LOURDES TE HUREN V, P L l> Kerk der H. Theresia Davidsfonds - Ninove Gestort ten voordeele der Missie van Pater De Cooman STAD EN OMLIGGENDE SI NOVE. Phonograaf te koop Te Koop TE KOOP SPREEKMACHIEN CIHIO I Banque Centrale de la Deadre Dokter J. Langhendries Edm.Dedeynstraat,43 Ninove .1. A. K. VKIIACIITKIIT Neyyem nieuwe ford Van Volxem TE KOOP EEN WOONHUIS Brusselstraat, Nii\ove. Jos. De Ruyver, Saxefoon Alto Mi B Burgerlijker^ Stared van 18 tot 31 December 1931 expert-werktuigkundige. Sbeemoeg naar» Aatsb, 26 ISJIAJOVE. Tel. 116 Orde der Goddelijke diensten Zondag 5 Januaii 6 1 uur, Gelezene mis 7 lj2 uur, mis ter eere van de goddelijke voorzienigheid. 9 lj2 uur, Hoogmis. Maandag, 6 R2 uur, mis ter eere dei H. Theresia om een genezing te bekomen. Dinsdag, G 1[2 uur. mis voor Mr Anselmus an Cutsem. Woensdag, HH. Driekoningen afgestelde heiligdag 6 1{2 uur, mis tot geestelijk en tijdelijk welzijn der parochianen 8 uur, mis voor Mr berm. Walraevens 's Avonds 7 lj2 Lof. Donderdag, 6 1 [2 uur, mis ter eere der goddelijke Voorzienigheid. Vrijdag, 6 1(2 uur, mis ter eere van O.L Vr. van Bijstanden H. Theresia, om een gunst te bekomen. Zaterdag, 6 Ij2 uur, mis ter eere van de godde lijke Voorzinig' eid, O. L. Vr. van Bijstand en H. Antonius uit dank baarheid. 's Avonds 7 112 uur, Lof berokkent. Gij vertraagt nieuwe overwin- ningen, Nieuw verhoopte uitslagen doet gij uitstellen. Gij brengt het lot uwer kin deren in gevaar. Gij moogt niet onverschillig blijven aan de werking van den Bond der Kroostrijke Gezinnen, want het is uw Bond Vergeet niet dat, zoo gij eenige voor- deel en" bekomt, zelts buiten den Bond staande, het toch aan hem, en aan hem alleen is, dat gij ze verschuldigd zijt. Rechtvaardigheidshalve zijt gij verplicht ltd te worden van een Bond die U zoo voor deelig is, die slechts voor U bestaat. De bijdrage is gering. Pe voordeelen zijn groot. Alleenstaand zijn wij allen onmachtig. Vereenigd kunnen wij alles Kroostrijke Gezinnen, wordt allen li van den Bond! Versterkt zijn invloed. Verhoogt zijn ledental. Voegt uwe krachten bij de zijne. Laat U als lid inschrijven hij een der leden van 't PLAATSb LIJK COM1TEI T De Schrijver, Voorzitter, A Druwé P Versteele De Schatbewaarder, De Ondervoorzitter, J. Lievsns J- Be Deyn En toch kon de Bond der Kroostrijke Gezintttn, onder de onvermoeibare leiding van zijnen eersten vooizitter, Minister Levie, dadelijk na zijn ontstaan, een be- teekenisvollen bijval boeken. Tien jaar later. Thans maakt de Boi d, door zijne 150,000 leden, eene aanzienlijke macht uit. Deze 150,000 gezinshoofden vertegei - wcordigen meer dan één millioen per sonen en willen van het Land een behan deling bekomen, in verhouding tot de dier.sten w~elke zij daaraan bewijzen. Door de pogingen en het onverschrok ken optreden van zijne leiders, heeft de Bond der Kroostrijke Gezinnen reeds menigen gewichtigen uitslag bekomen. De regeerirg en de openbare besturen er kennen zijne macht en nemen, op zijn verzoek, eene gezinspolitiek aan. De nieuwe belasting-, sociale, en leger- wetten houden, in hunne onderscheidene bepalingen, rekening met de groote gezm- nen. Da ge^instnelagpn worden veralge meend. De oprichting van het Woningsfonds heeft met goed gevolg in een dringende beboette voorzien. Het Studiefonds steunt duizende ge zinnen. De reizen per trein en tram geschieden tegen verminderde prijs. De handelaars stellen er prijs op, de klandizie der groote gezinnen te bekomen, en verleen en ernstige prijsverminderingen Vele commissies, hetzij oftïcieele, hetzij ingerichte in den schoot van den Bond, bestudeeren aile