTEN PERDAENS PROVE D' DU FOUR 'T WOU UT W1MLB DE SCHEPPER Gezusters ED. VAN DEN BOSSCHE en ZOON 5 z BOUWMATERIALEN Em. CASSIMAN-VAN LANDÜYT fSjlC JulesSuenaert-De prych A.C.E.C A-C-E-C. Zaailanden en Meersch Graanmarkt, 39. cc Electkrieek Verlichtingen sn plaatsen van Motoren Magazijn van Lusters, Nacbtafel- en Pianolampen tfolkomene zekerheid Stipste geheimhouding van gemaakte Kleederen LAM) HOU Vroed vrouw Hypotheek leen ingen Zaaiinaehieiien, Maain?acliienen, Vetstrooiers LE DISK Mekanieke Verwerij Nieuwwasscherij IN DEN REGENBOOG wordt kinnen kort overgebracht naar de GROOTE MARKT, nevens het Stadhuis, (oud huis Notaris Rcns). flrusselstraal, 9, Ninove. Tel. 127. reu Treanche-CaulGabar tine o/ Impermeable ÏUirchldani, 119, Ninove. Vak en Nijverheidsscholen Kardinal Mercier,, 0 Beverstraat, *"20, NINOVE, Tel. 26 Alle soorten van Matrassen. m m z WOUIANDEL in 't groot on in 't klein. ih* wsï Gegolfde en platte Platen Schaliën HUIS Algemeen depot der Motoren Nijveraars en Landbouwers MATIG a PÜN/- I Gediplom Pollacrckas Kuisch in 48 uren. - STOPPEN, PERSEN Rouw in 12 ur»». Oogmeester, Raadplegingen te Ninove alle \YOENSI»A<ïRN van I lot 4,oG ure namiddag, J Lü <1 3 Gatmi e^clers nevens de apotheek De Ruyver. Gediplomeerd Technisch Electricierj iiurclilstraat, II, inove. Alle ondernemingen vap Spoedit2P hot!inning. Gesticht in 1747 32, Bkzestraat, NINOVE. Sprenkdraad n" 38. vergoedt franco commissie Rekeningen op zicht 3 ojo IDlfinaandel jksche reken. 4y75 (ver- Op (i maanden datum vrij van alle taksen 0[() Interest betaald op voorhand. Dijrsdag 16 October 192S Uit ter hand te koop. Stad Ninove 3 gerieflijke Werkmanwoningen, staande en gelegen in de Pamelstraat. r.rs 114, 116 en 125. Studie van Meester COSYNS, Notaris te Meerbeke. VILLA m«t afhang'tcndheden tuin en boom gaard te Meerbeke, Steenweg op Edingen. Maandag 8 Octobdr 1928 WOONHUIS EEN HUISSTEDE HUIS vraagt goede kleermakers voor Vestons en pardessus Werk verzekerd gansch het jaar. Zich aanbieden met staal den Donderdag morgen om 1/2 uur, ter herberg van Mejuller Maria Van Droojjanbroeck, Graanmarkt, 2<>, Ninove. Mevrouw Joannes VAN ROSSEM, Steenweg Denderhautem, 13, Ninove, is gediplomeerde vroedvrouw en stelt zich ten dienste van eenieder. MEUBELVEILING Zondag- 30 September 1928. Studie van den Notaris Edgard Van Oudenhovs, te Denderhautem. te Denderhautem, Nieuwerkerken en Denderleeuw. Dindsdag- 8 October 1928, UIT THR HAND TE KOOP verscheidene nieuwgebouwde en andere HANDELSHUIZEN Burgerhuizen en Werkmanswoningen op het Dorp, aan de Kauterbaan, Statiestraat en aan de kasseide naar W elle, allen ge staan le Denderleeuw. Verscheidene porceelen LAND, bouw gronden, weiden en nijverheidsgronden te Denderleeuw en Liedekerke, namentlijk drij weiden met eene respectievelijke op pervlakte van 2 h. 28 aren, '2 h. bi aren «n 8 h. 22 aren 68 cent. Voor verdere inlichtingen wende men lich ten kantore van den Notaris Edgard VAN OUDEN HOVE, te Denderhautem. voor 't bouwen en koopen van Huizen, Landen en alle Eigendommen Matige interest en groot gemak van afkorting Verkoop van Hypotheekobligatien 5 en 6 0\Q intrest terugbetaalbaar op korten termijn. Deftige AGENTEN gevraagd in iedere gemeente. Hoog loon. Voor verdere inlichtingen schrijven naar het bureel Burgemeestersplaats. 