BURGERSBANK m wr Eeneverzekering meer. Gustaaf De Vleminck-De Deyn FR. DE ROECK-NUTTINCK Koloniale Waren Fijne Specerijen Steenweg Aalst, 26 DE COOMfiN Gebroeders Storen, Gordijnen, Draperijën, Witgoed, Kanten, Broderieën Maurice Vander Poorten Landbouwers Gebruikt opgeloste GUANO CORONA,, Joseph en Alphons DE SCHEPPEH, &S0 CT« ILQ Eleklrische lostalatics IN DE LAATSTE^ NIEUWI Fleurman Gebroeders Elektrische verlichtingen en drijfkracht TtrotaktD Tit Ytrkrsedi Mstor«ü. 4, Langemunlslraal (aan de Eiermarkt) A'INOYE. BONNETTERIE LINGERIE STOFFEN Waak uw wissels Hoe al uwe ba:iA- en betaalbaar in de beursverrichtingen in de BURGERSBANK Volle vertrouwen. Slipte geheimhouding IN ST. NIKLAAS bij Th. APPELMANS TEGEN 'T DUUR LEVEN Eene proef en ge zijl overtuigd. GROOT l8, ^ninove'' 15' KLEIN OUD GEKEND HUIS voor do beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeelige wPrijzen Magazijn en Werkhuizen GROOTHANDEL IN QUiNGAiLLERIEN, MUISMOUDARTIKELEN Agentschap Les Fonderics Bruxelloiscs 56, Burehtstraat, NINOVE Tel. 3. PEVENAGE Gezusters MATRASSEN» RESSORTS, ZETELS LINOLIUM EN BALATUM Burchtdam, 50, Ninove, 7 oj0 Stikstof 10 ojo Fosfoozzuiir oplosbaar in water 2 ojo Potasch Graanmarkt, 25, NINOVE Telefoon 157 Alle voedermeel, granen, koeken, meststoffen zijn bij ons verkrijgbaar aari voordeelige prijzen. Wendt U tol onze verschillende agenten HUIS VAN' VERTROUWEN 10, Dreef, NINOVE Tel. 48 Motoren, Dynamo's, Luchters, Elektrische Bellen, Telefoon, TSF Overgroote keus van Fou.rru.r6n Confectie voor Damen Bijzonderheid vai\ Kinderartikelen. Brusselstraat, 21, NINOVE. NINOVE TEL. 116 Nieuwe en occasie Voiturerj en Camionrjettep Depot Zink en Lood Vieille Montagne. Edm. De Deynstraat, 6, NINOVE. Men gelast zich ook met het plaatsen en herstellen van Vrouwenhemden - Nachthemden Cache-Corsets Combinaisons Broeken, Kinderkleedjes en Hoeden Cols, Manchetten, Cravatten Bretelles Jarretelles,Zakdoeken enz. Fantaisieartikels, Corstes, Handschoenen Mans- vrouw- en kinderkousen Gilets, Vareuzen, Golfs, Polos, Kinderkostumen, Broeken en Cache-Corsets in jersey en normal Sport- Zijde en Katoene Kousen Chalen, enz. enz. h *7 Postcheck 10515. Burchtstraat, 43, Ninove, Telefoon 47 Inriehtjng, waar al de bijzonderen van Ninove en omliggende deel van maken. Als Samenwerkend Vennootschap ingericht heeft ze weinig kos ten en kan dusvolgens ten voordeeligste mogelijk uwe belangen behartigen. Indien u nog geen deel maakt van dej vraagt inlichtingen aan deze die reeds van hare diensten gebruik maken. Werk mëe Verdedig uwe intresten. fK NIET een bezitter v#n een personen- of vrachtauto Ford, of hij heeft zich reken schap kunnen geven van het aanzienlijke voordeel dat er voor hem ligt in de mogelijkheid om zich, overal waar een Officieëien Ford-Ver- deeler is, om 't even welk verwisselstuk aan te schaffen aan een vasten, gekenden, gekatalogeer- den. prijs. Dezelfde eenheid en vastheid bestaat thans voor hem wat het arbeidsloon betreft elke bestelling en elke herziening zal onder de beste voorwaarden worden uitgevoerd. Ons stelsel beoogt elke Fordist vrijwaren tegen aHe onge mak of verrassing en hem op voorhand de verze kering geven dat het werk 9nel ea goed zal uitgevoerd worden. •r Zeg mij eens mijn beste Jan Waar koopt gij uwe schoenen dan Altijd zoo schoon, sterk en net Zonder ooit een stuk op gezet Ga bij APPELMANS in de Burehtstraat Waar altijd volk in en uit gaat Er is te vinden alle soorten luxe en fijn Gij kunt er koopen aan winsten zoo klein Dat iedereen er koopt voor groot en klein De reparatie wordt flink bewerkt Zender dat gij het op uw rekening bemerkt Zoudus, Huismoeders, let op uwen intrest En vergeet niet het adres in de Burchtstraat, 26, rechtover de Katholieke Keizer. Wilt ge goedkoop en prachtig Behangpapier in alle soorten Qlas, Encadreerhout, Verfwaren en Vernissen. in alle soorten en in eerste hoedanigheid 1 Overgroote keus in KADERS voor portretten in alle soorten. Pêle-Mêles, Spiegels van af 5 frank. Aan de beste'voorwaarden gelast ik mij inzonder met Lettereozetteo, Hout- en Marmerschildering en al wat den stiel betreft. o Official DeaUr Ijzer, Staal, Blik, Platen, Poutrellen, Nagels, "enoodigheden voor Smeders, Blikslagers en Schrijn werkers. o Cuisinieren, Kachels, Haarden en alle Stoofartikelen. o Wij leveren Alle soorten Stores, Gordijnen en Draperijën en lit aan de voordeeligste prijzen. Door de groote keus en eerste hoedanigheid onzer artikelen welke wij op aanvraag ten huize, volgens de nieuwste stelsels, plaatsen willen wij ieders vertrouwen winnen. —Yoor herstellingen en opmaken van Voor het plaatsen van Stores, Gordijnen, Draperieën Voor aankoop en leggen van Voor alles wat den stiel betreft, wendt u in volle vertrouwen tot waar men u zal bedienen aan voordeelige prijzen. QMDAT DEZE MESTSTOF ingevoerd van de eilanden van den Indiscben Oceaan den grond verrijkt en verbetert. Omdat de Guano CORONA oplosbaar is en doorzijpeling niet te vreezen valt. Omdat met Guano CORONA de uitslag op de tweede vrucht effenaf wonderbaar is. Omdat Guano CORONA Stalmest voordeelig vervangt. Omdat Guano CORONA sinds lanê uw vertrouwen bezit en gij zijn uitslagen hebt kunnen nagaan Vraagt stalen en prijzen. Brochuren met uitleg worden kosteloos toegezonden. Wendt U tot onze agenten uwer streek. Agent voor Ninove en omliggende van het huis BRUQOE MOLEN tot driedubbel gebruik (malen, [plette ren, breken). Voor alle benoodigheden van zooals in een woord, alles wat den stiel betreft. -o alsook het Huis Aug. MiiViHT-Mooremhiis iv.a O EEN ERNSTIG WOORD V i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1928 | | pagina 6