vraagstukken door hun nen grooten invloed steunen zij iedere hervorming die verbetering kan brengen in het iot der gioote gezinnen, en dit op alle gebied. Doch dit alles is nog slechts e^n begin. Wij moeten bekomen 1Op de Spoorwgegen ai dat de vermindering aan de ouders, gansch hun lever, verleend blije b) dat de veimindering toegekend blij- ve a .n de jongeren tot zij den ouderdoms- grens bereiken. i) In zake gezinsvergoedingen a) de gtheele veralgemeenirg, zelfs aar. de min-bemiddelde niet-loontrekken- den b) toereikende barema's chet behoud van den rang van het kind. 3) In Militiezaken a) vrijstel 11 intr van den eerstopgeroepe- ne van een gez'n net zes kinderen, zon der onderscheid van inkomen bj vrij-telling van een tweeden zoon, wanneer er reeds twee gediend hebben c) dat nooit meer dan twee zenen uit een gezin, aangewezen worden voor bij komenden diensttijd d) dat voor alle vrijstelling, de totstem ming van het gezinshoofd gevorderd worde c) dat de burgerlijke en militaire over heden, waar troepen gekazerneerd zijn ock zorgen voor de zedelijkheid der sol daten. 4) Op de Belastingen en provinciale en gemeentelijke taksen, vermindering met ernstige inachtneming der familielasten. 5) Voor het Woningsfonds Iven ruim krediet zonder intrest Voor hei Studiefonds Een verhooging dei toelagen. KrocsirijLe öezinnen Gij hebt onbetwistbaar recht op steun ir. het leven, hetwelk voor U zoo vaak lastig is. Gij hebt echter cok een plicht te vervul len door alle middelen die in uw bereik zijn, het werk te steunen dat U reeds zoo vee' voordeelen heeft doen toekennen en er nog andere zal verwerven in de toe komst. Zoo gij nog geen deel maakt van onzen Bond ovorweegoenshet nadoel datgij Uzelf Zaal ONS HUIS Donderdag 21 Januari 1932 on-i 7,30 uur, De bekende Tooneelspelets Ironies l>e Vi-ienclt en Poldi Sorel spelen de hoofdrollen in Het prach tig stuk nieuw volksdrama in 3 bedrijven van L. De Vriendt en W. Putman Het succes van het tooneelseizoen 1951-32. Nog nooit in Ninove te zien geweest. men hebben, maar ook voor al het aange name dat hij ons weet te verschaffen. Ver der spoort Z. E. H. Deken ons aan onze leuze Steeds bereid eere aan te doen. De ware liefde ontbreekt maar al te veel bij de mensctien. zegt hij, daarom is bet noodig mekaar te helpen om Helde tot God bereid zijn mekaar bij te staar, bereid zijn mekaar te troosten. Ook was hij zeer ver heugd dat we steeds aile godsdienstige feesten bij woonden en drukt de wenschuit zoo blijven voort te gaan in liefde met me kaar te blijven leven en aldus aan anderen het goede voorbeeld te geven. Hierna nam de K. H. Aalmoezenier het woord en bedankte op zijne beurt de Z. F. H. Deken voor de mooie woorden, die hij ons kw»m toe te sturen en verzekerde hem dat hij steeds op ons zou mogen reke nen ten alle tijde en hem ;n alle omstandig heden te helpen en te steunen. Als blijk hiervan, z gde hij, gevtn wij op Zondag 10 Januari e|k een f «miliefeestwaarvan de opbrengst uitsluiteiijk ten goede zal komen aan de vrije Katholieke scholen onzer stad. Op Zondag 10 Januaii 1932 te 6 uren slipt wordt in de Feestzaal der Sint-Jons- straat een Gezellig en Luisterrijk Fa miliefeest gegeven waai van de opbrengst uitsluitend zal ten goede komen aan de Vrije Katholieke scholen der Mad. Muziek - Zang - Klucht en Declamatie zullen elkaar afwisselen. VOLKSVERHEFFING Steenweg op Edtngtn Zaterdag 2, Zondag 3 en Maandag 4 Januari 1932, telkens om 7 lj2 uur 's avonds Cl^ EMA. Op 't programma 1Gletschers en Bergstroomen Natuurfilm in 3 deelen. 2) A RE ZON A Pracht'ge Indiaanfilm in 7 deelen. 