BE n Zalig cNieuwjaar NIEIJWJ AAÜ '52 l' i*MV> De Economische Toestand Missienieuws Ten bate van onze Missiën. Bond der Kroostrijke Gezinnen. Zesde Jaar f\> 1 Prijs per nummer 50 centiemen. Nfnove 5 Januarf 1952 Katholiek Vlaamsch cn Volksgezind Weekblad ft, LUYSTERMAN-L£MAIRE Aan alle Lezers en Lezeressen een MIDDENSTAKDSBSLANGEN La ndbo u wbela ngen N NOVE Postcheckrekening (R Luys Abonnementsprijs 3 mauudei. 6 maanden 1 jaar VOOR HET KANTON •i? 862,54) I fr. 4,00 7,00 n,no Drukker-Uitgever NI NOVE, Koeipoortstraat, 1», NINOVE Handelsregister Aalst n 1093 Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Proeve dagen vloden henen, Blijde dagen volgden snel. Allen zijn zij nu verdwenen 31zei, Vaarwel X Als een droom in nachthjk duister Kwammaar rap verdween dit jaar, Met zen smart en wee en luister slaat nu klaar. Wat zal 't nieuwjaar voor ons uuzni Vreugde, lijden of verdriet Moedig gaan wij, zonder vreezeti, Achteruitgaan.kan toch niet. Dus vooruit door zon cn regen Naar de vreugde of de smart; 'Si' wees 'n zegen En vooruit met hoop in t hart. En nu allen, beste lezers en le zeressen, wenschen wij van gan- seher harte 'n zalig en gelukkig nieuwjaar. Eerst en vooral n zalig nieuwjaar. Denk nu niet dat wij u hier 'n preek van twee bladzijden gaan geven. Daarvoor kunt ge 's Zondagsvoormiddags maar naar de hoogmis gaan. Maar hetgeen zalig is. is voor 'n goloovig en waar katholiek onvermijdelijk gelukkig. Dus '52 is geboren Nu dat '52 geboren is, treden wij het moedig in met de vaste hoop dat de wereldcrisis, die wij allen zoo nijpend aan het hart ge voelen, welhaast mout verdwijnen en wij weder met volle teugen de wellusten van een werkzaam en kristelijk leven kunnen genieten. Vergeten wij bijzonder niet dat het jaar '52 een jaar zal zijn van hevigen politieken strijd, waar eenieder het zijne zal te dragen hebben en waar geen handen te veel zullen voor zijn Daarom, katholieken van stad en kanton, de handen uit de mouwen en eens duchtig propaganda gemaakt voor De Denderklok die steeds op de bres staat ter verdediging uwer godsdienstige, vlatmsche en poli tieke g.dachten. Wanneer ieder zijn steentje bij brengt en iedereen z jn plicht be- seffe en uitvoere, dan gaan we met dit jonge jaar, wis en zeker, naai een schitterende zegepraal, onzer godsdienstige, katholiek een vlaam- sche overtuiging, wat we dan ook als welgemeende» Nieuwjaars- wensch vandaag uitdrukken. op dez ',A Het jaar 1931, met zijn bitterheden en ontgoochelingen ia gelukkiglijk voorbij Thans keeren wij onze blikken naar de na bije toekomst. En als van zelf, komt dan de vraag wat ligt er in 't verschiet Wij hebben de nieuwsgierigheid gehad ••ns na te gaan welk antwoord enkele vermaarde economisten gegeven hebben. Stippen wij vooreerst aan de meening van het Harvard Instituut der Yerecnigde Staten Trots de aigemeene krimping der za ken is de economische toestand, sedert twee maanden, in zeker opzicht, verbe terd. Het is zeker dat de moeilijkste ph se der crisis thars voorbij is, zoowel in de Vereenigde Staten ris in den vreemde, en t is redelijk zich a ut eene werkelijke herneming der ziken te verwachten, in een nabije toekomst. Evenwel dient er bij gevoegd dat de stedie der ecnromi<-che en firancieele statist! en og niet toelaat, daaromtrent, btpaal'. Insluiten te trek ken. Ziehier nu de meening van een l"rari sche economist M. Frederik Je; ny a üp bet einde van 193! valt er, op geen enkel land eene voelbare verminde ring der crisis te bespeuren. Overal is de economische bedrijvigheid 'ot het uiterste verminderd Het aantal wcrkloo/en in Je groote nijverheidslarulen bedraagt geza menlijk 2U tot 2"> miilioen De prijzen van het meerei-deel der grondstoffen blijven rond het laagste peil schommelen, dat tot hiertoe bereikt werd. Het vertrouwen en het krediet zijn diep geschokt en aan den politieken gezichteinder zijn de wolken nog niet verdwenen. Wellicht z jn de psychologische iakto- ren niet heeleinaal vreemd aan de alge- meene neerslachtigheid. Bij het minste opklaren, zouden deze f iktoren eene her opbeuring kunnen teweegbrengen, eerst op de Beurs, dan in de economische be drijvigheid. Zullen