9, AALST Melkontroomers. Mekanieke Melkmachienen, en*. Men verft en kuischt aan BIJHUIZEN Aalst, Leopoldstraat, 2. Brussel. Georges Lecicrcqstraat, 101 Denderleeuw, Plaats. Denderhautem, Molenstraat. Geeraerdsbergen, Grootestraat, 61. Herne, Kapellestraat. Nederbrakel, Plaats Neignem, Plaats. Ternath, Plaats. meest voordeelige prijzen. Alle Kleedingstukken, Hoeden, Mutsen, Pelsen, Tapijten, Dra- perijen, Gordijen, Stores, Zat«l», Sargien, enz. Altijd 20 Oio beterkoop dan eldtr» Men haalt en bestelt ten huize. De schoone dagen zijn verdwenen en met hun de lichte kleederen, nu moet iedereen zich trachten te beschutten tegen het gure winter seizoen en niets is gemakkelijker, daarvoor dan zich te voorzien van welke gij altijd zult vinden, zoo voor mans, vrouwen en kinderen, bij 17, Lambertmontlaan. Schaèrbeek. Metaalbewerking, Electriciteit en Radio, Houtbewerking. Wetenschappelijk en praktisch onderricht Officieeie diplomas P g-schoolheropening op 17 September Avondschoolopening op 1 October' Bijzondere afdethng toor atttogole telers op ning op 4 October Prospectus op aanvraag. Inschrijvingen alle werkdagen van 9 tot 12 en van '2 tot t» ure. -1 896-'! 928 Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen. Stores op maat en gemaakt, Stoorgoed in alle breeden, Gewone Kant, Brugsche Kant, Franjen in alle kleuren, Cretonnen, Satinetten, Sargiën, Bedspreien, Tafel Vloer- en Traptapijten, Toil-cirée, Linoleum, Balatum, Matten, Carpetten, Matrasgoed, Engelsche en Kin derbedden, enz. enz. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. GROOT K1.E1NT ONDERNEMER Langemuntstraat, 10, Ninove. voor hangars en schuren. voor dakbedekkingen Ciment, Kalk, Pannen, Stetn, Buizen, Latten, Faience, Rhiinzand, Gravier Zand per wagon of per kar. J V n H IFI 1( E i-Rijy.i N 4» Overgroote keus in Glazen en porceleinerj Abat-Jours Strijkijzers en alltrhar de Electrieksche Verwarmingtoestelle. (\tilier Constrution Electrique Charleroi) Vermindert uwen hardarbeid en bemint uw prt hjt, Voor uwe drijfkracht gebiuiktae MOTOR Het best gekende Merk. VtT/FU'dd w. i k 2 hierna en M. Norbert De Schepper west M. Le opold De Schepper, en de maatschappij De Schepper, gezusters.» Thans nog bewoond door M. Jos. Stockmans.- Beschikbaar korts na de verknoping. Tweede koop. Hen Rurge; shuts met koer, Ach tergebouwen ruime Magazijnen en stal, staande en gelegen aan de Brusselstiaat,gekend ten kadas ter wijk B. nummers i466A/deel I467B deel en 1468gmot vulgeDs meting 02 aren 2l centi aren, palende oost de Brusselstraat en den Burcht- dam, zuid M Norbert De Schepper west en noord koop I. Ingebruiktreding van het huis, onmiddeltjk; en van het overige >als gezegd voor koop I. Voor bezichtiging wende men zich der studie van Notaris VAN ROSSOM, te Ninove. Graan markt, J'. alwaar aan de Liefhebbers eene schrif telijke toelating zal afgeleverd worden. Hnkele Zitdag Om 2 uur nanoen, in het «1 Hotel de 1' Ltoile bij M. Aug. De Munt, te Ninove. Statiejdein, Bewoond door Jcseph T e Coonian-De Ridder Petrus Geerts-Stevens en De flenat'. Van Butsele Voor inlichtinhen zich te wenden ter studie van Notares Van Rossom voornoemd; UITTERHAND TE KOOP Gemeente Appelterre-Eychem. Een Hofstede met hangars, schuur, stallingen en land, staande en gelegen ter plaatse genaamd Beerenhoek, groot volgens meting 20 aren 84 centiaren. In gebruik bij den verkooper M. Richart Mer- tens-Van Eesbeek, tot 2 maanden na de toe- wieling. Verdeeld in 3 loten, UITTERHAND TE KOOP