3) Opgepast voor de Honden Komiek ir. 2 deelen. Zondag Kinderveitooning om 2 uur. '1 o'-korr.ende week Doublepatte en Pattachon en Dtavolo. Eerste lijst Naamloos, Ninove Naamloos, M. H. Fransman Naamloos, Appelterr© Onbekend fr. 100 50 20 50 20 Zondagdienst der Apothekers. Apotheek open van Mijnheer LI EVENS, Burehtstraat Moeders. Wilt gij blozende en levendige kinderen geeft hu Ener Siroop of Sarcoglobine beiden zijn opgemaakt met verdikt ossen bloed en uiterst aangenaam van smaak. Zij geven kracht en gezondheid, zu.len u ele ziekten sparen en toelaten fier te zijn op uw dierbaar kroost. F.enig depot APOTHEEK Bsveretraat, Ninove. S. M. Ninove - Welzijn. Uitslag der aanbesteding va> 28 December 1031 persveld 1848236.95 1858445. 1883300,— 1886847,19 1904202.55 1918758 60 1925500.27 1941362,42 1947526,70 1951390.28 1961225,64 Tooneelgilda H00GER OF Verleden week te laat ingezonden. Op Maandag 14 en Dinsdag 15 Decem ber laatstleden vierde onze TooneelgiLle HOOG ER OP twee harer verdienste lijkste leden, M. M Frars De Ville en August Minner. Het publiek werd te dier gelegenheid op een welgevuld en voor naam programma vergast. Mevrouw Mathys De Decker, leerares aan de stedelijke muziekschool, verleende hare welwillende medewerking Milenka van Jan Blockx, een zeer delikaat stemmig Wtegelied van Mevr. Cogen Rysselberghs en het groot aria Ai Clochetles uit Lakm iitten de ge *ar- deerde kunstzangeres toe al de mi wlen van haar mooi en gestyleerd orgaan ten toon te spreiden bijzonder den Dinsdag betuigden de toehoordeis door langduiig en geestdriftig applaus hun bewondering. De stijlvolle dmsen van Mi juffer Edith Guarini hebben bij een gedeelte van het publiek misschien niet al de be langstelling gewekt, die er mocht voor gevraagd worden: mair al de kenners zijr. het een geweest om het artistiek ge halte van die dansen te prijzen. De opvoering van Di lle Hans werd een groot en verdiend suksts niet het minst voor de jubilarissen. In het tweede be drijf heeft Mr August Minner wellicht het hoogtepunt van zijn loopbaan als tooneel- speler bereikt dat was w< r. elijk gaaf t n flink werk. Ook M. Frans De Ville ver tolkte met talent en bekwaamheid de hem toevertrouwde rol zijn Tiemersma mag er zijn, en de ouderdomsdeken uit Het Geding, die teven o^k de oudeidomsdeken is onzer sptlers, sta it nog kloek en be trouwbaar zijn man. Mej. Kin: Logman is hier te goed gektnd, dan dat wij ha*en naam nog zouden moeten maken zij is, zooals altijd, een betiouwbare artiste ge bleken, één van de vaardigste die Vlaan deren tegenwoordig bezit. De rest van de bezetting droeg ruimschoots het hare bij tot het sukses van den avond. In de afwezigheid van M. Koels, ver hinderd. richtte de Voorzitter, M. Jos. De Ruyver, een hartelijk en diepgevoeld dankwoord tot de twee feestelingen, uie tot de trouwste en bekwaamste oeo.fe- naars der tooneelkunst tn onze stad mogen gerekend worden, en van wie nog veel mag verwacht worden. De Stem des Meesters» Meubel in accajou, zoo goed als nieuw, niet verscheidene platen. Zich te bevragen ten bureele van het blad. Prachtige kachel Htella feu continu zoo goed als nieuw, aan zeer lage prijs. Zich te bevragen ten bureele van het blad. OUDEN DIAPASON groot Engelsch Merk Hawkes Sons Londen. Adres ten bureele dezer. schoon en welgelegen HAN DELSHUIS met breede vitrien, 107, Brusselsche Steenweg, nabij de nieuwe kerk Zich te wenden 27, Beverstraat. te koop, merk De stem van den Weester met 23 platen, zoogoed als nieuw, aan den prijs van 600 f. Zich te bevragen ten bureele. Scoutsnieuw Verleden week hadden wij het genoegen mogen aanwezig