wij deze opklaring in den loop der eerstkomende maanden o it waren 7 Dit vraagt iedereen zich af, bij het begin va het nieuwe j iar. In acht ne mende, de nieuwe ontwikkeling der cri sis, de scherpe moeilijkheden die hare huidige phase kenmerken, de likwidatie en de gezondmaking die reeds verwezen lijkt zijn geworden, meenen wij, dat eene re lelijke koop niet ongewettigd is. Vergelijken wij dit met da meening van M Lucien Romier Wij staan voor eenen strijd tusschen de krachten die reeds gezond gemaakt zijn en deze die aan de gezondmaking weer. staan 't Is geheel liet actueel drama. In dien de g- z Midgemaakte krachten de an dere overtreffen, dan zuil n wij weldra eene stevige en duurzame herneming der univers ele bedrijvigheid mogen bcstat1- gen. Integendeel, indien de weersta; d aan de gezondmaking zegeviert in het beheer van den staat en in dit dei or.dernein ngen, daar deze weerstand niet kan onders» und blijven dan door de vcrmindeiing der schulden voorkomende in de budgetten cn in de bilans, dan zulllen wij in een der- de ph ase der crisis tted'ii deze eeuer munt nflatie of eener veralgemeende muntvermindeiing. 't Is de weg die Duitsch'and, Engeland, Scandinavië en Japan reeds zijn ingeslagen, 't Is de weg ook waartoe sommigen de Vereenigde Staten willen heenstooten Wat er ook van weze, in het een of het ar.der geval, of de herneming nu plaats grijpe op gezondgemaakte markten of op kunstmatig door inflatie geprikkelde markten, zeker is het dat zij eerst zal tot uiting komen op de effectenbeurs en dat eerst daarheen de kapitalen en het spaar geld stroomen zullen die zich thars verbergen houden. Volgens M. Theunis, is het onmogelijk aan te duiden langs welken ontvvikkelings gang de cris s zal opgenomen woiden. Redmiddelen daartegen kunnen gevonden worden in een beter begrip der inlei natio nale samenwerking op politiek en ec mo. niisch gebied, in epn klaarder denkbeeld van het Sovietisch gevaar waardoor rpen dan tot de overtuiging zou komen Ine noodzakelijk het is maatregelen te treffen tegen de Bolchevistisehe propaganda en de praktijken der Sovië s, welk- iedere normale hand' I ten onder brengen. De wereld kan maar leven en de be schaving gedijen dan wanneer het interna tionaal handelsverkeer uitbreidii g neemt. Het ver iff em end protcc in ism.- dat te genwoordig heerscht zou uitloopen op or- zinigheid, wa >t het kan samengevat worden in een paar woorden alles ter hoof-ei en uit Is koopen. M. L. Franck, Gouverneur der Natio nale Bank. s dezelfde meenifig toegedaan Er is geen algemeen geneesmiddel dat een onmiddelijk mirakel kan doen. Een der b ste middelen cm den toestand te herstellen bestaat in liet uitbreiden der markten, in eene e.tente namelijk, die van Westelijken Middenlandsch Europa één enkel marl t z tl malen. Daardoor zi_u de vooftbrergst gemakkelijker in tver.- vvicht gebracht worden en zou Ion de Eu- ropeescbe Staten weldra toegang vinden tot da overzeese'e mark er, die thans door de protec ionistische koorts aanget-st zijn. Eene ontspanning in de politieke be trekkingen en in het vraagstuk der her stellingen n intergeaUieerde schulden is eveneers weuscbelijk. Voor het oveiige moet men rekenen op do spaarzaam eid en den arbeid. Dit zijn oude ledmiddelen die nooit uitgediend hebben, i In een volgend attikei zullen wij d- z enswijze tnededeelen van nog enkele economisten en dan etn besluit trekken. Albert COOREM AN. jaarlijksche bijdrage in zijne verjarings- mannd- in handen van den aecretaris der Middanstandsmutualitett, die eiken Zondag zetelt in St. Jorishof Statie straat, 22, Ninove, van II tot 12 uur, en d' zt stortingen zal oveim tken met de ver- eischte pleegvormen, aan de Algetneene Spaar- en Lijrentkas. De Katholieke Middenstandsbond van Ninove wenscht aan al zijne leden hed en voorspoed in 1932 dat het nieuwe jaar voor hen gunstig weze en zij meer dm ooit, in de/e moeilijke tijden, zouden begrijpen dn eene stevige vceeniging alléén hun e vooruitzichten kan gunstig bewerkstelligen Stond bet verleden borg voor de goe Ie faam van den Bond, door het blijvende solidariteitsgevoel zijner le den, gaat hij fier de toekomst te