Hai BI VOEGSEL AAN van Zondag 9 December 192S Oud huis H uri Van Maldergem NINOVE Mekanieke Meubelmakerij Dender 29, Burelitslraal, NINOVE. (nabij 'l Hospitaal) liieenleelers. Gerage Th, Beeckman C DEB" AUTOS ii ei Het huis Tbeoph. Van Petegem en Zonen Frans VAN VOLXEM Petrus DE VLEMINCK-DE MONT Bai c Voor CLEMENT VAN MALDERGEM-CASSIMAN Cravatten, Zeepen, enz., enz. Benoodigdheden voor Kleermakers en Leurders. Vaste en voordeelige Prijzen. OV KHGRÖOTE KUS is van SlaapkamergarniturenSalongarnituren Eeizalen, Bureelmeubels in alle slijleil>o< k Spiegels, keukengarmtren Engelse he Bedden, Matrassen, Porie Manleaux en allerhande Meubelen. Hoek der Graanmarkt en Despauteerstraat, Jiinove 1, Beverstraat, Hoek der Groenselmarkt, Mcrceriëu, Breigoederen, Handschoenen, Cols, Kemzien er\ U zult overtuigd zijr\. Alle dagen zullep de Magazijnen oper\ zijrp ISené Luysfcenroan AGENTSCHAP voor liet kanton NINOVE Gediplomeerde Snijders-Kleermakers I urehfstraat, 8-10, Ninove, Specialiteit van (>remnniekle< deren. Rouw en dergelijke gevallen in 24 uren. Citroën verdeeler voor Ninove ei\ omliggende: Wcgiiovoenlenstraal, 16, M.NOVË. Tel. 116 HUIS VAN VERTROUWEN Overgroote keus vax) Behangpapier in alle prijzen. Te verkrijgen alle soortep Glas, Yerfwarer\ encadreerhout er\ kaders voor portretten, enz. Hij gelast zich bijzonder voor Hout- en Marmerschildering. dr agen van de en van er een paar w Prop beeld blarl o; titel v; uw ov hcrbeq Nu huizen is en den vt Vooi plicht 1 nieuwe zin te Wij vlaams raardst Hier met mi VV< beduid de Kan Als onwete W 'k Bi Va type voegde lachenc En vijf-en- Vlaams een Z< zich z antwoo Vlaar naar de tif te nu q heelt n macht j ge stoi overt 1 dringt zij het wien h dien n cntzagf leider burgenr moreelt derheid En t ge zijt 'k iit tronie. 'k 't is to ten dit activist wat wt zulk e zijn, d hadden zonder Cauwe lement vous En ongelijl Ja la schranc zulks t hulp c L>3 ar.de rs doemei hunne Vele leventjt vyand verandi de rev Al Hoe ook m stelling langen vinden, den oi en daa Oud en kra trouwe schoon' vol be dit vol heid rug' tot D« s voelt i' naar ie1 indacht daar on Maai zeg Polit komt eens langs hier Laat mi) eens uw p;.ntoeffels zien Deze zijn waarlijk van de laatste mode Zu'ke zou ik mij ook nog willen koopen Waar h-o ge deze nu toch gehaald. Wel bij Backer in de Koeipoortstraat. 't Is het oude nuis \ari MIE VAN GOET kGaer me halen j met spoed 't Schoonste model heb ik daar bemerkt Ze zijn er prachtig wel bewerkt. Doot vergrootirg onzer Magazijnep hebben wij de eer Ucd. kenbaar te maken dat er een Al onze Meubelen zijn gewaarborgd cp faktuur en vervaardigd in onze wenchuizen. Ten einde u alle gemak te verschaffen tot het aankoopen van al uwe benoodighe- den zooals Waswafel? Maskers, Sluiers, Ontsegelmessen en Vorken, Bieborstels, enz., in een woord alles wat een bieman noodig heeft, heb ik bij mij een depot van het Huis Mees van Heren thals ingericht. Ik hoop met uwe orders vereerd te wor den welke ik met alle zorg zal uitvoeren. Hulp-Schrijver van den bond De Denderbie Koeipoortstraat, 10, NINOVE Bnusselscbe Sfceeoojecj, 4, MEERBEKE Waarom uw binnenstuur 38,000 frank betalen wanneer U ze kunt bekomen voor 9)496 E. en. Het eerste Fiansche rijtuig in groote serie vervaardigd Betaalbaar in 12 maandelijksche-atkortingen. MODEL 1928, 10 HP. BINNENSTUUR, 4 DEUREN «7 fuift 4/5 PLAATSEN, 4 REMMEN CHASSIS ft a .UHU 55 5 WIEL met band rza a(tj) Vraagt catalogus aan voormeld adres. fr. Alsook vtisselstukken Ford, Dépannage, Vullen van Batteries in 24 uren. Otogène F. N. onmiddelijk beschikbaar is bekend voor zijne fijne snede, sterk en verzorgd werk, heett altijd in magazijn een groote keus van laatste Nieuwigheden Enge.sche stoffen, fijne Kamwol, Cheviot, enz. NIEUWE PRIJZEN Comptant Chassis B. 14 model 1928 Torpédomod. 1927 Inwendige leiding m. 1927 Torpédo mod. 1928 Inwendige leiding m. 1928 28.000 28,250 29.750 36,000 38,008 Te betalen bij levering 6,997 7,067 7,437 8,997 8,496 22,416 22,608 23,808 28,788 30.384 Te betalen per maand 1.868 1,884 1,984 2,399 2,532 Per afkorting 20,413 29,675 31,245 37,785 39,880 Buitengewone voorwaarden aan deze koopen verbonden 1' Levering er voituur binnen de acht danen ongeveer. 2- De kooper -s volstrekt vrij zr'r.e verzekeringmaatschappij zelf aan te duiden. 3' Niets te betalen voor het rijtuig afgeleverd wordt. De prijzen zijn verstaan in Belgische geld en de waf .,s c den geleverd met met electrische ingangzetting en verlichting, servo freid; estinghouse oi d« vier wielen, reserve wiel met band voorzien, verlicht bord bevattende uurwerk, snel- heidsmetter, kilometeropteller, benzineaanduider, olieaanduider, ampèremeter en al de andere bijhoorigheden. Gratis proetritten worden toegestaan. DE QEESLOK GEBROEDERS ARYS TELEFOON Nr. 263-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 4