Si L OPGEPAST' De samenstelling van onze Tooneelbonden AMNESTIE SSechls voor slechts voor Zaterdag 5, Zondag l en Maandag 3 Noveinber, le 7 i[> u.'s avonds - j w vi5 dagen KOMT 7IPN Monsler-pregramma 20 Nummers 25 Paarden KOMT ZIEN PBIJZES DER PliATSM:I ft. 0/r. - S/r. - 10/r. - foutafafee. Twoede Jaar Nr 45 Prijs per nummer 2a centiemen. Ninove 4 November 1928 Katholiek Vlaamse,li ca Weekblad R. iUYSTÊRMA.N-t&WAIRg Het Pensioen der Bedienden, Vertrek Schoolsckip L AVENIR slaat zijne te turn alhier op ter Groote Markt en geeft op Zondag te 3 uur L)A(j\ hïOOOMVG w\ n Wijd-en-zijd beroemd drama uit het Hollandsche Marineleven KANTON NNOVE VOOR HET Pnstcheckrekepi"»- m Luysterman n- 1862.54) Drukker-Uitgever NI^OVE, Koeipoort-straat, 10, NINQVE Abonnementsprijs 3 maanden fr- -^,50 6 maanden 6,50 I jaar 12,50 Aankondigingen Geuone per regei 1 L'. dikwijls te herhalen vol gers overeenkomst. Heel over kort, in onze stad, wordt opgevoerd HET REUZENSUCCES tusschen een christen *.r beider uit i Aalsten een uit Ninove, bijvoor- beeld Nog eens, dit alles is me niet recht duidelijk. Maar laat onsliever even nagaan wat al nadeden er voortvloeien voor sommige van deze tooneel- maatschappijen, om niet te zeggen, voor alle gilden waar er niet met vrouwvolk mag gespeeld worden. Eerst en vooral is daai de las tige keuze van stukken, stukken uitsuitend voor mannenrollen wor den een zeldzaamheid <-n dat is trouwens goed te begrijpen. Vlaan deren telt haast geen schrijvers meer die zulke werken vooitbren- Ik wil hier vooraf verklaren dat deze bijdrage niet in zoo'n zin werd gesteld dat ze een beknibbeling, een hekeling wil zijn van zekere maatregelen die getroffen werden door onze geestelijke overheid in verband met al de of niet gemeng de samenstelling van onze too neelbonden. Wat volgt zijn slechts enkele losse beschouwingen die helpen moeten om den toestand - ia.rig niet klaar onder dit opzicht - eens definitief onder oogen te zien. Het gaat hier vooral om de too- netlgilden gesticht in den schoot van de Kristen - Werkersverbon den. Als ik het goed voorheb be- staat er vanwege dc hoogere gees telijke overheid verbod om - in de tooneelbonden van de Klisten Werkliedenverbonden, waar een priester aan 't hoold staat, oi proost is - tooneelstukken op te voeren, met gemengde rollen. Uitzondering nochtans werd ge maakt voor deze gilden waar, voor het stellen van verbod, reeds met vrouwenrollen werd gespeeld. Uit zondering kan ook nog, op aan spraak, verkregen worden in bi- zordere gevallen en bij opvoering van katholieke mysteriespelen. Ik moet eerlijk bekennen dat die eerste uitzondering moeilijk te begrijpen valt. In een meer cian een milieu - tooneelmilieu natuur lijk - heb ik deze opmerking reeds gehoord. Wat wordt er immers met het verbod beoogd. oor mij is het niet heelemaal duidelijk, maar 't lijkt er veel op als zou er hier vrees bestaan voor de gevaren die bij het samenspel van jongens en meisjes kunnen oprijzen. Maai, bestaan die zelfde gevaren dan met - als ze bestaan eerst en vooral - in kringen die met gemengde rollen spelen, maar dit reeds deden voor het van-kracht - worden van rod eer gemtld verbod. En in de ver onderstelling dat die gevaren toch werkelijk zouden bestaan, zijn ze min te duchten in mysteriespelen dan in de zoogenaamde wereldsche too neelstukken Nog eens het is me niet heel duidelijk. Ik ben in de gelegenheid ge weest jarenlang deel uit te maken van meer dan een tooneelgilde dte gemengd was en ik durf het hier luidop bevestigen dat ik nooit o nooit i«ts gezien of gehoord heb dat aanstoot zou geven. Hoe zou het trouwens kunnen Misschien zullen er gevonden worden d.e zullen beweren dat dit komt dooi mijn onkunde over die gevaren, mijne onwetendheid, mijne goede goede maening, mijn goeden wil, maar dan kan ik toch antwoorden met deze nuchtere opmeiking Wie - jongen of meisje uit een gemengde tooneelmaatschappij - kwaad wil bedrijven, doet dit niet in tooneelgilde, maar wel ei buiten en dat is dan tcch niet uit oorzaak van hun deelnemen aan deze tooneelgilde Anderzijds is er nog wat anders dat wel heel onduidelijk lijkt. Hoe komt het dat in andere centra.