gennoet, met de hoop en wel ook met de overtui ging si.eds beter en meer te doen ten bate \a:t de leden en, met hunne medewerking, tot aangroei en bloei van de organisasie. Katholieke Middenstandsbond van Ninove Lidgeld ƒ932. Eerstdaags zu'len de lidkaarten voor 1932 t< n huize aangeboden worden. Het lidgeld beloopt 10,50 fr. Dez;n die ver kiezen deze jaar-bijdrage te betalen in ons lokaal it St. Jorishof Statiestraat, Nino ve, mogen ze er van hoden af voldoen te gen aflevering hunner lidkaart die aldaar berust. HET BE3TUUR, Het Ouderdomspensioen van den Middenstander. Bij den aanvang van het nieuwe jaar 1932 achten wij het van groot belangde ,s Middenstanders er op te wijzen dat zij, volgens de wet van 1 1 Juli 1930, "betref fende de verze <ering tegen ouderdom en voortijdigen dood, wanneer hun bedrijfs- inkomsten geen 18-000 frank overschrijdt, verplicht zijn jaarlijksche stortingen te doen tot het vormen van hun ouderdoms pensioen. Aan de hand van een ministerieel sc 'rij ven en van de wettelijke voorschriften zullen wij de belanghebbenden hierover eene nadere toelichting bezorgen. A) De wet van 14 Juli 1930 no mt deze nieuwe teeks van verzekeringsplich- tigen de vrijt arbeiders N. v. d. R. dus wel de Middenstanders Onder vrije arbeiders, zegt immers be doeld ministerieel schrijven, moet men verstaan, alle andere personen onder worpen aan de bedrijfsbelasting dan die welke gebonden zijn door ,:en arbeids overeenkomst, met een werkgever aan gegaan. Als voorbeeld kan men aanhalen a) Vrije arbeiders in de nijverheid kleermakers, loodgieters, slotenmakers wagenmakers, schrijnwerkers, naaisters- kleermaaksters, modisten, horlogemakers, enz b) Vrije arbeiders in den landb >uw pachters of landbouw, exploitanten, eige naars of huurders c) Viije arbeiders in den handel her- berg'ers, kramers, kruideniers, groenten- handelaars, papierhandelaars, roomver- koopers, enz. B) Wat wordt verstaan onder bedrijfs inkomsten Zelfde ministerieel schrijven bezorgt ons dienaangaande volgend antwoord Het zijn de inconrsten opgeleverd door bet beroep alleen van der, -individu eel beschouwden \erzekeringsplichtige. De inkomsten van welken aard ook, van roerende of vaste goederen, worden dus niet in aanmerking eenomen om te bepa len of een vrije verzekerde onder de toe passing der wet valt. C) Welk is dan het bedrag van elke jaarlijksche storting Artikel 4 luidt als voigt Het bedrag van de storting, wat de buiten dienstver band staande handarbeiders betreft, wordt mins ens op 1,50 t. h. van het bedrijfsin- kom-ii van de(n) verzekerde vastgesteld, tot bel top van een jaarlijksch inkomen van 12.090 frank, zonder lager te kunnen gaan dan 00 frank per jaar voor de vrou welijke verzekerden en 120 frank voor de mannelijke verzekerden. D) Wanneer en waar moeten deze stortingen gedaan worden Elke vcrzskeringsplichtige stort zijne Taxe op de automobielen en andere motor of stoomvoertuigen- Ten einde belemmering in de kantoren der bel istingen te vermijden, worden de automobilisten, motorfietsers, enz., die reeds aan de belasting voor 1931 onder- woipen zijn geweest, dringend verzocht de belasting bij storting ter post of bij postgiro te betalen, zoodra zij zullen heb ben ontvangen een persoonlijk bericht, dat aanduiding houdt van de som die ze hebben te voldoen zij zullen aldus zich niet dienen te begeven tot den ontvanger der belastingen en deze zal hun het fiscaal kenteeken per post zenden. Wat de nieuwe houders van motorvoer tuigen betreft, zij dienen, voora'eer deze op den openbaren weg te gebruiken, een aangifte te ondertekenen en de belasting op bet kantoor der belastingen van het ge bied te betalen. Iets over bemesting. Dit jaar hoort men soms wel onvolledi ge bemestingen aanprijzen. Dit is natuur lijk een grove fout. Zonder twijfel geeft de volledige bemesting altijd de bette uitsla gen zelfs in crisisti d. Zeker als men reke- ni g houdt met het feit dat men sedert vele jaren ineer fosfoorzuur dan potasch gebruikt zoo is het te verstaan dat men in vele streken voordeel heeft de dosissen po tasch te verhoogen, natuurlijk zonder het fosfoorzuur weg te later., tenzij in zekere