te zijn op een vergade ring belegd bij de scouten en oud- couten in hun lokaal. St Jorisstraat tter gele genheid van het eerste bezoek dat onze i.ieuwe deken ons zou brengen. In wel gepaste woorden wist de master den Z. E. H. Deken van harte welkom te heeten op deze vergadering van jongelin gen. zegde hij.die gevormd door priesters, er fier op zijn aan de zijde van hun prie sters te mogen meewerken voor het goede en naar den wensch \an Z. H. den Paus van Rome mee te doen aan Katholieke Ak- tie. Nooit zal 'n priester te vergeefs beroep op ons doen of hij zal ons bereid vir den om hen steeds te helpen en bij te staan. («Steeds bereid# dat is onze leuze en daar zullen wij voortdurend blijk van geven. Bereidom onze geestelijke overheid in hun ne lastige taak bij te staan, bereid om goed tedoen waar gced kan gedaan worden Ons doel is bijzonderlijk een godsdien stig doel en dit toonen wij door onze aan wezigheid in de processiftn, dcor onze maandelijksche gezamenlijke communie, door onze aanwezigheid in godsdienstige stoeten optochten. Wij streven enkel een godsdienstig doel na, wat wel eens beknib beld wordt, en volgen aldus de richting door Z. H. den Paus aangewezen. Doch niet alleenlijk dat benevens het godsdienstige hebben wij ook het aange name met uitstappen te beleggen en fees- len te geven. Hierop antwoorde den Z. E. H. Deken, zichtbaar aangedaan, en was zeer verheugd het eereaalmoezenierschap hem door den m istf r aangeboden te mogen aanvaarden en stuurt een woord van dank toe aan den E. H. Aalmoezenier voor al wat hij voor onze mooie inrichting doet. De E. H. Aal moezenier, zegt hij, is de man op de rech te plaats, het is hij die ons samenbrengt en ons voorthelpt op de godsdienstige weg Hij kan dat als priester en doet het op uitstekende wijze. Juist daarom moeten wij hem dankbaar zijn nitt enkel voor de hulp die hij ons biedt bij het nastreven van het groote doel dat wij ons voorgeno- 69 werkmanshuizen, Nie Jacquet, Nieuwpaort fr. Vankeeren Meersman, Baesr, V'. d. Vijver Hipp Flrembod We V. d. Schueren, Ninove Muylaerten Capiau, Aalst Gehr V. Nieu.venberg, Erpe Vermotsen en Denil, Aalst Firm. Scheeilinck. Denderh. Chnstiaers Ko se Fr. Desmedt, Meerbeke Gebr. Raes, Denderhautem Van Lcrbcrghe en Naeste s, Per/ijse 1972000 J. Desch pper, Wetteren 19^5440.71 Feyaerts, Brunei 1996827. Duyvewaert, Roeselaere 19993 25,50 Em Vanderstock.Geeraardsb. 2007059,88 Gebr. Deweert, Geeraardsb. 2007978,83 R. Devroe, Roeselaere 2030000. André Coucke, Liedekerke 2034950,— J. Couvreur, La Fulpe 2035000, Frar.s Desmet, Ar.deriecht 2040000, J. Mestdagh, Sottegem 2049960 46 L. De Meule-aere, N'ederzwa. 2063767,33 V. Pottelberghe, Erembod. 2081505,20 Const. Coppers, Erpe 208«394,^ Firm. Liebaert, Brugge 2090783,76 Alf. Mertens, Brussel 2116955,03 J. Van Belle, Dilbeek 2205091, Seghers, Denderleeuw 2230000, Gast. Verhaegen, Schaerbeek 2450683.30 GEBOORTEN Mannelijk 2 Vrouwelijk 6 HUWELIJKEN Albert, Van I) n Haute, werktuigkun dige te Ninove en Magdalena, De Backer, z. b. te Pamel. René, Dauwe. electrieker met Bertha, De Henau, fabriekw. beiden te Ninove. OVERLIJDENS Petrus - Alfons. Van Lierde, 51 jaar koolmijner, Hospitaal. Paulina, Casteur, -13 jaar z. b. te Overyssche. Valentyn, Grijseels, 69 jaar z. b. Her- i linckhove-traat. 