- Aalst, Geeraardsbergen e a. nog - in dezelfde middens,, met toelating van de geestelijke overheid, met hun medehulp zelf. aan gemengd tooneel wordt gedaan, en dater uit zondering moet gemaakt voor an- dsre middens, waar de toestand toch net eender is,integer deel waar meer noodzakelijkheid wordt ge voeld tot gemengd tooneel. waar - buiten de tooneelbonden - aan leid! ng bestaat tot het kwaad dan in eerstgenoemde plaatsen en waar een tooneelbond dus toch een doel treffend verweermiddel blijkt te zijn Hoe moeten onze werklieden gaan denken als ze 't verschil van toepassing even nagaan. Zijn zij, waar aan geen gemengd tooneel MAGgedaan worden,nietevengoed alsdeze waar er WEI- aan gedaan wordt Welk verschil bestaat er gen. eerstens omQtt het afzetge bied met den dag kleiner wordt en ten tweede omdat het publiek v.tn dag tot dag 'lasiiger e.i moeilijker en veeleischender wordt en dat bij I een stuk waar het bizopd"'ste ele- j ment van de samenlevir»g-de vrouw j - dit is ontegensprekz ijk waar uitgeschakeld blijft, wei; ig lust tot opkomst betoont Onze tijd is'ten moderne lijd, ook op tooneelgebied 't Beste be wijs daarvoor is den gestagen ontwikkelingar.g van het kathoiie.r tooneelrcnouveau in Vlaanderen. Stukken als Een varV-n met Twee Hespen Een gelukkig ongeluk Jochen Pezel, wat ben- je voor een ezel Rommelaar 'en Bommelaar» en andere a la Van Poene, vinden bij het publiek "•een ingang meer, en zoo zien we dat een toor.eelafdeelir.g hoe ieverig, hoe productief ze ook moge wezen i a de lastige en moeilijke taak v. n den keus van hun stuk veelal moeten spelen voor een volle zaal stoelen. Een tweede nadeel dat uit net eeiste voortvloeit is het blijven de mannelijke tooneelgilde, op het gebied van kunst en vooruit gang in het tooneelleven. Hoe kan het ook anders. Onze tegen woordige schrijvei senkele zeld zame uitzonderingen na ver gapen zich niet meer aan stukken waarvan de personale alleen man nen zijn, of alleen vrouwen en zoo komt daaruit noodzakelijk voort dat de tooneelgilden die niet gemengd zijn zoeken moeten tus schen een rommelzoo van stuiken geschreven voor den oorlog, of voor het intreden der verjon gingskuur van het tooneelleven in Vlaanderen en die ten over staan ven de moderne piuductie en net huidige repertorium echte., blijven te wezen. Vervolgt. To Neel. teie opbrengst van de gestorte kapitalen te bekomen, daar de bedienden oordeelen dat de intrest van 4 t.h. onvoldoende is. De minister heeft aan zijne diensten ge. vraagd van te zorgen dat het wetsont werp zoo spoedig mogelijk zou kunnen neergelegd worden. diaken leege staan dus achtei uitgaan van M. de min:ster Heymar.s zal. binnen k' rt, in h-t Par'emer.t eer, wetsontwerp neerleggen, tot wijziging der van kracht zijnde wet die het pensioen voor Je be dien ie regelt. Men zal zich herin .eren dat deze wet t t hevige b twistingen aan leiding geeven heeft, die nameujk in den Senaat uiting vonden. Er werd daar door het goevernement een onderzoek ge- oper.d om het oordeel van de belangheb bende te kenner. Het nieuw wetsontwerp houdt rekening van de uitslagen van dil referendum. In alle geval, do regeering is niet van zin ie',.-, te v.rar.derer. aar. de groote grond- be. inselen waarop de van kracht zijnde wet rust verplichtende verzekering en tussc enkomst van de bazen en de be dienden op grondslag \an 5 t.h. der wed de voor de eersten en van 3 t.h. voor de tweeden. Wat de inrichting zelf van de verzeke- rng betrift, heef: m ndjvclgendc oplos- s.ng in "t zie t of-vel zil men eene on- deisteur.de centiale inlichten onuti het bestuur van bazen en bedienden, of wel zal m n trac ten overeen te komen met de Spaarkas ten einde van haar eene be Het schoolschip L'Avenir zal uit Ant werpen venrekken, behalve bij onvoor ziene omstandigheden, toekomende Zater dag. 3 November 1028, ter bestemming van Fort de France (Martinique). Het heeft aan boord een lading cement. Het schip zal waarschijnlijk gemeerd zijn aan de Scheluekaai. l ien laats e bericht zal juiste gegevens verstrekken aangaande de ligging en het uur van vertrek. De bijzondere Kamerkommissie, gelast met het onde-zoek van het vraagstuk der amnestie, hei ft Woensdag, op aam-ringen van M. Janson minister van justice, eene vergadering gehouden, in dewelke de mirister het standpunt der regeering heeft uiteergedaan. M. Janson verwierp e^rst de voorstellen der socialisten, die de burgelijke en poli tieke rechten terugschenken aan de ver oordeelden met eene stiaf van 10 jaar en minder. Hij bestreed ook de uit breiding der wet tot de oorlogswoekeraars en het opmaken van eene lijst, met de namen der veroordeelden., d,e van de gunst der wet zullen uitgesloten sijn. De regeering verzet zich evcneer s tegen de toepassing der wet voor de militairen, dit gestraft zijn voor desertie, of oorlogs misdrijven. Op dit oogenblik zit'en er nog twintig s >ldaten in het gevang zij zijn veroordeeld voor moord of misdaden van strafrecht. Voor de oorlo:swoekeraars wil de regeering van geene maatregelen weten. Na dezen uitleg %an den minister heeft de kommissie tocti den tc-kst van het wets voorstel var, Dievoet bthouden. Het ver sing ervan zal uitgedeald worden. De regeering zal bij de bespreking eene reeks wijzigingen voorstellen, welke in zekeren zin een tegenontwerp zullen uitmaken. Mottige Janus De Groote lp- NT**

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 1