gevallen die tamelijk zelden voorkomen, Voor weiden moet in de gewone gevallen ten minste evenveel sylviniet kaïniet als mvtaalslakken uitstrooien Het is zelfs ten zeerste aan te raden de helft meer potasch dan fosfoorzuur toe te passen wil men de beste uitslagen bekomen. Voar hakvruch- ten zooals beeten en aardappelen gave men twee tot drie maal zooveel potasch als fosfoorzuur. Voor de graangewassen is het noodig ten minste even zooveel potssch te gebruiken als fosfootzuur en in vele gron den moet men de hoeveelheid potasch ver- dubbelen De landbouwers die door gebrek aan tijd de potarchbemesting in den herfst niet hebben toegediend, kunnen nu nog 250 k. chloorp itasch 40./" als dekmest per hectare aanwenden. Deze dekbemesting geeft goede uitslagen en is zonder gevaar voor de jonge graangewassen. De bekeering' van de Jacobieten De secte der Jwcobieten vindt men vooral onder de bewoners van Malabar West-kust van Britsch-Indië De chris tenen die tot de/e secte overgingen deden het onder leiding van een eerzuchtigen priester uit de streek, Thomas Perambil, die zich niet wilde schikken raar de groote hervormingen die de Portugeesche Jezuïe ten tegen het woekerende Nestorianisme, invoerden. De karmelieten, die de Jezuïe ten in Malabar opvolgden, konden niet alle opstandelingen voor de moederkerk van Rome terugwinnen, en hebben nu nog steeds te kampen met de volgelingen van Thomas Perambil, die de secte der Jobielen vormen Deze Jacobieten hebben in den loop der eeuwen aan inwendige verdeeiing geleden, en volgens de laatste optellingen zouden er nu nog onder hen 2 groote groepen bestaan de Orthodoxe Jacobieten met omtrent 25000 volgelingen en de hervormde Jacobieten die sterk naar het protestantisme overhellen. In 1930 heeft er onder de Orthodoxe- Jacobieten een ophefmakende bekeering plaats gehad nl. die van Mgr. Ivanois, aartsbisschop der Jacobieten, en van zijn hulp-bisschop, Mgr. Theophilos. Mgr. Ivanois had onder zijn bestuur een con gregatie van Jacobitische monniken en een andere voor zusters gesticht. Bijna alle monnikken en zusters hebben het voorbeeld van hun stichter gevolgd en hebben zich bekeerd. Daar in de Jacobitische Kerk de bis schoppen en priesters waarlijk gewijd zjjn is het voldoende met een dekreet van Rome om hun jurisdictie te geven, die zij buiten de gehoorzaamheid aan den Paus verschuldigd, niet konden verkrijgen. Bij de bekeering van Mgr. Ivanois, heeft de Paus Pius XI, door een dekreet aan hem en zijn helper hunne waardigheid en de voorrechten ervan verbonden, erkend. Zoo zunen deze twee bekeerlingen met meer gezag kunnen werken aan de bekeering van hun afgedwaalde broeders. haat ons, bizonder deze maand, den Heer bidden, dat de nog dwalenden en aarzelenden tot de eenheid van het geloof mogen terugkeeren. Op den tweeden Zondag van Januari wordt in al de kerken van het land eene omhaling gedaan voor de Afrikaansche Missiën en Afschaffing van den Slaven handel Iedereen geve een milde aalmoes. Inschrijvingslijst ten voordeele der Missiën van Pater Alfred De Cooman. Onze stadsgenoot Eerwaarde Pater Alfred De Cooman, sedert 55 jaar in China verblijvende is door zijne overheid naar Cambod- ge in Indo-Cnina gezonden, eene uitgestreke caoutchouc planterij. Hij moet er het werkvolk bedie nen. De barakkement waar de werk lieden gelegerd zijn liggen van 10 tot 20 kilometer van elkaar ver wijderd. Voor die bediening kan hij onmogelijk een draagbaar- autaar missen die omtrent 3000 fr. kost. Er zijn 14 barakkementen zon der eene kapel Daarom wordt er aan zijne stadsgenooten en omliggende ge vraagd eene milde en helpende hand toe te steken ten einde die noodige som te verzamelen. De goedhartige personen kun nen hunne milde inschrijvingen naar het bureel van het blad zen den ofwel op postcheckrekening N' 8204 E. en A. De Cooman, Gasthuisstraat, Geeraardsbergen. Moedig begin. Het was een stoute onderneming, wel ke een handvol krachtdadige mannen voor enkele jaren op zich n*men, om de aan dacht van het Land te trekken op den moeilijken levenstoestand der gezinnen met talrijke kinderen. VIUH''

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1