Gemeente Okegem. Een zeer gerieflijk WOONHUIS, met 2 siaap- kemers. zolder, keikers. bergplaats, schuur^ met stalling en tuin, staande en gelegen aan de Katte- straat, nr 44, groot volgens titel <12 aren 45 centia r#n, palende noord de straat, oost Alfons Van Der Bist, zuid en west, Mevr. Wed. Couck-Vanden- bergbe. Ingebruiktreding, drie maanden na de verkoo- ping. OPENBARE VERKOOPING eener niewgebouwde De Notaris COSYNS te Meerbeke, zal open baarlijk verkoopen Gemeente Meerbeke Eene nieuw gebouwde villa, bevattende 3 plaat, nen met verandah op het gelijkvloers, vijf boven kamers, zolder, waschkelder roet regenwaterput, koolkelder garage van 5X 3 m 20 tuin, boom gaard gansch onihaagd met circa 4o fruitboomen en modern kiekenhok van 8 m. 4 m 60, gestaan en gelegen aan den Steenweg van Ninove op Edingen, nabij de nieuwe kerk van d n Burcht- dam, gekadastreerd sectie A n- 41 r e, inhoudende 13 aren 63 centiaren, palende oost den steenweg, zuid en west de Stierstraat en noord M. Jean Van Vaerenbergh. Dees goed is bewoond door den eigenaar, M. Charles Beazar, en mag door de liefhebbers aile namiddagen bezichtigd worden. Het is ge legen naby de tramhalt der lijnen Ninove- Brussel en Ninove-Halle, en verlicht met electrici- leit. Enkele Zitdag om 2 ure namiddag, te Ninove, in 't Hotel de 1 Etoile, Statiepiein, gehouden door den heer August De Mont. Men wendezich ter studie van bovengenoemden Notaris Cosyns, voor den aankoop van een schoon met afhangendheden van stallingen, schuur, bak oven en steenput, te Lietïeringen in 't Dorp, groot O3 aren 7O centiaren. Laatst bewoond door den verkooper M. Gust, Marquehrtucq, gewezen Koster. met afhangendheden van stallingen, schuur, steenput en medeguande erve, gestaan en gelegen aan de Neckêrsputstraat te Pollaere, groot 5 aren 87 centiaren. De Deurwaarder LEON PEYNE te Ninove, zal namens Alfons Larov te Ninove,Brusselstraat 188, openbaarlijk verkoopen op om 2 l|2 ure namiddag, de volgende roerend» voorwerpen zich bevindende in gemelde woons Coiffeursmobilair, bestaande uit lavabo met spiege!»t twee zetels, «iutalraam, ka.- met ipiegels e» glazen étagère, bank, drooger, plankenvloer, "verders komfoor, ijzeren afsluiting, boon staken. akkeralem, en meer andere gerieven. OPENBARE VERKOOPING van De Notaris Edgard VAN OL DENHOV E ver blijvende te 1 lenderhautero, zal met t.isschen- komst van den Notaris WALRANE te Dender- monde, oper.basr verkoopen GEMEENTE DENDERHAUTEM Koop 1.Een perceel and op het Blokkeveld sectie B. nr SI met eene grootte van 18 aren. In huur bij Romain De Winter. Koop 2 Een perceel Lar.d op Blokkeveld, sectie B. nr 223. met eene grootte van 23 a. 10 c. In huur bij Romain De Winter. Koop 3.Een pevoeel Land op Blokkeveld, sectie B, nr 222, met eene grootte van 31 a 60 c, Gebruikt als hiervoren. Koop 4. Een perceel Land in den Vondelen, sectie h, nr i7, groot 20 aren SO cent. Gebruikt als hiervoren. Gemeente Nieuwerkerken Koppo. Een perceel Land sectie B. nr lr04, groot 12 aren CO ceni. Gebruikt door Jozet Tas. Gemeente Denderleeuw Koop 6.— Een perceel Meersch, sectie A, num. 1226c, groot jiï aren Torent. Gebruikt door de kinderen van Pieter Asscherickx, Enkele Zitdag om 4 u namiddag, ter herberg van Fr Schouppe, te Denderhautem, Vendelen. A.MCLOTTEI lafLMBlOüX lipil—T VOLI-EZEELE, PlaetS. O 3 13 yp~. WVWUWVW sjffi m

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 5