2 Kinderen min dan een jaar. 3 Doodgeboren kinderen. Plaats uwe gelden op rekening in de te Ninove. Handelsregister Aalst n* 1 Filiaal der Société Generale de Belgique, gesticht in 1852. Kapitaal 2 milliard frank. Volstrekte zekerheid. Geheimhouding. Dentiste Raadplegingen Dinsdag van <8 tot 12 uur, Donderdag van 8 tot 12 u. en van 2 tot 7 uu. Zaterdag van 2 tot 7 uur, door iedereen te bekomen om te bouwen om huis, hoeve, land, grond, vee te koopen om zijn zaken uit te breiden; schul den af te leggen, enz. G mak van afbetaling. Gratis inlichtin _,en Geheim'; ouding Voordeelige voorwaarden. Liaiulboii wei'S bizon Jer «zunstige voorwaarden. Laagste intrest! Te beginnene met 4 t.h. 18, Graanmarkt, 18, AALST Spreekuren dagelijks van '9-12 en 2-6 'sZondags 9-12, Telph. 842 Een Automobiel voor niets. Dit aanbod hangt geensziens van den uitslag van een wedstrijd af. Waar da kansen uiterst gering en bij gevolg bijna begoochelend zijn. Schrijft ons om alle aanvullende inlich- lingen te bekomen. Want Gij kunt de gelukkige bezitter worden. Van een die volgens Uwe noodwendigheden zal zijn Het sierlijke, moderne en gemak kelijke rijtuig dat U zelf zult gekozer. hebben, of de kamion die aan uwen dienst voor het vervoer van 500 kg. - 1500 kg. 2000 kg. of 3000 kg. zal beantwoorden. Vele personen hebben zeer dikwijls eene werkelijke noodwendigheid aan een automobiel. Zij stellen er slechts den aankoop van uit voor tijdelijke private redenen. Hoe meer spoed gij er zult bij zetten om ons uwe naam en woonst te laten kennen met aanduidiging van het ge wenschte model, hoe meer gij uwe per soonlijke kansen zult vergrooten. officieelen verdeeler De Gemeenteraad van Neygein,in zitting van 22 December 1931, heeft besloten de plaats van gemeenteontvanger in de ge meente open tc verklaren. De kandidaten die verlangen zich aan te bieden voor die plaats, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen 1. In het bezit zijn van een volledig diploma of een gelijkaardig getuigschrift. 2. Zij die bedoelde diploma's niet bezit ten zullen zich voorafgaandelijk moeten onderwerpen aan een examen. 3. De ontvanger van af zijne indienst treding is verplicht de gemeente te bewo nen en blijven te bewonen. 4. De jaarwedde is bepaald volgens de wet. 5. De aanvragen moeten voor 10 Janu ari 193L aan het Schepencollege gericht worden. Voituren Ford per occasie te koop Torpedo en Conduite intérieure in zeer goeden staat aan zeer lage prijzen. Zich te wenden tot Frans Van Volxem, Expert-Werktuigkundige 26, Steenweg naar Aalst, NINOVE. Stu.lie van Mter VAN OUDENHOVE Notaris te Denderhautem. Uit ter hand te koop Automatieke PIANO in goeden staat en schoon muziek. Zich te bevragen ten bureele van het blad. Studie van Notaris JEAN-RENE VAN ROSSOM, te Ninove, Graanmarkt, 88 TOMAAT boven *J1*F Een gerieflijk Woonhuis met afhangendheden, dienstig voor alle bedrijf, te Denderleeuw aan de Vcldstraat, tusschen den Steenwer en Lichten hoek, groot i5 aren 63 centiaren Bewoond door den eigenaar Amand Van Lief- feringe. 2- Een perceel Bouwgrond rechtover het woon huis hiervoren aangeduid, groot U aren. Gemeente Denderwindeke 1 Ha. a7 aren land, 8 aren bosch en 4 aren 2$ centiaren los ter plaatse genaamd Kloostbk- bosch palende aan Henri Van Ongeval, Marie- Louise Van Ongeval en aan de straat. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris Van Oudenhove te Denderhautem. Een schoon burgershuis te Denderleeuw, nabij de staiie, groot in bebouwde en onbebouwde op pervlakte 2 aren 80 centiaren. Onmiddelijk ingebruiktreding. Bewoond door den eigenaar M. Frans Van den Borght. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter etu- die van den Notaris Van Oudenhove te Dender hautem. Bij Licitatie Openbare Verkoopir.g van in goeden staat van onderhoud te Ninove, Savooistraat, 44 Notarie VAN ROSSOM, verblijvende te Ninoy»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 2