BIJVOEGSEL AAN ivan Zondag i November 1928 NINOVE Mekanicke Meubelmakerij Dender 29, Burehlstraat, NINOVE, (nabij 't Hospitaal) Gerage Tb, Beeckman Cc DER ALIOS Bieenleelers. Het huis Theoph. Vau Petegem ea Zoneo s- Mif ie Frans van VOLXEM Petrus DE VLEM1NCK=DE MONT Vaste en voordeelige Prijzen. Zaailanden, Velweiden en Bosch CLEMENT VAN MALDERGEM CASSIMAN Merceriën, Breigoederen, Handschoenen, Cols, Cravalten, Zeepen, enz., enz. Beuoodigdheden voor Kleermakers en Leurders. G KElS IS Van Stoopkemergarnituren, Salotigarniluren, betzalen, Bureelmeubels in alle stijlen, alsook Spiegels, tngelscne Bedden, Matrassen, Porie Manleaux en allerhande Meubelen. AGENTSCHAP voor het kanlon NINOVE 11! fc» Wfggcvoertlenslraal, 16, NINOVE. Tel. if6 HUIS VAN VERTROUWEN Hoender Graanmarkt en Despaateerstraat, Jiinove BtESTIALEN 1, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, Alle dagerj zuller\ de Magazijnei) oper\ zijn. EEN HUISSTEDE Gediplomeerde Snijders-K leermakers Iturcliistraai, 8-10, Ninove, Specialiteit van Cerenionieklepdcrcn. Houw ep dergelijke gevallen in 24 uren. Citroen verdeeler voor Ninove eq omliggende Overgroote keus vaq Behangpapier in alle nrijzen. Te verkrijgen alle soorten Glas, Verfwaren encadreerhout eq kaders voor portreU^ eSz Hij gelast zich bijzonder voor Hout- en Marmerschiidering'. Maandag 12 November 1928 landbouwg-erief voorraad Dinsdag-13 November 1928 wieikar lrWgenef:,Gro0,e en drie! wiirTenK"'->Care/Sch Kelegen tc Meerbeke, des kadasters' nUTnmer8 481 B, 431 D. te Liedekerke, Monnickveld. SHéXr/c! e" 3426 met opPervl»k«"»n zeB.'e? pi"/.," ■I'M re,fe< !and PeIf«en ter' D,rp,:ijf Een .b°sch gelegen terzelfder P aI\. voorgaande goederen gekend den kadaster Sectie C nummer 33'.a met een opper vlakte van 32 aren CO ca. Donderdag- 15 November 1928 Maai zeg Polit komt eens langs hier Laat mij eens uw pantoeffels zien Deze zijn waarlijk van de laatste mode Zu'ke zou ik mij ook nog willen koopen Waar li.u ge deze nu toch gehaald. Wel bij Baeker in de Koeipoortstraat. t 1.11 i de htis van MIE VAN GOET 'k Ga er me halen ja met spoed t Schoonste model heb ik daar bemerkt Ze zijn er prachtig wel bewerkt. LtU Dooi vergrooting onzer Magazijnen hebben wij de eer Ued. kenbaar temaken dat er een Al'onze Meubelen zijn gewaarborgd cp faktuur en vervaardigd in onze werkhuizen. Kom; zier* er\ U zult overtuigd ziji\. Bi'Usselscbe SteeooöeQ, 4, MEERBEKE Ten einde u alle gemak te verschaffen tot het aankoopen van al uwe benoodighe- den zooals: Waswafels, Maskers, 5luiers, Ontsegelmessea en Vorken, Bieborsteis, enz., in een woord alles wat een bieman noodig heeft, heb ik bij mij een depot van het Huis Mees van Heren- thals ingericht. Ik hoop met uwe orders vereerd te wor den welke ik met alle zorg zal uitvoeren. IRefié I*Uysbet*fl)ai7 Hulp-Schrijver van den bond De Denderbie Koespoortstraat, 10, NINOVE Waaromjuw binnenstuur 38,000 frank bïtalen wanner U ze kunt bekomen voor 9,495 fr. en.. Het eerste Fransche rijtuig in groote serie vervaardigd 1 •- 1 l' t Ier hand te koop Betaalbaar in i2 maandelijksche afkortingen.; WOONHUIS MODEL 1928, 10 H P. g CHASSIS fr. BINNENSTUUR, 4 DEUREN j 1 .0()() 4/5 PLAATSEN, 4 REMMEN Vraagt catalogus aan voormeld adres. 5 VVIEL met bfarnd 36,000 Alsook wisselstukken Ford, Dépannage, uilen van Batteries in 24- uren. Auto-Gène IS bekend voor zijne fijne snede, sterk en verzorgd werk, heeft altijd ni nagazijn een groote keus van laatste Nieuwigheden Enge.sche stoften, fijne Kamwol, Cheviot, enz. Te betalen per maand 1.868 1,884 1,984 2,399 2,532 NIEUWE PRIJZEN Comptant Per Te betalen [-Blijft ChtejB. 14 model ,928 S8.000 20,'o 3 Tcrpédo mod. 1927 28 250 2Q tap- ^'416 Inwendige leiding m. 1927 29!750 31245 t'437 23 808 Torpedo mod 1928 30,000 37,785 8 997 Inwendige leiding m. 1928 38,008 39,880 8,496 30 384 Buitengewone voorwaarden aan deze koopen verbonden- o E!V"ing -1" V°,ltUUï bin.Pe^ de acht danen ongeveer met el^ctHeche'irga^igzeltjng e^ve'rHchlfn^ «rvo WeSto„.e'lTdd wielen, reserve wiel met band voorzien verlicht hnrd Ve8,,n8hou8e of de vier heidsmetter, küometeropteller. benzinéaanduider ol Lndu der UUfWCrk' al de andere bijhoorigheden. anduider, amperemeter en Gra<is proefritten worden toegestaan. DE DENDERKLOK Van der Mynsbrugfjo. Onmiddelijke ingenottredin<r. leéenl piH de" k°°per van de;s g<*d «1 £e- te^nemen gCgeven worden &5 ar'-n land in huur (WU iT Rem' Van Kerckhove. "nmiddelijk ingebruiktreding. Enkele Uitlag om a «re namiddag ter herberg van F De Vos ie Denderwinrfeke, Roost. OPENBARE VERKOOPING VAN te Meerbeke (Ternath) De Notaris COSYNS \e Meerbeke zal ten b-nihft h" aa" de woonst v-in s'ieur Jan- 1 Bee'tTalen^T^^ "pcnh"rlÜkïverkoopen: I o® JL 5e 8oede werkkoeien vol kalf. kolhr-r erper' dubbeIe ijveren ploeg, 3 3 Hoe n e¥Cn' alevaIen- enz Hoeveelheid stooi. enNné!t De,vcrkooping geschiedt met gereed geld en onder de gewone voorwaarden. »K;e.NOtariS C0SYNS za' ,en verzoeke var. miMMV J"' -Vman' ter zii"er herberg on- San ot d? aanSekon^igde veiling over- gaan tot de openbare verhuring van OPENBARE VERKOOPING van hin/i [>'"lar,is C.CSYNS te Meerbeke, zal open- baarlijk verkoopen Gtmcente Iicdektrkc /'w P-Mij zaaiIard gelegen ter slr-r f Monmckvtld gekend ten kadaster neré^G nu,r™cïf 334h en 337a met eene op- penlakte van Ha 07 a. 611 ca. palende oost V^D, I lcdek«keop Sint Catharina- dékétt ,10ür1 ]et Gest'cht Sint-Gabriel, west ae beek en zuid den voetwee Verdeel in 2S loten. Boomprijs 900 fr. Koop twee Eene vetweide gelegen ter plaats genaamd Monnickxi tld gekerd ten kadaster Sectie Den Borghel MeVr°°W Weduwe J°S- Van Verdeeld in drie loten Boom prils op ;&t drie (fi hoornen) i.TOÓ fr. 1 lin i'C ^Ln perceel weide gelegen kaAoilr <1 S ;"vs voorgMchreven gekend ten rr ectie t. nummer 33zf met eene opper vlaste van 35 a. 50 ca. In fi«bruik lij Petrus Anckaert xcijt.tr p its ;i s voorgeschreven gekend ten vilt/1" !'e C nu,r'mcr 5i2£ met een opper vlakte van ;>5 arm :,0 ca Gebruik door Jos. De Backer. Boomprijs zOo fr. X B. Al de voorschreven goederen (bosch nitgezonder) «jn verhuurd van jaar tot jaar zonder g. schreven pachtvoorwaarde en komen 0 met 3O November aanstaande. Enkele Zildag Om i ure stipt namiddag ter herberg van Mr. lvtraam Cctick, statieplein, Okegem. GEBROEDERS ARYS TELEFOON Nr. 263- Giuifente Meerbeke. I n 1 i, t w gebt ;iv, de t i la. bevattende S plaats ver.-.ni'ah t.p h< t gtliik vloers, vijf 1 oven- ki.mers Wr, v a-clikt ider met reger.waterput, kt».lkei. tr garage van 5 x 3 111 20 tuin. bonnj- g.-ard g; srh rmh.iagd met circa 40 fiuitboomen cn m. ern kiekenhok van S m 4 00, gestaan en ltgen aan den Steenweg tan Ninove op tdir.gen nabij de nieuwe kerk van de Brucht- f-ftn geladastieerd sectie A n- 411 e, inhoudende ld a'< 11 (13 ierti 1 re n. Üees ,.,,,d js beweond door den eigenaar, m. :f.fjts l.cnz.-.r. en is ingesteld op 8O.CC0 Ir. Nu 11 wch t r studie van bovengenoemden Notaris O sans, v,aor den aankoop van een schcon met afhangerdheden van stallingen, schuur, bak- oven en slecnj.ut. te Liefferingen in 't Dorp, gioot O3 aren ;0 centiaren. I.aatst bc.vcond door den verkooper M. Gust Marquebreucq, gewezen Koster. met a! hangend heden van stallingen, schuur, steenput en medegaande erve, gestaan en gelegen aan de Neckersputstraat te Pollaere, groot 5 aren 07 centiaren.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 3